دانلود کتاب

دانلود ایبوک Elements of Chemical Reaction Engineering 5 th

دانلود کتاب

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

دانلود ایبوک Elements of Chemical Reaction Engineering, Fifth Edition

برای دانلود نسخه ۵ ام کتاب Elements of Chemical Reaction Engineering سال ۲۰۱۶ که در آرشیو گیگاپیپر موجود است، با ما مکاتبه کنید. پس از واریز هزینه PDF کتاب ارسال می شود.

cost of Ebook is 15$ .Email us to download the ebook. To be sure, you can request to submit several sample pages from the book.

مشخصات کتاب Elements of Chemical Reaction Engineering, Fifth Edition

دانلود ایبوک Elements of Chemical Reaction Engineering (5th Edition) Download Ebookگیگاپیپر
دانلود ایبوک Elements of Chemical Reaction Engineering (5th Edition)
Download Ebook
Elements of Chemical Reaction Engineering (5th Edition) (Prentice Hall International Series in the Physical and Chemical Engineering Sciences) 5th Edition
By: H. Scott Fogler
Publisher: Prentice Hall
Pub. Date: January 7, 2016
Web ISBN-13: 978-0-13-388782-2
Web ISBN-10: 0-13-388782-0
Print ISBN-13: 978-0-13-388751-8
Print ISBN-10: 0-13-388751-0
Pages in Print Edition: 992

بررسی اجمالی ایبوک elements of chemical reaction engineering fogler 5th edition

Overview
Other Titles in This Category

Analysis, Synthesis, and Design of Chemical Processes, Fifth Edition
Richard C. Bailie; Wallace B. Whiting; Joseph A. Shaeiwitz; Richard Turton; Debangsu Bhattacharyya

Basic Electrical and Electronics Engineering
S. K. Bhattacharya; D. Devaraj

The Architectural Expression of Environmental Control Systems
George Baird

The End of Error
John L. Gustafson

El gas natural en España
Alfonso Ballestero
The Definitive, Fully Updated Guide to Solving Real-World Chemical Reaction Engineering Problems

Elements of chemical reaction engineering 5th edition pdf download

For decades, H. Scott Fogler’s Elements of Chemical Reaction Engineering has been the world’s dominant text for courses in chemical reaction engineering. Now, Fogler has created a new, completely updated fifth edition of his internationally respected book. The result is a refined book that contains new examples and problems, as well as an updated companion Web site. More than ever, Fogler has successfully integrated text, visuals, and computer simulations to help both undergraduate and graduate students master all of the field’s fundamentals. As always, he links theory to practice through many relevant examples, ranging from standard isothermal and non-isothermal reactor design to applications, such as solar energy, blood clotting, and drug delivery, and computer chip manufacturing.

To promote the transfer of key skills to real-life settings, Fogler presents the following three styles of problems:

Straightforward problems that reinforce the principles of chemical reaction engineering
Living Example Problems (LEPs) that allow students to rapidly explore the issues and look for optimal solutions
Open-ended problems that encourage students to practice creative problem-solving skills
About the Web Site

The companion Web site offers extensive enrichment opportunities and additional content, including

elements of chemical reaction engineering 5th edition download pdf

Complete PowerPoint slides for lecture notes for chemical reaction engineering classes.
Links to additional software, including POLYMATH™, Matlab™, Wolfram Mathematica™, AspenTech™, and COMSOL™.
Interactive learning resources linked to each chapter, including Learning Objectives, Summary Notes, Web Modules, Interactive Computer Games, Solved Problems, FAQs, additional homework problems, and links to Learncheme.
Living Example Problems that provide more than eighty interactive simulations, allowing students to explore the examples and ask “what-if” questions. The LEPs are unique to this book.
Professional Reference Shelf, which includes advanced content on reactors, weighted least squares, experimental planning, laboratory reactors, pharmacokinetics, wire gauze reactors, trickle bed reactors, fluidized bed reactors, CVD boat reactors, detailed explanations of key derivations, and more.
Problem-solving strategies and insights on creative and critical thinking.

فهرست مطالب کتاب elements of chemical reaction engineering fogler 5th

۱: Mole Balances —
۲: Conversion and Reactor Sizing —
۳: Rate Laws —
۴: Stoichiometry —
۵: Isothermal Reactor Design: Conversion —
۶: Isothermal Reactor Design: Moles and Molar Flow Rates —
۷: Collection and Analysis of Rate Data —
۸: Multiple Reactions —
۹: Reaction Mechanisms, Pathways, Bioreactions, and Bioreactors —
۱۰: Catalysis and Catalytic Reactors —
۱۱: Nonisothermal Reactor Design—The Steady-State Energy Balance and Adiabatic PFR Applications —
۱۲: Steady-State Nonisothermal Reactor Design : Flow Reactors with Heat Exchange —
۱۳: Unsteady-State Nonisothermal Reactor Design —
۱۴: Mass Transfer Limitations in Reacting Systems —
۱۵: Diffusion and Reaction —
۱۶: Residence Time Distributions of Chemical Reactors —
۱۷: Predicting Conversion Directly from the Residence Time Distribution —
۱۸: Models for Nonideal Reactors —
Appendix A: Numerical Techniques —
Appendix B: Ideal Gas Constant and Conversion Factors —
Appendix C: Thermodynamic Relationships Involving the Equilibrium Constant —
Appendix D: Software Packages —
Appendix E: Rate Law Data —
Appendix F: Nomenclature —
Appendix G: Open-Ended Problems —
Appendix H: Use of Computational Chemistry Software Packages —
Appendix I: How to Use the CRE Web Resources

elements of chemical reaction engineering 5th edition pdf
Table of Contents
About This E-Book
Title Page
Copyright Page
Dedication Page
Contents
Preface
A. Who Is the Intended Audience?
B. What Are the Goals of This Book?
C. What Is the Structure of CRE?
D. What Are the Components of the CRE Web Site?
E. Why Do We Assign Homework Problems?
F. What Is a Living Example Problem (LEP)?
G. What Software Is Available to Solve the LEPs?
H. Are There Other Web Site Resources?
I. How Can Critical Thinking and Creative Thinking Skills Be Enhanced?
I.2 Enhance Creative Thinking Skills
J. What’s New in This Edition?
J.2 Content
K. How Do I Say Thank You?
About the Author
۱. Mole Balances
۱.۱ The Rate of Reaction, –rA
۱.۲ The General Mole Balance Equation
۱.۳ Batch Reactors (BRs)
۱.۴ Continuous-Flow Reactors
۱.۴.۱ Continuous-Stirred Tank Reactor (CSTR)
۱.۴.۲ Tubular Reactor
۱.۴.۳ Packed-Bed Reactor (PBR)
۱.۵ Industrial Reactors
Summary
CRE Web Site Materials
Questions and Problems
Questions
Problems
Supplementary Reading
۲. Conversion and Reactor Sizing
۲.۱ Definition of Conversion
۲.۲ Batch Reactor Design Equations
۲.۳ Design Equations for Flow Reactors
۲.۴ Sizing Continuous-Flow Reactors
۲.۵ Reactors in Series
۲.۵.۱ CSTRs in Series
۲.۵.۲ PFRs in Series
۲.۵.۳ Combinations of CSTRs and PFRs in Series
۲.۵.۴ Comparing the CSTR and PFR Reactor Volumes and Reactor Sequencing
۲.۶ Some Further Definitions
Summary
Summary
CRE Web Site
Questions and Problems
Questions
Problems
Supplementary Reading
۳. Rate Laws
۳.۱ Basic Definitions
۳.۲ The Reaction Order and the Rate Law
۳.۲.۱ Power Law Models and Elementary Rate Laws
۳.۲.۲ Nonelementary Rate Laws
۳.۲.۳ Reversible Reactions
۳.۳ Rates and the Reaction Rate Constant
۳.۳.۱ The Rate Constant k
۳.۳.۲ The Arrhenius Plot
۳.۴ Present Status of Our Approach to Reactor Sizing and Design
Summary
CRE Web Site Materials
Questions and Problems
Questions
Problems
Supplementary Reading
۴. Stoichiometry
۴.۱ Batch Systems
۴.۲ Flow Systems
۴.۲.۱ Equations for Concentrations in Flow Systems
۴.۲.۲ Liquid-Phase Concentrations
۴.۲.۳ Gas-Phase Concentrations
۴.۳ Reversible Reactions and Equilibrium Conversion
Summary
CRE Web Site Materials
Questions and Problems
Questions
Problems
Supplementary Reading
elements of chemical reaction engineering 5th edition pdf free download
۵. Isothermal Reactor Design: Conversion
۵.۱ Design Structure for Isothermal Reactors
۵.۲ Batch Reactors (BRs)
۵.۲.۱ Batch Reaction Times
۵.۳ Continuous-Stirred Tank Reactors (CSTRs)
۵.۳.۱ A Single CSTR
۵.۳.۲ CSTRs in Series
۵.۴ Tubular Reactors
۵.۵ Pressure Drop in Reactors
۵.۵.۱ Pressure Drop and the Rate Law
۵.۵.۲ Flow Through a Packed Bed
۵.۵.۳ Pressure Drop in Pipes
۵.۵.۴ Analytical Solution for Reaction with Pressure Drop
۵.۵.۵ Robert the Worrier Wonders: What If…
۵.۶ Synthesizing the Design of a Chemical Plant
Summary
ODE Solver Algorithm
CRE Web Site Materials
Questions and Problems
Questions
Problems
Supplementary Reading
۶. Isothermal Reactor Design: Moles and Molar Flow Rates
۶.۱ The Molar Flow Rate Balance Algorithm
۶.۲ Mole Balances on CSTRs, PFRs, PBRs, and Batch Reactors
۶.۳ Application of the PFR Molar Flow Rate Algorithm to a Microreactor
۶.۴ Membrane Reactors
۶.۵ Unsteady-State Operation of Stirred Reactors
۶.۶ Semibatch Reactors
۶.۶.۱ Motivation for Using a Semibatch Reactor
۶.۶.۲ Semibatch Reactor Mole Balances
Summary
ODE Solver Algorithm
CRE Web Site Materials
Questions and Problems
Questions
Problems
Supplementary Reading
۷. Collection and Analysis of Rate Data
۷.۱ The Algorithm for Data Analysis
۷.۲ Determining the Reaction Order for Each of Two Reactants Using the Method of Excess
۷.۳ Integral Method
۷.۴ Differential Method of Analysis
۷.۵ Nonlinear Regression
۷.۶ Reaction-Rate Data from Differential Reactors
۷.۷ Experimental Planning
Summary
CRE Web Site Materials
Questions and Problems
Questions
Problems
Supplementary Reading
۸. Multiple Reactions
۸.۱ Definitions
۸.۲ Algorithm for Multiple Reactions
۸.۳ Parallel Reactions
۸.۳.۱ Selectivity
۸.۳.۲ Maximizing the Desired Product for One Reactant
۸.۳.۳ Reactor Selection and Operating Conditions
۸.۴ Reactions in Series
۸.۵ Complex Reactions
۸.۵.۱ Complex Gas-Phase Reactions in a PBR
۸.۵.۲ Complex Liquid-Phase Reactions in a CSTR
۸.۵.۳ Complex Liquid-Phase Reactions in a Semibatch Reactor
۸.۶ Membrane Reactors to Improve Selectivity in Multiple Reactions
۸.۷ Sorting It All Out
۸.۸ The Fun Part
Summary
CRE Web Site Materials
Questions and Problems
Questions
Problems
Supplementary Reading
elements of chemical reaction engineering fogler 5th edition pdf
۹. Reaction Mechanisms, Pathways, Bioreactions, and Bioreactors
۹.۱ Active Intermediates and Nonelementary Rate Laws
۹.۱.۱ Pseudo-Steady-State Hypothesis (PSSH)
۹.۱.۲ Why Is the Rate Law First Order?
۹.۱.۳ Searching for a Mechanism
۹.۱.۴ Chain Reactions
۹.۲ Enzymatic Reaction Fundamentals
۹.۲.۱ Enzyme–Substrate Complex
۹.۲.۲ Mechanisms
۹.۲.۳ Michaelis–Menten Equation
۹.۲.۴ Batch-Reactor Calculations for Enzyme Reactions
۹.۳ Inhibition of Enzyme Reactions
۹.۳.۱ Competitive Inhibition
۹.۳.۲ Uncompetitive Inhibition
۹.۳.۳ Noncompetitive Inhibition (Mixed Inhibition)
۹.۳.۴ Substrate Inhibition
۹.۴ Bioreactors and Biosynthesis
Cell Growth and Division
۹.۴.۱ Cell Growth
۹.۴.۲ Rate Laws
۹.۴.۳ Stoichiometry
۹.۴.۴ Mass Balances
۹.۴.۵ Chemostats
۹.۴.۶ CSTR Bioreactor Operation
۹.۴.۷ Wash-Out
Summary
CRE Web Site Materials
Problems
Supplementary Reading
۱۰. Catalysis and Catalytic Reactors
۱۰.۱ Catalysts
۱۰.۱.۱ Definitions
۱۰.۱.۲ Catalyst Properties
۱۰.۱.۳ Catalytic Gas-Solid Interactions
۱۰.۱.۴ Classification of Catalysts
۱۰.۲ Steps in a Catalytic Reaction
۱۰.۲.۱ Step 1 Overview: Diffusion from the Bulk to the External Surface of the Catalyst
۱۰.۲.۲ Step 2 Overview: Internal Diffusion
۱۰.۲.۳ Adsorption Isotherms
۱۰.۲.۴ Surface Reaction
۱۰.۲.۵ Desorption
۱۰.۲.۶ The Rate-Limiting Step
۱۰.۳ Synthesizing a Rate Law, Mechanism, and Rate-Limiting Step
۱۰.۳.۱ Is the Adsorption of Cumene Rate-Limiting?
۱۰.۳.۲ Is the Surface Reaction Rate-Limiting?
۱۰.۳.۳ Is the Desorption of Benzene Rate-Limiting?
۱۰.۳.۴ Summary of the Cumene Decomposition
۱۰.۳.۵ Reforming Catalysts
۱۰.۳.۶ Rate Laws Derived from the Pseudo-Steady-State Hypothesis (PSSH)
۱۰.۳.۷ Temperature Dependence of the Rate Law
۱۰.۴ Heterogeneous Data Analysis for Reactor Design
۱۰.۴.۱ Deducing a Rate Law from the Experimental Data
۱۰.۴.۲ Finding a Mechanism Consistent with Experimental Observations
۱۰.۴.۳ Evaluation of the Rate-Law Parameters
۱۰.۴.۴ Reactor Design
۱۰.۵ Reaction Engineering in Microelectronic Fabrication
۱۰.۵.۱ Overview
۱۰.۵.۲ Chemical Vapor Deposition
۱۰.۶ Model Discrimination
۱۰.۷ Catalyst Deactivation
۱۰.۷.۱ Types of Catalyst Deactivation
۱۰.۷.۲ Reactors That Can Be Used to Help Offset Catalyst Decay
۱۰.۷.۳ Temperature–Time Trajectories
۱۰.۷.۴ Moving-Bed Reactors
۱۰.۷.۵ Straight-Through Transport Reactors (STTR)
Summary
CRE Web Site Materials
Questions and Problems
Questions
Problems
Supplementary Reading
elements of chemical reaction engineering 5th edition pdf free download
۱۱. Nonisothermal Reactor Design—The Steady-State Energy Balance and Adiabatic PFR Applications
۱۱.۱ Rationale
۱۱.۲ The Energy Balance
۱۱.۲.۱ First Law of Thermodynamics
۱۱.۲.۲ Evaluating the Work Term
۱۱.۲.۳ Overview of Energy Balances
۱۱.۳ The User-Friendly Energy Balance Equations
۱۱.۳.۱ Dissecting the Steady-State Molar Flow Rates to Obtain the Heat of Reaction
۱۱.۳.۲ Dissecting the Enthalpies
۱۱.۳.۳ Relating ΔHRx (T), , and ΔCP
۱۱.۴ Adiabatic Operation
۱۱.۴.۱ Adiabatic Energy Balance
۱۱.۴.۲ Adiabatic Tubular Reactor
۱۱.۵ Adiabatic Equilibrium Conversion
۱۱.۶ Reactor Staging
۱۱.۷ Optimum Feed Temperature
Summary
CRE Web Site Materials
Questions and Problems
Questions
Problems
Supplementary Reading
۱۲. Steady-State Nonisothermal Reactor Design—Flow Reactors with Heat Exchange
۱۲.۱ Steady-State Tubular Reactor with Heat Exchange
۱۲.۲ Balance on the Heat-Transfer Fluid
۱۲.۳ Algorithm for PFR/PBR Design with Heat Effects
۱۲.۳.۱ Applying the Algorithm to an Exothermic Reaction
۱۲.۳.۲ Applying the Algorithm to an Endothermic Reaction
۱۲.۴ CSTR with Heat Effects
The Term in the CSTR
۱۲.۴.۱ Heat Added to the Reactor
۱۲.۵ Multiple Steady States (MSS)
۱۲.۵.۱ Heat-Removed Term, R(T)
۱۲.۵.۲ Heat-Generated Term, G(T)
۱۲.۵.۳ Ignition-Extinction Curve
۱۲.۶ Nonisothermal Multiple Chemical Reactions
۱۲.۶.۱ Energy Balance for Multiple Reactions in Plug-Flow Reactors
۱۲.۶.۲ Parallel Reactions in a PFR
۱۲.۶.۳ Energy Balance for Multiple Reactions in a CSTR
۱۲.۶.۴ Series Reactions in a CSTR
۱۲.۶.۵ Complex Reactions in a PFR
۱۲.۷ Radial and Axial Variations in a Tubular Reactor
۱۲.۷.۱ Molar Flux
۱۲.۷.۲ Energy Flux
۱۲.۷.۳ Energy Balance
۱۲.۸ Safety
Summary
CRE Web Site Materials
Questions and Problems
Questions
Problems
Supplementary Reading
۱۳. Unsteady-State Nonisothermal Reactor Design
۱۳.۱ The Unsteady-State Energy Balance
۱۳.۲ Energy Balance on Batch Reactors (BRs)
۱۳.۲.۱ Adiabatic Operation of a Batch Reactor
۱۳.۲.۲ Case History of a Batch Reactor with Interrupted Isothermal Operation Causing a Runaway Reaction
۱۳.۳ Semibatch Reactors with a Heat Exchanger
۱۳.۴ Unsteady Operation of a CSTR
۱۳.۵ Nonisothermal Multiple Reactions
Summary
CRE Web Site Materials
Questions and Problems
Questions
Problems
Supplementary Reading
elements of chemical reaction engineering 5th edition amazon
۱۴. Mass Transfer Limitations in Reacting Systems
۱۴.۱ Diffusion Fundamentals
۱۴.۲ Binary Diffusion
۱۴.۲.۱ Evaluating the Molar Flux
۱۴.۲.۲ Diffusion and Convective Transport
۱۴.۲.۳ Boundary Conditions
۱۴.۲.۴ Temperature and Pressure Dependence of DAB
۱۴.۲.۵ Steps in Modeling Diffusion to a Reacting Surface
۱۴.۲.۶ Modeling Diffusion with Chemical Reaction
۱۴.۳ Diffusion Through a Stagnant Film
۱۴.۴ The Mass Transfer Coefficient
۱۴.۴.۱ Correlations for the Mass Transfer Coefficient
۱۴.۴.۲ Mass Transfer to a Single Particle
۱۴.۴.۳ Mass Transfer–Limited Reactions in Packed Beds
۱۴.۴.۴ Robert the Worrier
۱۴.۵ What If . . . ? (Parameter Sensitivity)
Summary
CRE Web Site Materials
Questions and Problems
Questions
Problems
Journal Critique Problems
Supplementary Reading
۱۵. Diffusion and Reaction
۱۵.۱ Diffusion and Reactions in Homogeneous Systems
۱۵.۲ Diffusion and Reactions in Spherical Catalyst Pellets
۱۵.۲.۱ Effective Diffusivity
۱۵.۲.۲ Derivation of the Differential Equation Describing Diffusion and Reaction in a Single Catalyst Pellet
۱۵.۲.۳ Writing the Diffusion with the Catalytic Reaction Equation in Dimensionless Form
۱۵.۲.۴ Solution to the Differential Equation for a First-Order Reaction
۱۵.۳ The Internal Effectiveness Factor
۱۵.۳.۱ Isothermal First-Order Catalytic Reactions
۱۵.۳.۲ Effectiveness Factors with Volume Change with Reaction
۱۵.۳.۳ Internal Diffusion Limited Reactions Other Than First Order
۱۵.۳.۴ Weisz–Prater Criterion for Internal Diffusion Limitations
۱۵.۴ Falsified Kinetics
۱۵.۵ Overall Effectiveness Factor
۱۵.۶ Estimation of Diffusion- and Reaction-Limited Regimes
۱۵.۷ Mass Transfer and Reaction in a Packed Bed
۱۵.۸ Determination of Limiting Situations from Reaction-Rate Data
۱۵.۹ Multiphase Reactors in the Professional Reference Shelf
۱۵.۱۰ Fluidized Bed Reactors
۱۵.۱۱ Chemical Vapor Deposition (CVD)
Summary
elements of chemical reaction engineering pdf download
CRE Web Site Materials
Questions and Problems
Questions
Problems
Journal Critique Problems
Supplementary Reading
۱۶. Residence Time Distributions of Chemical Reactors
۱۶.۱ General Considerations
۱۶.۲ Measurement of the RTD
۱۶.۲.۱ Pulse Input Experiment
۱۶.۲.۲ Step Tracer Experiment
۱۶.۳ Characteristics of the RTD
۱۶.۳.۱ Integral Relationships
۱۶.۳.۲ Mean Residence Time
۱۶.۳.۳ Other Moments of the RTD
۱۶.۳.۴ Normalized RTD Function, E(Θ)
۱۶.۳.۵ Internal-Age Distribution, I(α)
۱۶.۴ RTD in Ideal Reactors
۱۶.۵ PFR/CSTR Series RTD
۱۶.۶ Diagnostics and Troubleshooting
Summary
Summary
CRE Web Site Materials
Questions and Problems
Supplementary Reading
۱۷. Predicting Conversion Directly from the Residence Time Distribution
۱۷.۱ Modeling Nonideal Reactors Using the RTD
۱۷.۲ Zero-Adjustable-Parameter Models
۱۷.۲.۱ Segregation Model
۱۷.۲.۲ Maximum Mixedness Model
۱۷.۳ Using Software Packages
۱۷.۴ RTD and Multiple Reactions
Summary
CRE Web Site Materials
Questions and Problems
Questions
Problems
Supplementary Reading
elements of chemical reaction engineering 5th edition pdf free download
۱۸. Models for Nonideal Reactors
۱۸.۱ Some Guidelines for Developing Models
۱۸.۲ The Tanks-in-Series (T-I-S) One-Parameter Model
۱۸.۳ Dispersion One-Parameter Model
۱۸.۴ Flow, Reaction, and Dispersion
۱۸.۴.۱ Balance Equations
۱۸.۴.۲ Boundary Conditions
۱۸.۴.۳ Finding Da and the Peclet Number
۱۸.۴.۴ Dispersion in a Tubular Reactor with Laminar Flow
۱۸.۴.۵ Correlations for Da
۱۸.۴.۶ Experimental Determination of Da
۱۸.۵ Tanks-in-Series Model versus Dispersion Model
۱۸.۶ Numerical Solutions to Flows with Dispersion and Reaction
۱۸.۷ Two-Parameter Models—Modeling Real Reactors with Combinations of Ideal Reactors
۱۸.۷.۱ Real CSTR Modeled Using Bypassing and Dead Space
۱۸.۷.۲ Real CSTR Modeled as Two CSTRs with Interchange
۱۸.۸ Use of Software Packages to Determine the Model Parameters
۱۸.۹ Other Models of Nonideal Reactors Using CSTRs and PFRs
۱۸.۱۰ Applications to Pharmacokinetic Modeling
Summary
CRE Web Site Materials
Questions and problems
Questions
Problems
Supplementary Reading
A. Numerical Techniques
B. Ideal Gas Constant and Conversion Factors
C. Thermodynamic Relationships Involving the Equilibrium Constant
D. Software Packages
D.1 Polymath
D.2 MATLAB
D.3 Aspen
D.4 COMSOL Multiphysics
E. Rate-Law Data
F. Nomenclature
G. Open-Ended Problems
H. Use of Computational Chemistry Software Packages
I. How to Use the CRE Web Resources
I.1 CRE Web Resources Components
I.2 How the Web Can Help Your Learning Style
I.3 Navigation
Index

دانلود رایگان کتاب Elements of Chemical Reaction Engineering (سه صفحه جهت اطمینان)

دانلود ایبوک Elements of Chemical Reaction Engineering (5th Edition) خرید کتاب Elements of Chemical Reaction Engineering نسخه 5 سال 2016 Download Ebookگیگاپیپر
دانلود ایبوک Elements of Chemical Reaction Engineering (5th Edition)
Ebook
صفحه ۱۶۱ کتاب
دانلود ایبوک Elements of Chemical Reaction Engineering (5th Edition) خرید کتاب Elements of Chemical Reaction Engineering نسخه 5 سال 2016 Download Ebookگیگاپیپر
دانلود ایبوک Elements of Chemical Reaction Engineering (5th Edition) Download Ebook صفحه ۵۴۷
دانلود ایبوک Elements of Chemical Reaction Engineering (5th Edition) خرید کتاب Elements of Chemical Reaction Engineering نسخه 5 سال 2016 Download Ebookگیگاپیپر
دانلود ایبوک Elements of Chemical Reaction Engineering (5th Edition) ضمیمه C کتاب
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
برچسب ها

دانلود کتاب مقاله استاندارد | پسورد سایت های علمی

برای سفارش موارد زیر، با تلگرام و یا ایمیل ما مکاتبه کنید. دانلود مقاله ، خرید ایبوک ، دانلود استاندارد ، دریافت پایان نامه و خرید پسورد دانشگاهی خرید کتابهای آمازون، خرید اکانت iThenticate

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Rankie WordPress Plugin