بررسی درصد سرقت ادبی (تشابه متنی) با Turnitin

بررسی سرقت ادبی مقالات تشخیص سرقت ادبی مقاله از جمله ابتدایی ترین اقدامات در رعایت اصول اخلاق در نشر است. سرقت ادبی یا پلاجیاریسم با مقایسه محتوای یک مقاله علمی با مقالات منتشر شده پیشین قابل بررسی است. در این میان آنچه که میتواند خیال یک نویسنده، سردبیر و یک ناشر را از کفایت بررسی آسوده کند؛ … ادامه خواندن بررسی درصد سرقت ادبی (تشابه متنی) با Turnitin