خرید بسته چک کردن Plagiarism با iThenticate

هزینه چک کردن پلیجریزم یک فایل بابت امنیت مقالات شما، فایل مقاله و گزارش بررسی شده پس از مدت زمان کوتاهی حذف می شوند. خرید بسته سایت iThenticate برای تعیین درصد مشابهت در صورتی که تعداد مقالات شما برای بررسی درصد مشابهت بیشتر از 5 فایل است، می توانید با خرید بسته های زیر در … ادامه خواندن خرید بسته چک کردن Plagiarism با iThenticate