چک کردن سرقت ادبی مقاله با iThenticate

چک کردن سرقت ادبی مقاله با iThenticate سرویس پیشگیری از سرقت در مقالات علمی (Plagiarism) حتما این اتفاق برایتان پیش امده است و یا شنیده اید که مقاله ارسالی برای ژورنال به دلیل درصد بالای شباهت متنی رد شده است. مهمترین دلیلی که سردبیران در مرحله اول بررسی و چک می کنند میزان درصد پلاجیاریسم … ادامه خواندن چک کردن سرقت ادبی مقاله با iThenticate