دانلود گزارش

تعطیلات نشریه Platts

دریافت جدیدترین قیمت های Platts

در جدول زیر، تعطیلات پلتس در سال 2022 مشخص است. در هر روز مشخص است که کدام فایلهای Platts منتشر نمی شود.

برای دانلود اخرین قیمتهای Platts و Argus با روشهای زیر با ما مکاتبه کنید.

if you need Platts, Argus & ICIS , please contact us :

ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه

Telegram : @HRT100

Whats App : 00989035556564

پلاتس و آرگوس به عنوان مهم‌ترین نشریات مرجع قیمت‌گذاری محصولات مورد استفاده قرار می گیرد.

برای خرید نشریه های اینترنتی پلتس ، ارگوس و ایسیس ICIS PRICING ، PLATTS ، Argus با ما مکاتبه کنید.

تعطیلات پلتس

YearDayDateHolidayPlatts OfficesExchangesCommodityServices AffectedComments (Services)Publications AffectedComments (Publications)
2022Saturday01-Jan-2022New Year’s DayBrazil, Buenos Aires, ChiB3, CME, ICE, LME, SHFE,
2022Monday03-Jan-2022New Year’s Holiday ObsCanada, London, MoscoICE, LME, SPIMEX, TOCOAgricultureYesNo European biofuels orYesBiofuelscan and Daily Grains will be published without European assessments. No Global Sugar Market Report. No Daily Rice publication.
2022Monday03-Jan-2022New Year’s Holiday ObsCanada, London, MoscoICE, LME, SPIMEX, TOCOCarbonYesGlobal Voluntary CarbonNo
2022Monday03-Jan-2022New Year’s Holiday ObsCanada, London, MoscoICE, LME, SPIMEX, TOCOCoalYesNo assessments for AtlaYesEuropean Power Daily, European Gas Daily and Coal Trader International will not be published. No European Power Alert service. No Europe LNG assessments in LNG Daily. No Atlantic dry freight assessments in Dry Freight Wire. 
2022Monday03-Jan-2022New Year’s Holiday ObsCanada, London, MoscoICE, LME, SPIMEX, TOCOGasYesNo assessments for AtlaYesEuropean Power Daily, European Gas Daily and Coal Trader International will not be published. No European Power Alert service. No Atlantic LNG assessments in LNG Daily. No Atlantic dry freight assessments in Dry Freight Wire. CGPR Daily not published.  CGPR Monthly published on 1/4/22.
2022Monday03-Jan-2022New Year’s Holiday ObsCanada, London, MoscoICE, LME, SPIMEX, TOCOHydrogenYesNo hydrogen/ammoniaNo
2022Monday03-Jan-2022New Year’s Holiday ObsCanada, London, MoscoICE, LME, SPIMEX, TOCOLNGYesNo assessments for AtlaYesEuropean Power Daily, European Gas Daily and Coal Trader International will not be published. No European Power Alert service. No Atlantic LNG assessments in LNG Daily. No Atlantic dry freight assessments in Dry Freight Wire. 
2022Monday03-Jan-2022New Year’s Holiday ObsCanada, London, MoscoICE, LME, SPIMEX, TOCOMetalsYesNo EMEA price assessmYesNo EMEA price assessments or assessments based on LME. No US daily aluminum premium or daily CIF Japan aluminum premium. No global Molybdenum Daily Dealer Oxide assessment. No Atlantic dry freight assessments in Dry Freight Wire. 
2022Monday03-Jan-2022New Year’s Holiday ObsCanada, London, MoscoICE, LME, SPIMEX, TOCOOilYesNo Europe crude, oil proYesEuropean Marketscan will not be published. No European assessments in OPR, US Marketscan, Bunkerwire, Crude Oil Marketwire or LPGaswire. No east Canada assessments in Crude Oil Marketwire or OPR. No London MOC timestamp assessments in Crude Oil Marketwire (i.e. US crude assessments and Asia Pacific crude/condensate assessments at London close).
2022Monday03-Jan-2022New Year’s Holiday ObsCanada, London, MoscoICE, LME, SPIMEX, TOCOPetrochemicalsYesNo Europe petrochemicNo
2022Monday03-Jan-2022New Year’s Holiday ObsCanada, London, MoscoICE, LME, SPIMEX, TOCOPowerYesNo assessments for AtlaYesEuropean Power Daily, European Gas Daily and Coal Trader International will not be published. No European Power Alert service. No Europe LNG assessments in LNG Daily. No Atlantic dry freight assessments in Dry Freight Wire. 
2022Monday03-Jan-2022New Year’s Holiday ObsCanada, London, MoscoICE, LME, SPIMEX, TOCOShippingYesNo EMEA tanker, dry freiYesNo Clean Tankerwire, Dirty Tankerwire. No EMEA dry freight or container assessments will be published in Dry Freight Wire. 
2022Tuesday04-Jan-2022New Year HolidayMoscowOilYesNo domestic Russian cruNo
2022Wednesday05-Jan-2022New Year HolidayMoscowOilYesNo domestic Russian cruNo
2022Thursday06-Jan-2022New Year HolidayMoscowOilYesNo domestic Russian cruNo
2022Friday07-Jan-2022Orthodox Christmas DayMoscowOilYesNo domestic Russian cruNo
2022Saturday08-Jan-2022New Year HolidayMoscow
2022Monday10-Jan-2022Coming of Age DayTokyoTOCOMMetalsYesNo assessments from JaYesMetals publications will be published without Japan aluminum assessments
2022Monday10-Jan-2022Coming of Age DayTokyoTOCOMOilYesNo domestic Japan oil asYesNo domestic Japan publications.
2022Monday17-Jan-2022Martin Luther King Jr DaCanada, USCMEAgricultureYesNo US biofuel assessmeYesBiofuelscan and Daily Grains will be published without North America assessments. No Global Sugar Market Report.
2022Monday17-Jan-2022Martin Luther King Jr DaCanada, USCMECarbonYesMethane Performance (No
2022Monday17-Jan-2022Martin Luther King Jr DaCanada, USCMECoalYesNo assessments for NortYesGas Daily and Gas Daily Market Fundamentals, Megawatt Daily, Energy Trader, Coal Trader, and Nuclear News Flashes will not be published. No Natural Gas Alert and Electricity Alert service. 
2022Monday17-Jan-2022Martin Luther King Jr DaCanada, USCMEGasYesNo assessments for NortYesGas Daily and Gas Daily Market Fundamentals, Megawatt Daily, Energy Trader, Coal Trader, and Nuclear News Flashes will not be published. No Natural Gas Alert and Electricity Alert service. CGPR Daily not published.
2022Monday17-Jan-2022Martin Luther King Jr DaCanada, USCMEHydrogenYesNo hydrogen/ammoniaNo
2022Monday17-Jan-2022Martin Luther King Jr DaCanada, USCMEMetalsYesNo US metals assessmeNoSteel markets Daily, Metals Daily and the SSB Daily Briefing will be published without US assessments, with the exception of the US Midwest Alumnimum Transaction Premium. Steel Price Report will not be published. 
2022Monday17-Jan-2022Martin Luther King Jr DaCanada, USCMENuclearYesNo assessment of globalNo
2022Monday17-Jan-2022Martin Luther King Jr DaCanada, USCMEOilYesNo markets assessed inYesPlatts Oilgram Price Report, US Marketscan, and Latin American Wire will not be published. No Americas assessments in Crude Oil Marketwire or LPGaswire. European and Asian assessments will appear in OPR one publishing day later, and European assessments will appear in US Marketscan one publishing day later. Platts Oilgram News will be published.
2022Monday17-Jan-2022Martin Luther King Jr DaCanada, USCMEPetrochemicalsYesNo Americas petrochemNo
2022Monday17-Jan-2022Martin Luther King Jr DaCanada, USCMEPowerYesNo assessments for NortYesGas Daily and Gas Daily Market Fundamentals, Megawatt Daily, Energy Trader, Coal Trader, and Nuclear News Flashes will not be published. No Natural Gas Alert and Electricity Alert service. 
2022Monday17-Jan-2022Martin Luther King Jr DaCanada, USCMEShippingYesNo Americas tanker or cYesNo Americas tanker assessments in Clean Tankerwire and Dirty Tankerwire; no Americas container assessments in Dry Freight Wire. 
2022Tuesday25-Jan-2022Birthday of São Paulo CitBrazil, Sao PaoloAgricultureYesNo Brazil sugar and biofYesGlobal Sugar Market Report and Biofuelscan will be published without Brazil assessments. Daily Grains will be published without Latin America assessments.
2022Monday31-Jan-2022Day before Lunar New YChinaSHFEAgricultureYesAsia assessments and MNo
2022Monday31-Jan-2022Day before Lunar New YChinaSHFECoalYesAsian thermal coal assesNo
2022Monday31-Jan-2022Day before Lunar New YChinaSHFEHydrogenYesAmmonia and HydrogenNo
2022Monday31-Jan-2022Day before Lunar New YChinaSHFELNGYesAsian LNG assessmentsNo
2022Monday31-Jan-2022Day before Lunar New YChinaSHFEMetalsYesNo domestic China alumNo
2022Monday31-Jan-2022Day before Lunar New YChinaSHFEOilYesAsia-Pacific/Arab Gulf crNo
2022Monday31-Jan-2022Day before Lunar New YChinaSHFEPetrochemicalsYesAsian assessments andNo
2022Monday31-Jan-2022Day before Lunar New YChinaSHFEShippingYesTanker assessments origNo
2022Tuesday01-Feb-2022Lunar New YearChina, SingaporeSHFEAgricultureYesNo daily Asia biofuels, gYesBiofuelscan, Daily Grains and Global Sugar Market Report will be published without Asia assessments.  
2022Tuesday01-Feb-2022Lunar New YearChina, SingaporeSHFECoalYesNo Asia thermal coal assYesNo specified Asia coal assessments in Coal Trader International. 
2022Tuesday01-Feb-2022Lunar New YearChina, SingaporeSHFEHydrogenYesNo Asia hydrogen/ammNo
2022Tuesday01-Feb-2022Lunar New YearChina, SingaporeSHFELNGYesNo Asia LNG assessmentYesNo Asia LNG assessments in LNG Daily
2022Tuesday01-Feb-2022Lunar New YearChina, SingaporeSHFEMetalsYesNo iron ore, coking coal,YesMetals publications will be published without Asia assessments, with the exception of Japan aluminum assessments
2022Tuesday01-Feb-2022Lunar New YearChina, SingaporeSHFEOilYesAsia-Pacific/Arab Gulf crYesAsia-Pacific/Arab Gulf Marketscan will not be published. No Asia or Arab Gulf assessments will be published in Crude Oil Marketwire, Bunkerwire or LPGaswire. 
2022Tuesday01-Feb-2022Lunar New YearChina, SingaporeSHFEPetrochemicalsYesNo Asia petrochemical aNo
2022Tuesday01-Feb-2022Lunar New YearChina, SingaporeSHFEShippingYesNo tanker assessmentsYesNo tanker assessments originating in ports East of Suez will be published in Clean Tankerwire and Dirty Tankerwire. Dry Freight Wire will not be published. No Asia container assessments.
2022Wednesday02-Feb-2022Lunar New YearChina, SingaporeSHFEAgricultureYesNo daily Asia biofuels, gYesBiofuelscan, Daily Grains and Global Sugar Market Report will be published without Asia assessments.  
2022Wednesday02-Feb-2022Lunar New YearChina, SingaporeSHFECoalYesNo Asia thermal coal assYesChina coal prices will not be published. 
2022Wednesday02-Feb-2022Lunar New YearChina, SingaporeSHFEHydrogenYesNo Asia hydrogen/ammNo
2022Wednesday02-Feb-2022Lunar New YearChina, SingaporeSHFELNGYesNo Asia LNG assessmentYesNo Asia LNG assessments in LNG Daily.
2022Wednesday02-Feb-2022Lunar New YearChina, SingaporeSHFEMetalsYesNo iron ore, coking coal,YesMetals publications will be published without Asia assessments, with the exception of Japan aluminum assessments
2022Wednesday02-Feb-2022Lunar New YearChina, SingaporeSHFEOilYesAsia-Pacific/Arab Gulf crYesAsia-Pacific/Arab Gulf Marketscan will not be published. No Asia or Arab Gulf assessments will be published in Crude Oil Marketwire, Bunkerwire or LPGaswire. 
2022Wednesday02-Feb-2022Lunar New YearChina, SingaporeSHFEPetrochemicalsYesNo Asia petrochemical aNo
2022Wednesday02-Feb-2022Lunar New YearChina, SingaporeSHFEShippingYesNo tanker assessmentsYesNo tanker assessments originating in ports East of Suez will be published in Clean Tankerwire and Dirty Tankerwire. Dry Freight Wire will not be published. No Asia container assessments.
2022Thursday03-Feb-2022Lunar New YearChinaMetalsYesNo domestic China alumYes
2022Friday04-Feb-2022Lunar New YearChinaMetalsYesNo domestic China alumNo
2022Friday11-Feb-2022Foundation DayTokyoTOCOMMetalsYesNo assessments from JaYesMetals publications will be published without Japan aluminum assessments
2022Friday11-Feb-2022Foundation DayTokyoTOCOMOilYesNo domestic Japan oil asYesNo domestic Japan publications.
2022Monday21-Feb-2022Presidents’ Day Canada, USCMEAgricultureYesNo US biofuel assessmeYesBiofuelscan and Daily Grains will be published without US assessments. No Global Sugar Market Report.
2022Monday21-Feb-2022Presidents’ Day Canada, USCMECarbonYesMethane Performance (No
2022Monday21-Feb-2022Presidents’ Day Canada, USCMECoalYesNo assessments for NortYesGas Daily and Gas Daily Market Fundamentals, Megawatt Daily, Energy Trader, Coal Trader, and Nuclear News Flashes will not be published. No Natural Gas Alert and Electricity Alert service. 
2022Monday21-Feb-2022Presidents’ Day Canada, USCMEGasYesNo assessments for NortYesGas Daily and Gas Daily Market Fundamentals, Megawatt Daily, Energy Trader, Coal Trader, and Nuclear News Flashes will not be published. No Natural Gas Alert and Electricity Alert service. CGPR Daily not published.
2022Monday21-Feb-2022Presidents’ Day Canada, USCMEHydrogenYesNo hydrogen/ammoniaNo
2022Monday21-Feb-2022Presidents’ Day Canada, USCMEMetalsYesUS aluminum alloys/scraNo
2022Monday21-Feb-2022Presidents’ Day Canada, USCMENuclearYesNo assessment of globalNo
2022Monday21-Feb-2022Presidents’ Day Canada, USCMEOilYesNo markets assessed inYesPlatts Oilgram Price Report, US Marketscan, and Latin American Wire will not be published. No Americas assessments in Crude Oil Marketwire or LPGaswire. European and Asian assessments will appear in OPR one publishing day later, and European assessments will appear in US Marketscan one publishing day later. Platts Oilgram News will be published.
2022Monday21-Feb-2022Presidents’ Day Canada, USCMEPetrochemicalsYesNo Americas petrochemNo
2022Monday21-Feb-2022Presidents’ Day Canada, USCMEPowerYesNo assessments for NortYesGas Daily and Gas Daily Market Fundamentals, Megawatt Daily, Energy Trader, Coal Trader, and Nuclear News Flashes will not be published. No Natural Gas Alert and Electricity Alert service. 
2022Monday21-Feb-2022Presidents’ Day Canada, USCMEShippingYesNo Americas tanker or cYesNo Americas tanker assessments in Clean Tankerwire or Dirty Tankerwire; no Americas container assessments in Dry Freight Wire.
2022Wednesday23-Feb-2022Emperor’s BirthdayTokyoTOCOMMetalsYesNo assessments from JaYesMetals publications will be published without Japan aluminum assessments
2022Wednesday23-Feb-2022Emperor’s BirthdayTokyoTOCOMOilYesNo domestic Japan oil asYesNo domestic Japan oil publications. 
2022Wednesday23-Feb-2022Defender of the FatherlMoscowOilYesNo Russia domestic asseNo
2022Monday28-Feb-2022CarnivalBrazil, Buenos AiresB3AgricultureYesNo Brazil sugar and biofYesBiofuelscan will be published without Brazil assessments. Daily Grains will be published without Latin America assessments. 
2022Tuesday01-Mar-2022CarnivalBrazil, Buenos Aires, SaoB3AgricultureYesNo Brazil sugar and biofYesBiofuelscan will be published without Brazil assessments. Daily Grains will be published without  Latin America assessments. 
2022Wednesday02-Mar-2022Ash Wednesday (until 2Brazil, Sao PaoloAgricultureYesNo Brazil sugar and biofYesBiofuelscan will be published without Brazil assessments. Daily Grains will be published without Latin America assessments. 
2022Monday07-Mar-2022International Women’sMoscowSPIMEXOilYesNo Russia domestic asseNo
2022Monday21-Mar-2022Vernal EquinoxTokyoTOCOMMetalsYesNo assessments from JaYesMetals publications will be published without Japan aluminum assessments
2022Monday21-Mar-2022Vernal EquinoxTokyoTOCOMOilYesNo domestic Japan oil asYesNo domestic Japan publications.
2022Thursday24-Mar-2022Truth and Justice DayBuenos AiresAgricultureYesNo Argentina grains, vegYesNo Argentina grains, vegoil or soybean meal assessments.
2022Saturday02-Apr-2022Malvinas Day
2022Tuesday05-Apr-2022Tomb Sweeping Day (QiChinaSHFEMetalsYesNo domestic China alumNo
2022Thursday14-Apr-2022Day before Good FridayBuenos AiresAgricultureYesNo Argentina grains, vegNoDaily Grains will be published without Argentina assessments.
2022Thursday14-Apr-2022Day before Good FridayBuenos AiresCoalYesAsia thermal coal assessNo
2022Thursday14-Apr-2022Day before Good FridayBuenos AiresHydrogenYesAsia Hydrogen and ammNo
2022Thursday14-Apr-2022Day before Good FridayBuenos AiresLNGYesAsia LNG assessments wNo
2022Thursday14-Apr-2022Day before Good FridayBuenos AiresOilYesAsia-Pacific/Arab Gulf oiNo
2022Thursday14-Apr-2022Day before Good FridayBuenos AiresPetrochemicalsYesAsia assessments and MNo
2022Thursday14-Apr-2022Day before Good FridayBuenos AiresShippingYesTanker assessments origNo
2022Friday15-Apr-2022Good FridayAll Platts Offices (GlobalB3, CME, ICE, LMEAgricultureYesNo Platts services or puYesNo Platts services or publications worldwide
2022Friday15-Apr-2022Good FridayAll Platts Offices (GlobalB3, CME, ICE, LMECarbonYesGlobal Voluntary CarbonNo
2022Friday15-Apr-2022Good FridayAll Platts Offices (GlobalB3, CME, ICE, LMECoalYesNo Platts services or puYesNo Platts services or publications worldwide.
2022Friday15-Apr-2022Good FridayAll Platts Offices (GlobalB3, CME, ICE, LMEGasYesNo Platts services or puYesNo Platts services or publications worldwide, with the exception of Platts Electricity Alert, European Power Alert, and Natural Gas Alert news service
2022Friday15-Apr-2022Good FridayAll Platts Offices (GlobalB3, CME, ICE, LMEHydrogenYesNo global hydrogen/amNo
2022Friday15-Apr-2022Good FridayAll Platts Offices (GlobalB3, CME, ICE, LMELNGYesNo Platts services or puYesNo Platts services or publications worldwide.
2022Friday15-Apr-2022Good FridayAll Platts Offices (GlobalB3, CME, ICE, LMEMetalsYesNo price assessments.YesNo Platts services or publications worldwide, with the exception of SBB Daily Briefing. 
2022Friday15-Apr-2022Good FridayAll Platts Offices (GlobalB3, CME, ICE, LMENuclearYesNo assessment of globalNo
2022Friday15-Apr-2022Good FridayAll Platts Offices (GlobalB3, CME, ICE, LMEOilYesNo Platts services or puYesNo Platts services or publications worldwide, with the exception of Platts Global Alert news service.
2022Friday15-Apr-2022Good FridayAll Platts Offices (GlobalB3, CME, ICE, LMEPetrochemicalsYesNo Platts pricing serviceYesNo publications globally. Weekly petrochemical assessments published Fridays will be brought forward one day to April 14. The Asian Petrochemical Scan, Europe & Americas Petrochemicalscan and Olefinscan will be brought forward one day to April 14.
2022Friday15-Apr-2022Good FridayAll Platts Offices (GlobalB3, CME, ICE, LMEPowerYesNo Platts services or puYesNo Platts services or publications worldwide, with the exception of Platts Electricity Alert, European Power Alert, and Natural Gas Alert news service. Nuclear Fuel , containing Uranium assessment, will be published a day earlier on April 14. 
2022Friday15-Apr-2022Good FridayAll Platts Offices (GlobalB3, CME, ICE, LMEShippingYesNo Platts services or puYesNo Platts services or publications worldwide. 
2022Monday18-Apr-2022Easter Monday (EAW NICanada, LondonLMEAgricultureYesNo daily European biofuYesBiofuelscan and Daily Grains will be published without European assessments. No Global Sugar Market Report. No Daily Rice publication.
2022Monday18-Apr-2022Easter Monday (EAW NICanada, LondonLMECarbonYesEUAs/UKAs will not be pNo
2022Monday18-Apr-2022Easter Monday (EAW NICanada, LondonLMECoalYesNo assessments for AtlaNoNo Coal Trader International published.
2022Monday18-Apr-2022Easter Monday (EAW NICanada, LondonLMEGasYesNo assessments for AtlaNo
2022Monday18-Apr-2022Easter Monday (EAW NICanada, LondonLMEHydrogenYesNo European Hydrogen/No
2022Monday18-Apr-2022Easter Monday (EAW NICanada, LondonLMELNGYesNo assessments for AtlaNoNo Atlantic LNG assessments in LNG Daily.
2022Monday18-Apr-2022Easter Monday (EAW NICanada, LondonLMEMetalsYesNo EMEA price assessmYesMetals publications will be published without daily Japan assessments
2022Monday18-Apr-2022Easter Monday (EAW NICanada, LondonLMEOilYesNo Europe crude, oil proYesNo European assessments in OPR, US Marketscan,Bunkerwire, Crude Oil Marketwire or LPGaswire. No Canada assessments in Crude Oil Marketwire or OPR. No London MOC timestamp assessments in Crude Oil Marketwire (i.e. US crude assessments and Asia Pacific crude/condensate assessments at London close).
2022Monday18-Apr-2022Easter Monday (EAW NICanada, LondonLMEPetrochemicalsYesNo Europe petrochemicNo
2022Monday18-Apr-2022Easter Monday (EAW NICanada, LondonLMEPowerYesNo assessments for EuroNo
2022Monday18-Apr-2022Easter Monday (EAW NICanada, LondonLMEShippingYesNo EMEA tanker, dry freiYesClean and Dirty Tankerwires will not be published. Dry Freight Wire will be published without European assessments. 
2022Thursday21-Apr-2022Tiradentes DaySao PaoloB3AgricultureYesNo Brazil sugar and biofYesGlobal Sugar Market Report and Biofuelscan will be published without Brazil assessments.  Daily Grains will be published without Latin America assessments.
2022Friday29-Apr-2022Publishing day before LaAgricultureYesAsia assessments and MNo
2022Friday29-Apr-2022Publishing day before LaCoalYesAsia thermal coal assessNo
2022Friday29-Apr-2022Publishing day before LaHydrogenYesAsia Ammonia and HydrNo
2022Friday29-Apr-2022Publishing day before LaLNGYesAsia LNG assessments wNo
2022Friday29-Apr-2022Publishing day before LaMetalsYesAsia assessments and MNo
2022Friday29-Apr-2022Publishing day before LaOilYesAsia-Pacific/Arab Gulf oiNo
2022Friday29-Apr-2022Publishing day before LaPetrochemicalsYesAsia assessments and MNo
2022Friday29-Apr-2022Publishing day before LaShippingYesTanker assessments origNo
2022Friday29-Apr-2022Showa DayTokyoTOCOMMetalsYesNo assessments from JaYesMetals publications will be published without Japan aluminum assessments
2022Friday29-Apr-2022Showa DayTokyoTOCOMOilYesNo domestic Japan oil asYesNo domestic Japan publications.
2022Sunday01-May-2022Labour Day
2022Monday02-May-2022Early May Bank HolidayLondonLMEAgricultureYesNo European biofuels orYesBiofuelscan and Daily Grains will be published without European assessments. No Global Sugar Market Report. No Daily Rice publication.
2022Monday02-May-2022Early May Bank HolidayLondonLMECarbonYesEUAs/UKAs will not be pNo
2022Monday02-May-2022Early May Bank HolidayLondonLMECoalYesNo assesments for EuroYesCoal Trader International will not be published
2022Monday02-May-2022Early May Bank HolidayLondonLMEGasYesNo assessments for EuroYesEuropean Gas Daily will not be published.
2022Monday02-May-2022Early May Bank HolidayLondonLMEHydrogenYesNo European hydrogen/No
2022Monday02-May-2022Early May Bank HolidayLondonLMELNGYesNo Atlantic LNG assessmYesLNG Daily will not be published
2022Monday02-May-2022Early May Bank HolidayLondonLMEMetalsYesNo EMEA price assessmNo
2022Monday02-May-2022Early May Bank HolidayLondonLMEOilYesNo Europe crude, oil proYesEuropean Marketscan will not be published. No European assessments in OPR, US Marketscan, Bunkerwire, Crude Oil Marketwire or LPGaswire. No eastern Canada assessments in Crude Oil Marketwire and OPR. No London MOC timestamp assessments in Crude Oil Marketwire (i.e. US crude assessments and Asia Pacific crude/condensate assessments at London close).
2022Monday02-May-2022Early May Bank HolidayLondonLMEPetrochemicalsYesNo Europe petrochemicNo
2022Monday02-May-2022Early May Bank HolidayLondonLMEPowerYesNo assessments for EuroYesEuropean Power Daily will not be published. No European Power Alert service.
2022Monday02-May-2022Early May Bank HolidayLondonLMEShippingYesNo tanker assessmentsYesNo Clean Tankerwire, Dirty Tankerwire. No EMEA dry freight or container assessments will be published in Dry Freight Wire.
2022Monday02-May-2022Labour Day observed SingaporeAgricultureYesNo Asia biofuels, grainsYesBiofuelscan and Daily Grains will be published without European or Asian assessments. No Global Sugar Market Report.  No Daily Rice publication.
2022Monday02-May-2022Labour Day observed SingaporeCoalYesNo Asian thermal coal orYesCoal Trader International will not be published
2022Monday02-May-2022Labour Day observed SingaporeHydrogenYesNo Asia hydrogen/ammNo
2022Monday02-May-2022Labour Day observed SingaporeLNGYesNo Asia LNG assessmentYesLNG Daily will not be published
2022Monday02-May-2022Labour Day observed SingaporeMetalsYesNo Asia iron ore, cokingYesMetals publications will be published without Asia and Europe assessments.
2022Monday02-May-2022Labour Day observed SingaporeOilYesAsia-Pacific/Arab Gulf crYesAsia-Pacific/Arab Gulf Marketscan will not be published. No Asia or Arab Gulf assessments will be published in Crude Oil Marketwire, Bunkerwire or LPGaswire. European Marketscan will not be published. No European assessments in OPR, US Marketscan,Bunkerwire, Crude Oil Marketwire or LPGaswire. No east Canada assessments in Crude Oil Marketwire or OPR. No London MOC timestamp assessments in Crude Oil Marketwire (i.e. US crude assessments and Asia Pacific crude/condensate assessments at London close)
2022Monday02-May-2022Labour Day observed SingaporePetrochemicalsYesNo Asian and Europe peNo
2022Monday02-May-2022Labour Day observed SingaporePowerYesNo assessments for EuroYesEuropean Power Daily, European Gas Daily and Coal Trader International will not be published. No European Power Alert service
2022Monday02-May-2022Labour Day observed SingaporeShippingYesNo Asia/ EMEA tanker, dYesNo Clean Tankerwire, Dirty Tankerwire or Dry Freight Wire.
2022Monday02-May-2022Spring and Labour Day oMoscowOilYesNo Russian domestic assNo
2022Tuesday03-May-2022Public Holiday (in lieu ofMoscowOilYesNo domestic Russian cruNo
2022Tuesday03-May-2022Constitution DayTokyoTOCOMMetalsYesNo assessments from JaYesMetals publications will be published without Japan aluminum assessments
2022Tuesday03-May-2022Constitution DayTokyoTOCOMOilYesNo domestic Japan oil asYesNo domestic Japan oil assessments.
2022Tuesday03-May-2022Hari Raya PuasaSingaporeAgricultureYesNo Asia biofuels, grainsYesBiofuelscan and Daily Grains will be published without  Asia assessments.
2022Tuesday03-May-2022Hari Raya PuasaSingaporeCoalYesNo Asian thermal coal asYesNo specified Asia coal assessments in Coal Trader International 
2022Tuesday03-May-2022Hari Raya PuasaSingaporeHydrogenYesNo Asia hydrogen/ammNo
2022Tuesday03-May-2022Hari Raya PuasaSingaporeLNGYesNo Asia LNG assessmentYesNo Asia LNG assessments in LNG Daily
2022Tuesday03-May-2022Hari Raya PuasaSingaporeMetalsYesNo Asia iron ore, cokingYesMetals publications will be published without Asia assessments.
2022Tuesday03-May-2022Hari Raya PuasaSingaporeOilYesAsia-Pacific/Arab Gulf crYesAsia-Pacific/Arab Gulf Marketscan will not be published. No Asia or Arab Gulf assessments will be published in Crude Oil Marketwire, Bunkerwire or LPGaswire. 
2022Tuesday03-May-2022Hari Raya PuasaSingaporePetrochemicalsYesNo Asia petrochemical aNo
2022Tuesday03-May-2022Hari Raya PuasaSingaporeShippingYesNo Asia tanker, dry freigYesNo tanker assessments originating in ports East of Suez Canal in Clean Tankerwire or Dirty Tankerwire. No publication of Dry Freight Wire. No Asia container assessments.
2022Wednesday04-May-2022Greenery DayTokyoTOCOMMetalsYesNo assessments from JaYesMetals publications will be published withouth Japan aluminum assessments
2022Wednesday04-May-2022Greenery DayTokyoTOCOMOilYesNo domestic Japan oil asYesNo domestic Japan oil assessments.
2022Thursday05-May-2022Children’s DayTokyoTOCOMMetalsYesNo assessments from JaYesMetals publications will be published without Japan aluminum assessments
2022Thursday05-May-2022Children’s DayTokyoTOCOMOilYesNo domestic Japan oil asYesNo domestic Japan oil assessments.
2022Saturday07-May-2022Public HolidayMoscow
2022Sunday08-May-2022Public HolidayMoscow
2022Monday09-May-2022Victory DayMoscowOilYesNo Russia domestic asseNo
2022Tuesday10-May-2022Public Holiday (in lieu ofMoscowOilYesNo domestic Russian cruNo
2022Friday13-May-2022Publishing day before VAgricultureYesAsia assessments and MNo
2022Friday13-May-2022Publishing day before VCoalYesAsia thermal coal assessNo
2022Friday13-May-2022Publishing day before VHydrogenYesAsia Ammonia and HydrNo
2022Friday13-May-2022Publishing day before VLNGYesAsia LNG assessments wNo
2022Friday13-May-2022Publishing day before VMetalsYesAsia assessments and MNo
2022Friday13-May-2022Publishing day before VOilYesAsia-Pacific/Arab Gulf oiNo
2022Friday13-May-2022Publishing day before VPetrochemicalsYesAsia assessments and MNo
2022Friday13-May-2022Publishing day before VShippingYesTanker assessments origNo
2022Sunday15-May-2022Vesak Day (Buddha Day)Singapore
2022Monday16-May-2022Vesak Day observedSingaporeAgricultureYesNo Asia biofuels, grainsYesBiofuelscan, Daily Grains and Global Sugar Market Reports will be published without Asia assessments.
2022Monday16-May-2022Vesak Day observedSingaporeCoalYesNo Asian thermal coal asYesNo specified Asian coal assessments in Coal Trader International. 
2022Monday16-May-2022Vesak Day observedSingaporeHydrogenYesNo Asia hydrogen/ammNo
2022Monday16-May-2022Vesak Day observedSingaporeLNGYesNo Asian LNG assessmeYesNo Asian LNG assessments in LNG Daily.
2022Monday16-May-2022Vesak Day observedSingaporeMetalsYesNo Asia iron ore, cokingYesMetals publications will be published without Asia assessments, with the exception of Japan aluminum assessments
2022Monday16-May-2022Vesak Day observedSingaporeOilYesAsia-Pacific/Arab Gulf crYesAsia-Pacific/Arab Gulf Marketscan will not be published. No Asia or Arab Gulf assessments will be published in Crude Oil Marketwire, Bunkerwire or LPGaswire.
2022Monday16-May-2022Vesak Day observedSingaporePetrochemicalsYesNo Asia petrochemical aNo
2022Monday16-May-2022Vesak Day observedSingaporeShippingYesNo tanker assessmentsYesNo tanker assessments originating in ports East of Suez Canal in Clean Tankerwire or Dirty Tankerwire. No publication of Dry Freight Wire. No Asia container assessments.
2022Monday23-May-2022Victoria Day (not statutoCanadaGasYesNo assessments CGPR DYesCGPR Daily not published.
2022Monday23-May-2022Victoria Day (not statutoCanadaOilYes No Canadian crude asseYesNo Canadian assessments in Crude Oil Marketwire and OPR.
2022Wednesday25-May-2022First Government Day (DBuenos AiresAgricultureYesNo Argentina grains, vegYesDaily Grains will be published without Argentina assessments.
2022Monday30-May-2022Memorial DayCanada, USCME, ICEAgricultureYesNo US biofuel assessmeYesBiofuelscan and Daily Grains will be published without North America assessments. No Daily Biofuels News summary. No Global Sugar Market Report.
2022Monday30-May-2022Memorial DayCanada, USCME, ICECarbonYesMethane Performance (No
2022Monday30-May-2022Memorial DayCanada, USCME, ICECoalYesNo assessments for NortYesCoal Trader will not be published
2022Monday30-May-2022Memorial DayCanada, USCME, ICEGasYesNo assessments for NortYesGas Daily and Gas Daily Market Fundamentals, Megawatt Daily, Energy Trader, Coal Trader, and Nuclear News Flashes will not be published. No Natural Gas Alert and Electricity Alert service. CGPR Daily not published.
2022Monday30-May-2022Memorial DayCanada, USCME, ICEHydrogenYesNo Americas hydrogen/No
2022Monday30-May-2022Memorial DayCanada, USCME, ICEMetalsYesUS aluminum transactioNo
2022Monday30-May-2022Memorial DayCanada, USCME, ICENuclearYesNo assessment of globalNo
2022Monday30-May-2022Memorial DayCanada, USCME, ICEOilYesNo markets assessed inYesPlatts Oilgram Price Report, US Marketscan, and Latin American Wire will not be published. No Americas assessments in Crude Oil Marketwire or LPGaswire. European and Asian assessments will appear in OPR one publishing day later, and European assessments will appear in US Marketscan one publishing day later. Platts Oilgram News will be published.
2022Monday30-May-2022Memorial DayCanada, USCME, ICEPetrochemicalsYesNo Americas petrochemNo
2022Monday30-May-2022Memorial DayCanada, USCME, ICEPowerYesNo assessments for NortYesGas Daily and Gas Daily Market Fundamentals, Megawatt Daily, Energy Trader, Coal Trader, and Nuclear News Flashes will not be published. No Natural Gas Alert and Electricity Alert service. 
2022Monday30-May-2022Memorial DayCanada, USCME, ICEShippingYesNo Americas tanker or cYesNo Americas tankers assessments in Clean Tankerwire or Dirty Tankerwire; no Americas container assessments in Dry Freight Wire.
2022Thursday02-Jun-2022Spring Bank HolidayLondonLMEAgricultureYesNo European biofuels orYesBiofuelscan and Daily Grains will be published without European assessments. No Global Sugar Market Report. No Daily Rice publication.
2022Thursday02-Jun-2022Spring Bank HolidayLondonLMECarbonYesEUAs/UKAs will not be pNo
2022Thursday02-Jun-2022Spring Bank HolidayLondonLMECoalYesNo assesments for EuroYesCoal Trader International will not be published
2022Thursday02-Jun-2022Spring Bank HolidayLondonLMEGasYesNo assessments for EuroYesEuropean Gas Daily will not be published. 
2022Thursday02-Jun-2022Spring Bank HolidayLondonLMEHydrogenYesNo European hydrogen/No
2022Thursday02-Jun-2022Spring Bank HolidayLondonLMELNGYesNo Atlantic LNG assessmYesNo Atlantic LNG assessments in LNG Daily. 
2022Thursday02-Jun-2022Spring Bank HolidayLondonLMEMetalsYesNo EMEA price assessmNo
2022Thursday02-Jun-2022Spring Bank HolidayLondonLMEOilYesNo Europe crude, oil proYesEuropean Marketscan will not be published. No European assessments in OPR, US Marketscan, Bunkerwire, Crude Oil Marketwire or LPGaswire. No eastern Canada assessments in Crude Oil Marketwire and OPR. No London MOC timestamp assessments in Crude Oil Marketwire (i.e. US crude assessments and Asia Pacific crude/condensate assessments at London close).
2022Thursday02-Jun-2022Spring Bank HolidayLondonLMEPetrochemicalsYesNo Europe petrochemicNo
2022Thursday02-Jun-2022Spring Bank HolidayLondonLMEPowerYesNo assessments for EuroYesEuropean Power Daily will not be published. No European Power Alert service. 
2022Thursday02-Jun-2022Spring Bank HolidayLondonLMEShippingYesNo tanker assessmentsYesNo Clean Tankerwire, Dirty Tankerwire. No EMEA dry freight or container assessments will be published in Dry Freight Wire.
2022Friday03-Jun-2022Her Majesty The Queen’LondonAgricultureYesNo European biofuels orYesBiofuelscan and Daily Grains will be published without European assessments. No Global Sugar Market Report. No Daily Rice publication.
2022Friday03-Jun-2022Her Majesty The Queen’LondonCarbonYesEUAs/UKAs  will not beNo
2022Friday03-Jun-2022Her Majesty The Queen’LondonCoalYesNo assesments for EuroYesCoal Trader International will not be published
2022Friday03-Jun-2022Her Majesty The Queen’LondonGasYesNo assessments for EuroNoEuropean Gas Daily will not be published. 
2022Friday03-Jun-2022Her Majesty The Queen’LondonHydrogenYesNo European hydrogen/No
2022Friday03-Jun-2022Her Majesty The Queen’LondonLNGYesNo Atlantic LNG assessmYesNo Atlantic LNG assessments in LNG Daily. 
2022Friday03-Jun-2022Her Majesty The Queen’LondonMetalsYesNo EMEA price assessmNo
2022Friday03-Jun-2022Her Majesty The Queen’LondonOilYesNo Europe crude, oil proYesEuropean Marketscan will not be published. No European assessments in OPR, US Marketscan, Bunkerwire, Crude Oil Marketwire or LPGaswire. No eastern Canada assessments in Crude Oil Marketwire and OPR. No London MOC timestamp assessments in Crude Oil Marketwire (i.e. US crude assessments and Asia Pacific crude/condensate assessments at London close).
2022Friday03-Jun-2022Her Majesty The Queen’LondonPetrochemicalsYesNo Europe petrochemicNo
2022Friday03-Jun-2022Her Majesty The Queen’LondonPowerYesNo assessments for EuroYesEuropean Power Daily will not be published. No European Power Alert service. 
2022Friday03-Jun-2022Her Majesty The Queen’LondonShippingYesNo tanker assessmentsYesNo Clean Tankerwire, Dirty Tankerwire. No EMEA dry freight or container assessments will be published in Dry Freight Wire. 
2022Friday03-Jun-2022Dragon Boat Festival (DuChinaSHFEMetalsYesNo domestic China alumNo
2022Monday13-Jun-2022Day of Russia ObservedMoscowOilYesNo Russia domestic asseNo
2022Thursday16-Jun-2022Corpus Christi DayBrazil, Sao PaoloB3AgricultureYesNo Brazil sugar and biofYesGlobal Sugar Market Report and Biofuelscan will be published without Brazil assessments.  Daily Grains will be published without Latin America assessments.
2022Friday17-Jun-2022Paso a la Inmortalidad dBuenos AiresAgricultureYesNo Argentina grains, vegYesDaily Grains will be published without Argentina assessments.
2022Monday20-Jun-2022Paso a la Inmortalidad dBuenos AiresAgricultureYesNo Argentina grains, vegYesDaily Grains will be published without Argentina assessments
2022Monday20-Jun-2022Juneteenth observedUSCMEAgricultureYesNo US biofuel assessmeYesBiofuelscan and Daily Grains will be published without US assessments. No Global Sugar Market Report.
2022Monday20-Jun-2022Juneteenth observedUSCMECarbonYesMethane Performance (No
2022Monday20-Jun-2022Juneteenth observedUSCMECoalYesNo assessments for NortYesGas Daily and Gas Daily Market Fundamentals, Megawatt Daily, Energy Trader, Coal Trader, and Nuclear News Flashes will not be published. No Natural Gas Alert and Electricity Alert service.
2022Monday20-Jun-2022Juneteenth observedUSCMEGasYesNo assessments for NortYesGas Daily and Gas Daily Market Fundamentals, Megawatt Daily, Energy Trader, Coal Trader, and Nuclear News Flashes will not be published. No Natural Gas Alert and Electricity Alert service.
2022Monday20-Jun-2022Juneteenth observedUSCMEHydrogenYesNo Americas hydrogen/No
2022Monday20-Jun-2022Juneteenth observedUSCMELNGYesNo assessments for NortYesNo assessments for North American gas, electricity, coal and emissions markets.
2022Monday20-Jun-2022Juneteenth observedUSCMEMetalsYesUS aluminum alloys/scraYesUS aluminum alloys/scrap and NY tin will not be assessed. No prices based on NYMEX/COMEX. Steel Price Report will not be published. No Americas ferrous scrap or steel assessments.
2022Monday20-Jun-2022Juneteenth observedUSCMENuclearYesNo global assessment ofNo
2022Monday20-Jun-2022Juneteenth observedUSCMEOilYesNo markets assessed inYesPlatts Oilgram Price Report, US Marketscan, and Latin American Wire will not be published. No Americas assessments in Crude Oil Marketwire or LPGaswire. European and Asian assessments will appear in OPR one publishing day later, and European assessments will appear in US Marketscan one publishing day later. Platts Oilgram News will be published.
2022Monday20-Jun-2022Juneteenth observedUSCMEPetrochemicalsYesNo Americas petrochemNo
2022Monday20-Jun-2022Juneteenth observedUSCMEPowerYesNo assessments for NortYesGas Daily and Gas Daily Market Fundamentals, Megawatt Daily, Energy Trader, Coal Trader, and Nuclear News Flashes will not be published. No Natural Gas Alert and Electricity Alert service.
2022Monday20-Jun-2022Juneteenth observedUSCMEShippingYesNo Americas tanker andYesNo Americas tanker assessments in Clean Tankerwire and Dirty Tankerwire; no Americas container assessments in the Dry Freight Wire.
2022Friday01-Jul-2022Canada DayCanadaGasYesNo assessments CGPR DYesCGPR Daily not published.  CGPR Monthly published 7/5/22.
2022Friday01-Jul-2022Canada DayCanadaOilYesNo Canadian crude asseYesNo Canadian assessments in Crude Oil Marketwire or OPR.
2022Monday04-Jul-2022Independence DayUSCMEAgricultureYesNo US biofuel assessmeYesBiofuelscan and Daily Grains will be published without North America assessments. No Biofuels News Summary report. No Global Sugar Market Report. 
2022Monday04-Jul-2022Independence DayUSCMECarbonYesMethane Performance (No
2022Monday04-Jul-2022Independence DayUSCMECoalYesNo assessments for NortYesCoal Trader will not be published. 
2022Monday04-Jul-2022Independence DayUSCMEGasYesNo assessments for NortYesGas Daily, Natural Gas Alert and Gas Daily Market Fundamentals will not be published. 
2022Monday04-Jul-2022Independence DayUSCMEHydrogenYesNo Americas hydrogen/No
2022Monday04-Jul-2022Independence DayUSCMEMetalsYesUS aluminum transactioNo
2022Monday04-Jul-2022Independence DayUSCMENuclearYesNo global uranium assesNo
2022Monday04-Jul-2022Independence DayUSCMEOilYesNo markets assessed inYesPlatts Oilgram Price Report, US Marketscan, and Latin American Wire will not be published. No Americas assessments in Crude Oil Marketwire or LPGaswire. European and Asian assessments will appear in OPR one publishing day later, and European assessments will appear in US Marketscan one publishing day later. Platts Oilgram News will be published.
2022Monday04-Jul-2022Independence DayUSCMEPetrochemicalsYesNo Americas petrochemNo
2022Monday04-Jul-2022Independence DayUSCMEPowerYesNo North American elecYesMegawatt Daily and Elecricity Alert service will not be published. 
2022Monday04-Jul-2022Independence DayUSCMEShippingYesNo Americas tanker or cYesNo Americas tanker assessments in Clean Tankerwire and Dirty Tankerwire; no Americas container assessments in Dry Freight Wire. 
2022Friday08-Jul-2022Publishing day before HAgricultureYesAsia assessments and MNo
2022Friday08-Jul-2022Publishing day before HCoalYesAsia thermal coal assessNo
2022Friday08-Jul-2022Publishing day before HHydrogenYesAsia Ammonia and HydrNo
2022Friday08-Jul-2022Publishing day before HLNGYesAsia LNG assessments wNo
2022Friday08-Jul-2022Publishing day before HMetalsYesAsia assessments and MNo
2022Friday08-Jul-2022Publishing day before HOilYesAsia-Pacific/Arab Gulf oiNo
2022Friday08-Jul-2022Publishing day before HPetrochemicalsYesAsia assessments and MNo
2022Friday08-Jul-2022Publishing day before HShippingYesTanker assessments origNo
2022Saturday09-Jul-2022Independence DayBuenos Aires
2022Monday11-Jul-2022Hari Raya Haji observedSingaporeAgricultureYesNo Asia biofuels, grainsYesBiofuelscan, Daily Grains and Global Sugar Market Reports will be published without Asia assessments.
2022Monday11-Jul-2022Hari Raya Haji observedSingaporeCoalYesNo Asia thermal coal assYesNo specified Asian coal assessments in Coal Trader International.
2022Monday11-Jul-2022Hari Raya Haji observedSingaporeHydrogenYesNo Asia hydrogen/ammNo
2022Monday11-Jul-2022Hari Raya Haji observedSingaporeLNGYesNo Asia LNG assessmentYesNo Asia LNG assessments published in LNG Daily
2022Monday11-Jul-2022Hari Raya Haji observedSingaporeMetalsYesNo iron ore, coking coal,No
2022Monday11-Jul-2022Hari Raya Haji observedSingaporeOilYesAsia-Pacific/Arab Gulf crYesAsia-Pacific/Arab Gulf Marketscan will not be published. No Asia or Arab Gulf assessments will be published in Crude Oil Marketwire, Bunkerwire or LPGaswire.
2022Monday11-Jul-2022Hari Raya Haji observedSingaporePetrochemicalsYesNo Asia petrochemical aNo
2022Monday11-Jul-2022Hari Raya Haji observedSingaporeShippingYesNo tanker assessmentsYesNo tanker assessments originating in ports East of Suez Canal in Clean Tankerwire or Dirty Tankerwire. Dry Freight Wire will not be published.
2022Monday18-Jul-2022Marine DayTokyoTOCOMMetalsYesNo assessments from JaYesMetals publications will be published without Japan aluminum assessments
2022Monday18-Jul-2022Marine DayTokyoTOCOMOilYesNo domestic Japan oil asYesNo Japan oil domestic publications. 
2022Monday01-Aug-2022Civic/Provincial Holiday CanadaGasYesNo assessments CGPR DYesCGPR Daily not published.  CGPR Monthly published 8/2/22.
2022Monday01-Aug-2022Civic/Provincial Holiday CanadaOilYesNo Canadian crude asseYesNo Canadian assessments in Crude Oil Marketwire or OPR.
2022Monday08-Aug-2022Day before National DayAgricultureYes
Asia assessments and M
No
2022Monday08-Aug-2022Day before National DayCoalYesAsia thermal coal assessNo
2022Monday08-Aug-2022Day before National DayHydrogenYesAsia Ammonia and HydrNo
2022Monday08-Aug-2022Day before National DayLNGYesAsia LNG assessments wNo
2022Monday08-Aug-2022Day before National DayMetalsYesAsia assessments and MNo
2022Monday08-Aug-2022Day before National DayOilYesAsia-Pacific/Arab Gulf oiNo
2022Monday08-Aug-2022Day before National DayPetrochemicalsYes
Asia assessments and M
No
2022Monday08-Aug-2022Day before National DayShippingYesTanker assessments origNo
2022Tuesday09-Aug-2022National DaySingaporeAgricultureYesNo Asia biofuels, grainsYesBiofuelscan, Daily Grains and Global Sugar Market Reports will be published without Asia assessments.
2022Tuesday09-Aug-2022National DaySingaporeCoalYesNo Asian thermal coal asYesNo specified Asian coal assessments in Coal Trader International.
2022Tuesday09-Aug-2022National DaySingaporeHydrogenYesNo Asia hydrogen/ammNo
2022Tuesday09-Aug-2022National DaySingaporeLNGYesNo Asia LNG assessmentYesNo Asia LNG assessments in LNG Daily.
2022Tuesday09-Aug-2022National DaySingaporeMetalsYesNo Asia iron ore, cokingYesMetals publications will be published without Asia assessments, with the exception of Japan aluminum assessments
2022Tuesday09-Aug-2022National DaySingaporeOilYesAsia-Pacific/Arab Gulf crYes Asia-Pacific/Arab Gulf Marketscan will not be published. No Asia or Arab Gulf assessments will be published in Crude Oil Marketwire, Bunkerwire or LPGaswire.
2022Tuesday09-Aug-2022National DaySingaporePetrochemicalsYesNo Asia petrochemical aYes
2022Tuesday09-Aug-2022National DaySingaporeShippingYesNo tanker assessmentsYesNo tanker assessments originating in ports East of Suez Canal in Clean Tankerwire or Dirty Tankerwire. No publication of Dry Freight Wire. No Asia container assessments.
2022Thursday11-Aug-2022Mountain DayTokyoTOCOMMetalsYesNo assessments from JaYesMetals publications will be published without Japan aluminum assessments
2022Thursday11-Aug-2022Mountain DayTokyoTOCOMOilYesNo domestic Japan oil asYesNo Japan oil domestic publications. 
2022Monday15-Aug-2022Paso a la Inmortalidad dBuenos AiresAgricultureYesNo Argentina grains, vegYesDaily Grains will be published without Argentina assessments.
2022Monday29-Aug-2022Summer Bank Holiday (ELondonLMEAgricultureYesNo European biofuels orYesBiofuelscan and Daily Grains will be published without European assessments. No Global Sugar Market Report.  No Daily Rice publication.
2022Monday29-Aug-2022Summer Bank Holiday (ELondonLMECarbonYesEUAs/UKAs will not be pNo
2022Monday29-Aug-2022Summer Bank Holiday (ELondonLMECoalYesNo European thermal coYesCoal Trader International will not be published. 
2022Monday29-Aug-2022Summer Bank Holiday (ELondonLMEGasYesNo assessments for EuroYesEuropean Gas Daily will not be published. 
2022Monday29-Aug-2022Summer Bank Holiday (ELondonLMEHydrogenYesNo European hydrogen/No
2022Monday29-Aug-2022Summer Bank Holiday (ELondonLMELNGYesNo Atlantic LNG assessmYesNo Atlantic LNG assessments in LNG Daily
2022Monday29-Aug-2022Summer Bank Holiday (ELondonLMEMetalsYesNo EMEA price assessmNo
2022Monday29-Aug-2022Summer Bank Holiday (ELondonLMEOilYesNo Europe crude, oil proYesEuropean Marketscan will not be published. No European assessments in OPR, US Marketscan, Bunkerwire, Crude Oil Marketwire or LPGaswire. No eastern Canada assessments in Crude Oil Marketwire and OPR. No London MOC timestamp assessments in Crude Oil Marketwire (i.e. US crude assessments and Asia Pacific crude/condensate assessments at London close).
2022Monday29-Aug-2022Summer Bank Holiday (ELondonLMEPetrochemicalsYesNo Europe PetrochemicNo
2022Monday29-Aug-2022Summer Bank Holiday (ELondonLMEPowerYesNo assessments for EuroYesEuropean Power Daily will not be published. No European Power Alert service. 
2022Monday29-Aug-2022Summer Bank Holiday (ELondonLMEShippingYesNo tanker assessmentsYesNo Clean Tankerwire, Dirty Tankerwire. No EMEA dry freight or container assessments will be published in Dry Freight Wire. 
2022Monday05-Sep-2022Labor DayCanada, USCMEAgricultureYesNo US biofuel assessmeYesBiofuelscan will be published without US biofuel assessments. Daily Grains will be published without North America assessments. No Global Sugar Market Report.
2022Monday05-Sep-2022Labor DayCanada, USCMECarbonYesMethane Performance (No
2022Monday05-Sep-2022Labor DayCanada, USCMECoalYesNo assessments for NortYesCoal Trader will not be published. 
2022Monday05-Sep-2022Labor DayCanada, USCMEGasYesNo assessments for NortYesGas Daily and Gas Daily Market Fundamentals will not be published. No Natural Gas Alert service.  CGPR Daily not published.
2022Monday05-Sep-2022Labor DayCanada, USCMEHydrogenYesNo Americas hydrogen/No
2022Monday05-Sep-2022Labor DayCanada, USCMEMetalsYesUS aluminum transactioNo
2022Monday05-Sep-2022Labor DayCanada, USCMENuclearYesNo global uranium priceNo
2022Monday05-Sep-2022Labor DayCanada, USCMEOilYesNo markets assessed inYesPlatts Oilgram Price Report, US Marketscan, and Latin American Wire will not be published. No Americas assessments in Crude Oil Marketwire or  LPGaswire. European and Asian assessments will appear in OPR one publishing day later, and European assessments will appear in US Marketscan one publishing day later. Platts Oilgram News will be published.
2022Monday05-Sep-2022Labor DayCanada, USCMEPetrochemicalsYesNo Americas petrochemNo
2022Monday05-Sep-2022Labor DayCanada, USCMEPowerYesNo assessments for NortYesMegawatt Daily  and Energy Trader will not be published.No Electricity alert service. 
2022Monday05-Sep-2022Labor DayCanada, USCMEShippingYesNo Americas tanker or cYesNo Americas assessments in Clean Tankerwire or Dirty Tankerwire; no Americas container assessments in Dry Freight Wire.
2022Wednesday07-Sep-2022Independence DayBrazil, Sao PaoloB3AgricultureYesNo Brazil sugar and biofYesGlobal Sugar Market Report and Biofuelscan will be published without Brazil assessments.  Daily Grains will be published without Latin America assessments.
2022Saturday10-Sep-2022Mid-Autumn Festival (ZChinaSHFE
2022Monday19-Sep-2022Respect for the Aged DaTokyoTOCOMMetalsYesNo assessments from JaYesMetals publications will be published without Japan aluminum assessments
2022Monday19-Sep-2022Respect for the Aged DaTokyoTOCOMOilYesNo domestic Japan oil asYesNo domestic Japan publications. 
2022Friday23-Sep-2022Autumnal EquinoxTokyoTOCOMMetalsYesNo assessments from JaNo
2022Friday23-Sep-2022Autumnal EquinoxTokyoTOCOMOilYesNo domestic Japan oil asYesNo domestic Japan publications. 
2022Friday30-Sep-2022National Day for Truth aCanadaOilYes
No Canadian crude asse
YesNo Canadian assessments in Crude Oil Marketwire or OPR.
2022Saturday01-Oct-2022National Day (Guoqing JiChinaSHFE
2022Sunday02-Oct-2022National DayChinaSHFE
2022Monday03-Oct-2022National DayChinaSHFEMetalsYesNo domestic China alumNo
2022Tuesday04-Oct-2022National DayChinaSHFEMetalsYesNo domestic China alumNo
2022Wednesday05-Oct-2022National DayChina
2022Thursday06-Oct-2022National DayChina
2022Friday07-Oct-2022Public Holiday (da no laBuenos AiresAgricultureYesNo Argentina grains, vegYesDaily Grains will be published without Argentina assessments.
2022Friday07-Oct-2022National DayChinaSHFEMetalsYesNo domestic China alumNo
2022Monday10-Oct-2022Day of Respect for CultuBuenos AiresAgricultureYesNo Argentina grains, vegYesDaily Grains will be published without Argentina assessments.
2022Monday10-Oct-2022Sports DayTokyoTOCOMMetalsYesNo assessments from JaYesMetals publications will be published without Japan aluminum assessments
2022Monday10-Oct-2022Sports DayTokyoTOCOMOilYesNo domestic Japan oil asYesNo Japan oil domestic publications. 
2022Monday10-Oct-2022Thanksgiving Day (CanaCanadaGasYesNo assessments CGPR DYesCGPR Daily not published.
2022Monday10-Oct-2022Thanksgiving Day (CanaCanadaOilYesNo Canadian crude asseYesNo Canadian assessments in Crude Oil Marketwire or OPR.
2022Wednesday12-Oct-2022Lady of Aparecida DayBrazil, Sao PaoloB3AgricultureYesNo Brazil sugar and biofYesGlobal Sugar Market Report and Biofuelscan will be published without Brazil assessments.  Daily Grains will be published without Latin America assessments.
2022Friday21-Oct-2022Publishing day before DAgricultureYesAsia assessments and MNo
2022Friday21-Oct-2022Publishing day before DCoalYesAsia thermal coal assessNo
2022Friday21-Oct-2022Publishing day before DHydrogenYesAsia Ammonia and HydrNo
2022Friday21-Oct-2022Publishing day before DLNGYesAsia LNG assessments wNo
2022Friday21-Oct-2022Publishing day before DMetalsYesAsia assessments and MNo
2022Friday21-Oct-2022Publishing day before DOilYesAsia-Pacific/Arab Gulf oiNo
2022Friday21-Oct-2022Publishing day before DPetrochemicalsYesAsia assessments and MNo
2022Friday21-Oct-2022Publishing day before DShippingYesTanker assessments origNo
2022Monday24-Oct-2022DeepavaliSingaporeAgricultureYesNo daily Asia biofuels, gYesBiofuelscan, Daily Grains and Global Sugar Market Reports will be published without Asia assessments. 
2022Monday24-Oct-2022DeepavaliSingaporeCoalYes No Asian thermal coal aNo No specified Asian coal assessments in Coal Trader International. 
2022Monday24-Oct-2022DeepavaliSingaporeHydrogenYesNo Asia hydrogen/ammNo
2022Monday24-Oct-2022DeepavaliSingaporeLNGYesNo Asia LNG assessmentYesNo Asia LNG assessments in LNG Daily. 
2022Monday24-Oct-2022DeepavaliSingaporeMetalsYesNo Asia iron ore, cokingYesMetals publications will be published without Asia assessments with the exception of Japan aluminum assessments
2022Monday24-Oct-2022DeepavaliSingaporeOilYesAsia-Pacific/Arab Gulf crYesAsia-Pacific/Arab Gulf Marketscan will not be published. No Asia or Arab Gulf assessments will be published in Crude Oil Marketwire, Bunkerwire or LPGaswire. 
2022Monday24-Oct-2022DeepavaliSingaporePetrochemicalsYesNo Asia petrochemical aNo
2022Monday24-Oct-2022DeepavaliSingaporeShippingYesNo tanker assessmentsYesNo tanker assessments originating in ports East of Suez will be published in Clean Tankerwire and Dirty Tankerwire. Dry Freight Wire will not be published. No Asia container assessments.
2022Wednesday02-Nov-2022All Souls’ Day (Finados)Sao PaoloB3AgricultureYesNo Brazil sugar and biofYesGlobal Sugar Market Report and Biofuelscan will be published without Brazil assessments. Daily Grains will be published without Latin America assessments.
2022Thursday03-Nov-2022Culture DayTokyoTOCOMMetalsYesNo assessments from JaYesMetals publications will be published without Japan aluminum assessments
2022Thursday03-Nov-2022Culture DayTokyoTOCOMOilYesNo domestic Japan oil asYesNo Japan oil domestic publications. 
2022Friday04-Nov-2022National Unity DayMoscowSPIMEXOilYesNo Russia domestic asseNo
2022Friday11-Nov-2022Remembrance Day CanadaOilYesNo Canadian crude asseYesNo Canadian assessments in Crude Oil Marketwire or OPR.
2022Tuesday15-Nov-2022Republic DayBrazil, Sao PaoloAgricultureYesNo Brazil sugar and biofYesGlobal Sugar Market Report and Biofuelscan will be published without Brazil assessments. Daily Grains will be published without Latin America assessments.
2022Sunday20-Nov-2022Black Consciousness DayBrazil, Sao Paolo
2022Monday21-Nov-2022Public Holiday (da no laBuenos AiresAgricultureYesNo Argentina grains, vegYesDaily Grains will be published without Argentina assessments.
2022Monday21-Nov-2022Da de la Soberana NacioBuenos AiresAgricultureYesNo Argentina grains, vegYesDaily Grains will be published without Argentina assessments.
2022Wednesday23-Nov-2022Labor Thanksgiving DayTokyoTOCOMMetalsYesNo assessments from JaYesMetals publications will be published without Japan aluminum assessments
2022Wednesday23-Nov-2022Labor Thanksgiving DayTokyoTOCOMOilYesNo domestic Japan oil asYesNo domestic Japan oil publications. 
2022Thursday24-Nov-2022Thanksgiving DayUSCMEAgricultureYesNo US biofuel assessmeYesBiofuelscan and Daily Grains will be published without North America assessments. No Daily Biofuels News summary. No Global Sugar Market Report.
2022Thursday24-Nov-2022Thanksgiving DayUSCMECarbonYesMethane Performance (No
2022Thursday24-Nov-2022Thanksgiving DayUSCMECoalYesNo assessments for NortYesCoal Trader will not be published. 
2022Thursday24-Nov-2022Thanksgiving DayUSCMEGasYesNo assessments for NortYesGas Daily, Gas Daily Market Fundamental and Energy Trader will not be published. 
2022Thursday24-Nov-2022Thanksgiving DayUSCMEHydrogenYesNo Americas hydrogen/No
2022Thursday24-Nov-2022Thanksgiving DayUSCMEMetalsYesUS aluminum transactioNo
2022Thursday24-Nov-2022Thanksgiving DayUSCMENuclearYesNo global uranium priceNo
2022Thursday24-Nov-2022Thanksgiving DayUSCMEOilYesNo markets assessed inYesPlatts Oilgram Price Report, US Marketscan, and Latin American Wire will not be published. No Americas assessments in Crude Oil Marketwire or LPGaswire. European and Asian assessments will appear in OPR one publishing day later, and European assessments will appear in US Marketscan one publishing day later. Platts Oilgram News will be published.
2022Thursday24-Nov-2022Thanksgiving DayUSCMEPetrochemicalsYesNo Americas petrochemNo
2022Thursday24-Nov-2022Thanksgiving DayUSCMEPowerYesNO Power assessmentsYesMWD and Energy Trader will not be published
2022Thursday24-Nov-2022Thanksgiving DayUSCMEShippingYesNo Americas tanker or cYesNo Americas tankers assessments in Clean Tankerwire or Dirty Tankerwire.; no Americas container assessments in Dry Freight Wire.
2022Friday25-Nov-2022Day after ThanksgivingUSAgricultureYesNo US biofuel assessmeYesBiofuelscan and Daily Grains will be published without North America assessments. No Daily Biofuels News summary. No Global Sugar Market Report.
2022Friday25-Nov-2022Day after ThanksgivingUSCarbonYesMethane Performance (No
2022Friday25-Nov-2022Day after ThanksgivingUSCoalYesNo assessments for NortYesCoal Trader will not be published. 
2022Friday25-Nov-2022Day after ThanksgivingUSGasYesNo assessments for NortYesGas Daily, Gas Daily Market Fundamentals and Energy Trader will not be published. 
2022Friday25-Nov-2022Day after ThanksgivingUSHydrogenYesNo Americas hydrogen/No
2022Friday25-Nov-2022Day after ThanksgivingUSMetalsYesUS aluminum transactioNo
2022Friday25-Nov-2022Day after ThanksgivingUSNuclearYesNo assessment of globalNo
2022Friday25-Nov-2022Day after ThanksgivingUSOilYesNo markets assessed inYesPlatts Oilgram Price Report, US Marketscan, and Latin American Wire will not be published. No Americas assessments in Crude Oil Marketwire or LPGaswire. European and Asian assessments will appear in OPR one publishing day later, and European assessments will appear in US Marketscan one publishing day later. Platts Oilgram News will be published.
2022Friday25-Nov-2022Day after ThanksgivingUSPetrochemicalsYesNo Americas petrochemNo
2022Friday25-Nov-2022Day after ThanksgivingUSPowerYesNo North American elecYesMegawatt Daily and Nuclear News Flashes will not be published. 
2022Friday25-Nov-2022Day after ThanksgivingUSShippingYesNo Americas tanker or cYesNo Americas tankers assessments in Clean Tankerwire or Dirty Tankerwire; no Americas container assessments in Dry Freight Wire.
2022Thursday08-Dec-2022Immaculate ConceptionBuenos AiresAgricultureYesNo Argentina grains, vegYesDaily Grains will be published without Argentina assessments.
2022Friday09-Dec-2022Feriado con fines turísticBuenos AiresAgricultureYesNo Argentina grains, vegYesDaily Grains will be published without Argentina assessments
2022Friday09-Dec-2022Public Holiday (da no laBuenos AiresAgricultureYesNo Argentina grains, vegYesDaily Grains will be published without Argentina assessments.
2022Thursday15-Dec-2022Non-publishing notice (PetrochemicalsNoThe final European andNoThe final European and Americas weekly intermediates price assessments and commentaries for the year to be published, publication resumes January 5, 2023.
2022Friday16-Dec-2022Non-publishing notice (PetrochemicalsNoThe final Asian PetrocheNoThe final Asian Petrochemicalscan, Europe & Americas Petrochemicalscan and Olefinscan for the year to be published, publication resumes January 6, 2023.

The final European and Americas weekly olefins price assessments and commentaries and weekly freight assessments for the year to be published.

Daily aromatics, gasoline components, olefins, polymers and intermediates assessments will be published on Platts Petrochemical Alert service and will be listed in the first Asia Petrochemicalscan, Europe & Americas Petrochemicalscan and Olefinscan of 2023.
2022Tuesday20-Dec-2022Non-publishing notice (PetrochemicalsNoThe final Solventswire fNoThe final Solventswire for the year to be published, publication resumes January 3, 2023.

The final European and Americas weekly solvents price assessments and commentaries for the year to be published.
2022Wednesday21-Dec-2022Non-publishing notice (PetrochemicalsNoThe final Polymerscan fNoThe final Polymerscan for the year to be published, publication resumes January 4, 2023.

The final European and Americas weekly polymers price assessments and commentaries for the year to be published.

Daily polymer assessments will be published on Platts Petrochemical Alert service.
2022Thursday22-Dec-2022Non-Publishing Notice (PetrochemicalsYesNo Europe and AmericasYesNo Europe and Americas weekly intermediates assessments, publication resumes January 5, 2023.
2022Friday23-Dec-2022Publishing day before CAgricultureYesAsia assessments and MNo
2022Friday23-Dec-2022Publishing day before CCoalYesAsia thermal coal assessNo
2022Friday23-Dec-2022Publishing day before CGasYesEurope natural gas assesYes
2022Friday23-Dec-2022Publishing day before CHydrogenYesAsia Ammonia and HydrNo
2022Friday23-Dec-2022Publishing day before CLNGYesAsia LNG assessments wNo
2022Friday23-Dec-2022Publishing day before CMetalsYesAsia assessments and MYes
2022Friday23-Dec-2022Publishing day before COilYesAsia-Pacific/Arab Gulf oiNo
2022Friday23-Dec-2022Publishing day before CPetrochemicalsYesAsia assessments and MYesNo Asian Petrochemicalscan, Europe and Americas Petrochemicalscan and Olefinscan to be published. Publication resumes January 6, 2023.
2022Friday23-Dec-2022Publishing day before CPowerYesEurope electricity assessNo
2022Friday23-Dec-2022Publishing day before CShippingYesTanker assessments origNo
2022Monday26-Dec-2022Christmas Day observedAll Platts Offices (GlobalB3, CME, ICE, LMEAgricultureYesNo Platts services or puYesNo Platts services or publications worldwide
2022Monday26-Dec-2022Christmas Day observedAll Platts Offices (GlobalB3, CME, ICE, LMECarbonYesGlobal Voluntary CarbonNo
2022Monday26-Dec-2022Christmas Day observedAll Platts Offices (GlobalB3, CME, ICE, LMECoalYesNo Platts services or puYesNo Platts services or publications worldwide
2022Monday26-Dec-2022Christmas Day observedAll Platts Offices (GlobalB3, CME, ICE, LMEGasYesNo Platts services or puYesNo Platts services or publications worldwide
2022Monday26-Dec-2022Christmas Day observedAll Platts Offices (GlobalB3, CME, ICE, LMEHydrogenYesNo global hydrogen asseNo
2022Monday26-Dec-2022Christmas Day observedAll Platts Offices (GlobalB3, CME, ICE, LMELNGYesNo Platts services or puYesNo Platts services or publications worldwide
2022Monday26-Dec-2022Christmas Day observedAll Platts Offices (GlobalB3, CME, ICE, LMEMetalsYesNo Platts services or puYesNo Platts services or publications worldwide
2022Monday26-Dec-2022Christmas Day observedAll Platts Offices (GlobalB3, CME, ICE, LMENuclearYesNo Platts services or puYesNo Platts services or publications worldwide
2022Monday26-Dec-2022Christmas Day observedAll Platts Offices (GlobalB3, CME, ICE, LMEOilYesNo Platts services or puYesNo Platts services or publications worldwide.
2022Monday26-Dec-2022Christmas Day observedAll Platts Offices (GlobalB3, CME, ICE, LMEPetrochemicalsYesNo Platts services or puYesNo Platts services or publications worldwide.
2022Monday26-Dec-2022Christmas Day observedAll Platts Offices (GlobalB3, CME, ICE, LMEPowerYesNo Platts services or puYesNo Platts services or publications worldwide.
2022Monday26-Dec-2022Christmas Day observedAll Platts Offices (GlobalB3, CME, ICE, LMEShippingYesNo Platts services or puYesNo Platts services or publications worldwide
2022Tuesday27-Dec-2022Boxing DayCanada, LondonLMEAgricultureYesNo daily European biofuYesNo daily rice assessments
2022Tuesday27-Dec-2022Boxing DayCanada, LondonLMECarbonYesEUAs/UKAs will not be pNo
2022Tuesday27-Dec-2022Boxing DayCanada, LondonLMECoalYesNo assessments for EuroYesEuropean Power Daily, European Gas Daily and Coal Trader International will not be published. No European Power Alert service. No Europe LNG assessments in LNG Daily. 
2022Tuesday27-Dec-2022Boxing DayCanada, LondonLMEGasYesNo assessments for EuroYesEuropean Power Daily, European Gas Daily and Coal Trader International will not be published. No European Power Alert service. No Europe LNG assessments in LNG Daily. CGPR Daily not published.
2022Tuesday27-Dec-2022Boxing DayCanada, LondonLMEHydrogenYesNo European hydrogenNo
2022Tuesday27-Dec-2022Boxing DayCanada, LondonLMELNGYesNo assessments for AtlaYesEuropean Power Daily, European Gas Daily and Coal Trader International will not be published. No European Power Alert service. No Atlantic LNG assessments in LNG Daily. 
2022Tuesday27-Dec-2022Boxing DayCanada, LondonLMEMetalsYesNo EMEA price assessmYesMetals publications will be published without Japan aluminum assessments, EMEA price assessments or assessments based on LME. 
2022Tuesday27-Dec-2022Boxing DayCanada, LondonLMEOilYesNo Europe crude, produYesEuropean Marketscan, and Clean and Dirty Tankerwires will not be published. No European assessments in OPR, US Marketscan,Bunkerwire, Crude Oil Marketwire and LPGaswire. No Canada assessments in Crude Oil Marketwire and OPR. No London MOC timestamp assessments in Crude Oil Marketwire (i.e. US crude assessments and Asia Pacific crude/condensate assessments at London close).
2022Tuesday27-Dec-2022Boxing DayCanada, LondonLMEPetrochemicalsYesNo Europe petrochemicYesNo Solventswire published, publication resumes January 3, 2023.
2022Tuesday27-Dec-2022Boxing DayCanada, LondonLMEPowerYesEuropean Power Daily, EYesEuropean Power Daily, European Gas Daily and Coal Trader International will not be published. No European Power Alert service. No Europe LNG assessments in LNG Daily. 
2022Tuesday27-Dec-2022Boxing DayCanada, LondonLMEShippingYesNo EMEA tanker, dry freiYesNo Clean Tankerwire, Dirty Tankerwire. No EMEA dry freight or container assessments will be published in Dry Freight Wire. 
2022Wednesday28-Dec-2022Non-Publishing Notice (PetrochemicalsYesNo Europe and AmericasYesNo Polymerscan published, publication resumes January 4, 2023. 

Weekly polymer averages published on December 28, 2022 will be published in first Polymerscan of 2023.
2022Friday30-Dec-2022Day before New Year’s DAgricultureYesAsia assessments and MNo
2022Friday30-Dec-2022Day before New Year’s DCoalYesAsia thermal coal assessYes
2022Friday30-Dec-2022Day before New Year’s DGasYesEurope natural gas assesNo
2022Friday30-Dec-2022Day before New Year’s DLNGYesAsia LNG assessments wYes
2022Friday30-Dec-2022Day before New Year’s DMetalsYesAsia assessments and MNo
2022Friday30-Dec-2022Day before New Year’s DOilYesAsia-Pacific/Arab Gulf oiNo
2022Friday30-Dec-2022Day before New Year’s DPetrochemicalsYesAsia assessments and MYesNo Asian Petrochemicalscan, Europe and Americas Petrochemicalscan and Olefinscan to be published. Publication resumes January 6, 2023.
2022Friday30-Dec-2022Day before New Year’s DPowerYesEurope electricity assessNo
2022Friday30-Dec-2022Day before New Year’s DShippingYesTanker assessments origNo

خرید نشریه پلتس

لیست محصولات Platts در ادامه قابل مشاهده است. می توانید با بررسی این لیست ، اعلام کنید که کدام محصول پلتس مورد نیاز است تا این نشریه Platts به صورت روزانه یا هفتگی برای شما ارسال شود.برای خرید اشتراک ارزان نشریه Platts با ما مکاتبه کنید.

OIL

 

Market Reports

 1. Asia Pacific Arab Gulf Marketscan (APAG)

 2. Crude Oil Marketwire

 3. European Marketscan

 4. Latin American Wire

 5. LPGaswire

 6. North American Crude & Products Scan

 7. Oilgram News

 8. Oilgram Price Report

 9. US Marketscan

 10. World Crude Table

 

Market Reports

 1. Energy Trader

 2. European Power Daily

 3. Inside NRC

 4. M2MS: 120-month Power forward curves (Daily)

 5. M2MS: 240-month Power forward curves (Monthly)

 6. Megawatt Daily

 

Market Reports

 1. Bunkerwire

 2. Clean Tankerwire

 3. Dirty Tankerwire

 4. Dry Freight Wire

 

PETROCHEMICALS

Market Reports

 1. Asian Petrochemicalscan

 2. Europe and Americas Petrochemicalscan

 3. Olefinscan

 4. Petrochemical Data & Analysis

 5. Polymerscan

 6. Polymerscan Latin American Edition

 7. Solventswire

METALS

Real-Time News & Market Alerts

 1. Platts Non Ferrous Metals Alert (MTL)

 2. Platts Steel Alert (STL)

Market Reports

 1. Metals Daily

 2. SBB Steel Markets Daily

 3. Steel Data & Analysis

 

 

دانلود کتاب مقاله استاندارد | پسورد سایت های علمی

برای سفارش موارد زیر، با تلگرام و یا ایمیل ما مکاتبه کنید. دانلود مقاله ، خرید ایبوک ، دانلود استاندارد ، دریافت پایان نامه و خرید پسورد دانشگاهی خرید کتابهای آمازون، خرید اکانت iThenticate

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا