دانلود گزارش

جدیدترین گزارشهای Process Economics Program PEP

خرید گزارش های BMI , CRU, SCUP, CEH, PEP

خرید گزارش از PEP

برای خرید بروزترین گزارشات Chemical Economics Handbooks از سایت IHS با ما مکاتبه کنید. این گزارشها به زبان انگلیسی موجود است.

دانلود گزارشهای جدید PEP

لیست جدیدترین گزارشهای PEP در ادامه اورده شده است. برای سفارش عنوان گزارش + شماره ردیف اعلام شود.

List of PEP Reports and Reviews as of January 2019

دانلود لیست گزارشهای PEP

1A/1 Isocyanates III Jun-68
1A/2 Isocyanates III Jun-68
1B Isocyanates VIII Nov-73
1C/1 Isocyanates PEP 78 Aug-79
1C/2 Isocyanates PEP 78 Aug-79
1D Isocyanates PEP 82 Jul-83
1E Isocyanates PEP 90 Aug-92
1F Aliphatic Diisocyanates Processes PEP 01 Feb-02
2* Propylene Oxide and Ethylene Oxide I Jan-65
2A Propylene Oxide and Ethylene Oxide II Feb-67
2B Propylene Oxide and Ethylene Oxide VI Feb-71
2C Propylene Oxide and Ethylene Oxide PEP 76 Apr-77
2D Propylene Oxide and Ethylene Oxide PEP 84 Feb-85
2E Propylene Oxide PEP 92 Aug-94
2F Ethylene Oxide and Ethylene Glycol PEP 94 Jan-97
2G Propylene Oxide PEP 01 Dec-01
2H Propylene Oxide PEP 03 Sep-03
2I Ethylene Glycol PEP 09 Sep-09
3 Adipic Acid I Mar-65
3A Adipic Acid VI Oct-71
3B Adipic Acid PEP 94 Sep-96
4 Ethylene Propylene Co-Polymer and Terpolymers I Apr-65
4A Ethylene Propylene Co-Polymer and Terpolymers V Oct-70
4B Ethylene Propylene Terpolymer Rubber PEP 79 Jul-81
4C Ethylene Propylene Co-Polymer and Terpolymers Rubbers PEP 88 Mar-90
4D New Generation EPDM Technologies PEP 96 Aug-98
5* Vinyl Chloride I May-65
5A* Vinyl Chloride II Feb-67
5B Vinyl Chloride IX Sep-75
5B1 Vinyl Chloride V Oct-70
5C Vinyl Chloride PEP 81 Dec-82
5D Vinyl Chloride PEP 96 Mar-00
6* Acrylic Acid and Acrylic Esters I Sep-65
6A* Acrylic Acid and Acrylic Esters II Apr-67
6B Acrylic Acid and Acrylic Esters IX Sep-74
6C Acrylic Acid and Acrylic Esters PEP 85 Feb-87
6D Acrylic Acid and Esters PEP 03 Jul-03
6E Acrylic Acid from Glycerin PEP 11 Dec-11
6F Acrylic Acid PEP 15 Oct-18
7/1 Caprolactam I Sep-65
7/2 Caprolactam I Sep-65
7A* Caprolactam III Mar-68
7B Caprolactam X Jan-76
7C Caprolactam PEP 95 May-98
7D Caprolactam PEP 11 Oct-11
8* Wet Process Phosphoric Acid I Feb-66
8A* Wet Process Phosphoric Acid II Jul-67
8B Wet Process Phosphoric Acid IX Dec-74
8C Wet Process Phosphoric Acid PEP 80 Aug-82
9 Terephthalic Acid and Dimethyl Terephthalate I Feb-66
9A Terephthalic Acid and Dimethyl Terephthalate II Jan-67
9B Terephthalic Acid and Dimethyl Terephthalate V Sep-70
9C Terephthalic Acid and Dimethyl Terephthalate X Aug-76
9D Terephthalic Acid and Dimethyl Terephthalate PEP 89 Nov-90
9E Terephthalic Acid and Dimethyl Terephthalate PEP 95 Jan-97
9F Terephthalic Acid PEP 05 Aug-05
9H Purified Terephthalic Acid (PTA) PEP 18 Oct-18
10 Polyurethanes I Mar-66
10A Polyurethanes VII Jul-72
10B Polyurethanes PEP 78 Jun-80
10C Polyurethanes PEP 89 May-91
10D Polyurethanes PEP 02 Dec-02
11 Methacrylic Acid and Methacrylic Esters I May-66
11A Methacrylic Acid and Methacrylic Esters VIII May-74
11B Methacrylic Acid and Methacrylic Esters PEP 79 Jul-80
11C Methacrylic Acid and Methacrylic Esters PEP 83 Sep-84
11D Methacrylic Acid and Methacrylic Esters PEP 91 Jan-93
11E Methyl Methacrylate PEP 12 Aug-12
12* Linear Alpha-Olefins I Jun-66
12A Linear Alpha-Olefins VI Oct-71
12B1 Linear Alpha-Olefins IX Oct-74
12C Linear Alpha-Olefins PEP 87 Jul-90
12D Linear Alpha-Olefins PEP 00 Jun-01
12E Linear Alpha-Olefins PEP 08 Dec-08
13* Polyvinyl Chloride I Jun-66
13A Polyvinyl Chloride V May-70
13B Polyvinyl Chloride X Oct-75
13C1 Polyvinyl Chloride PEP 76 Apr-77
13D Polyvinyl Chloride PEP 80 May-82
13E Polyvinyl Chloride PEP 89 Oct-91
14* Potash Fertilizers I Sep-66
15* Vinyl Acetate I Aug-66
15A Vinyl Acetate VII Jun-72
15B Vinyl Acetate/Polyvinyl Acetate PEP 94 Jan-96
15C Vinyl Acetate Monomer PEP 12 Oct-12
16 Acetylene I Sep-66
16A Acetylene PEP 81 Nov-81
17 Acrylonitrile I Nov-66
17A Acrylonitrile PEP 77 Jul-79
17A1 Acrylonitrile V Mar-70
17A2 Acrylonitrile VI Jun-71
17A3 Acrylonitrile VIII Apr-73
17B Acrylonitrile PEP 89 Nov-91
17C Propane-Based Acrylonitrile PEP 99 Jun-01
18* Polyethylene Terephthalate I Nov-66
18A Polyethylene Terephthalate VI Jan-72
18B Polyethylene Terephthalate PEP 98 Dec-00
18C Polyethylene Terephthalate PEP 06 Sep-06
18D Polyethylene Terephthalate PEP 17 Dec-18
19* Linear Polypropylene and Polyethylene I Nov-66
19A Linear Polypropylene and Polyethylene IV Oct-69
19B Linear Polypropylene and Polyethylene VIII Feb-74
19C High Density Polyethylene PEP 76 Mar-79
19D High Density Polyethylene PEP 86 May-89
19E Bimodal Linear Low-Density Polyethylene PEP 94 Nov-99
19F Supercritical Loop Reactor Slurry Process for Producing Polyethylene and Polypropylene PEP 95 Jun-96
19G Bimodal High Density Polyethylene (HDPE) PEP 16 Nov-16
20 ABS Resins I Dec-66
20A ABS Resins VII Dec-72
20B ABS Resins PEP 79 Nov-80
20C ABS Resins PEP 93 May-95
21 Oxo Alcohols I Nov-66
21A Oxo Alcohols VI Nov-71
21B Oxo Alcohols PEP 76 May-78
21C Oxo Alcohols PEP 84 Apr-86
21D Oxo Alcohols PEP 97 Dec-99
21E Oxo Alcohols PEP 10 Sep-10
21F New Generation Oxo Alcohols PEP 12 Oct-12
22 Phenol II Apr-67
22A Phenol VII Sep-72
22B Phenol PEP 77 Dec-77
22C Phenol PEP 88 Mar-91
22D Phenol PEP 05 Dec-05
23 Formaldehyde II Feb-67
23A Formaldehyde PEP 77 Dec-78
23B Formaldehyde PEP 18 Dec-18
24* Acetaldehyde II Apr-67
24A2 Acetaldehyde IX Dec-76
25* Xylenes Separation II May-67
25A Xylenes Separation V Jul-70
25B1 Xylenes Separation VIII Aug-73
25C Xylenes Separation PEP 96 Mar-98
25D Advances in p-Xylene Technologies PEP 06 Dec-06
25E Aromatics Upgrading Technologies PEP 16 Dec-17
26* Unsaturated Polyesters II Jul-67
26A Unsaturated Polyesters PEP 76 Jan-77
27 Linear Higher Alcohols II Aug-67
28 Isoprene II Sep-67
28A1 Isoprene VI Apr-71
28B Isoprene PEP 80 May-81
29 Ethylene II Aug-67
29A Ethylene-Propylene VI Mar-71
29B Ethylene PEP 76 Mar-78
29C Ethylene Plant Conversion PEP 83 Jul-85
29D Ethylene Industry Profiles PEP 86 Apr-89
29E Ethylene PEP 89 Oct-91
29F Ethylene by Non-Conventional Processes PEP 94 Aug-98
29G Ethylene Plant Enhancement PEP 98 Apr-01
29H Ethylene by Ethane Cracking PEP 14 Dec-14
29I Ethylene by Naphtha Cracking PEP 14 Dec-14
29J Steam Cracking of Crude Oil PEP 15 Mar-16
29K Naphtha Catalytic Cracking PEP 17  Dec-17
30* Aromatics BTX II Oct-67
30A Aromatics BTX V Jul-70
31 Hexamethylenediamine II Nov-67
31A Hexamethylenediamine VII Sep-72
31B Hexamethylenediamine PEP 95 Mar-97
31C Advances in Adiponitrile (ADN) and Hexamethylenediamine (HMAA) PEP 13 Apr-14
32 Hydrogen III Dec-67
32A Hydrogen VIII Dec-73
32B Small Scale Hydrogen Production PEP 03 Jul-03
32C Hydrogen Production PEP 07 Sep-07
33* Styrene III Oct-67
33A Styrene VIII Mar-73
33B Styrene PEP 76 Dec-77
33C Styrene PEP 91 Mar-93
34 Phthalic Anhydride III Mar-68
34A Phthalic Anhydride IX Jun-74
34B Phthalic Anhydride PEP 96 Oct-98
35 Butadiene III Mar-68
35A1 Butadiene VII Mar-72
35B Butadiene PEP 80 May-82
35C Butadiene PEP 94 Apr-96
35D Butadiene as a Chemical Raw Material PEP 97 Sep-98
35E On-Purpose Butadiene (I) PEP 12 Dec-12
35F On-Purpose Butadiene (II) PEP 14 Dec-14
36 Low Density Polyethylene III Apr-68
36A Low Density Polyethylene PEP 75 Mar-77
36B Low Density Polyethylene PEP 78 Aug-80
36C Linear Low Density Polyethylene PEP 91 Feb-93
36D Low Density Polyethylene PEP 05 Sep-05
36E Linear Low Density Polyethylene PEP 08 Aug-08
37* Acetic Acid III Mar-68
37A Acetic Acid and Acetic Anhydride VIII Mar-73
37B Acetic Acid and Acetic Anhydride PEP 93 Nov-94
37C Acetic Acid PEP 01 Dec-01
38* Epoxy Resins III Jun-68
38A Epoxy Resins PEP 83 Feb-84
39* Polystyrene III Jun-68
39A Polystyrene IX May-74
39B Polystyrene PEP 91 Nov-92
39C Syndiotactic Polystyrene PEP 93 Aug-94
39D Polystyrene PEP 00 Dec-01
40 Fatty Nitrogen Compounds III Jul-68
41* Nylon 6 III Jul-68
41A Nylon 6 PEP 75 Jul-76
41B Nylon 6 and Caprolactam PEP 86 Feb-88
42 Fatty Acids III Oct-68
42A1 Fatty Acids IX Feb-75
43* Methanol III Oct-68
43A1 Methanol VII Jul-72
43B Methanol PEP 79 Jun-81
43C Methanol PEP 96 Mar-00
43D Mega Methanol Plants PEP 03 Dec-03
43E Methanol from Coal PEP 06 Dec-06
44 Ammonia III Nov-68
44A Ammonia PEP 78 Jul-80
44B Advances in Ammonia Technology PEP 09 Nov-09
45 Polyols from Ethylene Oxide and Propylene Oxide IV Dec-68
45A Polyols for Making Polyurethanes PEP 81 May-82
45B Polyols for Polyurethanes PEP 92 Nov-95
45C Polyols for Polyurethanes PEP 18 Est. Feb 2019
46 Maleic Anhydride IV Jan-69
46A1 Maleic Anhydride VIII Nov-73
46B Maleic Anhydride PEP 82 Apr-83
46C Maleic Anhydride PEP 88 Oct-89
47 Petroleum Desulfurization IV Jan-69
47A Petroleum Desulfurization IX Jul-75
48 Chlorinated Solvents IV Feb-69
49 Cresols and Cresylic Acids IV Mar-69
49A1 Cresols and Cresylic Acids IX Jun-74
50 Polycarbonates IV Apr-69
50A Polycarbonates X Sep-75
50B Polycarbonates PEP 81 Oct-82
50C Polycarbonates PEP 87 Mar-89
50D Polycarbonates PEP 97 Nov-99
50E Polycarbonates PEP 07 Oct-07
51 Reinforced Plastics IV Aug-69
51A Reinforced Plastics VIII Oct-73
51B Advanced Composite Materials PEP 86 Nov-92
51C Polymer Nanocomposites PEP 02 Jul-02
51D Polymer Nanocomposites PEP 10 Sep-10
52 Furnace Phosphorus and Phosphoric Acid IV Jul-69
53 Synthetic Ethanol and Isopropanol IV Oct-69
53A Synthetic Ethanol and Isopropanol PEP 78 Dec-79
53A1 Synthetic Ethanol and Isopropanol VIII Jan-74
54 Nylon 6‚6 IV Nov-69
54A Nylon 6‚6 PEP 79 Feb-80
54B Nylon 6‚6 PEP 85 Sep-87
55 N-Paraffins IV Oct-69
56 Urea IV Oct-69
56A Urea PEP 79 Jan-81
56B Advances in Urea Technology PEP 15 Dec-18
57 Polyvinyl Acetate and Polyvinyl Alcohol V Nov-70
57A Polyvinyl Acetate and Polyvinyl Alcohol PEP 75 Sep-76
58 Glycerine and Intermediates IV Dec-69
59 Aliphatic Surfactants IV Dec-69
59A Aliphatic Surfactants IX Mar-74
59B Anionic Surfactants PEP 91 Sep-92
59C Bio-based Anionic Surfactants PEP 10 Nov-10
60 Proteins from Hydrocarbons V Feb-70
60A Proteins from Hydrocarbons PEP 75 Nov-75
61 Chlorine V Apr-70
61A Chlorine IX May-74
61B Chlorine PEP 78 Nov-78
61C Chlorine PEP 82 Dec-82
61D Chlorine PEP 88 Jun-92
61E Chlorine PEP 12 Dec-12
62 Vinyl Plasticizers V Apr-70
62A Vinyl Plasticizers PEP 02 Dec-02
62B Eco-Friendly Plasticizers PEP 14 Dec-14
63 Sulfur Dioxide Removal from Stack Gases V Jul-70
63A Sulfur Dioxide Removal from Stack Gases VIII Aug-73
63B Sulfur Dioxide Removal from Stack Gases PEP 78 Mar-80
63C Sulfur Dioxide Removal from Flue Gases PEP 86 Dec-89
64 Styrene Butadiene Elastomers V Nov-70
64A Solution Styrene Butadiene Rubber PEP13 Aug-13
65 Polyacrylates V Nov-70
65A Poly(meth)acrylates PEP 89 May-91
65B Syndiotactic Poly(meth)acrylates PEP 95 May-96
66 Trimellitic and Pyromellitic Anhydrides V Nov-70
67 Chloroprene V Dec-70
68 Hydrogen Peroxide and Peracetic Acid VI Feb-71
68A1 Hydrogen Peroxide and Peracetic Acid PEP 75 Aug-76
68B Hydrogen Peroxide PEP 88 Mar-92
69 Acetal Resins VI Jun-71
69A Acetal Resins PEP 02 Sep-02
70 Ethylene Glycols‚ Glycol Ethers and Ethanolamines VI Aug-71
70A Ethylene Glycol X Oct-75
70B Ethylene Glycol PEP 77 Jul-78
71 Butylenes VI Oct-71
71A Butylenes PEP 81 Nov-82
72 Petroleum Coke VI Oct-71
72A1 Petroleum Coke PEP 75 Oct-76
72B Petroleum Coke PEP 84 Nov-85
73 Polybutadiene VI Nov-71
74 Butylene Polymers VI Oct-71
75 Dibasic Acids for Nylon Manufacture VI Oct-71
76 Aromatic Amines VII Apr-72
76A1 Aromatic Amines X Jul-75
76B Aromatic Amines PEP 80 Apr-81
76C Aniline and Derivatives PEP 92 Dec-93
77 Acetone‚ Methyl Ethyl Keton (MEK) and Methyl Isobutyl Ketone VII May-72
78 Acrylonitrile Thermoplastics VII Aug-72
79 Dihydroxybenzenes VII Sep-72
79A Dihydroxybenzenes PEP 77 May-79
80 Treatment of Petrochemical Wastewater VII Sep-72
81 Bisphenol A and Phosgene VII Nov-72
82 Polyisoprene VII Dec-72
83 Adhesives VII Feb-73
83A Adhesives PEP 84 Jan-86
84 Sulfuric Acid VII Feb-73
84A Sulfuric Acid PEP 83 Jun-85
85 Antioxidants VIII May-73
85A Antioxidants PEP 82 Nov-83
85B Antioxidants and Light Stabilizers PEP 90 Mar-93
86 High Temperature Polymers VIII Aug-73
86A High Temperature Polymers PEP 79 Jul-80
86B High Temperature Polymers PEP 82 Jul-84
86C Liquid Crystal Polymers PEP 86 Dec-87
86D High Temperature Polymers PEP 88 Oct-89
86E High Temperature Polymers PEP 89 Dec-90
86F High Temperature Polymers PEP 92 Mar-94
87 Synthetic Paper VIII Jan-74
88 Alkylation for Motor Fuels VIII Feb-74
88A Alkylation for Motor Fuels PEP 91 Feb-93
88B Alkylation for Motor Fuels PEP 00 Jun-01
89 Hydrofluoric Acid and Fluorocarbons VIII Nov-73
90 Carbon Black IX May-74
91 Isomerization of Paraffins for Gasoline IX Oct-74
92 Flame Retardant Additives X Jan-75
92A Flame Retardant Chemicals PEP 88 Dec-89
93 Thermosetting Resins IX Mar-76
93A Thermosetting Matrix Resins PEP 87 Oct-90
94/1 Polyamides Other than Nylons 6 and 66 IX Nov-74
94/2 Polyamides Other than Nylons 6 and 66 IX Nov-74
94A Specialty Polyamides 11 and 12 PEP 13 Dec-13
95 Fermentation Processes IX Apr-75
96 Polybutylene Terephthalate (PBT) and Butanediol X May-75
96A Polybutylene Terephthalate (PBT) and Butanediol PEP 76 Nov-77
96B Polybutylene Terephthalate (PBT) and Butanediol PEP 95 Aug-97
97 Foamed Plastics X Nov-75
97A Foamed Plastics PEP 82 Jan-84
98 Powder Coatings X Nov-75
98A Powder Coatings PEP 88 Nov-89
99 Acrylamide and Polyacrylamide X Jun-76
100 Chemical Production by Fischer-Tropsch and Related Syntheses X Apr-76
101 Coal Tar Chemicals X Dec-76
102 Disposal and Recovery of Waste Organo-Chlorides X Jul-76
103 LNG and Methyl Fuels X Sep-76
103A Liquefied Natural Gas PEP 04 Nov-04
104 Thermoplastic Elastomers X Nov-76
104A Thermoplastic Elastomers PEP 91 Jun-93
105 Vinylidene Chloride‚ Monomer and Polymers PEP 75 Jun-76
106 Amino Acids PEP 75 Nov-76
106A Amino Acids PEP 02 Dec-02
107 Economics of Chemical Refineries PEP 75 Feb-77
108 Middle East’s Potential in Chemicals PEP 75 May-77
109 Acetylene vs. Ethylene as a Chemical Raw Material PEP 75 Sep-76
110 Synthesis Gas Production PEP 75 Jan-77
111 Methanol as a Chemical Raw Material PEP 75 May-77
111A Methanol Based Chemicals PEP 01 Jul-02
112 Chlorine Dioxide‚ Chlorates‚ Chlorites‚ and Hypochlorites PEP 75 Mar-77
113 Organic Phosphorus Compounds PEP 75 Apr-77
114 Flame Retardant Polyols PEP 75 Jun-76
115 Environmentally Degradable Polymers PEP 76 Aug-77
115A Environmentally Degradable Polymers PEP 88 Apr-91
115B Environmentally Degradable Polymers PEP 93 Dec-94
115C Biodegradable Polymers PEP 96 Oct-98
115D Biodegradable Polymer Life Cycle Assessment PEP 00 Dec-01
116 Electron Beam Curing Polymers PEP 76 Sep-77
117 Titanium Dioxide Pigment PEP 76 Apr-78
118 Butyrolactam and Laurolactam PEP 76 Sep-77
119 Construction Costs PEP 76 Dec-78
120 Petroleum Resins PEP 76 Jan-78
121 World Petrochemical Feedstocks PEP 76 Jan-78
121A World Petrochemical Feedstocks PEP 80 Jun-81
121B World Petrochemical Feedstocks PEP 90 May-93
121C World Petrochemical Feedstocks PEP 06 Dec-06
122 Melamine PEP 77 Jun-78
123 Carbon Monoxide PEP 77 Jul-79
124 Ion Exchange Resins PEP 77 Dec-79
124A Ion Exchange Resins PEP 03 Aug-03
125 Synthetic Lubricants PEP 77 May-79
125A Synthetic Lubricant Base Stocks PEP 87 Sep-89
126 C1 Chlorinated Hydrocarbons PEP 77 Aug-78
127 Fertilizers — Ammonium Phosphate PEP 77 Dec-79
127A1 Fertilizers — Nitrogen PEP 78 Mar-80
127B Economics of Fertilizer Complexes PEP 98 Nov-99
128 Polypropylene PEP 77 Apr-80
128A Polypropylene PEP 92 Aug-93
128B Syndiotactic Polypropylene PEP 94 Dec-95
128C Polypropylene Update PEP 99 Nov-01
128D Technologies for the Production of Secondary Propylene PEP 04 Nov-04
128E Polypropylene PEP 11 Sep-11
129 Reforming for BTX PEP 77 May-80
129A Advances in Catalytic Reforming PEP 94 May-96
129B Advances in Catalytic Reforming PEP 06 Dec-06
129C Advances in Catalytic Reforming PEP 15 Oct-15
130 Water-Soluble Resins PEP 77 Apr-79
130A Water-Soluble Polymers PEP 92 Oct-93
131 Methyl Tertiary-Butyl Ether and Tertiary-Butyl Alcohol (TBA) PEP 78 Aug-79
132 Gas Oil Conversion to Fuels and Petrochemicals PEP 78 Mar-81
133 Desalination PEP 78 Oct-80
134 Hydrochloric Acid PEP 78 Nov-79
135 Natural Gas Liquids PEP 78 Oct-79
135A** Natural Gas Liquids PEP 01 Dec-01
135C Opportunities for Gas-To-Liquid Technologies PEP 98 Feb-00
136 Plant Utilities Costs PEP 78 Sep-80
136A Plant Utilities Costs PEP 93 Jan-95
137 Waste Treatment Costs PEP 78 Sep-80
138 Alkyl Amines PEP 79 Mar-81
139 Enzyme Technology PEP 79 Jan-81
139A Industrial Enzymes PEP 01 Apr-02
140 Operating Costs in the Chemical Industry PEP 79 Mar-81
140A Operating Costs in the Chemical Industry PEP 95 Jan-98
141 Polyethylene Terephthalate (PET) Bottles and Bottle Resins PEP 79 Oct-80
141A Polyethylene Terephthalate (PET) Bottles and Bottle Resins PEP 91 May-93
142 Oilfield Chemicals PEP 79 Dec-80
143 Pyrethroid Insecticides PEP 79 Jun-81
144 Ascorbic Acid PEP 79 Aug-80
145 Battery Limits Cost Estimating PEP 80 Apr-82
145A Estimating Plant Investment PEP 05 Nov-05
145B Offsite Investment Cost Estimation PEP 06 Dec-06
145C Battery Limits Cost Estimation PEP 16 Jan-17
146 Bulk Chemicals from Synthesis Gas PEP 80 Jun-82
147 Chemicals from Wood and Wood Wastes PEP 80 Jun-82
148 Costs of Synthesis Gases and Methanol PEP 80 Feb-83
148A Synthesis Gas PEP 92 Nov-95
148B Synthesis Gas Production from Natural Gas Reforming PEP 13 Aug-13
148C Synthesis Gas Production from Coal and Petroleum Coke Gasification PEP 13 Sep-13
148D Synthesis Gas Production Economics of Chinese Coal Gasifiers PEP 15 Dec-15
149 Ethanol for Gasohol PEP 80 Mar-82
149A Ethanol Production in Brazil PEP 06 Nov-06
150 Ethylene from Refinery Gas PEP 80 Oct-81
151 Recovery of Low Temperature Heat PEP 80 Jun-82
152 UV Curing of Coatings‚ Printing Inks and Adhesives PEP 80 Mar-82
153 Catalysts PEP 81 Apr-84
153A Catalysts PEP 93 Feb-96
153B Single-Site Catalysts PEP 97 May-01
153C Catalysts for Polypropylene for Polyethylene Production PEP 98 Jun-02
153D Non-Metallocene Single Site Catalysts PEP 00 Jun-02
153E Refinery Cracking Catalysts PEP 17 17-Dec
154 Coal Gasification PEP 81 Jan-83
154A Coal Gasification PEP 06 Dec-06
154B Coal Gasification PEP 07 Dec-07
155 Ethylene Copolymers PEP 81 Mar-83
155A Ethylene/Vinyl Acetate Copolymers PEP 90 Jan-92
155B Ethylene/Vinyl Acetate Copolymers PEP 12 Sep-12
156 Formic Acid PEP 81 Aug-83
157 Lubricating Oil Additives PEP 81 May-83
157A Lubricating Oil Additives PEP 95 Jan-97
158 Octane Improvers for Gasoline PEP 81 Nov-83
158A Octane Improvers for Gasoline PEP 90 Feb-92
158B Octane Improvers PEP 00 Dec-01
159 Plastic Films PEP 81 Mar-85
159A Specialty Plastic Films PEP 86 Sep-88
159B Specialty Plastic Films PEP 91 Jul-93
160 Silicones PEP 82 Jun-83
161 Vacuum Residuum as a Petrochemical Feedstock PEP 82 Aug-83
162 Computer Program for Estimating Plant Investment PEP 82 Mar-85
163 Linear C12-C15 Primary Alcohols PEP 82 Dec-83
164 Polyacetylene and Other Inherently Conducting Polymers PEP 82 May-84
165 Carbon Fibers PEP 82 Sep-83
165A Carbon Fibers PEP 90 Jun-92
166 Fluorinated Polymers PEP 83 Sep-83
166A Fluorinated Polymers PEP 90 May-92
166B Fluoropolymers PEP 02 Dec-02
167 Aramids PEP 83 Aug-83
168 Nonionic Surfactants PEP 83 Mar-84
169 Refinery/Chemicals Interface PEP 83 Jan-85
169A Integrated Refinery/Petrochemical Profitability PEP 93 Aug-95
169B Petrochemicals from Refinery Streams PEP 98 Feb-00
170 Sweeteners PEP 83 Sep-84
171 Pesticides and Intermediates PEP 83 Dec-83
171A Pesticides and Intermediates PEP 84 Aug-85
171B Pesticides and Intermediates PEP 85 Sep-86
171C Pesticides and Intermediates PEP 86 Mar-88
171D Pesticides and Intermediates PEP 87 Jan-89
172 Economics of Petrochemical Production in Saudi Arabia and Western Canada PEP 83 Sep-85
173 Polyolefin Specialty Products PEP 83 Apr-85
173A Specialty Polyolefins: VLDPE PEP 90 Jul-93
174 Polyolefins by Gas Phase Processes PEP 84 Oct-85
174A High Output Fluidized Bed Polyethylene Technology PEP 95 Jul-99
175 Blends of Thermoplastic Polymers PEP 84 Nov-86
175A Blends Containing Polyolefins PEP 87 Jun-90
175B Blends Containing Engineering Thermoplastics PEP 89 Jul-91
175C Thermoplastic Elastomer Blends PEP 92 Oct-93
176 Styrene and p-Methylstyrene and Polymers PEP 84 Nov-84
177 Mining Chemicals PEP 84 Aug-86
178 Propylene Industry Outlook PEP 84 Jun-87
178A Propylene Industry Outlook PEP 97 Jun-01
179 Barrier Resins PEP 84 Feb-86
180 Carbon Dioxide Separation PEP 84 Dec-87
180A Carbon Capture from Natural Gas Power Generation PEP 04 Dec-04
180B Carbon Capture from Coal Fired Power Generation PEP 08 Dec-08
180C Advanced Carbon Capture PEP 09 Dec-09
180D Advanced Carbon Capture PEP 10 Dec-10
180E Retrofitting for Carbon Capture PEP 11 Dec-11
181 Cogeneration PEP 85 Apr-87
181A Cogeneration PEP 00 Jun-01
181B Commercial Scale Cogeneration PEP 10 Dec-10
182 Aromatic Processes PEP 85 Jun-87
182A Aromatic Processes PEP 95 Feb-97
182B Aromatic Processes PEP 08 Dec-08
183 Detergent Builders PEP 85 Oct-87
184 High Purity Silicon PEP 85 Oct-88
185 Slurry Phase Polypropylene PEP 85 Jun-88
185A Polyethylene By Slurry-Phase Polymerization PEP 99 Oct-00
186 Specialty Thermoplastic Elastomers PEP 85 Jan-87
187 Advances in Hazardous Waste Treatment PEP 85 Dec-86
187A Advances in Hazardous Waste Treatment PEP 90 Dec-93
187B Soil Remediation PEP 94 Jun-99
188 Biotechnology Reaction Systems PEP 85 Mar-87
188A Biotechnology Separation Processes PEP 86 Jan-89
188B Biotechnology Separation Processes PEP 01 Jun-02
189 Thermoplastic Polyesters PEP 85 Jan-87
190 Membranes for Gas Separation PEP 86 Feb-91
190A Membrane Gas Separation Processes PEP 87 Jan-90
190B Pervaporation PEP 92 Mar-94
190C Advances in Membrane Technology for Chemical Separation Applications PEP 98 Jun-01
191 Utilization of Remote Methane PEP 86 Jul-89
191A Liquid Hydrocarbons from Synthesis Gas PEP 93 Nov-99
192 Bisphenol A and Alkylated Phenols PEP 86 Dec-88
192A Bisphenol A PEP 14 Jul-14
193 Ethylene Oxide Derivatives PEP 87 Jan-91
194 Superabsorbent Polymers PEP 87 Nov-90
194A Superabsorbent Polymers PEP 01 Apr-02
195 Advances in Fluid Catalytic Cracking PEP 87 Jul-91
195A Advances in Fluid Catalytic Cracking PEP 05 Nov-05
195B High Olefins Catalytic Cracking Processes PEP 16 Nov-16
196 Advanced Structural Ceramics PEP 87 Sep-89
197 Supercritical Fluid Processing PEP 87 Jul-89
198 Propylene Oxide Derivatives PEP 88 Jun-91
199 Plastics Reclamation and Recycling PEP 88 Jan-92
199A Plastics Reclamation and Recycling PEP 92 Aug-95
199B Plastics Recycling to Liquids PEP 94 May-96
200 NOx Removal PEP 88 May-89
201 Chlorofluorocarbon Alternatives PEP 89 Jan-91
202 Monomers for High Performance Polymers PEP 89 Apr-91
202A Polyethylene Naphthalate Monomers PEP 95 Mar-97
203 Alkane Dehydrogenation and Aromatization PEP 89 Sep-92
204 Economics of Petrochemical Complexes PEP 89 Feb-91
204A Economics of Petrochemicals in S.E. Asia PEP 93 Oct-98
204B Economics of Petrochemical Production in China PEP 05 Oct-05
204C Location Factors PEP 16 Dec-16
205 Petrochemical Industry Profitability PEP 90 Jul-93
205A Petrochemical Industry Profitability PEP 94 Oct-99
205B Experience Curves PEP 97 Oct-01
206 Specialty Solvents PEP 90 May-92
206A Bio-based Solvents PEP 03 Aug-03
207 Specialty Styrenic Thermoplastics PEP 90 Oct-91
208 Ethylene from Methane PEP 91 Jan-94
209 Aromatics Industry Outlook PEP 91 Jun-92
210 Heterocyclic Nitrogen Compounds PEP 91 Jan-93
211 Hydrocracking PEP 92 Apr-94
211A Hydrocracking for Middle Distillates PEP 03 Jul-03
211B Hydrocracking of Heavy Oils & Residua PEP 08 Dec-10
211C Hydrocracking by Slurry Process PEP 17 Dec-18
212 Options for Refinery Hydrogen PEP 92 Feb-94
213 Copolyesters PEP 93 May-95
214 Hydrotreating PEP 93 Sep-96
214A Heavy Oil Hydrotreating PEP 07 Dec-07
215 Petroleum Refining Profitability PEP 93 Nov-95
216 Acid Gas Treatment & Sulfur Removal PEP 94 Oct-97
216A Natural Gas Acid Gas Removal PEP 16 Dec-16
217 Bio-Based Polyols PEP 07 Oct-07
218 Specialty Surfactants PEP 95 Jul-97
219 Cumene PEP 96 Aug-99
219A Cumene PEP 18 Nov-18
220 Ethylene Feedstock Outlook PEP 96 May-99
221 Oxygenate Economics PEP 96 Oct-98
222 Petroleum Industry Outlook PEP 96 Jul-99
223 Polycyclic Olefins PEP 96 Jul-98
224 Ocean Transportation Freight Rates PEP 96 Jun-01
225 Advances in Oxidation Technology PEP 99 Mar-01
226 Innovative Chemical Reactors PEP 97 Jun-01
227 1,3 Propanediol and Polytrimethylene Terephthalate (PTT) PEP 97 Dec-99
228 Refinery Residue Upgrading PEP 97 May-00
229 Refinery Residue Gasification PEP 99 Jun-01
230 Sulfur Removal from Petroleum Fuels PEP 99 Mar-01
231 Fuels for Twenty-First Century Vehicles PEP 98 Feb-00
232 Chiral Intermediates PEP 98 Apr-01
233 The Promise of New Technology Platforms for Biotechnology PEP 98 May-00
234 Chemicals for the Electronics Industry PEP 97 Mar-01
234A Organic Light Emitting Diodes PEP 02 Dec-02
235 Chemicals from Ethanol PEP 07 Nov-07
236 Chemicals from Renewable Resources PEP 99 Mar-01
237 Carbon Dioxide (CO2) Emissions Reduction PEP 99 Nov-00
237A CO2 Reduction Technologies for Refinery PEP 11 Dec-11
238 Custom Chemical Manufacture PEP 99 Dec-01
239 Global Chemical Industry in 21st Century PEP 99 Mar-01
240 Strategic Business Units for Nylon 6 and Nylon 66 PEP 00 Dec-01
241 Biocatalysis PEP 00 May-02
242 Industrial Coatings PEP 00 Jul-02
243 Fuel Cells for Vehicles and Power PEP 01 Dec-01
243A Direct Methanol Fuel Cells PEP 04 Nov-04
244 Strategic Business Units for Epoxy Resins and Polycarbonates PEP 00 Jun-02
245 Dimethyl Ether as Alternate Fuel PEP 02 Jul-02
245A Dimethyl Ether as Fuel PEP 05 Aug-05
245B Dimethyl Ether (DME) from Coal PEP 09 Nov-09
246 Near-Zero Sulfur Diesel Fuel PEP 02 Dec-02
247 Gas to Liquids PEP 02 Dec-02
247A Advanced Gas to Liquid Process PEP 06 Nov-06
247B Small Scale Gas to Liquids Technology PEP 11 Dec-11
247C Land Based Small Scale GTL PEP 14 Dec-14
247D Large Scale GTL PEP 15 Oct-16
247E Value Added Products from GTL Plants PEP 16 Aug-16
248 Steam Cracking for Olefins Production PEP 03 Jul-03
248A Advances in Naphtha Steam Cracking PEP 05 Dec-05
249 Strategic Business Units of ABS and Polystyrene Resins PEP 03 Jul-03
250 Biodegradable Polymers from Plants PEP 03 Aug-03
251 Biodiesel Production PEP 04 Nov-04
251A Advances in Biodiesel and Renewable Diesel Production PEP 07 Dec-07
252 Chemicals from Agricultural Wastes PEP 04 Sep-04
253 Vinyl Polymers PEP 04 Sep-04
254 Refinery C5 Hydrocarbons PEP 04 Nov-04
255 Methyl Methacrylate PEP 04 Nov-04
256 Ionic Liquids PEP 04 Sep-04
257 Advanced Biorefineries PEP 05 Oct-05
258 Biomass Gasification PEP 05 Nov-05
259 Biobased C3s PEP 06 Dec-06
260 Economics and Petrochemical Cycles PEP 07 Dec-07
261 Methanol to Olefins PEP 07 Nov-07
261A Methanol to Olefins/Propylene Production in China I PEP 13 Dec-13
261B Methanol to Olefins/Propylene Production in China II PEP 14 Dec-14
262 Propylene Glycol from Glycerin PEP 07 Dec-07
263 Biochemical Cellulosic Ethanol PEP 08 Dec-08
263A Cellulosic Bioethanol PEP 17 Nov-18
264 Biobutanol PEP 08 Dec-08
265 Bio-based Polymers PEP 08 Dec-08
265A Bio-Based Polymers (II) PEP 13 Aug-14
265B Bio-Based Polymers (III) PEP 18 Dec-18
266 Heavy Oil from Tar Sands PEP 08 Dec-08
267 Propylene Production PEP 08 Oct-08
267A Propane Dehydrogenation Processes PEP 15 Oct-15
267B Propane Dehydrogenation Processes (II) PEP 17 Feb-18
267C Propylene by Olefin Conversion Processes PEP 17 Jul-17
268 Higher Alcohols from Syngas, Technology Survey PEP 09 Dec-09
269 Supercritical CO2: A Green Solvent PEP 09 Aug-09
270 Thermochemical Cellulosic Ethanol PEP 09 Dec-09
271 Coal to Gasoline PEP 09 Dec-09
272 Polysilicon for Solar Wafers PEP 09 Dec-09
273 Gasoline Benzene Removal PEP 09 Sep-09
274 Fuel Alcohols and Electricity Cogeneration from Petroleum Coke Gasification PEP 10 Dec-10
275 Advances in Natural Gas Conversion Technologies PEP 10 Dec-10
276 Solar Photovoltaic Technology PEP 10 Dec-10
277 Coal to Substitute Natural Gas (SNG) PEP 10 Nov-10
278 Biofuels from Algae PEP 10 Dec-10
279 Coal to Olefins PEP 11 Oct-11
280 Compendium of Leading Bioethanol Technologies PEP 11 Dec-11
281 On-purpose Alpha Olefin Co-monomer Production PEP 11 Jul-11
282 Methanol to Gasoline PEP 11 Dec-11
283 Bio-based 1,4 Butanediol PEP 12 Aug-11
284 Bio-based Adipic Acid PEP 12 Dec-12
285 CO2 Based Polymers PEP 12 Jul-12
286 Biomass Pyrolysis PEP 12 Nov-12
287 Bio-based Aromatics PEP 13 Dec-13
288 Produced Water Management: Membrane Engineering for Water Reclamation PEP 13 Nov-13
289 New Routes to Styrene and para-Xylene PEP 13 Oct-13
290 Bio-butadiene PEP 14 Dec-14
291 Aromatics from Light Olefins PEP 14 Nov-14
292 Bio-succinic Acid PEP 14 Sep-14
293 Iso-C4 Processes PEP 15 Dec-16
294 Bio-based Furan Dicarboxylic Acid and its Polymer PEP 15 Jun-16
295 Water Treatment Technologies PEP 15 Dec-16
296 Metallocene Polyalphaolefins (PAO) PEP 16 Dec-16
297 Light Olefin and Light Naphtha Utilization PEP 16 Sep-16
298 Syngas Fermentation Processes PEP 16 Oct-16
299 Direct Syngas to Light Olefins PEP 17 Dec-18
300 Unconventional Aromatic Processes PEP 17 Dec-18
301 Dimethyl Carbonate PEP 17 Oct-17
302 Biomass Pretreatment PEP 18 Oct-18
303 Crude Oil to p-Xylene Hengli Refinery-PX Complex PEP 18 Dec-18
304 Options fto Meet Impending Marine Bunker Fuel Specification PEP 18 Sep-18
305 Coal-to-Liquids Plants for Enhanced Production of Naphtha and Diesel PEP 18 Nov-18
306 Ethylene via Acetylene from Natural Gas PEP 18 Dec-18
199C Post –Consumer Plastic Recycling PEP 19 Q3 2019
199D Chemical Recycling of PET PEP 19 Q3 2019
267D Propane Dehydrogenation PEP 19 Q2 2019
303A Crude Oil to P-Xylene – Zhejiang Refinery-PX Complex PEP 19 Q2 2019
50F Polycarbonate Update PEP 19 Q4 2019
44C Ammonia PEP 19 Q3 2019
145D Waste Treatment Cost Estimation PEP 19 Q3 2019
307 Lubricant Base Oils PEP 19 Q2 2019
88C Recent Advances in Light Hydrocarbon Alkylation PEP 19 Q3 2019
43F Methanol PEP 19 Q3 2019

  PEP Reviews

IX-1-1 Utilities‚ Cost of Utilities IX Sep-73
IX-1-2 Methanol from Nonhydrocarbon Sources IX Sep-73
IX-1-3 Improvement on Manufacturing Ethylene Oxide‚ Silver Ketenide Catalyst IX Sep-73
IX-1-4 Terephthalic Acid from Nitrile IX Sep-73
IX-1-5 Aniline‚ Amination of Benzene IX Sep-73
IX-1-6 Polyvinyl Chloride‚ Vapor Phase Bulk Polymerization IX Sep-73
IX-2-1 Trimellitic Anhydride from Pseudocumene IX Jan-74
IX-2-2 Aromatics Extraction IX Jan-74
IX-2-3 Hydroquinone Processes IX Jan-74
IX-2-4 Ethylene Glycols‚ Direct Oxidation IX Jan-74
IX-2-5 Formaldehyde from Natural Gas IX Jan-74
IX-3-1 Synthesis Gas from Natural Gas or Coal IX May-74
IX-3-2 Ethylene from Synthesis Gas IX May-74
IX-3-3 Ethylene Glycol from Synthesis Gas IX May-74
IX-3-4 Toluene Steam Dealkylation IX May-74
IX-3-5 Terephthalic Acid-Maruzen Process IX May-74
X-1-1 Ethylene and Coproducts‚ Values X Oct-74
X-1-2 Polypropylene X Oct-74
X-1-3 Environmental Regulations X Oct-74
X-1-4 Styrene-Aniline Coproduction X Oct-74
X-1-5 Vapor Recompression X Oct-74
X-2-A Aromatics BTX‚ Values X Jan-75
X-2-B Ethylene Glycol from Synthesis Gas X Jan-75
X-2-C Ethane Recovery from Natural Gas X Jan-75
X-2-D Detergent Alcohols Outlook X Jan-75
X-3-1 Maleic Anhydride from Butene or Benzene X Jun-75
X-3-2 Hydrogen Cyanide X Jun-75
X-3-3 Ethylene Glycol via Glycol Esters X Jun-75
X-3-4 Energy Demand‚ U.S. Chemical Industry X Jun-75
75-1-1 Chlorine‚ Membrane Cells PEP 75 Oct-75
75-1-2 Hydrogen‚ Closed Cycle PEP 75 Oct-75
75-1-3 Maleic Anhydride Recovery PEP 75 Oct-75
75-1-4 Plastic Bottles PEP 75 Oct-75
75-1-5 Ethylene by Hydrocracking PEP 75 Oct-75
75-2-1 Maleic Anhydride from BB Fraction PEP 75 Jan-76
75-2-2 Ammonia Industry Outlook PEP 75 Jan-76
75-2-3 Construction Cost Index PEP 75 Jan-76
75-2-4 Ethylene Oxide‚ Update PEP 75 Jan-76
75-3-1 Ethylene‚ Alternate Feedstocks PEP 75 May-76
75-3-2 Power Costs — Houston‚ Texas Area PEP 75 May-76
75-3-3 Acetic Acid from Synthesis Gas PEP 75 May-76
75-3-4 Chlorinated Polyvinyl Chloride PEP 75 May-76
76-1-1 Methyl Tertiary-Butyl Ether PEP 76 Sep-76
76-1-2 Fluorocarbon Turbines PEP 76 Sep-76
76-1-3 Styrene from Toluene and Ethylene PEP 76 Sep-76
76-1-4 Uranium Recovery from Wet Process Phosphoric Acid PEP 76 Sep-76
76-2-1 Methyl Methacrylate from Isobutylene PEP 76 Jan-77
76-2-2 Terephthalic Acid from Toluene and CO PEP 76 Jan-77
76-2-3 Terephthalic Acid from Toluene PEP 76 Jan-77
76-2-4 Phenol by Direct Oxidation of Benzene PEP 76 Jan-77
76-3-1 Acetic Anhydride from Dimethyl Ether PEP 76 Jun-77
76-3-2 Hydrogen Peroxide via an Inorganic Process PEP 76 Jun-77
76-3-3 Ethylene from Carbon Monoxide and Hydrogen PEP 76 Jun-77
76-3-4 Hydrogen Cyanide from Methanol PEP 76 Jun-77
76-3-5 Propylene Oxide by Perpropionic Acid Epoxidation PEP 76 Jun-77
77-1-1 Propylene Oxide from Propylene Glycol Monoacetate PEP 77 Jan-78
77-1-2 Styrene Economics PEP 77 Jan-78
77-1-4 Styrene from Butadiene PEP 77 Jan-78
77-2-1 Maleic Anhydride from Butene‚ Benzene‚ Butane PEP 77 May-78
77-2-2 Ethylene from Naphtha‚ Millisecond Cracking PEP 77 May-78
77-2-3 Toluene Diisocyanate by Carbonylation Process PEP 77 May-78
77-2-4 Terephthalic Acid (Medium Purity) from p-Xylene PEP 77 May-78
77-2-5 PMPPI or Polymeric MDI by Carbonylation Process PEP 77 May-78
77-3-1 Polyethylene‚ Low Density‚ Union Carbide Process PEP 77 Oct-78
77-3-2 Vinyl Acetate‚ Carbonylation of Methyl Acetate PEP 77 Oct-78
77-3-3 Ethylene from Atmospheric Gas Oil PEP 77 Oct-78
77-3-4 Propylene Glycol PEP 77 Oct-78
78-1-1 Ethylene from Crude Oil‚ UCC/Kureha/Chiyoda PEP 78 May-79
78-1-2 Nitrobenzene by Adiabatic Nitration PEP 78 May-79
78-1-3 Methyl Tertiary-Butyl Ether PEP 78 May-79
78-1-4 Synthesis Gas Costs PEP 78 May-79
78-2-1 Ethylene Glycol via Oxalate Esters PEP 78 Sep-79
78-2-2 Anthraquinone from Naphthalene PEP 78 Sep-79
78-2-3 HMDA by Electrolytic Dimerization of Acrylonitrile PEP 78 Sep-79
78-2-4 Methyl Methacrylate from t-Butanol PEP 78 Sep-79
78-3-1 Methyl Methacrylate from Ethylene PEP 78 Jan-80
78-3-2 Isomerization of n-Butenes in MTBE Manufacture PEP 78 Jan-80
78-3-3 Butene-1 from MTBE Plant Raffinate PEP 78 Jan-80
78-3-4 Acetic Acid‚ Low Pressure Carbonylation of Methanol PEP 78 Jan-80
79-1-1 Polyethylene‚ High Density‚Gas Phase Process PEP 79 Dec-79
79-1-2 MTBE from n-Butane PEP 79 Dec-79
79-1-3 PMPPI and MDI from Nitrobenzene PEP 79 Dec-79
79-1-4 Methyl Methacrylate from Allyl Acetate PEP 79 Jan-80
79-2-1 Ethylene Glycol via Ethylene Carbonate PEP 79 Mar-80
79-2-2 Phosgene PEP 79 Apr-80
79-2-3 p-Xylene from Non-aromatics PEP 79 Apr-80
79-2-4 Methyl Methacrylate from Isobutylene PEP 79 Jul-80
79-3-1 Olefins‚ Light‚ from Ethylene PEP 79 Jun-80
79-3-2 Ethylene from Methanol PEP 79 Jun-80
79-3-3 p-Methylstyrene PEP 79 Sep-80
79-3-4 Ethylene from Ethanol PEP 79 Sep-80
80-1-1 Supplementary LPG Feed for Naphtha Crackers PEP 80 Nov-80
80-1-2 Recycle C4s for Ethylene Production PEP 80 Jan-81
80-1-3 Ethylene by Methanol Homologation PEP 80 Mar-81
80-1-4 PMPPI from Nitrobenzene by Carbonylation PEP 80 Feb-81
80-2-1 Phenol from Ethylbenzene‚ Coproduct VA PEP 80 Mar-81
80-2-2 Phenol from Toluene‚ Coproduct Formaldehyde PEP 80 Feb-81
80-2-3 Propylene from Propane by Catalytic Dehydrogenation PEP 80 Jun-81
80-3-1 Chemicals via Butylene Oxides by Hydroperoxide Process PEP 80 Jun-81
80-3-2 Ethylene from Synthesis Gas PEP 80 Aug-81
80-3-3 1‚4-Butanediol by Electrochemical Synthesis PEP 80 Oct-81
81-1-1 Caustic Soda from Trona Caustization Process PEP 81 Nov-81
81-1-2 Methyl Isobutyl Ketone from Acetone PEP 81 Dec-81
81-1-3 Caprolactam via SNIA Viscosa Process PEP 81 Dec-81
81-2-1 Ethylene Glycol via Oxalate Esters PEP 81 Mar-81
81-2-2 Polypropylene‚ El Paso Process Using Mitsui/Montedison Catalyst PEP 81 Apr-82
81-2-3 Gasoline from Natural Gas via Methanol/Mobil PEP 81 May-82
81-3-1 PEP Plant Cost Index‚ Recent Trends PEP 81 May-82
81-3-2 Styrene from Toluene PEP 81 Jun-82
81-3-3 Synthetic Zeolites in Commercial Applications PEP 81 Jun-82
82-1-1 Bisphenol A from Phenol‚ Acetone/UC Process PEP 82 Sep-82
82-1-2 Ethylene from Vacuum Gas Oil/Unicracking/FPP PEP 82 Aug-82
82-1-3 Ethylene from Vacuum Gas Oil/Linde AG Process PEP 82 Aug-82
82-2-1 Ethylene from Methane Chlorine Reaction System PEP 82 Sep-82
82-2-2 1‚4-Butanediol and Tetrahydrofuran from Butadiene PEP 82 Jan-83
82-2-3 Anthraquinone from Toluene PEP 82 Apr-83
82-3-1 Urea by the Isobaric Double Recycle Process PEP 82 Jan-83
82-3-2 Urea Granulation by the Fluid Bed Process PEP 82 Mar-83
82-3-3 Nitric Acid‚ Concentrated PEP 82 May-83
83-1-1 p-Xylene from Toluene and Methanol PEP 83 Aug-83
83-1-2 p-Cresol from p-Toluenesulfonic Acid PEP 83 Aug-83
83-1-3 Sodium Nitrilotriacetate PEP 83 Nov-83
83-1-4 Hydrogen Chloride Recovery PEP 83 Dec-83
83-2-1 Ammonia from ICI’s Low P AMV Process PEP 83 Feb-84
83-2-2 MDI via Asahi Nonphosgenation Process PEP 83 Mar-84
83-2-3 Group Transfer Polymerization Process/Du Pont PEP 83 Feb-84
83-2-4 TMXDI via American Cyanamid Nonphosgenation Route PEP 83 Apr-84
83-3-1 Tetrahydrofuran‚ Butanediol from Acetylene PEP 83 Jul-84
83-3-2 Chlorinated Polyethylene PEP 83 Jul-84
83-3-3 Ethylene Glycol from Formaldehyde PEP 83 Nov-84
83-3-4 Ethylene Glycol‚ Direct Process from Syngas PEP 83 Jan-85
84-1-1 Carbon Black PEP 84 May-85
84-1-2 Adipic Acid via Butadiene Carbonylation PEP 84 Mar-85
84-1-3 Hydrogen by Methanol Decomposition PEP 84 May-85
84-1-4 Cumene by Combined Reaction/Distillation PEP 84 May-85
84-2-2 Secondary Butyl Alcohol via Direct Hydration PEP 84 Aug-85
84-2-3 Hydrogen Peroxide by Cathodic Reduction PEP 84 Aug-85
84-2-4 Acrylamide by Enzymatic Hydration of Acrylonitrile PEP 84 Aug-85
84-3-1 Process for Making Polyethylene Polyamides PEP 84 Oct-85
84-3-2 Enriched Air by a Membrane Process PEP 84 Oct-85
84-3-3 Dimerization of Ethylene to Butene-1 PEP 84 Oct-85
84-3-4 C5-C6 Isomerization PEP 84 Dec-85
85-1-1 Trimellitic Anhydride from m-Xylene PEP 85 Dec-85
85-1-2 Polymer‚ Superabsorbent‚ Acrylic Acid Based PEP 85 Dec-85
85-1-3 Fiber S‚ a Novel Polyamide Blend PEP 85 Feb-86
85-1-4 Alcohols‚ Mixed‚ from Syngas‚ Dow/UCC Process PEP 85 Mar-86
85-2-1 Propylene from Ethylene by Disproportionation PEP 85 May-86
85-2-2 Ethylene from Ethane‚ by Oxidative Dehydrogenation PEP 85 May-86
85-2-3 Molecular Sieve Drying of 190 Proof Ethanol PEP 85 Aug-86
85-2-4 Ethanol from Natural Gas PEP 85 Aug-86
85-3-1 Tetramethylene Diamine for Nylon 4‚6 PEP 85 Aug-86
85-3-2 Hydroquinone from Phenol‚ Zeolite-Catalyzed PEP 85 Sep-86
85-3-3 Aromatics from LPG PEP 85 Jan-87
85-3-4 Polyvinyl Chloride by a Continuous Suspension Process PEP 85 Jan-87
86-1-1 Nitrogen from Air by Pressure Swing Adsorption PEP 86 Feb-87
86-1-2 p-Xylene Separation‚ CCCC Process PEP 86 Mar-87
86-1-3 Polymers‚ Specialty‚ R&D Trends PEP 86 Jun-87
86-1-4 Isononyl Alcohols by Hydroformylation PEP 86 Jul-87
86-2-1 Allyl Alcohol from Propylene‚ Showa Denko PEP 86 Sep-87
86-2-2 Sulfuric Acid from Phosphogypsum‚ DMC-FIPR Process PEP 86 Jan-88
86-2-3 2‚6-Xylenol and o-Cresol from Phenol PEP 86 Nov-87
86-2-4 Polyphosphazenes PEP 86 Mar-88
86-3-1 1‚4-Butanediol from Allyl Alcohol PEP 86 Dec-87
86-3-2 Poly(Propylene Carbonates) PEP 86 Mar-88
86-3-3 Methanol from Natural Gas with Entrained Catalyst System PEP 86 Feb-88
86-3-4 m-Aminophenol from Resorcinol by Amination PEP 86 Mar-88
87-1-1 Chlorine from Hydrogen Chloride by Oxidation PEP 87 Mar-88
87-1-2 Ethylene from Ethane by Oxydehydrogenation PEP 87 May-88
87-1-3 Naphtha Etherification PEP 87 Jul-88
87-1-4 Dimethyl Carbonate from Methanol PEP 87 Jul-88
87-2-1 Hydrogen Peroxide from H2 and Oxygen‚ Dupont PEP 87 Sep-88
87-2-2 Piperidine from Furfural by Mitsubishi Technology PEP 87 Oct-88
87-2-3 Methyl Ethyl Ketone by Oxidation of n-Butenes PEP 87 Oct-88
87-2-4 Methyl Formate by Dehydrogenation of Methanol PEP 87 Oct-88
87-3-1 MTBE from Butadiene Rich Mixed C4s PEP 87 Oct-88
87-3-2 Caprolactam Process (Modified) by Montedipe Technology PEP 87 Oct-88
87-3-3 Cyclohexanol from Benzene by Asahi Chemical Process PEP 87 Nov-88
87-3-4 Methyl Methacrylate from Ethylene PEP 87 Dec-88
88-1-1 Hydrogen Sulfide Removal/Unisulf Process PEP 88 Jan-89
88-1-2 Alkylbenzene‚ Linear‚ Using HF Catalyst PEP 88 Feb-89
88-1-3 Nylon 4‚6 PEP 88 Jan-89
88-1-4 Isobutylene‚ High-Purity‚ by Phenol Alkylation PEP 88 May-89
88-2-1 Sulfur and Hydrogen‚ Recovery from Hydrogen Sulfide PEP 88 May-89
88-2-2 Styrene Process — UOP PEP 88 Aug-89
88-2-3 Methanol from Natural Gas by BNL Low Temperature Catalyzed Synthesis PEP 88 Aug-89
88-2-4 Acrylonitrile from Propane by New BP/Sohio Patented Process PEP 88 Aug-89
88-3-1 Ceramic Coatings‚ Applications and Opportunities PEP 88 Dec-89
88-3-2 ETBE vs. MTBE PEP 88 Jan-90
88-3-3 Vinyl Chloride from EDC Pyrolysis by Tosoh Technology PEP 88 Jan-90
88-3-4 Acetic Acid by Low Pressure Carbonylation of Methanol with a Supported Rhodium Catalyst PEP 88 Feb-90
89-1-1 Methyl Methacrylate‚ New Process via Acetone Cyanohydrin PEP 89 Mar-90
89-1-2 Petrochemicals Price Behavior PEP 89 Apr-90
89-1-3 Ammonia from Natural Gas via ICI “LCA” Process PEP 89 Mar-90
89-1-4 Xylenes Isomerization PEP 89 Apr-90
89-2-1 PEP Plant Construction Cost Indices- Review of Trends PEP 89 Apr-90
89-2-2 Nylon 12‚12 Resin from Butadiene by Du Pont Technology PEP 89 Apr-90
89-2-3 Acetal Copolymers by an Asahi Chemical Process PEP 89 Jun-90
89-2-4 Overhead Spending‚ Non-manufacturing‚ in the Chemicals Industry PEP 89 Aug-90
89-3-1 Methanol from Natural Gas by the Lurgi Combined Reforming Process PEP 89 Oct-90
89-3-2 Nitrogen (95%) from Air by Vacuum Pressure Swing Adsorption PEP 89 Oct-90
89-3-3 Oxygen‚ Options for Procuring PEP 89 Jan-91
89-3-4 Methylamines via the Nitto Chemical Process PEP 89 Feb-91
90-1-1 Propylene Oxide by the Olin Process PEP 90 Apr-91
90-1-2 Hydrogen Peroxide by the ARCO Process PEP 90 Jun-91
90-1-3 Acetonitrile Recovery in Acrylonitrile Manufacture PEP 90 Jun-91
90-1-4 Sucralose — a High Intensity‚ Noncaloric Sweetener PEP 90 Jul-91
90-2-1 Tetrahydrofuran from Maleic Acid PEP 90 Sep-91
90-2-2 Urea by UTI’s Heat Recycle Process PEP 90 Sep-91
90-2-3 Polystyrene via the SDS Process PEP 90 Oct-91
90-2-4 Alkylbenzene‚ Linear‚ by Heterogeneous Catalysis PEP 90 Sep-91
90-3-1 Polyethylene Terephthalate Recycle by Depolymerization PEP 90 Oct-91
90-3-2 Isophorone Diisocyanate by a Nonphosgenation Process PEP 90 Dec-91
90-3-3 Syngas by the Partial Oxidation of Natural Gas PEP 90 Nov-91
90-3-4 Oxo Process‚ Low Pressure‚ with Liquid Recycle PEP 90 Jan-92
91-1-1 Isobutane Dehydrogenation by Thermal Cracking PEP 91 Mar-92
91-1-2 Dimethyl Carbonate by Vapor Phase Oxidative Carbonylation PEP 91 Jun-92
91-1-3 Acetaldehyde Process‚ Catalytica PEP 91 Jul-92
91-1-4 Removal of Mercury from Ethylene Plant Feedstock and Cracked Gas Streams PEP 91 Jul-92
91-2-1 Dihydroxybenzenes from Phenol by Vapor-Phase Hydroxylation PEP 91 Jul-92
91-2-2 Carbon Monoxide-Ethylene Copolymers PEP 91 Jul-92
91-2-3 Polypropylene by a Vertical Stirred-Bed Process (BASF Technology) PEP 91 Nov-92
91-2-4 Isobutene Production by Isomerization of N-Butene PEP 91 Feb-93
91-3-1 Polycarbonates from Bisphenol Compounds via Cyclic Oligomers by GE Plastics Technology PEP 91 Nov-92
91-3-2 Methanol from Natural Gas by ICI’s LCM Process PEP 91 Mar-93
91-3-3 Acrylamide by Enzymatic Hydration of Acrylonitrile (Third Generation) PEP 91 May-93
91-3-4 Styrene from Ethylbenzene Using Membrane Reactors PEP 91 May-93
92-1-1 Coproduction of Dimethyl Carbonate and Ethylene Glycol by Transesterification PEP 92 May-93
92-1-2 Microbial Insecticides — Bacillus Thuringiensis PEP 92 May-93
92-1-3 Mobil Diisopropyl Ether Process PEP 92 May-93
92-1-4 Degradable High-Molecular Polymers from Lactic Acid PEP 92 May-93
92-2-1 Melamine by the Melamine Chemicals M-11 Process PEP 92 Aug-93
92-2-2 C4 Olefins Utilization PEP 92 Oct-93
92-2-3 N(1‚3-Dimethylbutyl)-N´-Phenyl-p-Phenylenediamine PEP 92 Nov-93
92-2-4 Dimethyl-2‚6-Naphthalenedicarboxylate from o-Xylene PEP 92 Nov-93
92-3-1 Isobutene from Isobutane PEP 92 May-94
92-3-2 Phosphoric Acid‚ Purification of Wet Process PEP 92 May-94
92-3-3 Methyl Chloride Manufacture PEP 92 Apr-94
92-3-4 Cumene by a Catalytic Distillation Process PEP 92 May-94
93-1-1 Pyromellitic Dianhydride PEP 93 Oct-94
93-1-2 Estimates of Production Costs‚ Quick PEP 93 Aug-94
93-1-3 Economics Viability of Using Membranes in Chemical Processes Involving Hydrogen Transport PEP 93 Nov-94
93-1-4 Ammonia from Natural Gas PEP 93 Nov-94
93-2-1 Alcohols (Natural Detergent) by a Vapor Phase Ester Hydrogenation Process PEP 93 Nov-94
93-2-2 Methanol Profitability: History and Outlook PEP 93 Nov-94
93-2-3 Maleic Anhydride from n-Butane; Fixed Bed Reactor; Organic Solvent Recovery PEP 93 Feb-95
93-2-4 Polyethernitrile (PENI) Heat Resistant Polymer from 2‚6-Dichlorobenzonitrile and Resorcinol PEP 93 Feb-95
93-3-1 Styrene from Dilute Ethylene PEP 93 Jan-95
93-3-2 Coproduction of Ethylene and Vinyl Chloride by the USC/Occidental Chemical Process PEP 93 Mar-95
93-3-3 Alkylation Process‚ Haldor Topsøe PEP 93 Mar-95
93-3–4 Xylenes Isomerization PEP 93 Mar-95
94-1-1 1‚4-Butanediol from Maleic Anhydride via Dimethyl Maleate PEP 94 Apr-95
94-1-2 MDI and PMPPI by Carbonylation‚ Lucky Non-Phosgenation Process PEP 94 May-95
94-1-3 Chlorine from Hydrogen Chloride PEP 94 Aug-95
94-1-4 Dendrimer Polymer from Diamino-Butane and Acrylonitrile PEP 94 Sep-95
94-2-1 A Non-Tower Process for High Bulk Density Detergent Powders PEP 94 Oct-95
94-2-2 One-Step Oxo Process for Propanediol PEP 94 Nov-95
94-2-3 Update on Maleic Anhydride from n-Butane via Fluidized Bed Reactor with an Organic Solvent Absorber PEP 94 Dec-95
92-2-4 Styrene from Butadiene via 4-Vinylcyclohexene by the Dow Process PEP 94 Jan-96
94-3-1 Natural Gas Pricing Mechanisms PEP 94 Jan-96
94-3-2 Polytetramethylene Glycol from Tetrahydrofuran via a Diacetate Intermediate PEP 94 May-96
94-3-3 Petrochemical Industry, Cyclicality PEP 94 Jun-69
94-3-4 Crude-Oil Trend Line Price Projection PEP 94 Jun-96
95-1-1 tert-Amyl Methyl Ether by the Nextame Process PEP 95 Feb-97
95-1-2 Caprolactam from Butadiene PEP 95 Apr-97
95-1-3 Bisphenol A via Sinopec-Lummus Technology PEP 95 Jan-98
95-1-4 Butanediol from n-Butane via Maleic Acid Hydrogenation PEP 95 Feb-98
95-1-5 Norbornene from Dicyclopentadiene and Ethylene PEP 95 Jul-97
95-1-6 Acrylonitrile via High-Conversion Propane Ammoxidation PEP 95 Jul-97
95-1-7 Chlorine from Hydrogen Chloride by the DuPont Electrolytic Process PEP 95 Dec-97
95-1-8 1-Hexene from Ethylene by the Phillips Trimerization Technology PEP 95 Dec-97
95-1-9 Methacrolein Oxidative-Esterification Technology, Asahi PEP 95 Mar-98
95-1-10 Butanediol from Butadiene via Epoxybutene PEP 95 Mar-98
95-1-11 Acetone Recycling Technology in Phenol Manufacturing, Mitsui’s PEP 95 Mar-98
95-1-12 Intermaterial Substitution Simulation PEP 95 Mar-98
96-1 Outlook for Propylene Availability in Asia-Pacific PEP 96 Apr-98
96-2 Formaldehyde from Methanol PEP 96 Apr-98
96-3 Titanium Dioxide Technology Trends and Regional Production Cost Benchmarking PEP 96 Jun-98
96-4 Hexamethylenediamine and Caprolactam from Adiponitrile by Partial Hydrogenation and Cyclization of Aminocapronitrile PEP 96 May-98
96-5 Styrene-Butadiene Rubber PEP 96 May-98
96-6 Polymethyl Methacrylate Tertiary Recycling Technology, ICI’s PEP 96 Jun-98
96-7 Lactic Acid by Fermentation PEP 96 Jun-98
96-8 Natural Gas to Liquid Hydrocarbons Technology Based on the Syntroleum Process PEP 96 Jun-98
96-9 Aliphatic Polyketones from Carbon Monoxide and Olefins by the Shell Liquid-Phase Polymerization Process PEP 96 Jun-98
96-10 Purified Terephthalic Acid from p-Xylene by Hydrolysis of Dimethyl Terephthalate PEP 96 Jul-98
96-11 Ethylene Outlook PEP 96 Aug-98
96-12 Combinatorial Chemistry PEP 96 Aug-98
97-1 PET Bottle Resin by Pyromellitic Dianhydride Process PEP 97 Nov-98
97-2 Eastman Syngas-Based Route Methyl Methacrylate PEP 97 Nov-98
97-3 Dow’s Ethane-Based Process for Ethylbenzene PEP 97 Dec-98
97-4 Supply Chain Management Practices Benchmarks in the Bulk Polymer Industry PEP 97 Nov-98
97-5 The Changing Structure of the Chemical Industry PEP 97 Nov-98
97-6 One-Step Phenol from Benzene by the Alphox Process PEP 97 Dec-98
97-7 Deep Catalytic Cracking PEP 97 Jan-99
97-8 Lysine-Sulfate Production by Fermentation with Recovery by Spray Drying PEP 97 Feb-99
97-9 L-Lysine by Fermentation with Recovery by Ion-Exchange PEP 97 Mar-99
97-10 Glyphosate PEP 97 Apr-99
97-11 Liquid Hydrocarbons from Natural Gas PEP 97 Sep-99
97-12 Acetic Acid by the Chiyoda/UOP Acetica™ Process PEP 97 Sep-99
97-13 Aromatics Complex Economics PEP 97 May-00
97-14 Phytoremediation PEP 97 May-00
97-15 Styrene via Benzene and Ethane PEP 97 Sep-00
98-1 Ethylenediamine via the Amination of Monoethanolamine PEP 98 Sep-00
98-2 Acrylonitrile via the Ammoxidation of Propane PEP 98 Sep-00
98-3 Propylene Oxide via Direct Oxidation of Propylene PEP 98 Sep-00
98-4 Pyridine and Beta-Picoline, Production of PEP 98 Feb-00
98-5 Chloralkali by Electrolytic Cells with Improved Technology PEP 98 Mar-01
98-6 Ethanol via Hydration of Ethylene PEP 98 Jul-01
98-7 Hydrocracking Technology for Middle Distillate PEP 98 Oct-01
98-8 Production of Isobutylbenzene via the Alkylation of Toluene with Propylene PEP 98 Sep-01
98-9 Aromatics Saturation of Diesel via Two-Stage Hydrotreating PEP 98 Sep-01
98-10 Diphenyl Carbonate from Phenol via Diphenyl Oxalates with UBE Technology PEP 98 Nov-01
98-11 Production of Phenol from Benzene and Hydrogen Peroxide PEP 98 May-02
98-12 Production of Propylene from C4 PEP 98 Aug-02
98-13 Methanol to Propylene by the Lurgi MTP Process PEP 98 Aug-02
98-14 The Alkylene Process-Solid Acid Alkylation System PEP 98 Jan-03
98-15 Caprolactam via Gas Phase Beckman Rearrangement PEP 98 Mar-03
99-1 Basell’s Multizone Circulating Reactor (MZCR) Process PEP 99 Feb-03
99-2 ENI Slurry Hydroprocessing Technology for Diesel Fuel PEP 99 Jun-03
99-3 Linear Alkylbenzene by Heterogeneous Catalysis (Update) PEP 99 Apr-03
99-4 Catalytic Cracking of Light Cracked Naphtha to Produce Propylene PEP 99 May-02
99-5 Auto Dismantling PEP 99 May-02
99-6 Amylases Production Using Bacillus Species PEP 99 Jul-02
99-7 Lipase Production Using Pseudomonas Alcaligenes PEP 99 Aug-02
99-8 Fluidized Bed Technology for Vinyl Acetate Monomer PEP 99 Sep-02
99-9 Integrated Hydrogen Peroxide and Propylene Oxide Technology PEP 99 Dec-02
99-10 Ascorbic Acid PEP 99 Oct-02
99-11 Responsible Investing and the Chemical Industry PEP 99 Jul-02
99-12 Economics of Recycling PET in Europe, The PEP 99 Jul-02
99-13 a-Tocopherol (Vitamin E) Acetate Production from Citral via Isophytol PEP 99 Dec-02
99-14 Methyl Methacrylate by Lucite’s Alpha Technology PEP 99 Jan-03
99-15 Acetaminophen PEP 99 Dec-02
2000-1 The Aftertreatment Market for Particle and Nox Emissions in Diesel Road Transport PEP 00 Nov-02
2000-2 Maleic Anhydride from Butane by the BOC/Mitsubishi Technology PEP 00 Sep-03
2000-3 Hydroquinone from Phenol using Ti-Si Catalyst PEP 00 Aug-03
2000-4 Carbon Trading in the Chemical Industry: A look at Coming CO2 Emission Limits PEP 00 Jan-03
2000-5 Acrolein Production from Propane PEP 00 Sep-03
2000-6 Regeneration of Sulfuric Acid from Sulfate Salts via Hydrogen Peroxide PEP 00 Oct-03
2000-7 Ethanol from Corn Stover PEP 00 Nov-03
2000-8 Demography and Demand: Growth Scenarios for 2040 PEP 00 Mar-03
2000-9 Impact of Biodiesel Growth: A Strategic Assessment PEP 00 May-03
2000-10 Impact of the EU’s “REACH” Chemicals Policy PEP 00 May-03
2000-11 Barge Mounted GTL Production PEP 00 Jun-03
2000-12 Fischer-Tropsch Synthesis via Low Boiling Solvent Slurry Phase Reactors PEP 00 Feb-03
2000-13 Fischer-Tropsch Synthesis via Reactive Distillation PEP 00 Apr-03
2000-14 Reaction Injection Molded Automotive Body Panels PEP 00 May-03
2000-15 Future Process Technology Development PEP 00 Sep-03
2001-1 Six Sigma in Chemicals: More than a fad, but not for everyone PEP 01 Nov-03
2001-2 Physical Property Issues in Simulation: Gas Solubility PEP 01 Dec-03
2001-3 Commercial Production of Calcium Formate PEP 01 Aug-03
2001-4 Petroleum Coke Gasification PEP 01 Sep-03
2001-5 Barge Mounted Methanol Production PEP 01 Jul-03
2001-6 Ethylene Carbonate from Ethylene Oxide PEP 01 Nov-03
2001-7 Single Step Hydrogen Gas Synthesis PEP 01 Sep-03
2001-8 Hydrogen Outlet for Methanol PEP 01 Oct-03
2001-9 Acrylic Acid Production by Propane Oxidation PEP 01 Sep-03
2001-10 The Olefins Industry in the New EU Member States PEP 01 Aug-03
2001-11 UOP Methanol to Olefins PEP 01 Sep-03
2001-12 S Zorb Diesel Sulfur Removal Technology PEP 01 Sep-03
2001-13 White Mineral Oils by the BASF Process PEP 01 Aug-03
2001-14 Jumbo Methanol Production Process via Toyo Technology PEP 01 Oct-03
2001-15 Technologies for Lower-Carbon Power Generation PEP 01 Sep-03
2002-1 Security Vulnerability Assessment for the Chemical Industry PEP 02 Dec-03
2002-2 Hydrogen Energy and Its Present Applications PEP 02 Aug-03
2002-3 Hydrogen Energy and Its Future Applications PEP 02 Oct-03
2002-4 Polyvinylidene Fluoride (PVDF) by Supercritical CO2 Process PEP 02 Sep-03
2002-5 Biodiesel Production via Axen’s Hetergeneous Catalysis Process PEP 02 Nov-03
2002-6 Update on Phenol from Benzene via Single-Step Hydroxylation PEP 02 Sep-03
2002-7 Liquefied Natural Gas Regasification PEP 02 Nov-03
2002-8 Polyhydroxyalkanoates from Organic Wastes PEP 02 Sep-03
2002-9 The Production of Perfluorodioxole & Amorphous Fluoropolymers PEP 02 Dec-03
2002-10 Diphenyl Carbonate from Ethylene Carbonate via Dimethyl Carbonate by Asahi Technology PEP 02 Nov-03
2002-11 Acrylate-Based Weakly Acidic Cationic Ion Exchange Resins PEP 02 Nov-03
2002-12 Butadiene Extraction by the BASF New NMP Process PEP 02 Sep-03
2002-13 Advances in Solid State Hydrogen Storage Technologies PEP 02 Dec-03
2002-14 Ethylbenzene from Ethylene & Benzene via Zeolite Catalyzed Process PEP 02 Sep-03
2002-15 Divided Wall Distillation Technology PEP 02 Oct-03
2003-1 Carbon Nanotubes in Japan PEP 03 Dec-03
2003-2 Soil Remediation: Air Sparging & Thermal Desorption PEP 03 Dec-03
2003-3 Monetizing Carbon Dioxide into Syngas PEP 03 Nov-03
2003-4 Topical Report: Economics Forces Restructuring the Chemical Industry PEP 03 Dec-03
2003-5 Process for Production of Ethylene Vinyl Alcohol Copolymer PEP 03 Nov-03
2003-6 Online Process Economics Optimizers PEP 03 Sep-03
2003-7 Anionic Polystyrene; A New Generation PEP 03 Oct-03
2003-8 Salicylic Acid PEP 03 Dec-03
2003-9 Jumbo DME Production via Toyo Technology PEP 03 Oct-03
2003-10 New One-Step Oxo Process for 1,3-Propanediol PEP 03 Oct-03
2003-11 Ethanol from Bagasse PEP 03 Dec-03
2003-12 NExOCTANE Isooctane Process PEP 03 Nov-03
2003-13 Competitive Intelligence from Environmental Regulatory Information PEP 03 Oct-03
2003-14 Developments in the External Value of Intellectual Property in the Chemical Industry PEP 03 Nov-03
2003-15 Base Load Liquefied Natural Gas by Cascade Refrigeration PEP 03 Dec-03
2004-1 Physical Property Issues in Simulation: Vapor-Liquid Equilibrium PEP 04 May-04
2004-2 MDI PEP 04 Feb-04
2004-3 1,3-Propanediol from Ethylene Oxide via a 3-Hydroxyester PEP 04 Apr-04
2004-4 Cyclohexanone from Cyclohexane by Bionic Oxidation with Sinopec Technology PEP 04 Feb-04
2004-5 Experience Curve Impact on Capital Cost PEP 04 Feb-04
2004-6 Physical Property Issues in Simulation: Liquid-Liquid Equilibrium PEP 04 Jun-04
2004-7 Update of Caprolactam from Liquid Phase Ammoximation & Vapor Phase Rearrangement PEP 04 Dec-04
2004-8 Direct Methanol Fuel Cell Technology Update PEP 04 Dec-04
2004-9 Hexafluoropropylene Oxide Production by a Biphasic Process PEP 04 Nov-04
2004-10 Ethanol from Straw PEP 04 Dec-04
2004-11 Mega Ammonia PEP 04 Dec-04
2004-12 Formic Acid by Kemira Process PEP 04 Apr-04
2004-13 Online Trading for Chemicals: Status Outlook PEP 04 Apr-04
2004-14 An Integrated Process for TDI via TDA & Dimethylcarbonate PEP 04 Mar-04
2004-15 Superflex Process for Light Olefins PEP 04 Dec-04
2005-1 Remote Gas Strategies—Industry Status of Remote Gas Production PEP 05 Jun-05
2005-2 Remote Gas Strategies—Commercial Status of GTL PEP 05 Jul-05
2005-3 LNG Regasification PEP 05 Jan-05
2005-4 Ethanol from Switchgrass PEP 05 Dec-05
2005-5 Lyondell Direct-Oxidation Propylene Oxide Technology PEP 05 Oct-05
2005-6 Polyethylene by Borealis’ Borstar Process PEP 05 Dec-05
2005-7 Biodiesel via Axens Heterogeneous Catalysis Esterfip-H Process PEP 05 Dec-05
2005-8 Production of Ethylene Based Elastomers by a Solution Process with Exxpol Metallocene Catalyst PEP 05 Jan-05
2005-9 Diphenyl Carbonate from Phenol via Diphenyl Oxalates with Improved UBE Technology PEP 05 May-05
2005-10 Estimating Carbon Emissions in Chemicals Manufacturing from SRIC Production-Cost Data PEP 05 Jun-05
2005-11 Advances in Naphtha Steam Cracking PEP 05 Dec-05
2005-12 Current Development of Technology for the Production of Bisphenol A PEP 05 Jun-05
2005-13 Vinylidene Chloride Copolymers by Suspension and Emulsion Polymerization PEP 05 Jun-05
2005-14 Polyethylene by Chevron-Phillips Slurry Loop Process PEP 05 Oct-05
2005-15 Recovery of Styrene from Pyrolysis Gasoline PEP 05 Dec-05
2006-1 PEP Cost Index for China PEP 06 May-06
2006-2 Prices Indices, Labor Cost and Labor Productivity for PCI China PEP 06 Dec-06
2006-3 Biodiesel and Global Warmer Emissions PEP 06 Dec-06
2006-4 Sucralose Production via Sucrose-6-Acetate Route PEP 06 Dec-06
2006-5 Iron Catalysis for F-T Fuels Production PEP 06 Dec-06
2006-6 Short Contact Time Catalytic Cracking PEP 06 Dec-06
2006-7 Remote Gas Strategies Onsite Storage of Natural Gas as Hydrates PEP 06 Nov-06
2006-8 Major Trends Affecting the Chemical Industry PEP 06 Jul-06
2006-9 North American Ethylene Feedstocks PEP 06 Sep-06
2006-10 Polyethylene by Basell’s Spherilene Process PEP 06 Nov-06
2006-11 Production of Propylene from Fluid Catalytic Cracker Naphtha Streams PEP 06 Sep-06
2006-12 Trends in Coating Resins Made by Emulsion Polymerization PEP 06 Dec-06
2006-13 Polyethylene by Basell’s Hostalen Process PEP 06 Dec-06
2006-14 Production of Toluene Diisocyanate from Toluene Diamine & Dimethyl Carbonate PEP 06 Dec-06
2006-15 p-Xylene by Hybride for Combined Crystallization/Adsorption Process PEP 07 Dec-06
2007-1 Biobutanol PEP 07 May-07
2007-2 Fischer-Tropsch Reactor System Loop PEP 07 Dec-07
2007-3 Hydrogen: A Technical Review PEP 07 Mar-07
2007-4 Epichlorohydrin from Glycerin PEP 07 Aug-07
2007-5 Sellers Beware: Voluntary Carbon Offsets, Carbon Labels and the Chemical Industry PEP 07 Oct-07
2007-6 Speculative Incremental Design Improvement for Caprolactam via Liquid Phase Ammoximation and Vapor Phase Rearrangement PEP 07 Dec-07
2007-7 Comparison of Polyethylene Processes PEP 07 Dec-07
2007-8 IsoThermingTM Hydrotreating Process for Ultra Low Sulfur Diesel Fuel PEP 07 Dec-07
2007-9 Ethyl Acetate by Direct Addition of Ethylene and Acetic Acid PEP 07 Dec-07
2007-10 Ammonia from Natural Gas by KBR “KAAP” Process PEP 07 Dec-07
2007-11 Feedstock Price Issues for Bio-Derived Materials PEP 07 Dec-07
2007-12 Passenger Car Motor Oil:  Development and Future Trends PEP 07 Nov-07
2007-13 Succinic Acid from Maleic Anhydride PEP 07 Dec-07
2007-14 REACH Briefing:  A Review of EU Chemicals’ Licensing PEP 07 Dec-07
2007-15 Estimating the Carbon Footprint of the Worldwide Chemical Industry PEP 07 Dec-07
2008-1 Toluene Diisocyanate from Toluene by Bayer Gas Phase Phosgenation Preliminary Evaluation PEP 08 Dec-08
2008-2 Acid Gas Removal PEP 08 Apr-08
2008-3 Chemical Plant Security Regulation & Associated Cost PEP 08 Jul-08
2008-4 Soil Remediation PEP 08 Dec-08
2008-5 Olefinic Block Copolymer Production using Dow Chemical’s Chain Shuttling Agent PEP 08 Oct-08
2008-6 Advanced Pyrolysis Gasoline Upgrading PEP 08 Dec-08
2008-7 Pulverized Coal Fired Power Plant PEP 08 Nov-08
2008-8 Natural Gas Combined Cycle Power Plant PEP 08 Dec-08
2008-9 Fuel & Petrochemical Price Relationships in High Crude Oil Price Environment PEP 08 Dec-08
2008-10 INEOS Slurry Loop Polyethylene Process PEP 08 Dec-08
2008-11 Carbon Capture via Oxycombustion PEP 08 Dec-08
2008-12 Will the Real Carbon Footprint Please Stand Up? PEP 08 Dec-08
2008-13 Five Year Outlook for Mergers & Acquisitions in the Chemical Industry PEP 08 Nov-08
2008-14 Processing Acidic Crude Oils PEP 08 Dec-08
2008-15 Process Water Management and Treatment PEP 08 Dec-08
2009-1 HF Alkylation Process Incorporation ExxonMobil Concepts Disclosed in US Patent Applications Issued in June/July 2008 PEP 09 Mar-09
2009-2 Asahi Kasei Diphenyl Carbonate Process Involving the Production and Use of Dibutyl Carbonate PEP 09 Jun-09
2009-3 Integrated Production of Toluene Diisocyanate from Toluene PEP 09 Oct-09
2009-4 Propylene Oxide by the BASF-Dow HPPO Process PEP 09 Dec-09
2009-5 Biodiesel via Heterogeneous Catalysis Catilin Process PEP 09 Oct-09
2009-6 Polyphenylene Sulfide (PPS) PEP 09 Aug-09
2009-7 Cycloolefin Copolymers (COC) PEP 09 Nov-09
2009-8 Polyethylene Production by a  Solution Porcess Using Loop Polymerization Reactors PEP 09 Nov-09
2009-9 Biodiesel from Algae PEP 09 Nov-09
2009-10 Ammonia from Natural Gas by the Lurgi-Casale Megammonia Process PEP 09 Jun-09
2009-11 Ammonia from Natural Gas by the KBR Purifier Process PEP 09 Jul-09
2009-12 Carbon Dioxide Compression PEP 09 Dec-09
2009-13 Natural Gas Recovery from Methane Hydrates via Depressurization PEP 09 Dec-09
2009-14 C3-C4 Oligomerization for Gasoline PEP 09 Nov-09
2009-15 Liquid Phase Methanol PEP 09 Jun-09
2010-1 Polyvinyl Alcohol Production PEP 10 Jan-10
2010-2 ExxonMobil’s Ultra High Viscosity Index Polyalphaolefin Lubricant Blend Stock PEP 10 Apr-10
2010-3 Ultra High Supercritical Pulverized Coal PEP 10 Feb-10
2010-4 Fischer-Tropsch Oxygenated Products PEP 10 Nov-10
2010-5 Lithium for Electric Vehicles – A Technology and Economics Assessment PEP 10 Sep-10
2010-6 Catalytic Steam Gasification PEP 10 Jun-10
2010-7 ABS Resin Production PEP 10 Dec-10
2010-8 Electrostatic Desalting of Opportunity Crude Oils PEP 10 Dec-10
2010-9 Propylene Production from Propane by the Catofin Process PEP 10 Dec-10
2010-10 Lummus/CB&I Hexene-1 from C4 Process (Comonomer Production Technology PEP 10 Dec-10
2010-11 Thermal Visbreaking of Vacuum Residue PEP 10 Dec-10
2010-12 Ethylene Oxide Production by Nippon Shokubai Process PEP 10 Mar-10
2010-13 Reverse Osmosis for Seawater Desalination PEP 10 Dec-10
2010-14 Bio-based Succinic Acid PEP 10 Dec-10
2010-15 CO2 Recovery by Fluor’s CO2LDSep Process PEP 10 Dec-10
2011-1 Chloroacetic Acid by Direct Chlorination PEP 11 Feb-11
2011-2 Carbonate Production by an Alkyltin Alkoxide Catalyst PEP 11 Mar-11
2011-3 Closed Loop Processing in Polysilicon Production PEP 11 Mar-11
2011-4 Propylene Production via Metathesis of Ethylene and Butenes PEP 11 Mar-11
2011-5 On-Purpose Butadiene Production PEP 11 Jun-11
2011-6 Rebalancing the PEP Cost Index PEP 11 Sep-11
2011-7 Updating the PEP Cost Index PEP 11 Sep-11
2011-8 Polycarbonate via Dow Phosgenation Process PEP 11 Nov-11
2011-9 Bio-Based Isoprene PEP 11 Dec-11
2011-10 Ethanol Production by Celanese Acetyl Technology PEP 11 Oct-11
2011-11 Enhanced Oil Recovery (EOR) Using CO2 PEP 11 Dec-11
2011-12 Continuous SAP Production via Double Kneader Reactor PEP 11 Nov-11
2011-13 Advanced Technology Natural Gas Combined Cycle PEP 11 Nov-11
2011-14 Methanol Production via Toyo Process PEP 11 Dec-11
2011-15 Polypropylene by LyondellBasell’s Spheripol Process PEP 11 Nov-11
2012-1 Acetic Acid, Update of the Chiyoda Acetica™ Routes PEP 12 Nov-12
2012-2 Acetic Acid, Update of Oxidation Routes PEP 12 Apr-12
2012-3 Coal Gasification Technology in China PEP 12 Feb-12
2012-4 Process Economics of Coal-Based Olefins Production in China PEP 12 May-12
2012-5 Propylene Production by the JGC/MCC DTP™ Process PEP 12 Dec-12
2012-6 High-Purity Isobutylene Production by MTBE Cracking PEP 12 Dec-12
2012-7 Methyl Tertiary Butyl Ether Production from Steam Cracker C4 Stream PEP 12 Dec-12
2012-8 PEP Cost Index Methodology Update PEP 12 Sep-12
2012-9 Polypropylene by INEOS Technologies Innovene™ PP Process PEP 12 Sep-12
2012-10 Ethylene Glycol Production from Coal-Based Synthesis Gas PEP 12 Oct-12
2012-11 1-Hexene Production by Axens AlphaHexol™ Process PEP 12 Sep-12
2012-12 Glacial Acrylic Acid via Sulzer Falling Film Crystallization PEP 12 Dec-12
2012-13 Polyamide (Nylon) 6 PEP 12 Nov-12
2012-14 Light Naphtha Isomerization by JSC SIE Neftehim IsoMalk-2™ Process PEP 12 Oct-12
2012-15 Tipping Point for Power Generation: New NGCC vs Legacy Coal PEP 12 Dec-12
2013-1 Acetic Acid, Update of the Celanese AO Plus Process PEP 13 Feb-13
2013-2 NGL Recovery by Low Pressure Drop Refrigeration Process PEP 13 Sep-13
2013-3 Cerenol™—DuPont Polyether Glycol Made from 1,3-Propanediol (PDO) PEP 13 Apr-13
2013-4 Davy Methanation Process Technology Integrated with Coal to Substitute Natural Gas PEP 13 Apr-13
2013-5 Propylene Production via the Ethylene Dimerization and OCT Technology PEP 13 Mar-13
2013-6 High-Purity Isobutylene from t-Butanol by LyondellBasell Process PEP 13 Feb-13
2013-7 Acetic Acid, Update of the BP Cativa Process PEP 13 Jun-13
2013-8 Coal-Based MEG Production by Sinopec SRIPT Process PEP 13 Dec-13
2013-9 Coal-Based MEG Production by Ube Process PEP 13 Dec-13
2013-10 Adipic Acid from Free Fatty Acids via Verdezyne Fermentation PEP 13 Dec-13
2013-11 Phenol and Cumene Process Summary PEP 13 Dec-13
2013-12 LDPE Process Summary PEP 13 Nov-13
2013-13 Update of Offsite Costs PEP 13 Dec-13
2013-14 Liquid-Phase Alkylation of Dilute Ethylene to Ethylbenzene by Lummus Process PEP 13 Dec-13
2013-15 Hydrogen Peroxide PEP 13 Dec-13
2014-1 Syngas via MIDREX® SynRG™Reformer PEP 14 Mar-14
2014-2 Exxon Isodecyl Alcohol from Nonenes PEP 14 Jan-14
2014-3 Polypropylene Process Summary PEP 14 Mar-14
2014-4 Para-Dichlorobenzene PEP 14 Mar-14
2014-5 MMA Process Summary PEP 14 Sep-14
2014-6 Methanol Process Summary PEP 14 Oct-14
2014-7 Conversion of Methane to Ethylene by Siluria Process PEP 14 Apr-14
2014-8 Ethylbenzene by Badger EBMax Liquid Phase Alkylation Process PEP 14 Apr-14
2014-9 Polybutadiene by Neodymium Catalyst PEP 14 Oct-14
2014-10 Direct Syngas to Acetic Acid by BP SaaBre Process PEP 14 Nov-14
2014-11 MEG Process Summary PEP 14 Sep-14
2014-12 On Purpose 1-Octene by  Sasol’s Ethylene Tetramerization Process PEP 14 Sep-14
2014-13 On Purpose 1-Octene by Dow’s Tolemerization Process PEP 14 Nov-14
2014-14 Polybutadiene by Lithium Catalyst PEP 14 Nov-14
2014-15 Sugar Production by Corn Wet Milling PEP 14 Dec-14
2015-1 Natural Gas Acid Gas Removal PEP 15 May-15
2015-2 Bayer-Thyssebkrupp ODC (Oxygen Depolarized Cathode) Chlor Alkali Technology PEP 15 Oct-15
2015-3 Hydrogen Balancing in a Gas-to-Liquid Plant PEP 15 Apr-15
2015-4 Isoprene Production by Kuraray One-Step Isobutylene and Formaldehyde Process PEP 15 May-15
2015-5 Cellulose Acetate PEP 15 Oct-15
2015-6 Polyamide 6 (Nylon 6) Process Summary PEP 15 Jul-15
2015-7 HCN Production Processes PEP 15 Oct-15
2015-8 JNC PVC Technology PEP 15 Dec-15
2015-9 Ethylene Process Summary PEP 15 Nov-15
2015-10 Hydrogen Production Process Summary PEP 15 Dec-15
2015-11 BP’s New Generation Process for Polymer Grade Terephalate Acid Production PEP 15 Dec-15
2015-12 BP’s p-Xylene Crystallization Process PEP 15 Dec-15
2015-13 Floating LNG Plants (FLNG) PEP 15 Dec-15
2015-14 Acrylonitrile Process Summary PEP 15 Dec-15
2015-15 LLDPE Process Summary PEP 15 Oct-15
2016-01 Carbon Monoxide Production from Syngas via Cryogenic Paritical Condensation Process PEP 16 Jan-16
2016-02 Toluene Methylation Process by GT-TolAlk Process PEP 16 Mar-16
2016-03 LNG (Liquefied Natural Gas) Process Summary PEP 16 Jul-16
2016-04 Butyl Rubber by ExxonMobil Technology PEP 16 Mar-16
2016-05 Process Summary: Natural Gas Separation and Recovery PEP 16 Dec-16
2016-06 Pygas C5 Separation Processes PEP 16 Apr-16
2016-07 Air Separation Process Update PEP 16 Jun-16
2016-08 Chemical Value Chain Production Economics PEP 16 Nov-16
2016-09 Nitric Acid Produciton by KRB/Weatherly Dual Pressure Process PEP 16 Sep-16
2016-10 Acrylic Acid Process Summary PEP 16 Dec-16
2016-11 Propylene Process Summary PEP 16 Dec-16
2016-12 Chloro Alkali Process Summary PEP 16 Sep-16
2016-13 MDI (Methylene Diisocyanate) Process Update PEP 16 Mar-17
2016-14 Ammonia Production by Haldor Topsoe Process PEP 16 Dec-16
2016-15 Nitric Acid Process by Weatherly/KBR Single Pressure Process PEP 16 Sep-16
2017-01 CNPC Millionton PTA Process PEP 17 Apr-17
2017-02 Ammonia Production by Haldor Topsoe Advanced Process PEP 17 Mar-17
2017-03 Syngas Production for Ammonia from Natural Gas PEP 17 Jan-17
2017-04 Syngas Production for Ammonia from Coal PEP 17 Feb-17
2017-05 LyondellBasell Hyperzone HDPE Process PEP 17 Feb-17
2017-06 Asahi Diphenyl Carbonate Process Update PEP 17 Feb-17
2017-07 Isoprene Process Summary PEP 17 Apr-17
2017-08 Melamine by Golden Elephant Process PEP 17 Oct-17
2017-09 Styrene by CB&I/UOP Classic Process PEP 17 Jun-17
2017-10 Styrene by CB&I/UOP SMART Process PEP 17 Aug-17
2017-11 SBR Process Summary PEP 17 Feb-17
2017-12 Accounting for Carbon Emission Cost in Chemical Production Economics PEP 17 Oct-17
2017-13 TDI (Toluene Diisocyanate) Process Update PEP 17 Dec-18
2017-14 Isoprene by Isopentane Dehydrogenation PEP 17 Sep-17
2017-15 Estimation of Project Cost beyond EPC Construction Costs PEP 17 Feb-18
2018-01 Acetic Acid by Chiyoda CT-ACETICA Process PEP 18 Feb-18
2018-02 Condendate Splitting PEP 18  Mar-18
2018-03 Crude Oil Atomospherc Distillation PEP 18 May-18
2018-04 Crude Oil Vacuum Distillation PEP 18 May-18
2018-05 Methyl Methacrylate (MMA) Production by Evonik LiMA Process PEP 18 Jun-18
2018-06 Siluria OCM Process to Light Olefins (Stand-alone and Integrated COTC) PEP 18 Est. Feb 2019
2018-07 UOP’s Two-Stage Tatory Process PEP 18 Oct-18
2018-08 Styrene by Total Fina/Badger Process PEP 18 Feb-18
2018-09 Hydrogen Chloride (HCl) Recycle to Chlorine Using ODC Electrolysis Technology PEP 18 Dec-18
2018-10 Dual Methane Expander Liquefaction for LNG Production PEP 18 Dec-18
2018-11 Chevron Lummus Global (LC-Slurry Technology for Vacuum Residue Upgrading PEP 18 May-18
2018-12 Sulfuric Acid from Sulfur- Updates on Contact Process PEP 18 Feb-18
2018-13 Methyl Methacrylate (MMA) Production by BASF Process PEP 18 Jan-19
2018-14 Acrylic Acid by BASF Technology PEP 18 Jun-18
2018-15 Flare Systems PEP 18 Dec-19
2019-01 Small Scale HCL Production PEP 19 Q1 19
2019-02 Methaforming PEP 19 Q1 19
2019-03 Single Step MIBK Process PEP 19 Q1 19
2019-04 Compact Membrane Technology PEP 19 Q1 19
2019-05 MOL Gasolfin Technology PEP 19 Q2 19
2019-06 Methanol from Coke Oven Gas PEP 19 Q2 19
2019-07 Hydrogen Production by Electrolysis PEP 19 Q2 19
2019-08 Davy/Eastman MEG Process via Formaldehyde PEP 19 Q2 19
2019-09 SuperClaus Sulfur Recovery PEP 19 Q2 19
2019-10 Yima Methanol to Ethanol Process PEP 19 Q3 19
2019-11 MAX-ISOM™ Technology PEP 19 Q3 19
2019-12 Dynamic Location Factors PEP 19 Q1 19
2019-13 Phenol PEP 19 Q4 19
2019-14 Coolbrook RDR (Roto Dynamic Reactor) Process for Ethylene Production PEP 19 Q1 19
2019-15 Plastic Recycle and Sustainability- a Process Economics Framework PEP 19 Q1 19

Consolidated Reports

CR001 Wide Range Linear Alpha Olefin Processes 2014 Jul-14
CR002 On-Purpose Linear Alpha Olefin Processes 2015 Jan-15
CR003 Propylene Oxide Processes 2015 Aug-15
CR004 Oxo Alcohol Processes 2016 Feb-16
CR005 Acetic Acid 2016 Aug-16
CR006 Polypropylene 2016 Dec-16

PCCTs

Process Summary (Review )# Title Publication Phase Year Last Update
PCCT Acetic Acid PEP 18 October-18
PCCT Acrylic Acid PEP 18 September-18
PCCT Acrylonitrile PEP 19 October-18
PCCT Chlor Alkali PEP 18 October-18
PCCT Ethylene PEP 18 January-19
PCCT Ethylene Oxide and Ethylene Glycol PEP 18 September-18
PCCT HDPE PEP 18 September-18
PCCT Isoprene PEP 18 October-18
PCCT LDPE & EVA PEP 18 September-18
PCCT Liquefied Natural Gas (LNG) PEP 18 October-18
PCCT LLDPE PEP 18 September-18
PCCT Methanol PEP 18 January-19
PCCT Methyl Methacrylate (MMA) PEP 18 September-18
PCCT Natural Gas Monetization Options PEP 18 October-18
PCCT NGLs Separation PEP 18 October-18
PCCT Polycarbonate PEP 18 October-18
PCCT Polypropylene PEP 18 December-19
PCCT Propylene PEP 18 December-19
PCCT Propylene Oxide PEP 18 September-18
PCCT Nylon 6, 66 PEP 19 Q1-2019
PCCT SBR PEP 19 Q1-2019

برای تهیه کلیه گزارش های اقتصادی، صنعتی، پزشکی و داده های آماری از شرکتهای زیر با ما مکاتبه کنید.

گزارش یورومونیتور euromonitor ، گزارشات HIS Markit ، گزارش بیزینس مونیتور Business Monitor (BMI Research) ، گزارش eMarketer ، گزارش گارتنر Gartner ، گزارش مارکت ریسرچ Marketresearch ،گزارش Mergent Online ، گزارش IBIS World ، گزارش مارکت لاین MarketLine ، گزارش ReferenceUSA (Infogroup) ، گزارش OECD ، گزارش OECD ، گزارش Mintel ، گزارش Kalorama Information ، گزارش bccresearch ، گزارش Technavio ، گزارش marketsandmarkets ، گزارش IDC (International Data Corporation) ، گزارش IGD Retail Analysis ،گزارش Navigant Research ، گزارش Frost & Sullivan

تهیه گزارش های تحلیلی از emarketer.com euromonitor.com bmiresearch.com HIS Markit timetric GlobalData Mintel گزارش تحلیلیگیگاپیپرگیگاپیپرگیگاپیپر
تهیه گزارش های تحلیلی از euromonitor.com | bmiresearch.com | HIS Markit | timetric | GlobalData | Mintel

دانلود کتاب مقاله استاندارد | پسورد سایت های علمی

برای سفارش موارد زیر، با تلگرام و یا ایمیل ما مکاتبه کنید. دانلود مقاله ، خرید ایبوک ، دانلود استاندارد ، دریافت پایان نامه و خرید پسورد دانشگاهی خرید کتابهای آمازون، خرید اکانت iThenticate

مقاله های مشابه

‫4 دیدگاه ها

 1. سلام
  وقت بخیر
  من به گزارش PEP نیاز دارم که در سایت شما موجود بود
  مشخصات گزارش:
  Secondary Butyl Alcohol via Direct Hydration PEP Review – 84-2-2
  Aug-85
  PEP 84
  لطفا در صورت داشتن این گزارش اطلاع بدید و قیمت رو اعلام کنید. چون توی سایتتون نتونستم قسمتی برای ارائه درخواستم پیدا کنم دیگه اینجا درخواستمو دادم
  لطفا به جیمیل یا شماره تماس زیر بهم اطلاع بدید.
  متشکرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا