دانلود استاندارد

دانلود استانداردهای ملی ایران

برای دانلود pdf استانداردهای فارسی زیر ، شماره استانداردهای مورد نظر را برای ما ارسال کنید. هزینه هر فایل 25 هزار تومان می باشد و پس از واریز، پی دی اف استانداردها ارسال می شود. ارسال شماره استاندارد از طریق ایمیل ، واتس آپ و یا تلگرام گیگاپیپر ارسال شود.

ISIRI-ETSI TS 133 120133120سامانه مخابراتی سیار جهانی (UMTS)-امنیت نسل سوم – اصول و اهداف امنیتی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/40
ISIRI-ETSI TS 133 141133141سامانه مخابراتی سیار جهانی (LTE (UMTS- سرویس حضور-امنیت11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030
ISIRI-ETSI TS 133 200133200سامانه مخابراتی سیار جهانی (UMTS)-امنیت نسل سوم – امنیت حوزه شبکه (NDS)-قسمت کاربرد سیار (MAP)-امنیت لایه کاربرد11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/40
ISIRI-ETSI TS 133 203133203سامانه مخابراتی سلولی دیجیتال (فاز +2)-سامانه مخابراتی سیار جهانی (LTE (UMTS-امنیت نسل سوم (3G)-امنیت دسترسی برای سرویس های مبتنی بر IP11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030
ISIRI-ETSI TS 133 210133210سامانه مخابراتی سلولی دیجیتال (فاز +2) سامانه مخابراتی سیار جهانی (LTE (UMTS- امنیت نسل سوم (3G)-امنیت حوزه شبکه(NDS)-امنیت لایه شبکهIP11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/50
ISIRI-ETSI TS 133 222133222سامانه مخابراتی سلولی دیجیتال (فاز+2)-سامانه مخابراتی سیار جهانی (LTE (UMTS-معماری اصالت سنجی عام (GAA)- دسترسی به توابع کاربردی شبکه با استفاده از پروتکل انتقال ابرمتن بر روی امنیت لایه انتقال (HTTPS)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030
ISIRI-ETSI TS 133 234133234سامانه مخابراتی سیار جهانی (LTE (UMTS-امنیت نسل سوم (3G)-امنیت همکاری متقابل شبکه محلی بی سیم (WLAN)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/40
ISIRI-ETSI TS 133 310133310سامانه مخابراتی سیار جهانی (UMTS)-امنیت حوزه شبکه (NDS)-چارچوب کاری اصالت سنجی (NDS/AF) 11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030
ISIRI-ETSI TS 142 033142033سامانه مخابراتی سلولی دیجیتال (فاز +2)-شنود قانونی – مرحله 111398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030
ISIRI-ETSI TS 143 020143020سامانه مخابراتی سلولی دیجیتال (فاز +2) -کارکردهای شبکه مربوط به امنیت11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/40
ISIRI-ETSI TS 187 003187003پروتکل ها و سرویس های همگرای اینترنت و مخابرات برای شبکه بندی پیشرفته (TISPAN) امنیت شبکه نسل بعد NGN- معماری امنیت11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030
ISIRI-ETSI-ETR 102102سامانه مخابرات سلولی دیجیتال- (مرحله 2) اهداف عملکرد فنی براساس 05/03 GSM11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/50
ISIRI-ETSI-ETR 103103سامانه مخابرات سلولی دیجیتال- (مرحله 2) جنبه های طراحی شبکه رادیویی براساس 30/03 GSM11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/50
ISIRI-ETSI-ETR 104104سامانه مخابرات سلولی دیجیتال- (مرحله 2) پشتیبانی از ویدئو متنی براساس 43/03 GSM11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/50
ISIRI-ETSI-ETR 105105سامانه مخابرات سلولی دیجیتال- (مرحله 2) پشتیبانی از پیام نما در شبکه عمومی ارتباطات سیار زمینی (PLMN) از نوع سامانه جهانی ارتباطات سیار (GSM) براساس 44/03 GSM11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/30
ISIRI-ETSI-ETR 106106سامانه مخابرات سلولی دیجیتال (مرحله 2) مثالی از پشته های پروتکل برای اتصال متقابل مرکز (های سرویس (sc) و مرکز های سوییچ سرویس های سیار (MSC) براساس 47/03 GSM11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/30
ISIRI-ETSI-ETR 107107سامانه مخابرات سلولی دیجیتال (مرحله 2) مثالی از پشته های پروتکل برای اتصال متقابل مرکز پخش سلولی (cbc) و کنترل کننده ایستگاه پایه (BSC) براساس 49/03 GSM11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/50
ISIRI-ETSI-TR 102 419102419پروتکل ها و سرویس های همگرای اینترنت و مخابراتی برای شبکه بندی پیشرفته (TISPAN)-تحلیل امنیتی کاربرد IPv6 در استاندارد های مخابرات11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030
ISIRI-ETSI-TS 102 466102466سامانه ها و ایستگاههای زمینی ماهواره (SES) چند رسانه ای ماهواره پهن باند (BSM) معماری امنیتی پخش گروهی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060
ISIRI-GSM 02.012سامانه مخابرات سلولی دیجیتال(مرحله 2)-اصول- سرویس های مخابراتی پشتیبانی شونده توسط شبکه عمومی ارتباطات سیارزمینی (PLMN) در سامانه جهانی ارتباطات سیار (GSM) براساس 02/01GSM نسخه 5/3/011398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/50
ISIRI-GSM 02.412سامانه مخابرات سلولی دیجیتال(مرحله 2) منع دسترسی به تشخیص اپراتور (کارور) براساس 02/41  GSM  نسخه 5/1/1
11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/020
ISIRI-GSM 02.812سامانه مخابرات سلولی دیجیتال(مرحله 2) سرویس تکمیلی شناسایی خط-بخش یک براساس 02/81  GSM  5/1/011398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/020
ISIRI-GSM 04.014سامانه مخابرات سلولی دیجیتال اصول و جنبه های کلی واسط دستگاه همراه -سامانه ایستگاه پایه (MS-BSS) براساس 04/01GSM  نسخه 5/0/0
11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/020
ISIRI-GSM 08.018سامانه مخابرات سلولی دیجیتال سلولی دیجیتال  واسط سامانه ایستگاه پایه -مرکز سودهی سرویس های سیار ( BSS-MSC)  جنبه های کلی براساس 08/01  GSM   نسخه 5/0/0
11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/020
ISIRI-IEC  61131-561131کنترل کننده های قابل برنامه ریزی قسمت 5- ارتباطات11398فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات35/240/50.25/040/40کنترل کننده ها- برنامه ریزی-ارتباطات
ISIRI-IEC 60076-1260076ترانسفورماتورهای قدرت – قسمت 12- راهنمای بارگذاری برای ترانسفورماتورهای قدرت نوع خشک11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک29/180ترانسفورماتور
ISIRI-IEC 60118-260118سمعک ها- قسمت 2- سمعک ها با مدارهای کنترل بهره خودکار11398مردادکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک17/140/50سمعک- مدار
ISIRI-IEC 60118-460118سمعک ها- قسمت 4- سیستم های حلقه القا برای سمعک -شدت میدان مغناطیسی11398مردادکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک17/140/50سمعک- حلقه
ISIRI-IEC 60118-760118سمعک ها- قسمت 7-اندازه گیری مشخصات عملکردی سمعک ها به منظور تضمین کیفیت تولید،عرضه و تحویل11398مردادکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک17/140/50سمعک- عملکرد-
ISIRI-IEC 60118-860118سمعک ها- قسمت 8- روشهای اندازه گیری مشخصات عملکردی سمعک تحت شرایط شبیه سازی شده کارکردن در جای خود11398مردادکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک17/140/50سمعک -عملکرد
ISIRI-IEC 6016860168آزمونهای مقره های اتکایی داخلی و بیرونی از جنس سرامیک یا شیشه برای سیستم های با ولتاژ نامی بالاتر از 1000V11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک29/080/10
ISIRI-IEC 6019360193توربین های هیدرولیکی-پمپ های انبارش و پمپ توربین ها-آزمون های پذیرش مدل11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک27/140پمپ -توربین -انبارش
ISIRI-IEC 60300-3-160300مدیریت قابلیت اعتماد -قسمت 3-1 -راهنمای کاربرد -فنون تحلیلی برای قابلیت اعتماد راهنمایی بر روش شناسی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات03/120/30
ISIRI-IEC 60300-3-1060300مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت 3-10 راهنمای کاربرد – قابلیت نگهداری11398فروردینکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت03/100/40.03/120/01قابلیت – راهنما
ISIRI-IEC 60300-3-1160300مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت 3-11- راهنمای کاربرد -نگهداری متمرکز بر قابلیت اطمینان11398فروردینکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت03/100/40.03/120/01
ISIRI-IEC 60300-3-1260300مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت 3-12- راهنمای کاربرد -پشتیبانی لجستیک یکپارچه 11398فروردینکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت03/100/40.03/120/01
ISIRI-IEC 60300-3-1460300مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت3-14- راهنمای کاربرد – نگهداری و پشتیبانی نگهداری11398فروردینکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت03/100/40.03/120/01راهنما- کاربرد
ISIRI-IEC 60300-3-1660300مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت 3-16- راهنمای کاربرد -راهنمایی هایی برای مشخصات خدمات پشتیبانی نگهداری11398فروردینکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت03/100/40.03/120/01
ISIRI-IEC 60598-2-1460598چراغ ها – قسمت 2-14- الزامات ویژه – چراغ های با لامپ های تخلیه لوله ای با کاتد سرد (لامپ های نئون ) و تجهیزات مشابه11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک29/140/40چراغ ها
ISIRI-IEC 60853-160853محاسبه جریان اسمی اضطراری ودوره ای کابل ها- قسمت 1- ضریب اسمی دوره ای برای کابل ها تا و شامل 18/30(36) kV11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک29/060/20کابل
ISIRI-IEC 60870-2-160870تجهیزات و سامانه های کنترل از راه دور -قسمت 2-شرایط عملکرد -بخش ا-منبع تغذیه و سازگاری الکترومغناطیسی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات29/020/.33/200.33/100/10
ISIRI-IEC 60870-5-10160870تجهیزات و سیستم های کنترل از راه دور -قسمت 5-101- پروتکل های انتقال – استاندارد همراه برای وظایف اصلی کنترل از راه دور11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/200
ISIRI-IEC 61000-3-361000سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) -قسمت 3-3 محدوده ها-محدودیت تغییرات ولتاژ،افت و خیز ولتاژ و سوسوی ولتاژ در سامانه های عمومی تغذیه ولتاژ پایین برای تجهیزات با جریان اسمی کوچکتر یا مساوی 16 آمپر در هر فاز و بدون اتصال مشروط11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/100/10
ISIRI-IEC 61000-6-161000سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) -قسمت 6-1-استانداردهای کلی-مصونیت برای محیط های مسکونی،تجاری و صنعتی سبک11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/100/20
ISIRI-IEC 6107861078فنون تحلیل قابلیت اعتماد -نمودار بلوکی و روشهای بولی قابلیت اطمینان11398فروردینکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت03/120/01.03/120/99
ISIRI-IEC 61097-661097سیستم های جهانی اضطرار و ایمنی دریایی (GDMS) قسمت 6- تجهیزات تلگراف چاپ مستفیم با پهنای باند باریک برای وصول هشدارهای ناوبری و هواشناسی و اطلاعات فوری به کشتی ها(NAVTEX)11398فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه47/020/70سیستم جهانی ایمنی -دریایی-تلگراف-هواشناسی
ISIRI-IEC 6112661126رویه ای برای به کارگیری در تهیه طرح های بیشینه لامپ11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک29/140/20لامپ
ISIRI-IEC 61131-361131کنترل کننده های قابل برنامه نویسی -قسمت 3- زبان های برنامه نویسی11398فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات35/240/50.25/040کنترل کننده ها- برنامه نویسی-زبان
ISIRI-IEC 61131-761131کنترل کننده های قابل برنامه ریزی قسمت 7- برنامه نویسی کنترل فازی11398فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات35/240/50.25/040/40کنترل کننده – برنامه ریزی -برنامه نویسی
ISIRI-IEC 61189-261189روشهای آزمون برای مواد الکتریکی -صفحات چاپی و سایر ملحقات و سازه های میان اتصال -قسمت 2- روشهای آزمون برای مواد سازه های میان اتصال11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک31/180مواد الکتریکی -صفحات چاپ- اتصال
ISIRI-IEC 61189-361189روشهای آزمون برای مواد الکتریکی -صفحات چاپی و سایر ملحقات و سازه های میان اتصال -قسمت 3- روشهای آزمون برای  سازه های میان اتصال(صفحات چاپی)11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک31/180الکتریکی – اتصال
ISIRI-IEC 61280-2-1161280رویه های آزمون زیر سیستم ارتباطات فیبر نوری-سیستم های رقمی-قسمت 2-11 -سیستم های رقمی -تعین ضریب Q میانگین با استفاده از ارزیابی هیستو گرام دامنه برای پایش کیفیت سینگنال نوری11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/180/01
ISIRI-IEC 61280-2-561280رویه های آزمون پایه زیر سیستم های ارتباطات فیبر نوری-قسمت 2-5 رویه های آزمون سیستم های رقمی -اندازه گیری تابع انتقال لغزش11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/180/01
ISIRI-IEC 61280-2-861280رویه های آزمون زیر سیستم ارتباطات فیبر نوری-سیستم های رقمی-قسمت 2-8-تعیین نسبت خطای بیت (BER) کم با استفاده از اندازه گیری های ضریب Q11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/180/10
ISIRI-IEC 61280-4-461280روشهای اجرایی آزمون زیر سیستم ارتباطی فیبر نوری-قسمت 4-4-پیونده ها و مجموعه کابل ها-اندازه گیری پاشندگی مد قطبش برای پیونده های نصب شده 11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/180/01
ISIRI-IEC 61281-161281زیر سیستم های ارتباطات فیبر نوری-قسمت 1-ویژگی عام 11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/180/01
ISIRI-IEC 61291-261291تقویت کننده های نوری- قسمت 2-کاربردهای رقمی- قالب ویژگی عملکرد11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/180/30
ISIRI-IEC 61291-461291تقویت کننده های نوری- قسمت4-کاربردهای چند کاناله -قالب ویژگی عملکرد11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/180/30
ISIRI-IEC 61292-161292تقویت کننده های نوری-قسمت 1-پارامترهای اجزای تقویت کننده 11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/160/10.33/180/30
ISIRI-IEC 61292-261292گزارش های فنی تقویت کننده های نوری -قسمت 2-مبنای نظری ارزیابی عدد نوفه با استفاده از تحلیل گر طیف الکتریکی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/160/10.33/180/30
ISIRI-IEC 61292-361292تقویت کننده های نوری-قسمت 3-طبقه بندی ،مشخصات و کاربردها11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/160/10.33/180/30
ISIRI-IEC 61292-561292تقویت کننده های نوری-قسمت 5-پارامتر پاشندگی مد قطبش-اطلاعات عمومی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/160/10.33/180/30
ISIRI-IEC 6131561315کالیبره کردن توان سنج های فیبر نوری11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/140.33/180/10
ISIRI-IEC 6145961459فیوزهای فشار ضعیف- ایجاد هماهنگی بین فیوزها و کنتاکتورها- راه اندازهای موتور – راهنمای کاربردی11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک29/120/20.29/120/50
ISIRI-IEC 6146261462مقره های تو خالی کامپوزیتی-مقره های با فشار درونی و بدون فشار درونی برای استفاده در تجهیزات الکتریک با ولتاژ نامی بالاتر از  1000V تعاریف -روشهای آزمون -معیارهای پذیرش و توصیه های طراحی
11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک29/080/10
ISIRI-IEC 6153761537مدیریت کابل – سیستم های سینی و نردبان کابل11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک29/120/10کابل
ISIRI-IEC 6154761547تجهیزات برای مصارف انواع روشنایی -الزامات مصونیت سازگاری الکترومغناطیسی11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک29/020.29/140.33/100/10روشنایی
ISIRI-IEC 61557-161557ایمنی الکتریکی در سیستم های توزیع فشار ضعیف تا سطح ولتاژ 1000V متناوب و 1500V مستقیم -تجهیزات برای ازمون -اندازه گیری یا پایش شاخص های حفاظتی – قسمت 1- الزامات عمومی11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک17/220/20.29/080/01.29/240/01الکتریکی
ISIRI-IEC 61557-1161557ایمنی الکتریکی در سیستم های توزیع فشار ضعیف تا سطح ولتاژ 1000V متناوب و 1500V مستقیم -تجهیزات برای ازمون -اندازه گیری یا پایش شاخص های حفاظتی – قسمت 11- اثر بخشی پایشگر های جریان پس ماند (RCM) های نوع A  و نوع B در سیستم های TT.TN.IT11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک17/220/20.29/080/01.29/240/01الکتریکی
ISIRI-IEC 61557-361557ایمنی الکتریکی در سیستم های توزیع فشار ضعیف تا سطح ولتاژ 1000V متناوب و 1500V مستقیم -تجهیزات برای ازمون -اندازه گیری یا پایش شاخص های حفاظتی – قسمت 3- امپدانس حلقه11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک17/220/20.29/080/01.29/240/01الکتریکی
ISIRI-IEC 61557-661557ایمنی الکتریکی در سیستم های توزیع فشار ضعیف تا سطح ولتاژ 1000V متناوب و 1500V مستقیم -تجهیزات برای ازمون -اندازه گیری یا پایش شاخص های حفاظتی – قسمت 6- اثر بخشی افزارهای جریان پس ماند (RCD) در سیست مهای IT, TN,TT11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک17/220/20.29/080/01.29/240/01الکتریکی
ISIRI-IEC 61557-861557ایمنی الکتریکی در سیستم های توزیع فشار ضعیف تا سطح ولتاژ 1000V متناوب و 1500V مستقیم -تجهیزات برای ازمون -اندازه گیری یا پایش شاخص های حفاظتی – قسمت 8- افزارهای پایش عایق برای سیستم های IT11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک17/220/20.29/080/01.29/240/01الکتریکی
ISIRI-IEC 61557-961557ایمنی الکتریکی در سیستم های توزیع فشار ضعیف تا سطح ولتاژ 1000V متناوب و 1500V مستقیم -تجهیزات برای ازمون -اندازه گیری یا پایش شاخص های حفاظتی – قسمت 9- تجهیزات مکان یابی عیب عایق در سیستمهای IT11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک25/040/40الکتریکی
ISIRI-IEC 6161061610چاپ ها و صفحات شفاف چاپی تولید شده از منابع الکترونیکی- ارزیابی کیفیت تصویر11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/240/20
ISIRI-IEC 6164161641مرکز کلید زنی و کنترل فشار ضعیف محفظه دار- راهنمای انجام آزمون تحت شرایط جرقه زنی ناشی از خطای داخلی11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک29/130/20
ISIRI-IEC 6174461744کالیبره کردن مجموعه دستگاههای آزمون پاشندگی رنگی فیبر نوری11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/180/01
ISIRI-IEC 6174561745رویه تحلیل تصویر وجه انتهایی برای کالیبره کردن مجموعه دستگاههای آزمون هندسی فیبر نوری11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/180/01
ISIRI-IEC 6175161751مدول های لیزری مورد استفاده در مخابرات -ارزیابی قابلیت اطمینان11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات31/260
ISIRI-IEC 61753-083-261753استاندارد عملکرد اجزای غیر فعال و افزاره های میان اتصالی فیبر نوری -قسمت 083-2-افزاره های WDMباند C/باند L فیبرنوری تک مد بدون اتصال گر برای رده C محیط کنترل شده11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/180/20
ISIRI-IEC 61753-084-261753استاندارد عملکرد اجزای غیر فعال و افزاره های میان اتصالی فیبر نوری -قسمت 84-2 افزاره های WWWDM, 980/1550 NM  تک مد بدون اتصال گر برای رده C محیط کنترل شده
11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/180/20
ISIRI-IEC 61753-161753استاندارد عملکرد اجزای غیر فعال و افزاره های میان اتصالی فیبر نوری -قسمت 1-کلیات و راهنمای استانداردهای عملکردی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/180/20
ISIRI-IEC 61800-161800سامانه های محرک توان الکتریکی با سرعت تنظیم پذیر- قسمت 1- الزامات عمومی – مشخصات اسمی برای سامانه های محرک توان D.C با سرعت تنظیم پذیرولتاژ پایین11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک29/160/30.29/200سامانه محرک -توان -الکتریکی
ISIRI-IEC 61850-661850شبکه ها و سامانه های مخابراتی جهت اتوماسیون ادوات جانبی قدرت – قسمت 6- زبان تشریحی پیکربندی برای مخابرات موجود در ایستگاههای برق مرتبط با تجهیزات الکترونیکی هوشمند11398مردادکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/160/50تجهیزات الکترونیکی -برق
ISIRI-IEC 61850-8-161850شبکه ها و سامانه های مخابراتی جهت اتوماسیون ادوات جانبی قدرت – قسمت 8-1 نگاشت خدمت مخابرتی ویژه (SCSM) نگاشت ها به مشخصات پیام رسانی صنعتی11398مردادکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/200شبکه – سامانه مخابراتی
ISIRI-IEC 6188261882مطالعات خطر و قابلیت بهره برداری (مطالعات HAZOP) راهنمای کاربرد11398فروردینکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت03/100/40.03/120/01
ISIRI-IEC 61970-161970واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 1- راهنمایی ها و الزامات عمومی11398مردادکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/200برنامه کاربردی – مدیریت انرژی
ISIRI-IEC 61970-40261970واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 402 خدمات مشترک11398مردادکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/200برنامه کاربردی -مدیریت -انرژی
ISIRI-IEC 61970-40361970واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 403 دستیابی داده به صورت عمومی11398مردادکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/200برنامه کاربردی-سامانه -مدیریت
ISIRI-IEC 61970-40461970واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 404 دستیابی داده به صورت پرسرعت11398مردادکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/200واسط برنامه کاربردی-مدیریت -انرژی
ISIRI-IEC 61970-40561970واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 405 آبونمان و رویداد نگاری عمومی (GES)11398مردادکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/200برنامه کاربردی- سامانه -مدیریت -انرژی
ISIRI-IEC 61970-45361970واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 453 تبادل ترسیمی براساس الگوی اطلاعات مشترک (GIM)11398مردادکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/200برنامه کاربردی- الگو-مدیریت
ISIRI-IEC 61970-50161970واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 501 نمای چارچوب شرح منبع الگوی اطلاعات مشترک11398مردادکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/200واسط برنامه کاربردی-سامانه -مدیریت
ISIRI-IEC 62056-4162056اندازه گیری الکتریکی -تبادل داده جهت قرائت دستگاه اندازه گیری -تعرفه وکنترل بار- قسمت 41-تبادل داده با استفاده از شبکه های گسترده -شبکه تلفن گزینشی همگانی (PSTN) همراه با پروتکل LINK+11398مردادکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/200الکتریکی- اندازه گیری-دستگاه- پروتکل
ISIRI-IEC 62058-1162058تجهیزات اندازه گیری انرژی الکتریکی (AC) بازرسی پذیرش – قسمت 11- روش های عمومی بازرسی پذیرش11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک17/220.91/140.50انرژی
ISIRI-IEC 62059-1162059تجهیزات اندازه گیری انرژی الکتریکی قابلیت اعتماد – قسمت 11- مفاهیم عمومی11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک91/140/50.03/120/01انرژی
ISIRI-IEC 6211062110سطوح میدان الکتریکی و مغناطیسی تولید شده توسط سیستم های قدرت AC رویه های اندازه گیری با توجه به در معرض قرار گیری عمومی11398فروردینکمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها17/220/20.29/240سطوح الکتریکی-مغناطیسی-سیستم -قدرت
ISIRI-IEC 6212962129کالیبره کردن تحلیل گرهای طیف نوری11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/180/30
ISIRI-IEC 62149-162149افزاره ها و اجزای فعال فیبر نوری-استانداردهای عملکرد -قسمت 1-کلیات و راهنما11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/180/20
ISIRI-IEC 62150-162150افزاره ها و اجزای فعال فیبر نوری-رویه های آزمون و اندازه گیری -قسمت 1-کلیات و راهنما11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/180/20
ISIRI-IEC 6221662216گیرنده های تلویزیونی دیجیتال زمینی برای سامانه DVB_T11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
ISIRI-IEC 6222162221فیبرهای نوری-روش های اندازه گیری -حساسیت ریز خمش11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/180/10
ISIRI-IEC 62271-10762271مرکز کلید زنی و کنترل فشار قوی – قسمت 107- کلیدهای مدار فیوزدار جریان متناوب برای ولتاژ های نامی بالاتر از kV 1 تا و شامل kV 5211398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک29/130/10
ISIRI-IEC 62271-20262271مرکز کلید زنی و کنترل فشار قوی – قسمت 202 پست های پیش ساخته برق فشار قوی- فشار ضعیف11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک29/130/10
ISIRI-IEC 62271-30062271مرکز کلید زنی و کنترل فشار قوی – قسمت 300 – بررسی شرایط و آمادگی کلیدهای قدرت جریان متناوب به هنگام بروز زمین لرزه11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک29/130/10
ISIRI-IEC 62271-30462271مرکز کلید زنی و کنترل فشار قوی – قسمت 304 – طبقه های طراحی برای مرکز کلید زنی و کنترل محفظه دار داخلی برای ولتاژهای نامی بالاتر از kV 1 تا و شامل kV 52 برای استفاده در شرایط آب و هوایی سخت11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک29/130/10
ISIRI-IEC 62282-6-10062282فن آوری های پیل سوختی-قسمت6-100-سیستم های قدرت میکروپیل سوختی-ایمنی11398فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 27/070
ISIRI-IEC 6231662316راهنمای تفسیر اثرات پراکندگی برگشتی در OTDR11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/180/10
ISIRI-IEC 62341-562341نمایشگرهای دیودآلی نورگسیل (OLED)- قسمت 5- روشهای آزمون محیطی11398فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی31/260نمایشگر-دیود-نورگسیل
ISIRI-IEC 62343-1-262343مدول های پویا-قسمت 1-2-استانداردهای عملکرد -جبران ساز پویای پاشندگی رنگی با فیبر دنباله برای استفاده در محیط های کنترل شده (رده C)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/180/30
ISIRI-IEC 62343-1-362343مدول های پویا-قسمت 1-3-استانداردهای عملکرد -همسان ساز پویای شیب بهره با فیبر دنباله برای استفاده در محیط های کنترل شده (رده C)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/180/01.33/180/99
ISIRI-IEC 62368-162368تجهیزات صوتی-تصویری-فناوری اطلاعات و ارتباطات – قسمت 1- الزامات ایمنی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/160/01.35/020فناوری اطلاعات
ISIRI-IEC 6237162371مشخصات مقره های توخالی سرامیکی و شیشه ای با فشار درونی و بدون فشار درونی برای استفاده در تجهیزات الکتریکی با ولتاژ نامی بالاتر از  -1000V
11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک29/080/10
ISIRI-IEC 80001-180001کاربرد مدیریت ریسک در شبکه های IT بکار رفته در وسایل پزشکی -قسمت 1- نقش ها-مسئولیت ها و فعالیت ها11398فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی11/040/01.35/24/080شبکه – ریسک-IT
ISIRI-IEC.60747-16-160747افزاره های نیمه هادی – قسمت 1-16- مدارهای مجتمع میکرو ویو- تقویت کننده ها11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک31/080/99
ISIRI-IEC6047160471ابعاد کوپلینگ های کلویس و تانگ در واحدهای مقره زنجیره ای 11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک29/080/10.29/240/20
ISIRI-IEC-60740-160740ورقه های ترانسفورماتورها و القاگرها- قسمت 1- مشخصات مکانیکی و الکتریکی11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک29/100/10
ISIRI-IEC-6121161211مقره های سرامیکی یا شیشه ای برای خطوط هوایی با ولتاژ نامی بیشتر از 1000V- آزمون سوراخ شدگی موج ضربه در هوا11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک29/080/10
ISIRI-IEC-61857-2261857سیستم های عایق بندی الکتریکی – روشهای اجرایی برای ارزیابی حرارتی – قسمت 22- الزامات ویژه برای مدل پیچک لفاف دار- سیستم عایق بندی الکتریکی سیم پیچی(EIS)11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک29/080/10
ISIRI-IEC-6215562155مقره های توخالی شیشه ای و سرامیکی با فشار درونی و بدون فشار درونی جهت استفاده در تجهیزات الکتریکی با ولتاژهای اسمی بیشتر از 1000v11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک29/080/10
ISIRI-IEC-6221962219هادی های الکتریکی هوایی – هادی های رشته ای با تابیدگی هم مرکز و سیم شکل داده شده11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک29/060.29/240/20
ISIRI-IEC-TR  60825-1460825ایمنی محصولات لیزری-قسمت 14-راهنمای کاربر11398فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی31/260ایمنی -لیزری-کاربر
ISIRI-IEC-TR  60825-1760825ایمنی محصولات لیزری-قسمت 17-جنبه های ایمنی برای استفاده اجزای نوری غیر فعال و کابل های نوری در سیستم های ارتباطی فیبر نوری توان بالا11398فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی31/260.33/180/01ایمنی – لیزری -فیبر نوری
ISIRI-IEC-TR  61131-461131کنترل کننده های قابل برنامه نویسی-قسمت 4- رهنمودهای کاربر11398فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات35/240/50.25/040/40کنترل کننده ها- برنامه نویسی
ISIRI-IEC-TR  61131-861131کنترل کننده های قابل برنامه نویسی-قسمت 8- رهنمودهایی برای کاربرد و پیاده سازی زبان های برنامه نویسی11398فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات35/240/50.25/040/40کنترل کننده های -برنامه نویسی
ISIRI-IEC-TR 6173461734کاربرد نمادها برای عناصر آنالوگ و منطق دودویی11398فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات01/080/30نمادها- آنالوگ-دودویی
ISIRI-IEC-TR 62059-2162059تجهیزات اندازه گیری انرژی الکتریکی – قابلیت اعتماد – قسمت 21- جمع آوری داده های میدانی مربوط به قابلیت اعتماد کنتور11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک91/140/50.03/120/01انرژی الکتریکی
ISIRI-IEC-TS 6146361463بوشینگ ها- ارزیابی لرزه ای11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک29/080/20بوشینگ ها
ISIRI-IEC-TS 6163961639اتصال های مستقیم میان ترانسفورماتورهای قدرت و مرکز کلید  زنی با عایق گازی و پوشش فلزی برای ولتاژهای اسمی 72/5 KV و بالاتر11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک29/130/10ترانسفورماتور
ISIRI-IEC-TS-60815-260815انتخاب و تعیین ابعاد مقره های فشار قوی جهت استفاده در شرایط وجود آلودگی – قسمت 2- مقره های شیشه ای و سرامیکی برای سیستم های AC11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک29/080/10
ISIRI-IEC-TS-60815-360815انتخاب و تعیین ابعاد مقره های فشار قوی جهت استفاده در شرایط وجود آلودگی – قسمت 3- مقره های پلیمری برای سیستم های ac11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک29/080/10
ISIRI-IEC-TS6146461464بوشینگ های عایق دار – راهنمای تفسیر تجزیه و تحلیل گاز نامحلول (DGA) در بوشینگ هایی با محیط اشباع کننده روغن برای عایق اصلی (معمولا کاغذی)11398فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک29/080/99.29/040/10.29/080/20
ISIRI-IEEE 802.11802مخابرات -فن آوری اطلاعات-مبادله مخابراتی و اطلاعاتی بین سامانه ها -شبکه های محلی و شهری-الزامات ویژه -قسمت 11-ویژگیهای کنترل دسترسی رسانه (MAC) و لایه فیزیکی (PHY) در شبکه های محلی بی سیم11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-IEEE 802.1AB802مخابرات -شبکه های محلی و شهری-یافتن برقراری ارتباط کنترل دسترسی رسانه و ایستگاه 11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-IEEE 802.1AD802مخابرات -شبکه های محلی و شهری -شبکه های محلی پل زده شده مجازی-الحاقیه شماره 4 استاندارد IEEE802.1Q:2005 پل های فراهم کننده 11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-IEEE 802.1AE802مخابرات -شبکه های محلی و شهری امنیت کنترل دسترسی رسانه(MAC)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-IEEE 802.1D802مخابرات -شبکه های محلی و شهری پل های کنترل دسترسی رسانه(MAC)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-IEEE 802.1Q802مخابرات -شبکه های محلی و شهری شبکه های محلی پل زده شده مجازی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-IEEE 802.1X802مخابرات -شبکه های محلی و شهری کنترل دسترسی شبکه مبتنی بر درگاه11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-IRAN-ISO 24014-124014حمل و نقل عمومی – سامانه سازگار مدیریت کرایه قسمت 1- معماری 11398فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات03/220.01.35/240/60
ISIRI-ISI-IEC 14496-1014496فن آوری اطلاعات- کد گذاری وسایل صوتی -تصویری قسمت 10- کد گذاری ویدیویی پیشرفته 11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISI-IEC 14496-2314496فن آوری اطلاعات- کد گذاری وسایل صوتی -تصویری قسمت 23- معرفی موسیقی نمادین11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISI-IEC 9075-149075فن آوری اطلاعات-زبان های پایگاه داده ها- زبان پرس وجوی ساختاری (sql) قسمت 14-ویژگیهای مرتبط با زبان توسعه پذیر (SQL/XML) XML11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/060
ISIRI-ISO 1000610006سیستم های مدیریت کیفیت -راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها11398فروردینکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت03/120/10
ISIRI-ISO 1019110191لاستیک های خودروی سواری- تصدیق قابلیت های لاستیک – روشهای آزمون آزمایشگاهی11398فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 83/160/10
ISIRI-ISO 10675-210675آزمایشهای غیرمخرب جوش ها-سطوح پذیرش آزمایش پرتونگاری-قسمت2-آلومینیوم و آلیاژهای آن11398فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 25/140/60
ISIRI-ISO 10711071مواد مصرفی جوشکاری -الکترودهای روکش دار مفتول ها-سیم جوش ها و الکترودهای توپودری برای جوشکاری ذوبی چدن- طبقه بندی11398فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 25/160/30الکترود – جوشکاری
ISIRI-ISO 1073-11073بر نشان های نویسه حرفی عددی برای تشخیص در سامانه های نوری- قسمت 1- بر نشان نویسه تشخیص نویسه ها در سامانه نوری (بخش (OCR-A) به لحاظ شکل ها و اندازه های تصویری چاپ شده11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ISO 1073-21073مجموعه های نویسه الفبا- عددی برای بازشناسی نوری-قسمت2- مجموعه نویسه OCR-B-شکل ها و ابعاد تصویر چاپ شده11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO 11979-1011979کاشتنی های چشمی- عدسی های داخل چشمی – قسمت 10- عدسی های داخل چشمی فاکیک11398فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی11/040/70کاشتنی چشمی-عدسی
ISIRI-ISO 11979-511979کاشتنی های چشمی- عدسی های داخل چشمی – قسمت 5- زیست سازگاری11398فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی11/040/70کاشتنی -چشمی – عدسی
ISIRI-ISO 11979-911979کاشتنی های چشمی- عدسی های داخل چشمی – قسمت 9- عدسی های داخل چشمی چند کانونی11398فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی11/040/70کاشتنی -چشمی – عدسی
ISIRI-ISO 12967-112967انفورماتیک سلامت – معماری خدمت -قسمت 1- دیدگاه تشکیلاتی11398فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات35/240/80
ISIRI-ISO 12967-212967انفومارتیک سلامت – معماری خدمت – قمست 2- دیدگاه اطلاعاتی11398فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات35/240/80
ISIRI-ISO 12967-312967انفومارتیک سلامت – معماری خدمت – قسمت3- دیدگاه محاسباتی11398فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات35/240/80
ISIRI-ISO 1348513485وسایل پزشکی-سیستم های مدیریت کیفیت -الزامات برای تعیین مقررات11398فروردینکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت03/120/10.01/040/30وسایل پزشکی-مدیریت کیفیت
ISIRI-ISO 13606-513606انفورماتیک سلامت -ارتباطات رکورد الکترونیکی سلامت – قسمت 5- ویژگیهای واسط11398فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات35/240/80
ISIRI-ISO 1401514015مدیریت زیست محیطی -ارزیابی زیست محیطی محل ها و سازمان ها11398بهمنکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت130/020/10مدیریت زیست محیطی
ISIRI-ISO 1402014020برچسب ها و اظهاریه های زیست محیطی-اصول کلی11398فروردینکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت13/020/50
ISIRI-ISO 1404014040مدیریت زیست محیطی -ارزیابی چرخه حیات -اصول و چارچوب11398فروردینکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت13/020/10,13/020/60
ISIRI-ISO 1404414044مدیریت زیست محیطی -ارزیابی چرخه حیات -الزامات و راهنمایی ها11398فروردینکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت13/020/10,13/020/60
ISIRI-ISO 1405014050مدیریت زیست محیطی -واژه نامه11398دیکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت01/040/13.13/020/10مدیریت زیست محیطی
ISIRI-ISO 1411414114تجهیزات جوشکاری گاز-سامانه های چند راهه استیلن برای جوشکاری،برشکاری و فرآیندهای وابسته-الزامات عمومی11398فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 25/160/30
ISIRI-ISO 1473114731هماهنگی جوشکاری-وظایف و مسئولیتها11398فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک جوشکاری
ISIRI-ISO 14744-214744جوشکاری-محدوده قابل پذیرش بازرسی در ماشین های جوشکاری پرتوالکترونی-قسمت2-اندازه گیری مشخصات ولتاژ شتاب دهنده11398فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 25/160/30
ISIRI-ISO 1520615206تیرهای چوبی خطوط برق و مخابرات – الزامات اساسی و روش های آزمون11398مردادکمیته ملی استاندارد بسته بندی 91/080/20تیرهای چوبی-برق مخابرات
ISIRI-ISO 15381538زبان های برنامه نویسی -الگول 6011398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/060زبان برنامه نویسی
ISIRI-ISO 1561015610مشخصات و تائیدیه کیفی دستورالعمل جوشکاری برای مواد فلزی-تائیدیه کیفی براساس مواد مصرفی جوشکاری آزمایش شده11398فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 25/160/10
ISIRI-ISO 1562015620جوشکاری-جوشکاری اصطحکاکی مواد فلزی11398فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 25/160/10
ISIRI-ISO 1565315653مواد فلزی – روش آزمایش جهت تعیین چقرمگی شکست شبه استاتیکی جوش ها11398فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 25/160/40مواد فلزی
ISIRI-ISO 1726417264سامانه های حمل و نقل هوشمند – خودروی اتوماتیک و شناسایی تجهیزات – واسط ها11398فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات03/220/20.35/240/60
ISIRI-ISO 17451745پردازش اطلاعات – رویه های کنترل مد پایه برای سامانه های ارتباطی داده11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات35/100/20
ISIRI-ISO 1763417634مواد مصرفی جوشکاری-الکترودهای توپودری مغزه داربرای جوشکاری قوس فلز تحت پوشش گاز فولادهای مقاوم به خزش-طبقه بندی11398فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 25/160/20
ISIRI-ISO 17642-117642آزمایش های مخرب بر روی جوش ها در مواد فلزی -آزمایش های ترک سرد برای مجموعه های جوشکاری شده – فرایندهای جوشکاری قوسی – قسمت 1- کلیات11398فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 25/160/40جوشکاری
ISIRI-ISO 17642-217642آزمایش های مخرب بر روی جوش ها در مواد فلزی -آزمایش های ترک سرد برای مجموعه های جوشکاری شده – فرایندهای جوشکاری قوسی – قسمت 2-آزمایش های خود مهار شده11398فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 25/160/40جوشکاری
ISIRI-ISO 17642-317642آزمایش های مخرب بر روی جوش ها در مواد فلزی -آزمایش های ترک سرد برای مجموعه های جوشکاری شده – فرایندهای جوشکاری قوسی – قسمت 3-آزمایش های بارگذاری خارجی11398فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 25/160/40جوشکاری
ISIRI-ISO 1765917659جوشکاری-اصطلاحات چند زبانی برای اتصالات جوشکاری شده با تصاویر11398فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 01/040/25-25/160/40
ISIRI-ISO 1859518595جوشکاری مقاومتی-جوشکاری نقطه ای آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیومی-جوش پذیری،جوشکاری و آزمون ها11398فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 25/160/10
ISIRI-ISO 21102110فناوری اطلاعات- ارتباط داده ای- اتصال دهنده واسط 25 پایه DTE/DCEوتخصیص وظایف هر شماره اتصال11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/100/10
ISIRI-ISO 22389-122389ساختمان های چوبی- مقاومت خمشی تیرهای I شکل تیرهای دوبل -قسمت 1روشهای آزمون ،ارزیابی و ویژگیها11398مردادکمیته ملی استاندارد بسته بندی 91/080/20ساختمان چوبی- مقاومت خمشی – تیر
ISIRI-ISO 22827-122827آزمایش های پذیرش جهت ماشین های جوشکاری با پرتو لیزر Nd;YAG ماشین های ارسال پرتو لیزر با فیبر نوری – قسمت 1- مجموعه لیزر11398فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 25/160/40جوشکاری-لیزر
ISIRI-ISO 2382-212382پردازش داده – واژگان – قسمت 21- واسط های فرایند بین سامانه های رایانه ای پردازش و پردازش های فنی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات01/040/35.35/200
ISIRI-ISO 24097-124097سیستم های حمل و نقل هوشمند – استفاده از خدمات وب (تحویل دستگاه به دستگاه ) برای تحویل خدمت ITS – قسمت 1- تحقق خدمات وب با قابلیت کار متقابل11398فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات35/240/60
ISIRI-ISO 2410024100سیستم های حمل و نقل هوشمند – اصول اولیه حفاظت داده های فردی در خدمات اطلاعات خودروی دارای پروب11398فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات35/240/60.03/220/01
ISIRI-ISO 2511325113سیستم های حمل و نقل هوشمند -دسترسی به ارتباطات برای وسایل متحرک زمینی (calm) شبکه باند پهن بی سیم سیار با استفاده از HC-SDMA11398فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات35/240/60.03/220/01سیستم هوشمند
ISIRI-ISO 28564-128564سامانه های راهنمای اطلاعات عمومی – قسمت 1- مبانی طراحی و الزامات اجزای طرح ها- نقشه ها و دیاگرام ها11398فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات01/080/10سامانه -اطلاعات
ISIRI-ISO 43414341پردازش اطلاعات – ساختار فایل و برچسب زنی نوار مغناطیسی کاست و خشاب برای تبادل اطلاعات11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات35/220/23
ISIRI-ISO 5000150001سیستم های مدیریت انرژی -الزامات همراه با راهنمای استفاده11398فروردینکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت27/010سیستم کیفیت- انرژی
ISIRI-ISO 51715171تجهیزات جوشکاری گاز- فشار سنج های مورد استفاده در جوشکاری – برشکاری و فرایندهای وابسته11398فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 25/160/30جوشکاری- برشکاری
ISIRI-ISO 51755175تجهیزات جوشکاری و برشکاری با گاز و فرایندهای وابسته – وسایل ایمنی برای گازهای سوختی و اکسیژن یا هوای فشرده – مشخصات عمومی – الزامات و آزمون ها11398فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 25/160/30تجهیزات جوشکاری
ISIRI-ISO 58215821جوشکاری مقاومتی-کلاهک های الکترودجوشکاری نقطه ای11398فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 25/160/30
ISIRI-ISO 6210-16210سیلندرها برای تفنگ های جوشکاری مقاومتی روباتیک – قسمت 1-الزامات عمومی11398فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 25/160/30تفنگ- جوشکاری
ISIRI-ISO 68616861اطلاعات و مستند سازی -مجموعه نویسه کد گذاری شده الفبای گلاگولیتیک برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040اطلاعات- مستند سازی -مجموعه نویسی
ISIRI-ISO 81678167زائده گی هایی برای جوشکاری مقاومتی11398فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 25/160/30جوشکاری
ISIRI-ISO 8571-18571سامانه های پردازش اطلاعات-میان اتصال سامانه های باز -انتقال -دسترسی و مدیریت فایل -قسمت 1- مقدمه کلی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/100/70سامانه پردازش- اطلاعات –
ISIRI-ISO 93139313تجهیزات جوشکاری مقاومتی نقطه ای – لوله های خنک کننده11398فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 25/160/30جوشکاری
ISIRI-ISO 9314-29314سامانه های پردازش اطلاعات- واسط داده توزیع شده فیبر (fddi) قسمت 2- کنترل دسترسی به محیط انتقال (MAC) در حلقه نشانه11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/200سامانه -پردازش- اطلاعات
ISIRI-ISO 9735-109735تبادل الکترونیکی داده ها برای مدیریت ، تجارت و حمل و نقل (EDIFACT)‌قوانین نحوی در سطح برنامه کاربردی (شماره نسخه نحو 4- شماره انتشار نحو- 1) -قسمت 10 -دفاتر راهنمای خدمت نحو11398فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات35/240/60تبادل الکترونیکی -داده ها-مدیریت
ISIRI-ISO- IEC 1073110731فناوری اطلاعات – اتصال متقابل سامانه های باز – مدل مرجع پایه پیمان نامه ها برای تعریف سرویس های اتصال متقابل سامانه های باز(OSI)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/100/01
ISIRI-ISO- IEC 10918-210918فناوری اطلاعات – فشرده سازی رقمی و کد گذاری تصویرهای ساکن با پرده رنگ ممتد قسمت 2- آزمون تطابق11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO- IEC 1224612246فناوری اطلاعات – نوار کارتریج مغناطیسی با پهنای 8mm  با قالب دو جهته برای تبادل اطلاعات – ضبط به روش پویش حلزونی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/220/23
ISIRI-ISO IEC1324013240فناوری اطلاعات – توصیف سند و پردازش زبان ها- استاندارد تبادلی برای اسناد میان کنشی چند رسانه ای11398فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات35/240/30
ISIRI-ISO-IEC  10021-910021فن آوری اطلاعات – سامانه های اداره کردن پیام (MHS) سامانه پیام رسانی تبادل داده الکترونیکی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات33/240/20
ISIRI-ISO-IEC  10181-210181فن آوری اطلاعات – اتصال متقابل سامانه های باز- چارچوب های کاری امنیتی برای سامانه های باز- چارچوب کاری اصالت سنجی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/100/01
ISIRI-ISO-IEC  10181-310181فن آوری اطلاعات – اتصال متقابل سامانه های باز- چارچوب های کاری امنیتی برای سامانه های باز- چارچوب کاری کنترل دسترسی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/100/01
ISIRI-ISO-IEC  10181-410181فن آوری اطلاعات – اتصال متقابل سامانه های باز- چارچوب های کاری امنیتی برای سامانه های باز- چارچوب کاری انکار ناپذیری11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/100/01
ISIRI-ISO-IEC  10181-510181فن آوری اطلاعات – اتصال متقابل سامانه های باز- چارچوب های کاری امنیتی برای سامانه های باز- چارچوب کاری محرمانگی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/100/01
ISIRI-ISO-IEC  10181-610181فن آوری اطلاعات – اتصال متقابل سامانه های باز- چارچوب های کاری امنیتی برای سامانه های باز- چارچوب کاری تمامیت11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/100/01
ISIRI-ISO-IEC  1074510745فن آوری اطلاعات – اتصال متقابل سامانه های باز- مدل امنیتی لایه های بالا11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات33/100/01
ISIRI-ISO-IEC  11586-111586فن آوری اطلاعات – اتصال متقابل سامانه های باز- امنیت لایه های بالا به طور عام – نگرش کلی – مدل ها و نمادگذاری11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/100/01
ISIRI-ISO-IEC  11586-211586فن آوری اطلاعات – اتصال متقابل سامانه های باز- امنیت لایه های بالا به طور عام – تعریف سرویس عنصر سرویس تبادل امنیت (SESE)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/100/01
ISIRI-ISO-IEC  11586-311586فن آوری اطلاعات – اتصال متقابل سامانه های باز- امنیت لایه های بالا به طور عام – ویژگی پروتکل عنصر سرویس تبادل امنیت (SESE)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/100/01
ISIRI-ISO-IEC  1529215292فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی – رویه های ثبت نام نمایه حفاظت11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC  15946-115946فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی – فنون رمز نگاری مبتنی بر خم های بیضوی – قسمت اول – کلیات11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات33/040
ISIRI-ISO-IEC  1595315953فن آوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز – تعریف سرویس برای عنصر سرویس کنترل پیوند شی ء سرویس کاربردی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/100/70
ISIRI-ISO-IEC  9594-19594فن آوری اطلاعات – اتصال متقابل سامانه های باز- فهرست نگرشی بر مفاهیم – مدل ها و سرویس ها11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات35/100/70
ISIRI-ISO-IEC 1018010180فناوری اطلاعات – پردازش زبان ها- زبان توصیف صفحه استاندارد (SPDL)11398فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات35/240/30
ISIRI-ISO-IEC 1073310733فناوری اطلاعات – عناصر اطلاعات مدیریت مرتبط با لایه شبکه اتصال متقابل سامانه های باز (OSI)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/100/30
ISIRI-ISO-IEC 1073710737فناوری اطلاعات – عناصر اطلاعات مدیریت مرتبط با لایه انتقال اتصال متقابل سامانه های باز (OSI)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/100/40
ISIRI-ISO-IEC 1074210742فناوری اطلاعات – مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها- عناصر اطلاعات مدیریت مرتبط با استانداردهای لایه پیونده داده های اتصال متقابل سامانه های باز (OSI)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/100/40
ISIRI-ISO-IEC 10746-210746فناوری اطلاعات -پردازش توزیع شده باز-مدل مرجع بنیانها11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/080فناوری اطلاعات
ISIRI-ISO-IEC 1074710747فناوری اطلاعات – مخابرات و مبادله اطلاعات بین سامانه ها – پروتکل برای مبادله ی اطلاعات مسیر یابی میان حوزه ای بین سامانه های میانی برای پشتیبانی پیش سویی ISO 8473 PDUs11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/100/30
ISIRI-ISO-IEC 10918-110918فناوری اطلاعات – فشرده سازی رقمی و کد گذاری تصویرهای ساکن پرده رنگ ممتد – الزامات و راهنماها11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 11179-111179فناوری اطلاعات- جایگاه های ثبت فراداده(MDR)- قسمت1- چارچوب کاری11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 11179-211179فناوری اطلاعات -جایگاه های ثبت فراداده (MDR)- قسمت 2 – دسته بندی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 11179-411179فناوری اطلاعات -جایگاه های ثبت فراداده (MDR)-قسمت 4-صورت بندی تعاریف داده 11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 11179-511179فناوری اطلاعات- جایگاه های ثبت فراداده(MDR)- قسمت5- اصول نام گذاری و شناسه گذاری11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 11179-611179فناوری اطلاعات- جایگاه های ثبت فراداده(MDR)- قسمت6- ثبت11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 1145811458فناوری اطلاعات- سامانه های ریز پردازنده-VICbus-گذر گاه کابلی بین محفظه ای11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/160
ISIRI-ISO-IEC 11518-911518فناوری اطلاعات- واسط موازی با کارایی بالا- قسمت9- ویژگی متوالی(HIPPI-Serial)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/200
ISIRI-ISO-IEC 1155711557فناوری اطلاعات – نوار کارتریج مغناطیسی با پهنای 81/3 MM برای تبادل اطلاعات ضبط به روش ویش حلزونی – قالب DDS -DC- با استفاده از نوارهای با طول 60 و90 M11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/220/23
ISIRI-ISO-IEC 1155911559فناوری اطلاعات – تبادل داده روی نوار کارتریج های مغناطیسی 18 شیاره با پهنای 7/12MM – قالب توسعه یافته11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/220/23
ISIRI-ISO-IEC 1157611576فناوری اطلاعات – روالی برای ثبت الگوریتم های فشرده سازی بدون از دست دادن داده11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/220/20
ISIRI-ISO-IEC 1224712247فناوری اطلاعات – نوار کارتریج مغناطیسی با پهنای 81/3MM برای تبادل اطلاعات -ضبط به روش پویش حلزونی -قالب DDS با استفاده از نوارهای با طول  60M و 90M11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/220/23
ISIRI-ISO-IEC 1325113251مجموعه نمادهای گرافیکی برای تجهیزات اداری11398فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات01/080/20.35/020مجموع نماد -گرافیک
ISIRI-ISO-IEC 1392313923فناوری اطلاعات – نوار کارتریج مغناطیسی با پهنای 81/3MM برای تبادل اطلاعات -ضبط به روش پویش حلزونی -قالب DDS-2 با استفاده از نوارهای با طول  120M11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/220/23
ISIRI-ISO-IEC 1396213962فناوری اطلاعات – تبادل داده بر روی نوار کارتریج های مغناطیسی 112, 7/12MM- شیاره – قالب DLT211398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/220/23
ISIRI-ISO-IEC 1425114251فناوری اطلاعات – تبادل داده بر روی نوار کارتریج های مغناطیسی 7/12mm, 36 شیاره11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/220/23
ISIRI-ISO-IEC 14443-314443کارت شناسایی – کارت های مدار مجتمع فاقد کنتاکت -کارت های مجاورتی – قسمت 3- ارزش دهی و ضد برخورد11398فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات35/240/15کارت شناسایی- کنتاکت -مدار
ISIRI-ISO-IEC 14496-1214496فن آوری اطلاعات – کد گذاری شی های صوتی – تصویری – قسمت 12- قالب فایل رسانه ای بر پایه سازمان بین المللی استاندارد سازی ISO11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 14496-1314496فن آوری اطلاعات – کد گذاری شی های صوتی – تصویری – قسمت 13- افزونه های محافظت و مدیریت مالکیت معنوی (IPMP)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 14496-1514496فن آوری اطلاعات – کد گذاری شی های صوتی – تصویری – قسمت 15- قالب فایل کد گذاری ویدئویی پیشرفته (AVC)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 14496-1714496فن آوری اطلاعات – کد گذاری شی های صوتی – تصویری – قسمت 17- قالب متن درجریان11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 14496-1814496فن آوری اطلاعات – کد گذاری شی های صوتی – تصویری – قسمت 18-فشرده سازی و جریان دهی قلم11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 14496-1914496فن آوری اطلاعات – کد گذاری شی های صوتی – تصویری – قسمت 19-جریان از نوع بافت ترکیب شده 11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 14496-2114496فن آوری اطلاعات – کد گذاری شی های صوتی – تصویری – قسمت 21-افزونه چارچوب کاری گرافیک (GFX) برای MPEG-J11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 14496-2514496فن آوری اطلاعات – کد گذاری شی های صوتی – تصویری – قسمت 25- فشرده سازی نگاره ای سه بعدی (3D)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 14496-2714496فن آوری اطلاعات – کد گذاری شی های صوتی – تصویری – قسمت 27-انطباق نگاره ای سه بعدی (3D)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 14496-614496فن آوری اطلاعات – کد گذاری شی های صوتی – تصویری – قسمت 6- چارچوب کاری یکپارچه چند رسانه ای برای تحویل dmif11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 14496-814496فن آوری اطلاعات – کد گذاری شی های صوتی – تصویری – قسمت 8-حمل محتوای ISO/IEC 14496 بر روی شبکه های پروتکل اینترنتی IP11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 14763-114763فناوری اطلاعات- پیاده سازی و بهره برداری کابل بندی سمت مشتری- قسمت1- سرپرستی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/200
ISIRI-ISO-IEC 1539-21539فناوری اطلاعات – زبان های برنامه نویسی – فورترن- قسمت 2- زنجیره های نویسه با طول متغیر11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35040
ISIRI-ISO-IEC 1541715417فناوری اطلاعات- فنون شناسایی خودکار و اخذ خودکار داده ها- مشخصات نماد شناسی کد میله ای کد12811398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات01/080/50-35/040
ISIRI-ISO-IEC 1542015420فن آوری اطلاعات – فنون شناسایی و برداشت داده به صورت خودکار – ویژگیهای نمادشناسی بارکد -EAN/UPC11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040.01/080/50
ISIRI-ISO-IEC 1542315423فن آوری اطلاعات – فنون شناسایی و برداشت داده به صورت خودکار -پویشگر بارکد و آزمون کارایی کدگشا11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 1577515775فناوری اطلاعات-ماشین های اداری – روش تولید تصویر از ماشین های کپی رنگی توسط نمودارهای آزمون آنالوگ – تشخیص و کاربرد11398فروردینکمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی37/100/10
ISIRI-ISO-IEC 15909-115909مهندسی سامانه و نرم افزار – شبکه های پتری سطح بالا- قسمت 1- مفاهیم -تعاریف و علایم نگاره ای11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/080سامانه -نرم افزار-شبکه پتری
ISIRI-ISO-IEC 15909-215909مهندسی سامانه و نرم افزار – شبکه های پتری سطح بالا- قسمت 2- قالب انتقال11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/080مهندسی سامانه – نرم افزار-شبکه
ISIRI-ISO-IEC 15944-515944فن آوری اطلاعات – مروز عملیات تجاری قسمت 5- شناسایی و ارجاع به الزامات قلمروهای قانونی به عنوان منابع محدودیت های بیرونی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/240/60
ISIRI-ISO-IEC 1602216022فناوری اطلاعات- فنون شناسایی خودکار و اخذ خودکار داده ها- مشخصات نماد شناسی کد میله ای ماتریس داده ها11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات01/080/50-35/040
ISIRI-ISO-IEC 16500-316500فناوری اطلاعات-سامانه های دیداری/شنیداری رقمی عمومی-قسمت3-محدوده ها-دامنه فن آوری11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات33/040
ISIRI-ISO-IEC 16811681پردازش اطلاعات – کارتهای کاغذی سوراخ نشده -ویژگی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/220/10پردازش -اطلاعات -کارت
ISIRI-ISO-IEC 1700017000ارزیابی انطباق-واژگان و اصول عمومی11398فروردینکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت01/040/30.03/120/20مدیریت کیفیت
ISIRI-ISO-IEC 1702517025الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون01398فروردینکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت03/120/20
ISIRI-ISO-IEC 1703017030ارزیابی انطباق-الزامات عمومی برای علائم انطباق شخص ثالث11398فروردینکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت03/120/20
ISIRI-ISO-IEC 1704017040ارزیابی انطباق-الزامات عمومی برای ارزیابی همترازی نهادهای ارزیابی انطباق و نهادهای تائید صلاحیت11398فروردینکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت03/120/20
ISIRI-ISO-IEC 17050-117050ارزیابی انطباق -اظهارنامه انطباق تامین کننده -قسمت اول -الزامات کلی11398اردیبهشتکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیتارزیابی انطباق
ISIRI-ISO-IEC 17050-217050ارزیابی انطباق -اظهارنامه انطباق تامین کننده -قسمت دوم -مستندات پشتیبانی11398اردیبهشتکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیتارزیابی انطباق
ISIRI-ISO-IEC 18000-318000فناوری اطلاعات- شناسایی از طریق فرکانس رادیویی برای مدیریت اقلام- قسمت3- پارامتر هایی برای ارتباطات واسط هوایی در 13.56MHZ11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 18000-418000فناوری اطلاعات- شناسایی از طریق فرکانس رادیویی برای مدیریت اقلام- قسمت4- پارامتر های ارتباطات واسط هوایی درGHZ2.4511398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 18000-718000فناوری اطلاعات- شناسایی از طریق فرکانس رادیویی برای مدیریت اقلام- قسمت7- پارامتر های ارتباطات واسط هوایی فعال در 433MHZ11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 1800418004فناوری اطلاعات- فنون شناسایی خودکار و اخذ خودکار داده ها- مشخصات نماد شناسی کد میله ای QR Code 200511398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات01/080/50-35/040
ISIRI-ISO-IEC 18012-118012فناوری اطلاعات- سامانه الکترونیکی خانگی- راهنمای تعامل پذیری محصول-قسمت1-مقدمه11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/240/99-35/200
ISIRI-ISO-IEC 1950219502فناوری اطلاعات- تسهیلات فرا شیء11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 1950319503فناوری اطلاعات- تبادل فرادادهXML11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 19763-119763فناوری اطلاعات- چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری- قسمت1- مدل مرجع11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 19785-419785فن آوری اطلاعات – چارچوب کاری قالب های تبادل زیست سنجی متداول قسمت 4- ویژگیهای قالب بلوک امنیت11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040فناوری اطلاعات
ISIRI-ISO-IEC 19796-319796فناوری اطلاعات -یادگیری -آموزش و پرورش -معیارها-تضمین ومدیریت کیفیت -قسمت 3- معیارها و روشهای مرجع11398فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات03/100/30.35/240/99فناوری اطلاعات -یادگیری -معیار
ISIRI-ISO–IEC 2182721827فناوری اطلاعات – فنون امنیتی – مهندسی امنیت سامانه ها – مدل قابلیت رشد (SSE-CCM r)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 23000-1223000فناوری اطلاعات – قالب برنامه کاربردی چند رسانه ای (MPEG-A) قسمت 12-قالب برنامه کاربردی موسیقی تعاملی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040فناوری اطلاعات
ISIRI-ISO-IEC 23002-123002فناوری اطلاعات- فناوری های ویدئوییMPEG- قسمت1- الزامات دقت برای پیاده سازی تبدیل معکوس کسینوسی گسسته 8*8با خروجی صحیح11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 23003-123003فناوری اطلاعات- فناوری های صوتیMPEG- قسمت1- MPEGفراگیر11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 23004-123004فناوری اطلاعات- میان افزار چند رسانه ای- قسمت1- معماری11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 24730-124730فن آوری اطلاعات – سامانه های مکان یاب بدون درنگ (rtls) قسمت 1- واسط برنامه نویسی کاربردی (API)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 2476124761فناوری اطلاعات – فنون امنیتی – مفهوم احراز هویت برای بیومتریک ها11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 2701127011فناوری اطلاعات – فنون امنیتی – راهنماهای مدیریت امنیت اطلاعات برای سازمان های ارتباط از راه دور بر پایه استاندارد ISO\IEC 2700211398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 2913329133فن آوری اطلاعات -تکنیک های شناسایی و برداشت داده به صورت خودکار – ویژگیهای آزمون کیفیت برای حامل های داده ی رسانه ی دوگانه ی قابل بازنویسی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 2914129141فن آوری اطلاعات -زیست سنجی -برداشت اثر ده انگشت توسط واسط برنامه نویسی کاربردی زیست سنجی (BIOAPI)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC 29341-3-129341فناوری اطلاعات- معماری افزاره جامع اتصال واجرا(UPNP)-قسمت3-1- پروتکل کنترل افزاره صوتی تصویری- معماری صوتی تصویری11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/200
ISIRI-ISO-IEC 29341-5-1229341فناوری اطلاعات- معماری افزاره جامع اتصال واجرا(UPNP)-قسمت5-12-پروتکل کنترل افزاره دوربین امنیتی رقمی- خدمت تصویر ثابت دوربین امنیتی رقمی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/200
ISIRI-ISO-IEC 29341-7-1029341فناوری اطلاعات- معماری افزاره جامع اتصال واجرا(UPNP)-قسمت7-10- پروتکل کنترل افزاره روشنایی- خدمت تنظیم نور11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/200
ISIRI-ISO-IEC 29341-9-1129341فناوری اطلاعات- معماری افزاره جامع اتصال واجرا(UPNP)-قسمت9-11- پروتکل کنترل افزاره تصویری- خدمت تغذیه کننده11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/200
ISIRI-ISO-IEC 71857185فناوری اطلاعات -زبان های برنامه نویسی- پاسکال11398بهمنکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/060فناوری اطلاعات -برنامه نویسی
ISIRI-ISO-IEC 78107810کارت های شناسایی -ویژگیهای فیزیکی11398فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات35/240/15کارت شناسایی
ISIRI-ISO-IEC 7816-127816کارت های شناسایی -کارت های مدار یکپارچه قسمت 12- کارتهای دارای اتصالات -واسط الکتریکی USB و رویه های عامل11398فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات35/240/15کارت شناسایی- مدار – پروتکل
ISIRI-ISO-IEC 7816-37816کارت های شناسایی -کارت های مدار یکپارچه قسمت 3- کارتهای دارای اتصالات -واسط الکتریکی و پروتکل های انتقال11398فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات35/240/15کارت شناسایی – مدار-پروتکل-الکتریکی
ISIRI-ISO-IEC 82118211فناوری اطلاعات – ویژگی یک فایل توصیفی داده برای تبادل اطلاعات11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/080
ISIRI-ISO-IEC 8473-18473فناوری اطلاعات -پروتکل برای فراهم سازی خدمت شبکه مد بدون اتصال -ویژگی پروتکل11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/100/30فناوری اطلاعات -پروتکل
ISIRI-ISO-IEC 8650-18650فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز -پروتکل اتصال گرا برای عنصر خدمت کنترل وابستگی -ویژگی پروتکل11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/100/70فناوری اطلاعات- سامانه
ISIRI-ISO-IEC 8859-18859فناوری اطلاعات -مجموعه نویسه های تصویری کد شده تک بایتی 8 بیتی -قسمت 1- الفبای لاتین شماره 111398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040فناوری اطلاعات – مجموعه نویسی
ISIRI-ISO-IEC 8859-118859فناوری اطلاعات -مجموعه نویسه های تصویری کد شده تک بایتی 11 الفبای لاتین /تایلندی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040فناوری اطلاعات- مجموعه نویسی
ISIRI-ISO-IEC 8859-138859فناوری اطلاعات -مجموعه نویسه های تصویری کد شده تک بایتی 13 الفبای لاتین شماره 711398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040فناوری اطلاعات
ISIRI-ISO-IEC 9041-19041فناوری اطلاعات – میان اتصال سامانه های باز-پروتکل رده پایه پایانه مجازی-قسمت 1- ویژگی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/100/70سامانه – پروتکل-
ISIRI-ISO-IEC 9075-19075فن آوری اطلاعات -زبان های پایگاه داده – زبان پرس و جو ساختاری (SQL) -قسمت یک -چارچوب (SQL-Framework)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/60
ISIRI-ISO-IEC 9075-119075فن آوری اطلاعات – زبان های پایگاه داده – زبان پرس و جو ساختاری (SQL) قسمت 11- اطلاعات و الگوهای تعاریف (SQL/Schemate)
فن آوری اطلاعات – زبان های پایگاه داده – زبان پرس و جو ساختاری (SQL) قسمت 11- اطلاعات و الگوهای تعاریف (SQL/Schemate)
11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/060
ISIRI-ISO-IEC 9075-139075فن آوری اطلاعات – زبان های پایگاه داده – زبان پرس و جو ساختاری (SQL) قسمت13- انواع و روال های زبان پرس و جوی ساختاری (SQL) مورد استفاده در زبان برنامه نویسی ­­tm  java  (SQL/JRT)
11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/060
ISIRI-ISO-IEC 9314-139314فناوری اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر (FDDI)-قسمت13- پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل برای آزمون انطباق (CT-PLCS)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/200فناوری اطلاعات- فیبر
ISIRI-ISO-IEC 9314-269314فناوری اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر (FDDI)-قسمت26-آزمون کنترل دسترسی به محیط انتقال  (MAC-ATS)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/200فناوری اطلاعات- فیبر
ISIRI-ISO-IEC 9314-79314فناوری اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر (FDDI)-قسمت 7- پروتکل لایه فیزیکی(PHY-2)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/200فناوری اطلاعات – فیبر
ISIRI-ISO-IEC 9314-89314فناوری اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر (FDDI)-قسمت8- کنترل دسترسی به محیط انتقال  2- MAC-2))11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/200فناوری اطلاعات- فیبر
ISIRI-ISO-IEC 9314-99314فناوری اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر (FDDI)-قسمت9- فیبر کم هزینه -وابسته به محیط انتقال لایه فیزیکی (LCF-PMD)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/200فناوری اطلاعات- فیبر
ISIRI-ISO-IEC 9541-49541فناوری اطلاعات -مبادله اطلاعات قلم – قسمت 4- هماهنگ سازی با قالب قلم باز11398فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات35/240/30فناوری اطلاعات – مبادله- قالب
ISIRI-ISO-IEC TR 11172-511172فناوری اطلاعات- کد کردن تصاویرمتحرک و صدای همراه با آنها برای رسانه ذخیره سازی دیجیتال تا حدMbit/s1.5- قسمت 5-شبیه سازی نرم افزاری11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC TR 14763-214763فناوری اطلاعات- پیاده سازی و بهره برداری کابل بندی سمت مشتری- قسمت2- طرح ریزی و نصب کابل بندی مسی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/200
ISIRI-ISO-IEC TR 15938-1115938فناوری اطلاعات- واسط توصیف محتوای چند رسانه ای- قسمت11- شماهای رخ نمون MPEG-711398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC TR 1650116501فناوری اطلاعات- سامانه های دیداری-شنیداری دیجیتالی عمومی-گزارش فنی بر روی ISO/IEC16500-توصیف کارکردهای دیداری-شنیداری دیجیتالی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC TR 1800118001فناوری اطلاعات- شناسایی از طریق فرکانس رادیویی برای مدیریت اقلام-رخ نمون های نیازمندی های کاربرد11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC TR 1978219782فناوری اطلاعات- فنون شناسایی خودکار و اخذ خودکار داده ها-تاثیرات براقی و کم کدر بودن سطح بر خواندن نمادهای کد میله ای11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040-01/080/50
ISIRI-ISO-IEC TR 20943-120943فناوری اطلاعات- رویه های دستیابی به سازگاری محتوای جایگاه ثبت فراداده(MDR)-قسمت1- عناصر داده11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC TR 21000-121000فناوری اطلاعات- چارچوب کاری چند رسانه ای(MPEG-21)-قسمت1-چشم انداز،فناوری ها و راهبرد11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC14496-514496فن آوری اطلاعات – کد گذاری شی های صوتی – تصویری – قسمت 5- نرم افزار مرجع11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC1700760300ارزیابی انطباق -راهنمایی برای نگارش مدارک حاوی الزامات – مناسب جهت استفاده در ارزیابی انطباق11398فروردینکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت03/120/20
ISIRI-ISO-IEC9594-109594فناوری اطلاعات -اتصال میانی سامانه های باز فهرست -استفاده از سامانه های مدیریت برای اداره فهرست11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/100/70
ISIRI-ISO-IEC-TR 1544615446فناوری اطلاعات – فنون امنیتی – راهنما برای تولید پروفایل های حفاظتی و اهداف امنیتی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-IEC-TR 1804418044فناوری اطلاعات – فنون امنیتی- مدیریت رویداد امنیت اطلاعات11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/040
ISIRI-ISO-TR 2017220172جوشکاری – روش های دسته بندی مواد –مواد با استاندارد اروپایی11398فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 25.160.20جوشکاری –دسته بندی- مواد –استاندارد-اروپایی
ISIRI-ISO-TR 2017320173جوشکاری – روش های دسته بندی مواد – مواد با استاندارد امریکایی11398فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 25.160.20جوشکاری –دسته بندی- مواد –استاندارد- امریکایی
ISIRI-ISO-TS 14907-114907حمل و نقل جاده ای و تلماتیک عبور و مرور- جمع آوری الکترونیکی عوارض -روشهای اجرای آزمون برای کاربر و تجهیزات- قسمت 1- توصیف روشهای اجرایی آزمون11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/240/60.43/040/15حمل ونقل – الکترونیک
ISIRI-ISO-TS 14907-214907حمل و نقل جاده ای و تلماتیک عبور و مرور- جمع آوری الکترونیکی عوارض – روشهای اجرای آزمون برای تجهیزات ثابت و مورد استفاده کاربر- قسمت 2- آزمون انطباق برای واسط برنامه کاربردی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات35/240/60.43/040/15
ISIRI-ITU M.21102110TMNو نگهداری شبکه -سیستم های انتقل بین المللی ،مدارهای تلفن ،تلگراف ،نمابر و مدارهای اجاره ای شبکه انتقال بین المللی آغاز به سرویس در مسیرها ،بخش ها و سیستم های انتقال چند اپراتوری بین المللی 11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU T X.10811081سری X شبکه های داده و ارتباطات سامانه باز – امنیت مخابرات – مدل چند وجهی زیست سنجی راه دور- یک چارچوب کاری برای ویژگی جنبه های امنیت و ایمنی زیست سنجی راه دور11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/40
ISIRI-ITU -T X.11211121سری X شبکه های داده و ارتباطات سامانه باز – امنیت مخابراتی – چارچوب کاری فن آوری های امنیتی برای ارتباطات داده انتها به انتهای سیار11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/40
ISIRI-ITU.T.G 82018201رسانه و سیستم های انتقال ،شبکه ها و سیستم های رقمی شبکه های رقمی-اهداف کیفیت و قابلیت دسترسی مقادیر هدف و پارامترهای عملکرد خطا برای مسیرهای بین المللی چند اپراتوری در شبکه انتقال نوری(OTN)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-R F.1093-21093سریF-اثرات انتشار چند مسیره در طراحی و عملکرد سامانه های بی سیم ثابت دیجیتال با دید مستقیم11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R F.11011101سریF-مشخصات سامانه های بی سیم ثابت دیجیتال در فرکانس های پایین تر از حدود 17GHZ11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R F.1102-21102سریF-مشخصات سامانه های بی سیم ثابت عملیاتی در باند های فرکانسی بالاتر از حدود17GHZ11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R F.1107-11107سریF-تحلیل احتمالاتی برای محاسبه تداخل از ماهواره های فعال در مدار ثابت زمین بر روی سرویس ثابت11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R F.13341334سریF- معیارهای حفاظت سامانه های سرویس ثابت دارای باند های فرکانسی مشترک در گستره 1GHZ تا3GHZبا سرویس سیار زمینی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R F.1668-11668سری F اهداف عملکرد خطا برای پیونده های واقعی بی سیم ثابت دیجیتال مورد استفاده در مسیرهای مرجع فرضی 27500 کیلومتری و اتصالات11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R F.17031703سری F اهداف دسترسی پذیری برای پیونده های واقعی بی سیم ثابت دیجیتال مورد استفاده در مسیرهای مرجع فرضی 27500 کیلومتری و اتصالات11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R P.1057-21057سریP-انواع توابع توزیع احتمال برای مدل سازی انتشار امواج رادیویی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R P.1147-41147سریP-پیش بینی شدت میدان امواج آسمانی در محدوده فرکانسی 150KHZتا 1700KHZ11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R P.1148-11148سری P رویه استاندارد برای مقایسه شدت سیگنال امواج آسمانی فرکانس بالا(HF) بین دو حالت پیش بینی شده و مشاهده شده و نمایش نتایج مقایسه ها11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R P.1238-61238سریP-داده های انتشار و روش های پیش بینی برای طراحی سامانه های ارتباطات رادیویی درون بنا و شبکه های محلی رادیویی در گستره فرکانسی900MHZ تا100GHZ11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R P.1239-21239سریP-مشخصات یونسفری مرجع در بخش ارتباطات رادیویی اتحادیه بین المللی مخابرات(ITU-R)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R P.13221322سریP-تخمین تضعیف اتمسفری با استفاده از تشعشع سنجی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R P.1407-41407سریP-انتشار چند مسیره و پارامتر بندی مشخصات آن11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R P.14091409سری P داده های انتشار و روشهای پیش بینی لازم برای طراحی سامانه های استفاده کننده از ایستگاههای با سکوی ارتفاع بالا(HAPS) در فرکانس حدود 47GHz11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R P.14121412سریP-داده های انتشار برای ارزیابی هماهنگی بین ایستگاه های زمینی فعال در باند های فرکانسی با تخصیص دو سویه11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R P.15101510سریP-میانگین سالیانه دمای سطحی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R P.15111511سریP-نقشه برداری از عوارض زمین برای مدل سازی انتشار زمین به فضا11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R P.1546-41546سریP-روش پیش بینی های انتشار رادیویی نقطه-به-ناحیه برای سرویس های زمینی در گستره فرکانسی30MHZ تا3000MHZ11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R P.1623-11623سریP- روش پیش بینی تغییرات مداوم محو شدگی در مسیر های زمین-فضا11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R P.311-13311سریP- جمع آوری،ارائه و تحلیل داده ها در مطالعات انتشار تروپسفری11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R P.341-5341سریP- مفهوم تلفات انتقال در پیونده های رادیویی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R P.371-8371سری P انتخاب شاخص های خورشیدی برای پیش بینی های بلند مدت یونسفری11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R P.372-10372سریP- نویز رادیویی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R P.526-11526سریP- انتشار ناشی از پراش11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R P.532-1532سریP- اثرات یونسفری و ملاحظات عملیاتی مربوط به تغییرات مصنوعی یونسفر و کانال امواج رادیویی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R P.581-2581سریP- مفهوم بدترین ماه11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R P.617-1617سریP- فنون پیش بینی انتشار و داده های مورد نیاز برای طراحی سامانه های رادیو-رله ی فراافق11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R P.619-1619سریP- داده های انتشار مورد نیاز برای ارزیابی تداخل میان ایستگاه های فضایی و ایستگاه های روی سطح زمین11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R P.678-1678سریP- مشخصه سازی تغییر پذیری طبیعی پدیده های انتشار11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R P.681-7681سریP- داده های انتشار مورد نیاز برای طراحی سامانه های مخابراتی سیارزمینی زمین-فضا11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R P.841-4841سریP-تبدیل آمارهای سالیانه به آمارهای بدترین ماه11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-R P.846-1846سری P اندازه گیری های مشخصات یونسفری و موارد مرتبط با آن11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/060/01
ISIRI-ITU-T  X.11221122سری X شبکه های داده و ارتباطات سامانه باز- امنیت مخابراتی – رهنمود برای پیاده سازی سامانه های سیار امن مبتنی بر زیر ساخت کلید عمومی (PKI)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/40
ISIRI-ITU-T  X.11411141سری X شبکه های داده و ارتباطات سامانه باز و امنیت – امنیت مخابراتی – زبان نشانه گذاری تاییدیه امنیت (SAML.2.0)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/40
ISIRI-ITU-T  X.11431143سری X شبکه های داده و ارتباطات سامانه باز و امنیت – امنیت مخابراتی – معماری امنیتی برای امنیت پیام در سرویس های وب سیار11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/40
ISIRI-ITU-T 10351035سری X شبکه های داده و ارتباطات سامانه باز و امنیت – امنیت مخابراتی – پروتکل تبادل کلید اصالت سنجی توسط کلمه عبور(PAK)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/40
ISIRI-ITU-T G.10201020سری های G – رسانه و سامانه های انتقال -شبکه ها و سامانه های رقمی – کیفیت خدمت و عملکرد -جنبه های مرتبط با استفاده کننده و عمومی -تعاریف پارامتر عملکرد برای کیفیت گفتار و سایر کاربردهای باند صدا- با استفاده از شبکه های IP11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/20
ISIRI-ITU-T G.10301030سری های G – رسانه و سامانه های انتقال -شبکه ها و سامانه های رقمی – کیفیت خدمت و عملکرد -جنبه های مرتبط با استفاده کننده و عمومی -برآورد عملکرد نقطه به نقطه شبکه های IP  برای کاربردهای داده
11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/20
ISIRI-ITU-T G.10501050سری های G – رسانه و سامانه های انتقال -شبکه ها و سامانه های رقمی – کیفیت سرویس و عملکرد – جنبه های کلی مربوط به مصرف کننده مدل شبکه برای ارزیابی عملکرد انتقال چند رسانه بر روی پروتکل اینترنت11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T G.696.1696رسانه و سیستم های انتقال ،شبکه ها و سیستم های رقمی مشخصات رسانه انتقال -مشخصات زیر سیستم ها و اجزای نوری کاربردهای DWDM درون-حوزه ای با سازگاری طولی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040
ISIRI-ITU-T G.7710-Y.17017710سری G رسانه و سیستم های انتقال ،شبکه ها و سیستم های رقمی-داده روی انتقال -جنبه های عام -جنبه های کنترل شبکه انتقال -سری Y-زیر ساختار اطلاعات سراسری -جنبه های پروتکل اینترنت -عملیات -مدیریت اجرایی ونگهداری الزامات کارکرد عام مدیریت تجهیزات11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T G.7713.1Y.17047713سری های G – رسانه و سامانه های انتقال -شبکه ها و سامانه های رقمی – داده انتقالی -جنبه های عمومی -جنبه های کنترل شبکه انتقال – سری های Y – زیر ساخت اطلاعات جهانی – جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی – جنبه های پروتکل11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T G.7713.1-Y.1704.17713سری G رسانه و سیستم های انتقال ،شبکه ها و سیستم های رقمی-داده روی انتقال -جنبه های عام -جنبه های کنترل شبکه انتقال -سری Y-زیر ساختار اطلاعات سراسری -جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی جنبه های پروتکل اینترنت -عملیات11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T G.7713.2-Y.1704.27713سری G رسانه و سیستم های انتقال ،شبکه ها و سیستم های رقمی- تجهیزات پایانه رقمی -ویژگیهای عملیات مدیریت اجرایی و نگهداری تجهیزات انتقال – سری Y-زیر ساختار اطلاعات سراسری وجنبه های پروتکل اینترنت -جنبه های پروتکل اینترنت -عملیات 11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T G.7714.1- Y.1705.17714سری G رسانه و سیستم های انتقال ،شبکه ها و سیستم های رقمی- تجهیزات پایانه رقمی -ویژگیهای عملیات مدیریت اجرایی و نگهداری تجهیزات انتقال – سری Y-زیر ساختار اطلاعات سراسری وجنبه های پروتکل اینترنت -جنبه های پروتکل اینترنت -عملیات 11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T G.7714-Y.17057714سری G رسانه و سیستم های انتقال ،شبکه ها و سیستم های رقمی- تجهیزات پایانه رقمی -ویژگیهای عملیات مدیریت اجرایی و نگهداری تجهیزات انتقال – سری Y-زیر ساختار اطلاعات سراسری-جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی -جنبه های پروتکل اینترنت –11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T G.7715.1-Y.1706-17715سری G رسانه و سیستم های انتقال ،شبکه ها و سیستم های رقمی- تجهیزات پایانه رقمی -ویژگیهای عملیات مدیریت اجرایی و نگهداری تجهیزات انتقال – سری Y-زیر ساختار اطلاعات سراسری-جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی -جنبه های پروتکل اینترنت 11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040.40
ISIRI-ITU-T G.7715.2-Y.1706-27715سری G رسانه و سیستم های انتقال ،شبکه ها و سیستم های رقمی- داده روی انتقال -جنبه های عام -جنبه های کنترل شبکه انتقال  سری Y-زیر ساختار اطلاعات سراسری-جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی -جنبه های پروتکل اینترنت -عملیات 11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/20.33/040/40
ISIRI-ITU-T G.7715-Y.17067715سری G رسانه و سیستم های انتقال ،شبکه ها و سیستم های رقمی- تجهیزات پایانه رقمی -ویژگی های عملیات مدیریت اجرایی و نگهداری تجهیزات انتقال -سری Y-زیر ساختار اطلاعات سراسری و جنبه های پروتکل اینترنت جنبه های پروتکل اینترنت -عملیات 11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T G.799.1Y.1451.1799سری های G – رسانه و سامانه های انتقال -شبکه ها و سامانه های رقمی – تجهیزات پایانه رقمی -سایر تجهیزات پایانه – سری های Y زیر ساخت اطلاعات جهانی-جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T G.808.1808سری های G – رسانه و سامانه های انتقال -شبکه ها و سامانه های رقمی – جنبه های کلی – حفاظت عمومی سودهی خطی ادامه دار و حفاظت زیر شبکه11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/20
ISIRI-ITU-T G.810810رسانه و سیستم های انتقال ،سیستم های انتقال رقمی-شبکه های رقمی -اهداف طراحی برای شبکه های رقمی اصطلاحات و تعاریف برای شبکه های هم زمانی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/01
ISIRI-ITU-T G.8110-Y.13708110سری G – محیط انتقال و سیستم های انتقال ، شبکه ها و سیستم های رقمی – بخش های اترنت روی انتقال – جنبه های MPLS روی انتقال – سری y زیر ساختار اطلاعات سراسری – جنبه های پرو تکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040.33/040/20
ISIRI-ITU-T G.8112-Y.13718112سری G – محیط انتقال و سیستم های انتقال ، شبکه ها و سیستم های رقمی – جنبه های بسته روی انتقال – جنبه های MPLS روی انتقال – سری Y زیر ساختار اطلاعات سراسری -جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040.33/040/20
ISIRI-ITU-T G.821821رسانه و سیستم های انتقال ،شبکه ها و سیستم های رقمی -شبکه های رقمی -اهداف کیفیت و قابلیت دسترسی عملکرد خطای یک اتصال رقمی بین المللی که در نرخ بیت پایین تر از نرخ اولیه عمل کرده و قسمتی از شبکه رقمی سرویس های یک پارچه را تشکیل می دهد11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/080
ISIRI-ITU-T G.82518251رسانه و سیستم های انتقال ،شبکه ها و سیستم های رقمی-شبکه های رقمی-اهداف کیفیت و قابلیت دسترسی کنترل لغزش و کند لغزش در شبکه انتقال نوری(OTN)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T G.870Y.1352870سری های G – رسانه و سامانه های انتقال -شبکه ها و سامانه های رقمی – شبکه های رقمی -شبکه های ترابری نوری -سرهای Y-زیر ساخت اطلاعات جهانی -جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعد-جنبه های پروتکل اینترنت 11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/20
ISIRI-ITU-T G.871-Y.1301871سری g رسانه و سیستم های انتقال -شبکه ها و سیستم های رقمی -شبکه های رقمی -شبکه های انتقال نوری سری y-زیر ساختار اطلاعات سراسری و جنبه های پروتکل اینترنت -جنبه های پروتکل اینترنت -انتقال چارچوب توصیه نامه های شبکه انتقال نوری11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T G.873.1873سری های G – رسانه و سامانه های انتقال -شبکه ها و سامانه های رقمی – شبکه های رقمی -شبکه انتقال نوری -شبکه انتقال نوری  (OTN) حفاظت خطی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T G.959.1959سری های G – رسانه و سامانه های انتقال -شبکه ها و سامانه های رقمی – بخش های رقمی و سامانه خط رقمی -سامانه های خط رقمی -واسط های لایه فیزیکی شبکه های ترابری نوری11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T G.975.1975رسانه و سیستم های انتقال ، شبکه ها و سیستم های رقمی -بخش های رقمی و سیستم خط رقمی -سیستم های کابل زیر دریایی فیبر نوری تصحیح خطای پیش سو برای سیستم های زیر دریایی DWDM با نرخ بیت بالا11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040
ISIRI-ITU-T G.983.1983سری های G – رسانه و سامانه های انتقال -شبکه ها و سامانه های رقمی – بخش های رقمی و سامانه خط رقمی -سامانه های خط نوری برای شبکه های محلی و دسترسی – سامانه های دسترسی نوری باند پهن بر پایه شبکه های نوری غیر فعال ( PON)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/20
ISIRI-ITU-T G.984.1984سری G – محیط انتقال و سیستم های انتقال ، شبکه ها و سیستم های رقمی – بخش های رقمی و سیستم خط رقمی – سیستم های خط نوری برای شبکه های دسترسی و محلی – شبکه های نوری غیر فعال با قابلیت گیگابیت ( G-PON)  مشخصات کلی
11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040.33/040/20
ISIRI-ITU-T G.991.1991سری G – سامانه های انتقال و رسانه -سامانه های دیجیتال و شبکه ها-سامانه های انتقال دیجیتال -بخش های دیجیتال و سامانه خط دیجیتال -شبکه های دسترسی -فرستنده -گیرنده های خط اشتراک دیجیتالی با نرخ بیت بالا (HDSL)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T G.991.2991سری G – سامانه های انتقال و رسانه -سامانه های دیجیتال و شبکه ها- -بخش های دیجیتال و سامانه خط دیجیتال -شبکه های دسترسی -فرستنده -گیرنده های خط اشتراک دیجیتالی سرعت بالای تک زوجی (SHDSL)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T G.992.1992سری G- سامانه های انتقال و رسانه -سامانه های دیجیتال وشبکه ها-سامانه های انتقال دیجیتال -بخشهای دیجیتال و سامانه خط دیجیتال -شبکه های دسترسی -فرستنده -گیرنده های خط اشتراک دیجیتالی نامتقارن (ADSL)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T G.994.1994سری G- سامانه های انتقال و رسانه -سامانه های دیجیتال وشبکه ها–بخشهای دیجیتال و سامانه خط دیجیتال -شبکه های دسترسی -رویه های دست دهی در فرستنده -گیرنده های خط اشتراک دیجیتالی (ADSL)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T G.995.1995سری G- سامانه های انتقال و رسانه -سامانه های دیجیتال وشبکه ها–بخشهای دیجیتال و سامانه خط دیجیتال -شبکه های دسترسی -نگرش کلی به توصیه نامه های خط اشتراک دیجیتالی (DSL)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T G.996.1996سری G- سامانه های انتقال و رسانه -سامانه های دیجیتال وشبکه ها–بخشهای دیجیتال و سامانه خط دیجیتال -شبکه های دسترسی -رویه های آزمون برای فرستنده -گیرنده های خط اشتراک دیجیتالی (DSL)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T G.997.1997سری G- سامانه های انتقال و رسانه -سامانه های دیجیتال وشبکه ها–بخشهای دیجیتال و سامانه خط دیجیتال -شبکه های دسترسی -مدیریت لایه فیزیکی برای فرستنده -گیرنده های خط اشتراک دیجیتالی (DSL)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T H.235.1235سری H- سامانه های دیداری و شنیداری و چند رسانه ای – زیر ساخت سرویس های دیداری و شنیداری – جنبه های سامانه ای – امنیت H.323 نمایه امنیت پایه11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/160
ISIRI-ITU-T K.6161سری های k- حفاظت در برابر تداخل-راهنمای اندازه گیری و پیش بینی عددی میدان های الکترو مغناطیس برای تایید محدوده های قرار گرفتن انسان در معرض تاسیسات مخابرات11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/140
ISIRI-ITU-T L.1515سری L- ساختمان – نصب و حفاظت کابل ها و سایر عناصر تاسیسات بیرونی -شبکه های نوری توزیع محلی- عواملی که باید برای ایجاد آن ها لحاظ شود11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/120
ISIRI-ITU-T L.6161سری های L- ساخت و ساز – نصب و حفاظت از کابل ها و سایر عناصر خارج از تاسیسات -نصب کابل فیبر نوری با فن شناوری11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/180/10
ISIRI-ITU-T M.14001400سری های M- مدیریت مخابراتی ، شامل شبکه مدیریت مخابراتی (TMN) و نگهداری شبکه -تبادل اطلاعات و توافقات -توافقاتی برای اتصال متقابل بین اپراتورهای شبکه11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/020
ISIRI-ITU-T M.14011401سری های M- مدیریت مخابراتی- شامل شبکه مدیریت مخابراتی (TMN) و نگهداری شبکه – تبادل اطلاعات و توافقات – تدوین رسمی توافق نامه اتصال متقابل بین اپراتورهای شبکه مخابراتی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/020
ISIRI-ITU-T M.21002100TMN و نگهداری شبکه -سیستم های انتقال بین المللی -مدارهای تلفن -تلگراف -نمابر و مدارهای اجاره ای -شبکه انتقال بین المللی حدود عملکرد برای آغاز به سرویس و نگه داری اتصالات و مسیرهای pdh چند اپراتوری بین المللی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T M.21012101TMN و نگهداری شبکه -سیستم های انتقال بین المللی -مدارهای تلفن -تلگراف -نمابر و مدارهای اجاره ای -شبکه انتقال بین المللی حدود عملکرد برای آغاز به سرویس و نگه داری بخشهای همتافت و مسیرهای SDH چند اپراتوری بین المللی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T M.21022102TMN و نگهداری شبکه -سیستم های انتقال بین المللی -مدارهای تلفن -تلگراف -نمابر و مدارهای اجاره ای -شبکه انتقال بین المللی آستانه های نگه داری و رویه های ساز و کارهای بازیابی (حفاظت و بازگردانی )بخش های همتافت و دنباله های VC (مسسیرها)در SDH بین المللی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T M.21202120TMN و نگهداری شبکه -سیستم های انتقال بین المللی -مدارهای تلفن -تلگراف -نمابر و مدارهای اجاره ای -شبکه انتقال بین المللی رویه های آشکار سازی و تعیین محل عیب در سیسیتم های انتقال -بخش ها و مسیرهای چند اپراتوری بین المللی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T M.3016.03016سری های M- مدیریت مخابراتی ، شامل شبکه مدیریت مخابراتی (TMN) و نگهداری شبکه – شبکه مدیریت مخابراتی امنیت برای سطح مدیریت -نگرش کلی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/020
ISIRI-ITU-T M.3016.13016سری های M- مدیریت مخابراتی ، شامل شبکه مدیریت مخابراتی (TMN) و نگهداری شبکه – شبکه مدیریت مخابراتی امنیت برای سطح مدیریت -الزامات امنیت 
11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/020
ISIRI-ITU-T M.3016.23016سری های M- مدیریت مخابراتی ، شامل شبکه مدیریت مخابراتی (TMN) و نگهداری شبکه – شبکه مدیریت مخابراتی امنیت برای سطح مدیریت -خدمات امنیتی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/020
ISIRI-ITU-T M.3016.43016سری های M- مدیریت مخابراتی ، شامل شبکه مدیریت مخابراتی (TMN) و نگهداری شبکه – شبکه مدیریت مخابراتی – امنیت سطح مدیریت -فرم نمایه11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/020
ISIRI-ITU-T M.3210.13210سری -Mنگهداری شبکه و شبکه مدیریت مخابراتی -سامانه های انتقال بین المللی،مدارهای تلفن،تلگراف،دورنگار و مدار های استیجاری شبکه مدیریت مخابراتی سرویس های مدیریتی TMNبرای مدیریت امنیت IMT-200011398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/40
ISIRI-ITU-T O.172172سری های O- ویژگیهای تجهیزات اندازه گیری -تجهیزات برای اندازه گیری پارامتر رقمی و آنالوگ -رقمی -تجهیزات اندازه گیری لغزش و کند لغزش برای سامانه های رقمی مبتنی بر سلسله مراتب رقمی همزمان (sdh)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/020
ISIRI-ITU-T O.181181ویژگیهای تجهیزات اندازه گیری تجهیزات اندازه گیری پارامترهای رقمی و قیاسی -رقمی-تجهیزات ارزیابی عملکرد خطا در واسط های STM_N11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/050
ISIRI-ITU-T O.182182ویژگیهای تجهیزات اندازه گیری تجهیزات اندازه گیری پارامترهای رقمی و قیاسی -رقمی-تجهیزات ارزیابی عملکرد خطا در واسط های شبکه انتقال نوری11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/050
ISIRI-ITU-T O.211211سری های O- ویژگیهای تجهیزات اندازه گیری -تجهیزات برای اندازه گیری در شبکه های پروتکل اینترنت (IP) تجهیزات اندازه گیری و آزمون برای انجام آزمون ها در لایه پروتکل اینترنت (IP)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/140
ISIRI-ITU-T Q.15311531سری Q -سوئیچینگ و سینگنالینگ شبکه هوشمند – الزامات امنیتی UPT  برای مجموعه سرویس 111398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/30
ISIRI-ITU-T Q.812812سودهی و سیگنال دهی واسط 3 Q رخ نمون های پروتکل لایه بالایی برای واسطهای Q,X11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T Q.813813سری Q سوئیچینگ و سینگنالینگ – ویژگی های سامانه سیگنالینگ شماره 7- واسط Q3 عنصر سرویس کاربرد تبدیل های امنیتی برای عنصر سرویس عملیات های راه دور (STASE-ROSE)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/30
ISIRI-ITU-T Q.817817سری Q -سوئیچینگ و سینگنالینگ واسط Q3- زیر ساخت کلید عمومی برای شبکه مدیریت مخابرات (TMN PKI) نمایه های فهرست های ابطال گواهینامه و گواهینامه های دیجیتال11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/30
ISIRI-ITU-T T.122122سری های T- پایانه های برای خدمات دور ورزی- خدمت ارتباطی چند نقطه ای -تعریف خدمت11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/050
ISIRI-ITU-T T.611611سری T-پایانه های سرویس های دور ورزی واسط ارتباطی برنامه نویسی(PCI)APPLI/COMبرای سرویس های گروه 3نمابر-گروه4 نمابر،تله تکس،تلکس،رایانامه و انتقال فایل11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/050/99
ISIRI-ITU-T T.810810سری های T- پایانه هایی برای خدمات دور ورزی- فناوری اطلاعات – سامانه کد کننده تصویر گروه کارشناسی مشترک عکاسی 2000 (JPEG2000)  بی سیم11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/050
ISIRI-ITU-T T.851851سری های T- پایانه هایی برای خدمات دور ورزی- کد کردن تصویر – ثابت بر پایه ITU-T T.81(JPEG-1) با استفاده از کد کننده حسابی جایگزین11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/050
ISIRI-ITU-T X.10511051سری X- شبکه های داده ارتباطات باز و امنیت – امنیت مخابراتی – فن آوری اطلاعات –  فنون امنیتی – رهنمودهای مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 27002 برای سازمان های مخابراتی
11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/40
ISIRI-ITU-T X.11511151سری X- شبکه های داده ارتباطات سامانه باز و امنیت – امنیت مخابراتی – رهنمود درباره پروتکل اصالت سنجی مبتنی بر کلمه عبور امن با تبادل کلید11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/40
ISIRI-ITU-T X.741741سری X- شبکه های داده و ارتباطات سامانه باز – مدیریت اتصال متقابل سامانه های باز (OSI)  – فن آوری اطلاعات – اتصال متقابل سامانه های باز – مدیریت سامانه ها – اشیاء و مشخصه های کیفی برای کنترل دسترسی 11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/40
ISIRI-ITU-T X.841841سری X- شبکه های داده و ارتباطات  سامانه باز – امنیت -فن آوری اطلاعات – فنون امنیتی – اشیاء اطلاعات امنیتی برای کنترل دسترسی
11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/40
ISIRI-ITU-T Y.100100سری های X زیر ساخت اطلاعات جهانی -کلیات -نگرش کلی به توسعه استاندارد های زیر ساختی اطلاعات جهانی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/020
ISIRI-ITU-T Y.101101سری های Y جنبه های زیر ساخت اطلاعات جهانی و پروتکل اینترنت -زیر ساخت اطلاعات جهانی- کلیات -واژه نامه زیر ساخت اطلاعات جهانی – اصطلاحات و تعاریف11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/020
ISIRI-ITU-T Y.110110سری های Y زیر ساخت اطلاعات جهانی -کلیات -معماری چار چوب کاری و اصول زیر ساخت اطلاعات جهانی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/020
ISIRI-ITU-T Y.12211221سری Y -زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنت -جنبه های پروتکل اینترنت -معماری -دسترسی -توانمندی های شبکه و مدیریت منبع-کنترل ترافیک و کنترل ازدحام در شبکه های مبتنی بر پروتکل اینترنت (IP)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T Y.12911291سری Y -زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنت -جنبه های پروتکل اینترنت -معماری -دسترسی -توانمندی های شبکه و مدیریت منبع-چارچوب کاری معماری برای پشتیبانی از کیفیت سرویس در شبکه های بسته ای11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T Y.15411541سری Y -زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعد-جنبه های پروتکل اینترنت -کیفیت سرویس و کارایی شبکه -اهداف کارآیی شبکه برای سرویس های مبتنی بر پروتکل اینترنت (IP)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T Y.15611561سری Y- زیر ساختار اطلاعات سراسری و جنبه های پروتکل اینترنت جنبه های نسل بعدی – جنبه های پروتکل اینترنت – کیفیت سرویس و عمکرد شبکه  پارامترهای عملکردی و قابلیت دسترسی برای شبکه های MPLS
11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040.33/040/35
ISIRI-ITU-T Y.17101710سری Y- زیر ساختار اطلاعات سراسری و جنبه های پروتکل اینترنت جنبه های پروتکل اینترنت -عملیات – مدیریت اجرایی و نگه داری – الزمات چگونگی کارکرد عملیات و نگه داری برای شبکه های MPLS11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040.33/040/35
ISIRI-ITU-T Y.17111711سری Y- زیر ساختار اطلاعات سراسری – جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی – جنبه های پروتکل اینترنت -عملیات – مدیریت اجرایی و نگه داری سازوکار عملیات و نگه داری برای شبکه های MPLS11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040.33/040/35
ISIRI-ITU-T Y.17121712سری Y- زیر ساختار اطلاعات سراسری – جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی – جنبه های پروتکل اینترنت -عملیات – مدیریت اجرایی و نگه داری – چگونگی کارکرد OAM برای میان عمل بین  ATM ,
MPLS

11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040.33/040/35
ISIRI-ITU-T Y.17131713سری Y- زیر ساختار اطلاعات سراسری – جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی – جنبه های پروتکل اینترنت -عملیات – مدیریت اجرایی و نگه داری – آشکار سازی انشعاب نادرست در شبکه های MPLS11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040.33/040/35
ISIRI-ITU-T Y.17201720سری Y- زیر ساختار اطلاعات سراسری – جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی – جنبه های پروتکل اینترنت -عملیات – مدیریت اجرایی و نگه داری – سودهی حفاظتی در شبکه های MPLS11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040.33/040/35
ISIRI-ITU-T Y.20012001سری Y -زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعد-چارچوب کاری و مدل های معماری عملیاتی نگرش کلی به شبکه های نسل بعد (NGN)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T Y.20112011سری Y -زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعد-شبکه های نسل بعد-چارچوب کاری و مدل های معماری عملیاتی – اصول کلی و مدل مرجع کلی برای شبکه های نسل بعد11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T Y.20122012سری Y -زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعد-شبکه های نسل بعد-چارچوب کاری و مدل های معماری عملیاتی – الزامت عملیاتی و معماری شبکه های نسل بعد (NGN) انتشار یک 
11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T Y.20132013سری y- زیر ساخت اطلاعاتی جهانی- جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – شبکه های نسل بعدی – چارچوب های کاری و مدل های معماری کارکردی – معماری و الزامات کارکردی چارچوب کاری خدمات همگرا شده11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/020
ISIRI-ITU-T Y.20142014سری y- زیر ساخت اطلاعاتی جهانی- جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – شبکه های نسل بعدی – چارچوب های کاری و مدل های معماری کارکردی – توابع کنترلی وابسته شبکه در شبکه های نسل بعدی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/30
ISIRI-ITU-T Y.20152015سری y- زیر ساخت اطلاعاتی جهانی- جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – شبکه های نسل بعدی – چارچوب های کاری و مدل های معماری کارکردی – الزامات کلی برای جدا سازی مکان یاب -شناسه ID در شبکه نسل بعدی NGN11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/40
ISIRI-ITU-T Y.20212021سری y- زیر ساخت اطلاعاتی جهانی- جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – شبکه های نسل بعدی – چارچوب های کاری و مدل های معماری کارکردی – زیر سامانه چند رسانه ای پروتکل اینترنتی IMS برای شبکه های نسل بعدی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/30
ISIRI-ITU-T Y.20312031سری y- زیر ساخت اطلاعاتی جهانی- جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – شبکه های نسل بعدی – چارچوب های کاری و مدل های معماری کارکردی – معماری تقلیدی شبکه تلفنی سودهی عمومی – شبکه رقمی خدمات یکپارچه شده PSTN/ISDN11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/30
ISIRI-ITU-T Y.20512051سری Y- زیر ساخت اطلاعاتی جهانی – جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – شبکه های نسل بعدی – چارچوب های کاری و مدل های معماری کارکردی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/30
ISIRI-ITU-T Y.20912091سری y- زیر ساخت اطلاعاتی جهانی- جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – شبکه های نسل بعدی – چارچوب های کاری و مدل های معماری کارکردی -اصطلاحات و تعاریف شبکه های نسل بعدی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/30
ISIRI-ITU-T Y.21122112سری y- زیر ساخت اطلاعاتی جهانی- جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – شبکه های نسل بعدی – عملکرد و کیفیت خدمت – معماری کنترل کیفیت خدمت QoS برای شبکه های دسترسی پروتکل اینترنتی IP مبتنی بر اترنت11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/30
ISIRI-ITU-T Y.21212121سری y- زیر ساخت اطلاعاتی جهانی- جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – شبکه های نسل بعدی – عملکرد و کیفیت خدمت – الزامات پشتیبانی از فناوری انتقال آگاه به وضعیت جریان در شبکه نسل بعدی NGN11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/30
ISIRI-ITU-T Y.21712171سری Y- زیر ساخت اطلاعاتی جهانی – جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – شبکه های نسل بعدی – عملکرد و کیفیت خدمت – سطوح اولویت کنترل پذیرش در شبکه های نسل بعدی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/30
ISIRI-ITU-T Y.21722172سری y- زیر ساخت اطلاعاتی جهانی- جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – شبکه های نسل بعدی – عملکرد و کیفیت خدمت – سطوح اولویت بازگردانی خدمت در شبکه های نسل بعدی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/30
ISIRI-ITU-T Y.21742174سری Y- زیر ساخت اطلاعاتی جهانی – جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – شبکه های نسل بعدی – عملکرد و کیفیت خدمت – معماری توابع کنترل پذیرش و منبع racf11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/30
ISIRI-ITU-T Y.21752175سری y- زیر ساخت اطلاعاتی جهانی- جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – شبکه های نسل بعدی – عملکرد و کیفیت خدمت – معماری توابع کنترل پذیرش و منبع racf متمرکز شده برای شبکه های هسته سودهی بر چسبی چند پروتکلی MPLS11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/30
ISIRI-ITU-T Y.22112211سری Y- زیر ساخت اطلاعاتی جهانی – جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – شبکه های نسل بعدی – عملکرد و کیفیت خدمت – خدمات چند رسانه ای محاوره ای بی درنگ مبتنی بر زیر سامانه چند رسانه ای پروتکل اینترنتی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030
ISIRI-ITU-T Y.22122212سری y- زیر ساخت اطلاعاتی جهانی- جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – شبکه های نسل بعدی – جنبه های خدمت – قابلیت های خدمت و معماری خدمت -الزامات خدمات تحویل مدیریت شده11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/30
ISIRI-ITU-T Y.22132213سری Y- زیر ساخت اطلاعاتی جهانی – جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – شبکه های نسل بعدی – جنبه های خدمت -قابلیت های خدمت و معماری -خدمت – قابلیت هاو الزامات خدمت شبکه نسل بعدی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/020.33/040/30
ISIRI-ITU-T Y.22612261سری Y -زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعد-شبکه های نسل بعد-جنبه های سرویس میان عمل پذیری سرویس ها و شبکه ها در شبکه نسل بعد- سیر تحول شبکه تلفنی سوئیچ عمومی (PSTN)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISIRI-ITU-T Y.22712271سری Y- زیر ساخت اطلاعاتی جهانی -جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی- شبکه های نسل بعدی – جنبه های خدمت – قابلیت همکاری متقابل خدمات و شبکه ها در شبکه نسل بعدی – (NGN) تقلید شبکه تلفنی سودهی عمومی 11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/30
ISIRI-ITU-T Y.26012601سری Y- زیر ساخت اطلاعاتی جهانی -جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی- شبکه های نسل بعدی – الزامات و مشخصات اساسی شبکه های آتی مبتنی بر بسته 11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/30
ISIRI-ITU-T Y.26112611سری Y- زیر ساخت اطلاعاتی جهانی -جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی- شبکه های نسل بعدی – معماری سطح بالای شبکه های آتی مبتنی بر بسته11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/30
ISIRI-ITU-T Y.26122612سری Y- زیر ساخت اطلاعاتی جهانی -جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی- شبکه های نسل بعدی – شبکه های آتی الزامات عام و چارچوب کاری آدرس دهی – مسیر یابی و ارسال پیش سو در شبکه های آتی مبتنی بر بسته11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/30
ISIRI-ITU-TM.3016.33016سری های M – مدیریت مخابراتی- شامل شبکه مدیریت مخابراتی (TMN) و نگهداری شبکه – شبکه مدیریت مخابراتی -امنیت برای سطح مدیریت -ساز و کار امنیت11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/020
ISIRI-ITU-T-Y.14521452سری y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – جنبه های پروتکل اینترنتی – میان کاری – ترانک کردن صوت روی شبکه های پروتکل اینترنتی (IP)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/30
ISIRI-ITU-T-Y-10011001سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی – جنبه های پروتکل اینترنتی – کلیات -چارچوب کاری پروتکل اینترنتی (IP) چارچوب کاری برای همگرایی شبکه مخابراتی و فناور های شبکه پروتکل اینترنتی (IP)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/30
ISIRI-ITU-T-Y-120120سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی – کلیات – روش شناسی سناریوی زیر ساخت اطلاعات جهانی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/020.33/040/30
ISIRI-ITU-T-Y-12231223سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – جنبه های پروتکل اینترنتی – مدیریت منبع و قابلیت های شبکه – دسترسی و معماری – رهنمودهای میان کاری برای انتقال در پروتکل اینترنتی (IP)  مطمئن
11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/30
ISIRI-ITU-T-Y-12311231سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی- جنبه های پروتکل اینترنتی – مدیریت منبع و قابلیت های شبکه – دسترسی و معماری – معماری شبکه دسترسی پروتکل اینترنتی(IP)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/30
ISIRI-ITU-T-Y-12411241سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی- جنبه های پروتکل اینترنتی – مدیریت منبع و قابلیت های شبکه – دسترسی و معماری -پشتیبانی از خدمات مبتنی بر پروتکل اینترنتی (IP) با استفاده از قابلیت های انتقال پروتکل اینترنتی (IP)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/30
ISIRI-ITU-T-Y-12511251سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی- جنبه های پروتکل اینترنتی – مدیریت منبع و قابلیت های شبکه – دسترسی و معماری -مدل معماری کلی برای میان کاری11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/30
ISIRI-ITU-T-Y-12611261سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی- جنبه های پروتکل اینترنتی – مدیریت منبع و قابلیت های شبکه – دسترسی و معماری -الزامات خدمت و معماری خدمات صوتی روی سودهی برچسبی چند پروتکلی 11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/30
ISIRI-ITU-T-Y-12711271سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی- جنبه های پروتکل اینترنتی – مدیریت منبع و قابلیت های شبکه – دسترسی و معماری -چارچوب های کاری روی الزامات و قابلیت های شبکه برای پشتیبانی از مخابرات اضطراری روی شبکه11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/30
ISIRI-ITU-T-Y-12811281سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی- جنبه های پروتکل اینترنتی – مدیریت منبع و قابلیت های شبکه – دسترسی و معماری -خدمات پروتکل اینترنتی (IP)- سیار روی سودهی برچسبی چند پروتکلی (MPLS)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/020.33/040/30
ISIRI-ITU-T-Y-130130سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی – زیر ساخت اطلاعات جهانی-کلیات -معماری ارتباط اطلاعات11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/020.33/040/30
ISIRI-ITU-T-Y-13101310سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی – جنبه های پروتکل اینترنتی – انتقال – انتقال پروتکل اینترنتی (IP) روی مد انتقال غیر همزمان (ATM) در شبکه های عمومی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/20
ISIRI-ITU-T-Y-13111311سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی – جنبه های پروتکل اینترنتی – انتقال -شبکه های خصوصی مجازی مبتنی بر شبکه معماری عام و الزامات خدمت11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/20
ISIRI-ITU-T-Y-1311-11311سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی – جنبه های پروتکل اینترنتی – انتقال -شبکه های خصوصی مجازی پروتکل اینترنتی (IP VPN) مبتنی بر شبکه روی معماری سودهی برچسبی چند پروتکلی (MPLS)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/20
ISIRI-ITU-T-Y-13121312سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی – جنبه های پروتکل اینترنتی – انتقال -الزامات عام شبکه خصوصی مجازی لایه 1و عناصر معماری11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/20
ISIRI-ITU-T-Y-13131313سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی – جنبه های پروتکل اینترنتی – انتقال -خدمت شبکه خصوصی مجازی لایه 1و معمارهای شبکه11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/20
ISIRI-ITU-T-Y-13141314سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی – جنبه های پروتکل اینترنتی – انتقال -تجزیه کارکردی شبکه خصوصی مجازی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/20
ISIRI-ITU-T-Y-13151315سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی – جنبه های پروتکل اینترنتی – انتقال -پشتیبانی کیفیت خدمت (QoS) برای خدمات شبکه خصوصی مجازی (VPN)  چارچوب کاری و مشخصات11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/20
ISIRI-ITU-T-Y-140140سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی – زیر ساخت اطلاعات جهانی-کلیات -زیر ساخت اطلاعات جهانی (GLL) نقاط مرجع برای چارچوب کاری میان اتصال11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/020.33/040/30
ISIRI-ITU-T-Y-14011401سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی – جنبه های پروتکل اینترنتی – میان کاری – اصول میان کاری 11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/20
ISIRI-ITU-T-Y-14111411سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی – جنبه های پروتکل اینترنتی – میان کاری -میان کاری شبکه مد انتقال غیر همزمان – سودهی برچسبی چند پروتکلی (ATM-MPLS) میان کاری صفحه کاربر مد سلولی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/20
ISIRI-ITU-T-Y-14121412سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی – جنبه های پروتکل اینترنتی – شبکه های نسل بعدی -میان کاری – میان کاری شبکه مد انتقال غیر همزمان – سودهی برچسبی چند پروتکلی (ATM-MPLS) میان کاری صفحه کاربر مد قاب11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/20
ISIRI-ITU-T-Y-14141414سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – جنبه های پروتکل اینترنتی – میان کاری – خدمات صوتی – میان کاری شبکه سودهی برچسبی چند پروتکلی (MPLS)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/20
ISIRI-ITU-T-Y-1416-Q31503150سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – جنبه های پروتکل اینترنتی – میان کاری – سری Q سودهی و سیگنال دهی – پروتکل های و الزامات سیگنال دهی برای شبکه نسل بعدی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/20
ISIRI-ITU-T-Y-1417-Q-31513151سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – جنبه های پروتکل اینترنتی – میان کاری – سری q- سودهی و سیگنال دهی – پروتکل های و الزامات سیگنال دهی برای شبکه نسل بعدی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/30
ISIRI-ITU-T-Y-14181418سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – جنبه های پروتکل اینترنتی – میان کاری – شبکه لایه شبه سیمی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030.33/040/20
ISIRI-ITU-T-Y-14521452سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – جنبه های پروتکل اینترنتی – میان کاری – ترانک کردن صوت روی شبکه های پروتکل اینترنتی (IP)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030./33/040/30
ISIRI-ITU-T-Y-14531453سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – جنبه های پروتکل اینترنتی – میان کاری – میان کاری مدولاسیون حوزه زمان – پروتکل اینترنتی (TDM-IP میان کاری صفحه کاربر11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030./33/040/30
ISIRI-ITU-T-Y-14541454سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – جنبه های پروتکل اینترنتی – میان کاری – عملیات با انفصال پشت سر هم (TFO)- میان کاری شبکه پروتکل اینترنتی (IP) میان کاری صفحه کاربرد11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030./33/040/30
ISIRI-ITU-T-Y-15301530سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – جنبه های پروتکل اینترنتی – عملکرد شبکه و کیفیت خدمت – عملکرد پردازش برخوانی برای خدمت صوتی در شبکه های پروتکل اینترنتی (IP) آمیختگر11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030./33/040/30
ISIRI-ITU-T-Y-15421542سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – جنبه های پروتکل اینترنتی – عملکرد شبکه و کیفیت خدمت – چارچوب کاری دستیابی به اهداف عملکردی پروتکل اینترنتی (IP) انتها – به انتها11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030./33/040/30
ISIRI-ITU-T-Y-15431543سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – جنبه های پروتکل اینترنتی – عملکرد شبکه و کیفیت خدمت – اندازه گیری ها در شبکه های پروتکل اینترنتی (IP) برای ارزیابی عملکرد درون – دامنه ای11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030./33/040/30
ISIRI-ITU-T-Y-15441544سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – جنبه های پروتکل اینترنتی – عملکرد شبکه و کیفیت خدمت – پارامترهای عملکرد پروتکل اینترنتی (IP) چند بخشی11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030./33/040/30
ISIRI-ITU-T-Y-15601560سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – جنبه های پروتکل اینترنتی – عملکرد شبکه و کیفیت خدمت – پارامترهای عملکرد اتصال پروتکل کنترل انتقال  (TCP) با وجود جعبه های میانی
11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030./33/040/30
ISIRI-ITU-T-Y-17141714سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – جنبه های پروتکل اینترنتی – عملیات -نظارت و نگهداری – مدیریت سودهی برچسبی چند پروتکلی (MPLS) و چارچوب کاری عملیات – نظارت و نگهداری (OAM)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030./33/040/30
ISIRI-ITU-T-Y-17301730سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی – جنبه های پروتکل اینترنتی – عملیات -نظارت و نگهداری – الزامات توابع عملیات – نظارت و نگهداری (OAM) در شبکه های مبتنی بر اترنت و خدمات اترنت11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030./33/040/30
ISIRI-ITU-T-Y-17311731سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی – جنبه های پروتکل اینترنتی – عملیات – نظارت و نگهداری – سازو کارها و توابع عملیات – نظارت و نگهداری (OAM) برای شبکه های مبتنی بر اترنت11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030./33/040/30
ISIRI-ITU-T-Y-19101910سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – جنبه های پروتکل اینترنتی – تلویزیون پروتکل اینترنتی (IPTV) روی شبکه نسل بعدی (NGN) – معماری کارکردی تلویزیون پروتکل اینترنتی (IPTV)11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040/40
ISIRI-ITU-Y-14151415سری Y- زیر ساخت اطلاعات جهانی و جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعدی – جنبه های پروتکل اینترنتی – میان کاری11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/030./33/040/30
ISIRI-UPU  S23g-123پست -سامانه های شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) و ضبط و ذخیره داده های رادیویی (RDC) واسط های هوا -ارتباطات و واسط ها قسمت G مقادیر پارامتر برای سامانه های RFID باند 13/56 MHz 11398فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات33/040
ISO-IEC-TS  17021-1117021ارزیابی انطباق – الزامات نهاد‌های ارائه­ کننده خدمات ممیزی و گواهی­ کردن سیستم‌های مدیریت – قسمت11: الزامات شایستگی برای ممیزی و گــواهـی­ کردن سیستم ­های مدیریتِ مدیریت تسهیلات 11398اسفندکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت03.120.20
ISO-IEC-TS 17021-1017021ارزیابی انطباق- الزامات نهاد‌های ارائه­ کننده خدمات ممیزی و گواهی­ کردن سیستم‌های مدیریت- قسمت10: الزامات شایستگی برای ممیزی و گــواهـی­ کردن سیستم­ ای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی12535اسفندکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت03.120.20

دانلود کتاب مقاله استاندارد | پسورد سایت های علمی

برای سفارش موارد زیر، با تلگرام و یا ایمیل ما مکاتبه کنید. دانلود مقاله ، خرید ایبوک ، دانلود استاندارد ، دریافت پایان نامه و خرید پسورد دانشگاهی خرید کتابهای آمازون، خرید اکانت iThenticate

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا