دانلود استاندارد

دانلود استانداردهای BSI PD CEN TS 16555

استاندارد مدیریت نوآوری اتحادیه اروپا (استاندارد تی.اس 16555 نسخه 2015)

دانلود استاندارد BSI PD CEN TS 16555

استاندارد نوآوری SR CEN/TS 16555-1:2015 در حال حاضر در هفت بخش تدوین شده است. در ادامه عنوان هر بخش و فهرست مطالب انها اورده شده است.

استاندارد مدیریت نوآوری اتحادیه اروپا

استاندارد مدیریت نوآوری اتحادیه اروپا، یکی از معدود استانداردهای مدیریتی کلان و روزآمدی است که به منظور ایجاد یکپارچگی و هماهنگی بیشتر در زمینه مدیریت نوآوری در دسترس قرار گرفته است. استاندارد مدیریت نوآوری در اصل به صورت هفت سند استاندارد (از نوع مشخصه فنی) به طور جدا اما مرتبط با هم تدوین و انتشار یافته است. ولی در اینجا می توانید کلیه استانداردهای مورد نظر را در قالب پکیج با قیمت 39 هزار تومان خریداری کنید.

خرید استاندارد CEN TS 16555

نظام مدیریت نوآوری که در قالب مجموعه استانداردهای 16555 معرفی شده است، تلاش دارد رویکردها و اقدامات کلیدی مدیریتی را برای توسعه و تحقق هرچه بیشتر و بهتر نوآوری معرفی نماید.

هزینه 7 فایل استاندارد، که در زیر آورده شده است، 39 هزار تومان می باشد که پس از واریز هزینه ایمیل می شود.

BSI PD CEN TS 16555-1 Innovation Management Part 1 Innovation Management System

PD CEN/TS 16555-1:2013
CEN/TS 16555-1:2013 (E)

Contents Page

Foreword…………………………………………………………………………………………………………………………………….3
Introduction ………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1 Scope………………………………………………………………………………………………………………………………6
2 Normative references………………………………………………………………………………………………………..6
3 Terms and definitions ……………………………………………………………………………………………………….6
4 Context of the organisation ……………………………………………………………………………………………….6
5 Leadership for innovation………………………………………………………………………………………………….7
6 Planning for innovation success………………………………………………………………………………………..9
7 Innovation enablers/driving factors ………………………………………………………………………………….10
8 Innovation management process……………………………………………………………………………………..13
9 Performance assessment of the innovation management system……………………………………….15
10 Improvement of the innovation management system …………………………………………………………16
11 Innovation management techniques…………………………………………………………………………………17
Bibliography………………………………………………………………………………………………………………………………21

BSI PD CEN / TS 16555-1 مدیریت نوآوری بخش اول: سیستم مدیریت نوآوری

 

BSI PD CENTS 16555-2 Innovation management Part 2 Strategic intelligence management

CEN/TS 16555-2:2014 (E)

Contents Page

Foreword…………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
Introduction ………………………………………………………………………………………………………………………………………4
1 Scope ……………………………………………………………………………………………………………………………………5
2 Normative references …………………………………………………………………………………………………………….5
3 Terms and definitions ……………………………………………………………………………………………………………5
4 The strategic intelligence system …………………………………………………………………………………………..6
4.1 General process…………………………………………………………………………………………………………………….6
4.2 Identification of strategic intelligence needs…………………………………………………………………………..6
4.3 Gathering the information………………………………………………………………………………………………………7
4.4 Information analysis and valuation…………………………………………………………………………………………8
4.4.1 Information analysis and interpretation ………………………………………………………………………………….8
4.4.2 Analysis methods and tools …………………………………………………………………………………………………..8
4.4.3 Outcomes of the strategic intelligence system ……………………………………………………………………….9
4.4.4 Storage and future use of outcomes ………………………………………………………………………………………9
5 Management of the strategic intelligence system………………………………………………………………… 10
5.1 Description of the management of strategic intelligence system …………………………………………. 10
5.2 Leadership…………………………………………………………………………………………………………………………. 10
5.2.1 General responsibilities ……………………………………………………………………………………………………… 10
5.2.2 Top management ……………………………………………………………………………………………………………….. 11
5.2.3 SI coordination and resource management…………………………………………………………………………. 11
5.2.4 Strategic intelligence project lead(s)…………………………………………………………………………………… 12
5.3 SI steering process…………………………………………………………………………………………………………….. 12
5.4 SI implementation………………………………………………………………………………………………………………. 13
5.4.1 Description of the SI action implementation process…………………………………………………………… 13
5.4.2 Strategic intelligence action sheet design…………………………………………………………………………… 13
5.5 Resources to support strategic intelligence system ……………………………………………………………. 14
5.5.1 Competences …………………………………………………………………………………………………………………….. 14
5.5.2 Infrastructure and IT resources…………………………………………………………………………………………… 14
5.5.3 Financial planning ……………………………………………………………………………………………………………… 14
5.6 Protection and exploitation of results …………………………………………………………………………………. 15
5.7 Management of the appropriate flows of information…………………………………………………………… 15
6 Performance evaluation ……………………………………………………………………………………………………… 15
7 Improvement of the strategic intelligence system ……………………………………………………………….. 16
Annex A (informative) Sub-contracting……………………………………………………………………………………………. 17
Bibliography ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

CEN / TS 16555-2، مدیریت نوآوری – قسمت 2: مدیریت اطلاعات استراتژیک

 

CEN TS 16555-3 Innovation management Part 3- Innovation thinking

CEN/TS 16555-3:2014 (E)

CEN/TS 16555-3, Innovation management — Part 3: Innovation thinking دانلود استانداردهای مدیریت نوآوری سال 2015 بخش 1 تا 7گیگاپیپر
CEN/TS 16555-3, Innovation management — Part 3: Innovation thinking

Contents Page

Foreword…………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
Introduction ………………………………………………………………………………………………………………………………………4
1 Scope ……………………………………………………………………………………………………………………………………5
2 Normative references …………………………………………………………………………………………………………….5
3 Terms and definitions ……………………………………………………………………………………………………………5
4 Innovation thinking………………………………………………………………………………………………………………..5
4.1 General………………………………………………………………………………………………………………………………….5
4.2 Key drivers ……………………………………………………………………………………………………………………………6
4.3 Supportive behaviours and competencies ……………………………………………………………………………..6
4.3.1 General………………………………………………………………………………………………………………………………….6
4.3.2 Behaviours ……………………………………………………………………………………………………………………………6
4.3.3 Competencies ……………………………………………………………………………………………………………………….7
5 Innovation thinking – steps involved………………………………………………………………………………………7
5.1 General………………………………………………………………………………………………………………………………….7
5.2 Step 1 – Information gathering……………………………………………………………………………………………….8
5.3 Step 2 – Generating solutions………………………………………………………………………………………………..8
5.4 Step 3 – Rapid learning ………………………………………………………………………………………………………….9
5.5 Step 4 – Validation…………………………………………………………………………………………………………………9
5.6 Step 5 – Synthesis of outputs ………………………………………………………………………………………………..9
5.7 Step 6 – Outcomes…………………………………………………………………………………………………………………9
Annex A (informative) Case Studies………………………………………………………………………………………………… 11
A.1 Case study 1: Company A ………………………………………………………………………………………………….. 11
A.1.1 Introduction……………………………………………………………………………………………………………………….. 11
A.1.2 Process ……………………………………………………………………………………………………………………………… 11
A.1.3 Step 1 – Information gathering……………………………………………………………………………………………. 12
A.1.4 Step 2 – Generating solutions…………………………………………………………………………………………….. 12
A.1.5 Step 3 – Rapid learning ………………………………………………………………………………………………………. 12
A.1.6 Step 4 – Validation……………………………………………………………………………………………………………… 12
A.1.7 Step 5 – Synthesis of outputs …………………………………………………………………………………………….. 12
A.1.8 Step 6 – Outcomes……………………………………………………………………………………………………………… 12
A.2 Case study 2 – Company B…………………………………………………………………………………………………. 13
A.2.1 Introduction……………………………………………………………………………………………………………………….. 13
A.2.2 Process ……………………………………………………………………………………………………………………………… 14
A.2.3 Step 1 – Information gathering……………………………………………………………………………………………. 14
A.2.4 Step 2 – Generating solutions…………………………………………………………………………………………….. 14
A.2.5 Step 3 – Rapid learning ………………………………………………………………………………………………………. 14
A.2.6 Step 4 – Validation……………………………………………………………………………………………………………… 14
A.2.7 Step 5 – Synthesis of outputs …………………………………………………………………………………………….. 15
A.2.8 Step 6 – Outcomes……………………………………………………………………………………………………………… 15
Bibliography ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

CEN / TS 16555-3، مدیریت نوآوری – قسمت 3: تفکر نوآوری

 

CEN TS 16555-4 Innovation management Part 4 Intellectual property management

CEN/TS 16555-4:2014 (E)

CEN/TS 16555-4, Innovation management — Part 4: Intellectual property management دانلود استانداردهای مدیریت نوآوری سال 2015 بخش 1 تا 7گیگاپیپر
CEN/TS 16555-4, Innovation management — Part 4: Intellectual property management

Contents Page
Foreword…………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
Introduction ………………………………………………………………………………………………………………………………………4
1 Scope ……………………………………………………………………………………………………………………………………5
2 Normative references …………………………………………………………………………………………………………….5
3 Terms and definitions ……………………………………………………………………………………………………………5
4 Concept and purpose of intellectual property management ……………………………………………………6
5 The intellectual property strategy…………………………………………………………………………………………..8
5.1 The role of top management…………………………………………………………………………………………………..8
5.2 Interactions with various functions ………………………………………………………………………………………..9
5.3 Competences and skills requirements………………………………………………………………………………… 10
5.4 Budget and cost control …………………………………………………………………………………………………….. 11
5.5 Communication………………………………………………………………………………………………………………….. 11
6 Implementation of the IP strategy……………………………………………………………………………………….. 12
6.1 Traceability………………………………………………………………………………………………………………………… 12
6.2 IP decision making …………………………………………………………………………………………………………….. 12
6.3 Strategic intelligence and risk management ……………………………………………………………………….. 13
6.4 IPR portfolio development, management and exploitation…………………………………………………… 14
6.4.1 Structuring IPR portfolio…………………………………………………………………………………………………….. 14
6.4.2 Analysis of the potential IPR ………………………………………………………………………………………………. 14
6.4.3 Intellectual property exploitation ………………………………………………………………………………………… 15
6.4.4 Acquisition, sale, concession and licensing (-in and -out) of third parties IP rights ……………… 16
Annex A (informative) Authenticated documentation to record IP ……………………………………………………. 17
Annex B (informative) Innovation and invention disclosure …………………………………………………………….. 18
Annex C (normative) Methods and criteria for the assessment of IP rights………………………………………. 19
C.1 Objectives and principles …………………………………………………………………………………………………… 19
C.2 Strategic criteria…………………………………………………………………………………………………………………. 20
C.3 Qualitative criteria………………………………………………………………………………………………………………. 22
C.4 Quantitative criteria ……………………………………………………………………………………………………………. 23
Annex D (informative) IP and standardization………………………………………………………………………………….. 26
D.1 General………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
D.2 Various strategies of the organization relayed by intellectual property………………………………… 27
Annex E (informative) Intellectual property management in a collaborative environment …………………. 28
E.1 Introduction……………………………………………………………………………………………………………………….. 28
E.2 Definition …………………………………………………………………………………………………………………………… 28
E.3 Scope of collaborative contexts………………………………………………………………………………………….. 29
E.4 Different types of collaboration in the innovation process…………………………………………………… 29
E.5 Legal………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
E.6 Collaboration to create; impact of financing sources on IP ownership, assignment …………….. 31
E.7 General best practices to comply with………………………………………………………………………………… 31
Bibliography ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

CEN / TS 16555-4، مدیریت نوآوری – قسمت 4: مدیریت مالکیت معنوی

 

CEN/TS 16555-5, Innovation management — Part 5: Collaboration management

CEN/TS 16555-5:2014 (E)

CEN/TS 16555-5, Innovation management — Part 5: Collaboration management دانلود استانداردهای مدیریت نوآوری سال 2015 بخش 1 تا 7گیگاپیپر
CEN/TS 16555-5, Innovation management — Part 5: Collaboration management

Contents Page
Foreword…………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
Introduction ………………………………………………………………………………………………………………………………………4
1 Scope ……………………………………………………………………………………………………………………………………5
2 Normative references …………………………………………………………………………………………………………….5
3 Terms and definitions ……………………………………………………………………………………………………………5
4 Collaboration…………………………………………………………………………………………………………………………5
4.1 General………………………………………………………………………………………………………………………………….5
4.2 Collaboration and its benefits ………………………………………………………………………………………………..5
4.3 Types of collaboration …………………………………………………………………………………………………………..6
5 Collaboration at different stages in the innovation process…………………………………………………….8
6 Management of collaboration…………………………………………………………………………………………………9
6.1 General………………………………………………………………………………………………………………………………….9
6.2 Internal collaboration …………………………………………………………………………………………………………….9
6.2.1 Culture ………………………………………………………………………………………………………………………………….9
6.2.2 Management commitment ……………………………………………………………………………………………………..9
6.2.3 Resources……………………………………………………………………………………………………………………………..9
6.3 External collaboration ………………………………………………………………………………………………………… 10
6.3.1 Criteria for external collaboration……………………………………………………………………………………….. 10
6.3.2 Finding the right partners …………………………………………………………………………………………………… 10
6.3.3 The collaboration agreement………………………………………………………………………………………………. 11
6.3.4 Governance ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11
6.3.5 Intellectual property …………………………………………………………………………………………………………… 11
7 Collaboration between large and small organizations …………………………………………………………. 12
7.1 General………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
7.2 Small organizations……………………………………………………………………………………………………………. 12
7.3 Large organizations……………………………………………………………………………………………………………. 12
8 Encouraging collaboration …………………………………………………………………………………………………. 13
8.1 General………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
8.2 Collaboration across time and distance ……………………………………………………………………………… 13
Annex A (informative) Case studies ………………………………………………………………………………………………… 15
A.1 Case study 1 – An open innovation consortium ………………………………………………………………….. 15
A.2 Case study 2 – Bilateral collaboration…………………………………………………………………………………. 15
A.3 Case study 3 – A public-private partnership ……………………………………………………………………….. 15
Bibliography ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

CEN / TS 16555-5، مدیریت نوآوری – قسمت 5: مدیریت همکاری

 

CEN/TS 16555-6, Innovation management — Part 6: Creativity management

CEN/TS 16555-6:2014 (E)

CENTS 16555-6, Innovation management — Part 6 Creativity management دانلود استانداردهای مدیریت نوآوری سال 2015 بخش 1 تا 7گیگاپیپر
CENTS 16555-6, Innovation management — Part 6 Creativity management

Contents Page
Foreword…………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
Introduction ………………………………………………………………………………………………………………………………………4
1 Scope ……………………………………………………………………………………………………………………………………5
2 Normative references …………………………………………………………………………………………………………….5
3 Terms and definitions ……………………………………………………………………………………………………………5
4 Understanding creativity within an organization …………………………………………………………………….6
5 Creative leadership and setting policy……………………………………………………………………………………6
6 Managing the creative process ………………………………………………………………………………………………6
7 Types of creative ideas ………………………………………………………………………………………………………….7
7.1 General………………………………………………………………………………………………………………………………….7
7.2 Ideas identifying a need …………………………………………………………………………………………………………8
7.3 Ideas identifying a solution ……………………………………………………………………………………………………8
8 Encouraging participation in idea generation – motivation……………………………………………………..8
9 Evaluation and selection of ideas…………………………………………………………………………………………..9
9.1 Idea generation ……………………………………………………………………………………………………………………..9
9.2 Collecting ideas …………………………………………………………………………………………………………………….9
9.3 Selecting and refining ideas ……………………………………………………………………………………………….. 10
10 Documentation and intellectual property…………………………………………………………………………….. 11
Annex A (informative) Case studies ………………………………………………………………………………………………… 12
A.1 Case study 1 – Sourcing ideas from end users……………………………………………………………………. 12
A.2 Case study 2 – Adapting an idea from outside the organization…………………………………………… 12
A.3 Case study 3 – Collaborating with an external partner…………………………………………………………. 13
Bibliography ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

CEN / TS 16555-6، مدیریت نوآوری – قسمت 6: مدیریت خلاقیت

 

CEN/TS 16555-7, Innovation management — Part 7: Innovation management assessment

CEN/TS 16555-7:2015 (E)

CEN/TS 16555-7, Innovation management — Part 7: Innovation management assessment دانلود استانداردهای مدیریت نوآوری سال 2015 بخش 1 تا 7گیگاپیپر
CEN/TS 16555-7, Innovation management — Part 7: Innovation management assessment

Contents Page
European foreword……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
Introduction ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1 Scope……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
2 Normative references…………………………………………………………………………………………………………………… 6
3 Terms and definitions ………………………………………………………………………………………………………………….. 7
4 Types of innovation management assessment approaches …………………………………………………… 8
4.1 General……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
4.2 Check-list assessment…………………………………………………………………………………………………………………… 8
4.3 Maturity assessment …………………………………………………………………………………………………………………….. 9
4.4 Benchmarking assessment ………………………………………………………………………………………………………….. 9
4.5 Application of the innovation management assessment approaches………………………………… 10
5 Guidelines for innovation management assessment ……………………………………………………………. 11
5.1 General…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
5.2 Preparation for the innovation management assessment…………………………………………………… 11
5.2.1 Defining the need for and objectives of the innovation management assessment ………….. 11
5.2.2 Defining the scope of the innovation management assessment …………………………………………. 13
5.2.3 Identifying the most suitable approach and tool for the innovation management
assessment…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
5.3 Execution of the innovation management assessment ………………………………………………………… 15
5.3.1 Timing and team for the innovation management assessment ………………………………………….. 15
5.3.2 Conducting the innovation management assessment ………………………………………………………….. 16
5.4 Action plan development for improvement of the innovation management system………. 17
5.4.1 General…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
5.4.2 Developing the action plan for an improved innovation management system………………… 17
5.4.3 Documentation and communication of the innovation management assessment
results…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
5.5 Realization of measurable results from the innovation management assessment …………. 19
Annex A (informative) Comparison of innovation management assessment methods and
finding the right tools ………………………………………………………………………………………………………………… 20
Annex B (normative) Deliverables and expected impact from innovation management
assessment…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

CEN / TS 16555-7، مدیریت نوآوری – قسمت 7: ارزیابی مدیریت نوآوری

دانلود کتاب مقاله استاندارد | پسورد سایت های علمی

برای سفارش موارد زیر، با تلگرام و یا ایمیل ما مکاتبه کنید. دانلود مقاله ، خرید ایبوک ، دانلود استاندارد ، دریافت پایان نامه و خرید پسورد دانشگاهی خرید کتابهای آمازون، خرید اکانت iThenticate

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا