دانلود کتاب

دانلود کتاب OCP Java SE 8 Programmer II Exam Guide

خرید ایبوک راهنمای آزمون برنامه نویسی جاوا

خرید کتاب OCP Java SE 8 Programmer II Exam Guide

برای دریافت نسخه الکترونیکی کتاب OCP Java SE 8 Programmer II Exam Guide (Exam 1Z0-809) 7th Edition با ما مکاتبه کنید. این کتاب در فرمتهای Epub , AZW , Mobi و همچنین فرمت PDF تبدیل شده موجود است. پس از واریز هزینه ایبوک ارسال می شود.

دانلود کتاب OCP Java SE 8 Programmer II Exam Guide

 دانلود کتاب OCP Java SE 8 Programmer II Exam Guide (Exam 1Z0-809) 7th Edition خرید ایبوک راهنمای آزمون برنامه نویسی جاوا دریافت PDF شابک 1260117383
دانلود کتاب OCP Java SE 8 Programmer II Exam Guide (Exam 1Z0-809) 7th Edition شابک 1260117383

OCP Java SE 8 Programmer II Exam Guide (Exam 1Z0-809) 7th Edition

by Kathy Sierra (Author), Bert Bates (Author), Elisabeth Robson (Author)

Price = 15$  ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه

ISBN-13: 978-1260117387
ISBN-10: 1260117383

Print Length: 925 pages
Publisher: McGraw-Hill Education; 7 edition (May 11, 2018)
Publication Date: May 11, 2018

درباره ایبوک OCP Java SE 8 Programmer II Exam Guide

A Complete, Integrated Study System for OCP Exam 1Z0-809

Study for the OCP Java SE 8 Programmer II exam using this effective exam preparation guide from Oracle Press. Written by a team of experts, including two developers of the original exam, OCP Java SE 8 Programmer II Exam Guide (Exam 1Z0-809) offers comprehensive coverage of every subject on the test and lays out essential Java programming skills.

Download OCP Java SE 8 Programmer II Exam Guide

Throughout, step-by-step exercises; self-tests; and “Exam Watch,” “Inside the Exam,” and “On the Job” sections highlight salient points and aid in learning. In all, the book and accompanying digital content feature more than 350 practice questions that mirror those on the live test in tone, format, and content.

Clearly explains every topic on Exam 1Z0-809, including:

•Declarations, access control, and enums
•Object orientation
•Assertions and exceptions
•Dates, times, locales, and resource bundles
•I/O and NIO
•Generics and collections
•Inner classes
•Lambda expressions and functional interfaces
•Streams
•Threads
•Concurrency
•JDBC

Electronic content includes:

•170 practice exam questions
•Fully customizable test engine
•Secured book PDF

فهرست مطالب کتاب OCP Java SE 8 Programmer II Exam Guide (Exam 1Z0-809)

OCP Java SE 8 Programmer II Exam Guide (Exam 1Z0-809)
by Kathy Sierra

Publisher: McGraw-Hill Education
Print ISBN: 9781260117387, 1260117383
eText ISBN: 9781260117370, 1260117375
Edition: 7th
Copyright year: 2018

Cover
Title Page
Copyright Page
Dedication
Contents
Acknowledgments
Preface
Introduction
1 Declarations, Access Control, and Enums
Java Class Design and Object Orientation: A Refresher
Define Classes and Interfaces (OCP Objectives 1.2, 2.1, and 2.2)
Class Declarations and Modifiers
Exercise 1-1: Creating an Abstract Superclass and Concrete Subclass
Use Interfaces (OCP Objective 2.5)
Declaring an Interface
Declaring Interface Constants
Declaring default Interface Methods
Declaring static Interface Methods
Declare Class Members (OCP Objectives 1.2, 1.6, 2.1, and 2.2)
Access Modifiers
Nonaccess Member Modifiers
Constructor Declarations
Variable Declarations
Declare and Use enums (OCP Objective 2.4)
Declaring enums
Certification Summary
Two-Minute Drill
Q&A Self Test
Self Test Answers
2 Object Orientation
Encapsulation (OCP Objective 1.1)
Inheritance and Polymorphism (OCP Objectives 1.2 and 1.3)

ocp java se 8 programmer ii exam guide pdf

The Evolution of Inheritance
IS-A and HAS-A Relationships
Polymorphism (OCP Objective 1.3)
Overriding/Overloading (OCP Objectives 1.2, 1.3, and 2.5)
Overridden Methods
Overloaded Methods
Casting (OCP Objectives 1.2 and 1.3)
Implementing an Interface (OCP Objective 2.5)
Java 8—Now with Multiple Inheritance!
Legal Return Types (OCP Objectives 1.2 and 1.3)
Return Type Declarations
Returning a Value
Constructors and Instantiation (OCP Objectives 1.2 and 1.3)
Constructor Basics
Constructor Chaining
Rules for Constructors
Determine Whether a Default Constructor Will Be Created
Overloaded Constructors
Singleton Design Pattern (OCP Objective 1.5)
What Is a Design Pattern?
Problem
Solution
Benefits
Immutable Classes (OCP Objective 1.5)
Initialization Blocks (OCP Objective 1.6)
Statics (OCP Objective 1.6)
Static Variables and Methods
Certification Summary
Two-Minute Drill
Q&A Self Test
Self Test Answers
3 Assertions and Java Exceptions
Working with the Assertion Mechanism (OCP Objective 6.5)
Assertions Overview
Using Assertions
Using Assertions Appropriately
Working with Exception Handling (OCP Objectives 6.1, 6.2, 6.3, and 6.4)
Use the try Statement with multi-catch and finally Clauses
AutoCloseable Resources with a try-with-resources Statement
Certification Summary
Two-Minute Drill
Q&A Self Test
Self Test Answers

ocp: oracle certified professional java se 8 programmer ii study guide: exam 1z0-809 pdf

4 Dates, Times, Locales, and Resource Bundles
Dates, Times, and Locales (OCP Objectives 7.1, 7.2, 7.3, and 12.1)
Working with Dates and Times
The java.time.* Classes for Dates and Times
Properties Files (OCP Objective 12.2)
Resource Bundles (OCP Objectives 12.1, 12.2, and 12.3)
Java Resource Bundles
Default Locale
Choosing the Right Resource Bundle
Certification Summary
Two-Minute Drill
Q&A Self Test
Self Test Answers
5 I/O and NIO
File Navigation and I/O (OCP Objectives 8.1 and 8.2)
Creating Files Using the File Class
Using FileWriter and FileReader
Using FileInputStream and FileOutputStream
Combining I/O Classes
Working with Files and Directories
The java.io.Console Class
Files, Path, and Paths (OCP Objectives 9.1 and 9.2)
Creating a Path
Creating Files and Directories
Copying, Moving, and Deleting Files
Retrieving Information about a Path
Normalizing a Path
Resolving a Path
Relativizing a Path
File and Directory Attributes (OCP Objective 9.2)
Reading and Writing Attributes the Easy Way
Types of Attribute Interfaces
Working with BasicFileAttributes
Working with DosFileAttributes
Working with PosixFileAttributes
Reviewing Attributes
DirectoryStream (OCP Objectives 9.2 and 9.3)

OCP Java SE 8 Programmer II Exam Guide Free PDF Download

FileVisitor
PathMatcher
WatchService
Serialization (Objective 8.2)
Working with ObjectOutputStream and ObjectInputStream
Object Graphs
Using writeObject and readObject
How Inheritance Affects Serialization
Serialization Is Not for Statics
Certification Summary
Two-Minute Drill
Q&A Self Test
Self Test Answers
6 Generics and Collections
Override hashCode(), equals(), and toString() (OCP Objective 1.4)
The toString() Method
Overriding equals()
Overriding hashCode()
Collections Overview (OCP Objective 3.2)
So What Do You Do with a Collection?
Key Interfaces and Classes of the Collections Framework
List Interface
Set Interface
Map Interface
Queue Interface

oracle certified professional java se 8 programmer exam 1z0-809 pdf

Using Collections (OCP Objectives 2.6, 3.2, and 3.3)
ArrayList Basics
Autoboxing with Collections
The Java 7 “Diamond” Syntax
Sorting Collections and Arrays
Navigating (Searching) TreeSets and TreeMaps
Other Navigation Methods
Backed Collections
Using the PriorityQueue Class and the Deque Interface
Method Overview for Arrays and Collections
Method Overview for List, Set, Map, and Queue
Generic Types (OCP Objective 3.1)
The Legacy Way to Do Collections
Generics and Legacy Code
Mixing Generic and Nongeneric Collections
Polymorphism and Generics
Generic Methods
Generic Declarations
Certification Summary
Two-Minute Drill
Q&A Self Test
Self Test Answers
7 Inner Classes
Nested Classes (OCP Objective 2.3)
Inner Classes
Coding a “Regular” Inner Class
Referencing the Inner or Outer Instance from Within the Inner Class
Method-Local Inner Classes
What a Method-Local Inner Object Can and Can’t Do
Anonymous Inner Classes
Plain-Old Anonymous Inner Classes, Flavor One
Plain-Old Anonymous Inner Classes, Flavor Two
Argument-Defined Anonymous Inner Classes
Static Nested Classes
Instantiating and Using Static Nested Classes
Lambda Expressions as Inner Classes (OCP Objective 2.6)
Comparator Is a Functional Interface
Certification Summary
Two-Minute Drill
Q&A Self Test
Self Test Answers

oca java se 8 programmer i exam guide (exams 1z0-808)

8 Lambda Expressions and Functional Interfaces
Lambda Expression Syntax (OCP Objective 2.6)
Passing Lambda Expressions to Methods
Accessing Variables from Lambda Expressions
Functional Interfaces (OCP Objectives 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, and 4.4)
Built-in Functional Interfaces
What Makes an Interface Functional?
Categories of Functional Interfaces
Method References (OCP Objective 3.8)
Kinds of Method References
Write Your Own Functional Interface
Functional Interface Overview
Certification Summary
Two-Minute Drill
Q&A Self Test
Self Test Answers
9 Streams
What Is a Stream? (OCP Objective 3.4)
How to Create a Stream (OCP Objectives 3.5 and 9.3)
Create a Stream from a Collection
Build a Stream with Stream.of()
Create a Stream from an Array
Create a Stream from a File
Primitive Value Streams
Summary of Methods to Create Streams
Why Streams?
The Stream Pipeline (OCP Objective 3.6)
Streams Are Lazy
Operating on Streams (OCP Objectives 3.7 and 5.1)
Map-Filter-Reduce with average() and Optionals (OCP Objectives 5.3 and 5.4)
Reduce

Free Download OCP Java SE 8 Programmer II Exam Guide (Exam 1Z0-809) 2018

Using reduce()
Associative Accumulations
map-filter-reduce Methods
Optionals (OCP Objective 5.3)
Searching and Sorting with Streams (OCP Objectives 5.2 and 5.5)
Searching to See Whether an Element Exists
Searching to Find and Return an Object
Sorting
Methods to Search and Sort Streams
Don’t Modify the Source of a Stream
Collecting Values from Streams (OCP Objectives 3.8, 5.6, and 9.3)
Using collect() with Files.lines()
Exercise 9-1: Collecting Items in a List
Grouping and Partitioning
Summing and Averaging
Counting, joining, maxBy, and minBy
Stream Methods to Collect and Their Collectors
Streams of Streams (OCP Objective 5.7)
Generating Streams (OCP Objective 3.4)
Methods to Generate Streams
Caveat Time Again
A Taste of Parallel Streams
Certification Summary
Two-Minute Drill
Q&A Self Test
Self Test Answers
Exercise Answer

Free Download OCP Java SE 8 Programmer II Exam Guide (Exam 1Z0-809) 7th Edition

10 Threads
Defining, Instantiating, and Starting Threads (OCP Objective 10.1)
Making a Thread
Defining a Thread
Instantiating a Thread
Starting a Thread
Thread States and Transitions
Thread States
Preventing Thread Execution
Sleeping
Exercise 10-1: Creating a Thread and Putting It to Sleep
Thread Priorities and yield( )
Synchronizing Code, Thread Problems (OCP Objectives 10.2 and 10.3)
Preventing the Account Overdraw
Synchronization and Locks
Exercise 10-2: Synchronizing a Block of Code
Thread Deadlock
Thread Livelock
Thread Starvation
Race Conditions
Thread Interaction (OCP Objectives 10.2 and 10.3)
Using notifyAll( ) When Many Threads May Be Waiting
Certification Summary
Two-Minute Drill
Q&A Self Test
Self Test Answers
Exercise Answers

Free Download OCP Java SE 8 Programmer II Exam Guide

11 Concurrency
Concurrency with the java.util.concurrent Package
Apply Atomic Variables and Locks (OCP Objective 10.3)
Atomic Variables
Locks
Use java.util.concurrent Collections (OCP Objective 10.4)
Copy-on-Write Collections
Concurrent Collections
Blocking Queues
Controlling Threads with CyclicBarrier
Use Executors and ThreadPools (OCP Objective 10.1)
Identifying Parallel Tasks
How Many Threads Can You Run?
CPU-Intensive vs. I/O-Intensive Tasks
Fighting for a Turn
Decoupling Tasks from Threads
Use the Parallel Fork/Join Framework (OCP Objective 10.5)
Divide and Conquer
ForkJoinPool
ForkJoinTask
Parallel Streams (OCP Objective 10.6)
How to Make a Parallel Stream Pipeline
Embarrassingly Parallel, Take Two (with Parallel Streams)
A Parallel Stream Implementation of a RecursiveTask
Reducing Parallel Streams with reduce()
Certification Summary
Two-Minute Drill
Q&A Self Test
Self Test Answers
12 JDBC

Download PDF OCP Java SE 8 Programmer II Exam Guide (Exam 1Z0-809) 7th Edition

Starting Out: Introduction to Databases and JDBC
Talking to a Database
Bob’s Books, Our Test Database
Core Interfaces of the JDBC API (OCP Objective 11.1)
Connect to a Database Using DriverManager (OCP Objective 11.2)
The DriverManager Class
The JDBC URL
JDBC Driver Implementation Versions
Submit Queries and Read Results from the Database (OCP Objective 11.3)
All of Bob’s Customers
Statements
ResultSets
When Things Go Wrong—Exceptions and Warnings
Certification Summary
Two-Minute Drill
Q&A Self Test
Self Test Answers
A About the Online Content
McGraw-Hill Professional Media Center Download
Total Tester Online System Requirements
Single User License Terms and Conditions
Total Tester Online
Technical Support
Index

دانلود کتاب مقاله استاندارد | پسورد سایت های علمی

برای سفارش موارد زیر، با تلگرام و یا ایمیل ما مکاتبه کنید. دانلود مقاله ، خرید ایبوک ، دانلود استاندارد ، دریافت پایان نامه و خرید پسورد دانشگاهی خرید کتابهای آمازون، خرید اکانت iThenticate

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا