دانلود مقاله

معرفی مجموعه Pathway Studio و کاربرد آن

معرفی مجموعه Pathway Studio و کاربرد آن

امروزه، اکتشافات نوین در علوم پزشکی قرن بیستویکم، در نقطهي تقاطع علوم بیولوژي و پزشکی رخ میدهند. در روند تحقیقات مدرن امروزي، انتظار می رود تا محققین از ارائهي اطلاعات تکراري و ناکارآمد با آگاهی از اطلاعات منتشر شده در دنیا جلوگیري کنند. درمیان حجم عظیم اطلاعات، پژوهشگران به دنبال دادههایی در مورد عملکرد پروتئینها، مسیرهاي فعال یا غیرفعال شده در مراحل مختلف بیماري، بیومارکرها، پروسه هاي سلولی و … میباشند. خروجی محققان دنیا، در موضوعات بیولوژي و بیومدیکال، بالغ بر یک میلیون مقاله در سال است که این رقم سیر صعودي هم دارد. تنها راه بقاء در این اقیانوس اطلاعات بیولوژیکی، استفاده از تکنولوژيهاي خوانش ماشینی )(Machine Reading و نرم افزاري است. از همین روست که امروزه، الزویر، ارائه دهندهي پایگاه و پلتفرمی تحت عنوان Pathway Studioاست که ابزارهاي بیوانفورماتیک را با تکنولوژي خوانش ماشینی ترکیب می کند. این هنر تکنولوژي مدرن به منظور استخراج اطلاعات مرتبط با المانهاي  بیومدیکال نظیر پروتئین ها، مولکول هاي کوچک، بیماريها، پروسه هاي درون سلولی، سلولها، درمانها و … استفاده شده است.

معرفی مجموعه Pathway Studio و کاربرد آن Pathway Studio پایگاهی جامع شامل متن کامل مقالات، چکیدهها و اطلاعات مربوط به کارآزماییهاي بالینی گیگاپیپر
معرفی مجموعه Pathway Studio و کاربرد آن

معرفی Pathway Studio

Pathway Studio پایگاهی جامع شامل متن کامل مقالات، چکیدهها و اطلاعات مربوط به کارآزماییهاي بالینی ) (Clinical Trialاست که بیش از 10000ژورنال را تحت پوشش قرار داده و امکان دسترسی کاربرانش را به بزرگترین پایگاه بیومدیکال و مطالب مرتبط با آن فراهم میسازد. Pathway Studioامکان تحلیل اطلاعات مربوط به واکنشهاي سلولی، فعل و انفعالات پروتئینی و متابولیسمی را با تصویرسازي مکانیسم بیماريها و پروسههاي بیولوژیکی میسر می سازد. این پایگاه، با فراهم آوردن ابزارهاي آماري، به پژوهشگران، امکان استخراج و تحلیل اطلاعات تجربی و کاربردي خود را می دهد. با جستجوي مجموعهي حرفهاي Curated Signaling Pathwayو استفاده از تحلیلهاي آن، محققان قادر به مدلسازي تاثیر حالت ژنی یا پروتئینی افتراقی و فعل و انفعالات میان پروتئین ها بر روي بیماري شده و می توانند دست به ساده سازي روند بیولوژیکی مداخله کننده در تشخیص دارو بزنند. به عبارت ساده تر Pathway Studio می تواند به منظور افزایش کیفیت و کارایی

تحقیقات در زمینه هاي زیر مورد استفاده قرار گیرد:

یافتن بیماري هاي جدید و کم ظهور در منطقه ایران

پیش بینی و توضیح تاثیرات مخرب دارویی اهداف تحت تاثیر دارو و تحلیل مکانیسم هاي مخرب٢

انجام تحقیقات دارویی

تحلیل اطلاعات بیماران و مدل هاي بیولوژیکی

تحلیل توالی اطلاعات

یافتن جنبه هاي بیولوژیکی مولکولی مربوط به جمعیت ایران به منظور پیدا کردن بهترین و کاراترین

داروها

یافتن بیومارکرهاي بیماريها و حالات خاص و تاثیرات دارویی

پیش بینی بیومارکرهاي جدید

همزمان، اشتراك Pathway Studioمی تواند موجبات بهبود کیفیت تحصیلات در رشتههاي مختلف بیولوژي را در ایران فراهم کند. دانشگاه هاي وزارت بهداشت با دسترسی به این پایگاه، می توانند در برنامه آموزشی الزویر به نام Elsevier In The Classroomشرکت کنند و از این پایگاه به عنوان ابزاري براي تدریس همراه

با تعامل در کلاسها استفاده کنند. اساتید این دانشگاهها توسط نمونههاي دستهبندي شده و آموزشی این پایگاه که به منظور ارائهي آموزشی جامع در بستر محتواي بیولوژیکی طراحی شده اند، توانمندتر می شوند. با کمک این برنامه، دانشجویان می توانند مسائل بیولوژیکی پیچیده را به روش فعالانه و تعاملی آموزش ببینند.

شیوه ورود

براي استفاده از این مجموعه، کاربر بایستی از شناسه و رمز کاربري قبلا ثبتنام شده خود در یکی از پایگاههاي Scopusو یا ScienceDirectاستفاده کند. به عبارت دیگر، ورود به این مجموعه با نام کاربري و رمز عبور شما در Scopusو یا ScienceDirectامکان پذیر است. در صورتیکه، قبلا در Scopusو یا ScienceDirectثبت نام نکردهاید، به ترتیب زیر عمل کنید. در حالیکه به شبکه اینترنت دانشگاه متصل هستید، آدرس www.pathwaystudio.comرا در نوار آدرس مرورگر وارد نمایید. از سه لینک موجود در قسمت پایین و سمت چپ پایگاه بر روي لینک وسط یعنی Pathway Studio MammalPlusکلیک نمایید.

Pathway Studio enables analysis and visualization of disease mechanisms, gene expression and proteomics and

metabolomics data. It is an exhaustive resource of easily searchable data from biology articles describing interactions between molecules, cell processes, and diseases. It also helps biological researchers import and analyze

their experimental data using statistical tools. Browsing its expertly curated signaling pathway collection lets researchers put to use network and pathways analysis for modeling the impact of differential gene or protein expression and protein-protein interactions on disease, streamlining the involved biological process in drug target discovery. Visualizing free interactive signaling pathway samples from curated database outlines major

trends in biological research of signal transduction pathways.

Please select one of the following log inoptions:

Pathway studio Mammal

Pathway Studio MammalPlus

Pathway Studio Plant

Pathway studio Mamrnal+lus

Login

Please enter your username and password to login,

Username: I

Password:

Forgot password?

Register

Activate Remote Access

Request a free trial

View sample pathways

٣

در صفحه جدید می توانید در پایگاه ثبت نام نمایید. توجه داشته باشید که اگر تاکنون در پایگـاه Scopusو یـا ScienceDirectثبت نام کرده اید نیازي به ثبت نام جدید نیست و با وارد کردن نام کاربري و رمز عبوري کـه قبلا در این پایگاه ها استفاده کرده اید می توانید وارد پایگاه Pathway Studioشوید. در غیر این صورت بایـد

در پایگاه ثبت نام نمایید. براي ثبت نام روي گزینه Registerکلیک نماییـد و پـس از پایـان ثبـت نـام بـا نـام کاربري و رمز عبور ایجاد شده وارد پایگاه شوید.

دانلود کتاب مقاله استاندارد | پسورد سایت های علمی

برای سفارش موارد زیر، با تلگرام و یا ایمیل ما مکاتبه کنید. دانلود مقاله ، خرید ایبوک ، دانلود استاندارد ، دریافت پایان نامه و خرید پسورد دانشگاهی خرید کتابهای آمازون، خرید اکانت iThenticate

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا