سرقت ادبی Plagiarism

پارافریز Paraphrase چیست؟

تکنیکهای پارافریز (paraphrase) یا بازنویسی مقاله برای جلوگیری از سرقت ادبی

پارافریز Paraphrase چیست؟

پارافریز بمعنی تفسیر و تحلیل یک جمله است. درصورتی که بطور غیر عمد، تشابهی در متن(همه زبانها) وجود دارد از تکنیک های پارافریز (Paraphrasing) جهت رفع سرقت ادبی (Plagiarism) استفاده میشود. این امر علاوه بر تقویت مقاله نویسی، موجب میشود زمانی که شما در حال تهیه مطلب یا مقاله ای هستید، از رعایت قوانین علمی_ادبی در اثر خود، اطمینان حاصل فرمایید.

در سرویس جدید گیگاپیپر که تحت عنوان Paraphrasing ارائه می گردد مقالات با استفاده از شیوه های مرسوم و استاندارد Paraphrasing بازنویسی می شوند و درصد تشابه به شدت کاهش می یابد تا از این طریق ریسک رد شدن مقالات به علت سرقت ادبی plagiarism به صفر برسد. برای اطلاعات بیشتر با سرویس “چاپ مقاله” مکاتبه کنید.

چگونه پارافریز کنیم؟

کلمات را با کلمات هم معنی (بدون تغییر معنی) تعویض نمایید.
فاعل و فعل را تغییر دهید.
تنها به تغییر کلمات بسنده نکرده و متن را درک نموده و با زبان خود باز نویسی کنید.
در صورتی که تشابه متن شما بیش از 50% گزارش گردید، متن شما دچار سرقت علمی هست بنابراین حتما عمل ارجاع (Citation) را انجام دهید

مثالی از پارافریز Paraphrase

مثال زیر یک عبارت ساده ی paraphrase شده را مشاهده می نمایید:

1- Paraphrasing is a very important skill for most English tests.

2- For many tests of English, being skillful at paraphrasing is extremely important.

به جملات بالا دقت کنید و ببینید که جمله ی دوم از چه جهاتی در ساختار و لغت تغییر کرده، اما معنی یکسانی دارد. برای مثال از تغییرات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

very به extremely

English tests به tests of English

Paraphrasing is a very important skill به being skillful at paraphrasing

به طور کلی سه متد اصلی برای پارافریز کردن وجود دارد که اگر این سه متد با هم ترکیب شوند، جملات شما واضح و دقیق خواهند بود.

پارافریز Paraphrase چیست؟ تکنیک های پارافریز (Paraphrasing) سه روش برای پارافریز کردن خودتان متن ها را رایگان پارافریز کنید خدمات paraphrase پارافریز Paraphrase چیست؟ تکنیک های پارافریز (Paraphrasing) روش برای پارافریز کردن مقاله | پارافریز رایگان |خدمات paraphrase | نمونه از پارافریز قابل قبول
مثالهایی پارافریز Paraphrasing

سه روش برای پارافریز کردن

متد اول Paraphrasing: کلمات مترادف و هم معنی را جایگزین لغات جدید نمایید.

اکثر زبان آموزان سعی می کنند از روش استفاده کنند، اما این روشی قدری سخت است. درست است که زبان انگلیسی Synonyms مترادف های زیادی برای لغات مختلف دارد (مثال: big = larger) ، اما این مترادف ها همیشه همان معنی را نمی دهند. بنابراین در بعضی موارد، جملات نوشته شده از حالت طبیعی زبان انگلیسی خارج می شوند و مقداری عجیب و غریب به نظر می رسند. جملاتی که خوانایی و روانی معمول را نداشته باشند نمرات شما را در رایتینگ و اسپیکینگ کم می کنند.

برای مثال: به جمله ی زیر و دو paraphrase آن نگاه کنید.

ترجمه فارسی جمله اول:

پیدا کردن یک مکان مناسب برای مطالعه زبان انگلیسی می تواند سخت باشد.

1- It can be difficult to choose a suitable place to study English.

2- It is often a challenge to pick up a (x) relevant (x) school to learn English.

3- It is sometimes hard to select an appropriate place to learn English.

برای کسانی که زبان اصلی آنها انگلیسی نیست non-native، جملات بالا خیلی با هم فرق ندارند. اما برای افراد انگلیسی زبان Native، جمله ی 2 غیر طبیعی است. اولین مشکل کلمه ی pick up است. این فعل هم معنی choose نیست. بنابراین این بخش paraphrase شده در واقع غلط است. دومین مشکل کلمه ی relevant است. در بعضی موارد، relevant و suitable مترادف های خوبی هستند اما در این مثال این کلمات به هیچ عنوان از لحاظ معنی یکسان نیستند. جمله ی 3 پارافریز بهتری برای جمله 1 است چرا که تمام لغات تغییر یافته معانی یکسانی دارند.

متد دوم Paraphrasing: ترتیب قرار گرفتن لغات در جمله را تغییر دهید

تغییر ترتیب لغات در عبارت یا جمله معمولا راحت تر از پیدا کردن مترادف است و احتمال خطا در آن کمتر است. با این وجود، بعضی مواقع تعیین اینکه کدام لغات را تغییر دهیم ساده نیست. همچنین وقتی ترتیب لغات را تغییر می دهید، ممکن است لازم باشد که ساختار برخی لغات را نیز تغییر دهید. یا اینکه لازم باشد لغات دیگری را نیز اضافه کنید تا جمله از لحاظ گرامری درست باشد. در این اینجا دو پیشنهاد را برای تغییر ترتیب لغات ارائه می دهیم تا جملات بدون اشتباهی داشته باشید:

الف: اگر جمله ی اصلی دو و یا چند جمله واره Clause داشته باشد، ترتیب جمله واره ها Clauses را تغییر دهید.

1- If they have some help, most people can paraphrase effectively. However, practice is important because paraphrasing is difficult.

2 – Most people can paraphrase effectively, if they have some help. Paraphrasing is difficult, however, so practice is important.

ب: اگر جمله ی اصلی یک صفت و اسم دارد، صفت را به relative clause تغییر دهید.

1- Writing essays can be a challenging task.

2- Writing essays can be a task which is challenging.

متد سوم Paraphrasing: گرامر جمله را تغییر دهید

تغییر گرامر جمله به نظر سخت می آید، اما در واقع تغییر گرامر ساده تر از تغییر لغات است. بعلاوه، اگر از طریق تغییر گرامر، جمله را تغییر دهید و اشتباه هم کنید، باز هم جمله ی شما قابل فهم است. اما اگر برای تغییر جمله، لغت را تغییر دهید و اشتباه کنید، خواننده متن شما نمی فهمد که منظور شما چیست. در این جا دو پیشنهاد برای تغییر گرامر جمله بدون انجام اشتباه آورده شده است:

الف: در جمله ی اصلی بعضی از لغات را از لحاظ  parts of speech تغییر دهید.

The most effective way to build your English skill is to study regularly.

The most effective way of building your English skill is to do studying on a regular basis.

ب: اگر جمله ی اصلی حالت معلوم دارد Active voice، آن را مجهول Passive کنید و بالعکس:

To improve English, you should learn new vocabulary on a daily basis.

To improve English, new vocabulary should be learned on a daily basis.

سایتی رایگان جهت پارافریز متون انگلیسی

به سایت http://bestfreespinner.com  بروید. شما وقتی یک متن را بهش میدهید مشابه و هم معنی آن متن را به شما میدهد و با کمی ویرایش می توانید  خودتان متن ها را  رایگان پارافریز کنید !

تکنیک های پارافریز (Paraphrasing) روش برای پارافریز کردن خودتان متن ها را رایگان پارافریز کنید پارافریز Paraphrase چیست؟ تکنیک های پارافریز (Paraphrasing) روش برای پارافریز کردن مقاله | پارافریز رایگان |خدمات paraphrase | نمونه از پارافریز قابل قبولگیگاپیپر
پارافریز Paraphrase چیست؟ تکنیک های پارافریز (Paraphrasing) سه روش برای پارافریز کردن

Paraphrasing Defined

We’ve all watched television shows or heard news stories we wanted to tell others about. We may have told our friends, our family, or our coworkers about what happened, how it happened, and why it happened. We recounted the storyline, the main characters, the events, and important points using our own words. This is paraphrasing – using your own words to express someone else’s message or ideas. In a paraphrase, the ideas and meaning of the original source must be maintained; the main ideas need to come through, but the wording has to be your own.

Guidelines for Paraphrasing

How do you paraphrase a source?

Read the original two or three times or until you are sure you understand it.
Put the original aside and try to write the main ideas in your own words. Say what the source says, but no more, and try to reproduce the source’s order of ideas and emphasis.
Look closely at unfamiliar words, observing carefully the exact sense in which the writer uses the words.
Check your paraphrase, as often as needed, against the original for accurate tone and meaning, changing any words or phrases that match the original too closely. If the wording of the paraphrase is too close to the wording of the original, then it is plagiarism.
Include a citation for the source of the information (including the page numbers) so that you can cite the source accurately. Even when you paraphrase, you must still give credit to the original author.

Examples

Paraphrasing can be done with individual sentences or entire paragraphs. Here are some examples.

Original sentence:
Her life spanned years of incredible change for women.

Paraphrased sentence:
Mary lived through an era of liberating reform for women.

Original sentence:
Giraffes like Acacia leaves and hay, and they can consume 75 pounds of food a day.

Paraphrased sentence:
A giraffe can eat up to 75 pounds of Acacia leaves and hay every day.

Okay, now you try it. Here’s your original sentence:

تکنیک پارافریز

در تکنیک پارافریز, سه نکته مھم وجود دارد:

نکته اول Paraphrasing

نویسنده مقاله نباید تنھا به انجام تغییراتی در فعل و فاعل و کلمات درون جملات بسنده کند. انجام چنین تغییراتی به معنای انجام پارافریز صحیح و قابل قبول نیست. بلکه عمده این موارد جزو شواھد واضح و  Overt از ارتکاب به پلاجیاریزم است. دلیل ارتکاب به پلاجیاریزم دراین موارد این است: , Unacceptable paraphrasing یا پارافریز کردن غیر قابل قبول ازنظر ارتکاب پلاجیاریزم.

نکته دوم Paraphrasing

برای انجام پارافریز, نویسنده مقاله باید متن اوریجینال را کامل درک کرده و بعدا به زبان خودش متن مربوطه را نگارش کند. البته چنین کاری ممکن است در مرحله عمل, کاری بسیار سخت بنظر برسد ولی نیاز به تجربه و تمرین و ممارست و صد البته دقت و توجه به فرایند کار دارد.

نکته سوم Paraphrasing

انجام پارافریز به تنھایی کافی نیست بلکه حتی درصورتی که کسی متنی را پارافریز بکند باز ھم مرتکب پلاجیاریزم یا تقلب یا سرقت علمی و ادبی شده است, مگر آنکه اعتبار کار اوریجینال را به نویسنده اصلی بدھد. این کار ھم شدنی نخواھد بود مگر از طریق انجام ارجاع یا Citation صحیح به منبع مورد نظر.

مثالی از unacceptable paraphrasing

بعد از این توضیح آموزشی مقدماتی , درانتھا نمونه ای از متن اوریجینال را که حاوی سه جمله است را ابتدا ارائه می دھم و سپس دو نمونه از پارافریز کردن این متن را ھم به نمایش می گذارم که نمونه اول , نمونه ای غیر قابل قبول و یا unacceptable paraphrasing است و پلاجیاریزم محسوب می شود. نمونه دوم ھم نمونه ای از پارافریزینگ قابل قبول بر روی ھمان متن اوریجینال است که اینبار با ھنرمندی انجام شده و قوانین ذکر شده در بالا برای پرھیز از پلاجیاریزم در آن رعایت شده است.
متن اصلی:

این متن از صفحه اول کتابی با عنوان A Case Book of Family and Crime in the 1890s اثر ویلیام و ھمکاران .Williams et al انتخاب شده است.

The rise of industry, the growth of cities, and the expansion of the population were the three great
developments of late nineteenth century American history. As new, larger, steam-powered factories
became a feature of the American landscape in the East, they transformed farm hands into industrial
laborers, and provided jobs for a rising tide of immigrants. With industry came urbanization the growth of
large cities (like Fall River, Massachusetts, where the Bordens lived) which became the centers of
production as well as of commerce and trade.

نمونه ای از پارافریز غیر قابل قبول

و این ھم نمونه ای از پارافریز غیر قابل قبول ) ارتکاب پلاجیاریزم ( بر روی متن فوق:

The increase of industry, the growth of cities, and the explosion of the population were three large
factors of nineteenth century America. As steam-driven companies became more visible in the eastern
part of the country, they changed farm hands into factory workers and provided jobs for the large wave
of immigrants. With industry came the growth of large cities like Fall River where the Bordens lived which
turned into centers of commerce and trade as well as production.

نمونه ای از پارافریز قابل قبول

و این ھم نمونه ای از پارافریز سالم و قابل قبول بر روی ھمان متن اوریجینال:

Fall River, where the Borden family lived, was typical of northeastern industrial cities of the nineteenth
century. Steam-powered production had shifted labor from agriculture to manufacturing, and as
immigrants arrived in the US, they found work in these new factories. As a result, populations grew, and
large urban areas arose. Fall River was one of these manufacturing and commercial centers (Williams 1).

از آنجایی که توجه دقیق به فن صحیح پارافریز کردن یکی از نقاط ضعف پژوھشگران و نویسندگان محترم مقالات علمی است که ممکن است نھایتا منتج به ارتکاب پلاجیاریزم یا سرقت ادبی و علمی غیر عمدی توسط این عزیزان بشود که یکی از موارد خیلی مھم در زمینه اخلاق انتشار است, امیدوارم ارائه این مطلب و نمونه فوق, ایده ھای خوبی به این عزیزان در پرھیز از ارتکاب به پلاجیاریزم و رعایت اخلاق انتشار داده باشد. یکی دیگر از تکنیکھای مھم در پرھیز از پلاجیاریزم, تکنیک Summarizing می باشد.

معرفی سایت و نرم افزار عالی برای شناسایی پلاجیاریزم قبل از ارسال مقاله به مجلات

وب سایت turnitin.com

در زمینه شناسایی پلاجیاریزم در یک مقاله, بنظر می رسد که وب سایت  http://turnitin.com از معروف ترین و کاملترین گزینه ھا می باشد. منتھی استفاده از خدمات این سایت خیلی گران است و این سرویس به دانشگاه ھایی که تعداد زیادی پژوھشگر مشغول به کار دارند پیشنھاد می شود که اکانت دسترسی به این سرویس را می توانند خریداری و دراختیار پژوھشگران خود قرار بدھند. برای حل این مشکل گیگاپیپر، یوزر و پسوردهای از سایت turnitin دارد، که با پرداخت هزینه ای ناچیز به پژوهشکران ارسال می کند.

بررسی پلاجیاریزم مقاله با turnitin

خرید اکانت turnitin

وب سایت ithenticate

ھمان شرکتی که توسعه دھنده این سیستم است, سیستمھای دیگری را ھم توسعه داده است منجمله http://www.ithenticate.comکه این سرویس خاص
محبوبیت زیادی در بین مجلات علمی دارد که با استفاده از خدمات این سرویس, مقالات نویسندگان خود را قبل از انتشار , از نظر احتمال ارتکاب به پلاجیاریزم آزمایش می کنند. این سرویس ھم گزینه ارزانی برای استفاده شخصی پژوھشگران نیست، با اینحال گیگاپیپر با قیمتهای کمی سرویسهای زیر را فراهم کرده است.

بررسی سرقت ادبی مقاله با iThenticate

فروش اکانت iThenticate

منابع : سایت دکتر مهرداد  ویکی پدیا

 

 

 

دانلود کتاب مقاله استاندارد | پسورد سایت های علمی

برای سفارش موارد زیر، با تلگرام و یا ایمیل ما مکاتبه کنید. دانلود مقاله ، خرید ایبوک ، دانلود استاندارد ، دریافت پایان نامه و خرید پسورد دانشگاهی خرید کتابهای آمازون، خرید اکانت iThenticate

مقاله های مشابه

‫4 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا