دانلود گزارش

گزارش تحلیل ریسک‌ بازار نیروی کار ایران

دانلود گزارش BMI Iran Labour Market Risk Report Q2 2018

دانلود گزارش ریسک‌ بازار نیروی کار ایران

برای دانلود جدیدترین گزارشهای سایت BMI Research و همچنین گزارش Iran Labour Market Risk Report 2018 با گیگاپیپر مکاتبه کنید.
گزارش تحلیل ریسک‌ بازار نیروی کار ایران دانلود گزارش BMI Iran Labour Market Risk Report Q2 2018 خرید گزارشات bmiresearch Business Monitor Internationalگیگاپیپر
دانلود گزارش تحلیل ریسک‌ بازار نیروی کار ایران 2018

 

BMI Iran Labour Market Risk Report Q2 2018

راه اندازی موفق یک کسب و کار در کنار استمرار و ماندگاری این موفقیت ، همواره یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران و صاحبان هر کسب و کار است .
از طرفی در عصر حاضر، اطلاعات مرتبط ، به هنگام و معتبر لازمه موفقیت محسوب می شود. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که ساماندهی اطلاعات و استفاده به موقع از این عنصر حیات بخش، تاثیر بسزایی در پویایی تصمیمات لازم برای پیشبرد اهداف راهبردی شرکت های مختلف خواهد داشت .
با درک این حساسیت، ماموریت اصلی گروه تحقیقات گیگاپیپر، پایش بازار وصنایع با اهمیت درسطح کشور، منطقه وجهان و با هدف ارائه اطلاعات صحیح، مرتبط و به هنگام  به سرمایه گذاران است که قطعا می تواند راهنمای مؤثری دراتخاد تصمیم درست داشته باشد. در همین راستا تلاش چند ساله کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به انتشار گزارش های تحلیلی انجامیده است که یـــــکی از مهــــم ترین گـــــزارش های این مجمـــــوعه، گزارش های تحلیل ریسک می باشد.
دادههای گردآوری شده و پیشبینیهای ارائه شده در قالب گزارشهای ریسک، راهبردهای مناسبی برای افراد و سازمانهای فعال در حوزههای مختلف کسب و کار فراهم مینمایند.
با مطالعه این گزارشها میتوان ریسکهای مربوط به بازار کار، لجستیک، تجارت و سرمایهگذاری و امور مربوط به جرائم و امنیت را در 170کشور شناسایی و مدیریت نمود. در این گزارشها ریسکهای احتمالی در 80بازار نوظهور مورد ارزیابی قرار گرفته اند، ضمن اینکه پیشبینیهای دقیقی از چالشهای عملیاتی در هر کشور ارائه شده است. به علاوه امتیازات و رتبه منطقهای و جهانی هر بازار در گزارش ریسک عملیاتی مشخص شده است.

خدمات قابل ارائه در این گزارشها چیست؟

محتوای‌گزارش‌ها و‌راهبردهای‌ ارائه‌شده

. گزارش‌های‌ تفصیلی‌ و‌ دقیق‌در‌مورد ‌‌80 بازار‌ نوظهور
ارزیابی های انجام شده در زمینه ریسک عملیاتی و رتبه بندیهای منطقهای ریسک با هدف تدوین گزارشهای فصلی در حوزه
ریسکهای مربوط به تجارت و سرمایه گذاری، بازار کار، لجستیک و جرائم و امنیت با یکدیگر ترکیب شده اند.
گذرنامه ورود به کسب و کارهای ماندگار
.‌ریسک‌بازار‌کار
ریسکهای مهم و فرصتهای کسب و کار با در نظر گرفتن قابلیت
دسترسی به نیروی کار، کیفیت نیروی کار و همچنین هزینه های احتمالی بازارهای کار کنترل شده و محدود مورد ارزیابی قرار
میگیرند.
.‌ریسک‌لجستیک
ریسکها و منافع احتمالی مرتبط با بخش حمل و نقل و زیرساختهای خدمات رفاهی (آب، برق، گاز و )… مورد بررسی قرار میگیرند و
کیفیت، قابلیت دسترسی و هزینههای این بخشها در کنار بار مالی تشریفات اداری و هزینههای داد و ستد ارزیابی میشوند.
.ریسک‌تجارت‌و‌سرمایه‌گذاری از طریق پیشبینی و بررسی جریانهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بازارهای مهم واردات و صادرات، میزان مداخله دولت، نظام
مالیاتی، توسعه نظام حقوقی، محدودیتهای داد و ستد و مقررات مربوط به سرمایهگذاران، ریسکهای داد و ستد و سرمایه گذاری که پیشروی مؤسسات تجاری و سرمایه گذاران یک کشور است، بهروزرسانی میشوند.
.‌ریسک‌جرائم‌و‌امنیت
تهدیدها و خطرات احتمالی ناشی از جرم و جنایت، تروریسم و منازعات بینالمللی ارزیابی میشوند که ممکن است در زمان انجام عملیات تجاری در یک کشور بر کسب و کار و کارمندان شرکت سرمایهگذار تأثیرگذار باشند.
شاخص‌های‌ریسک
.‌شاخص‌ریسک‌عملیاتی
رتبهبندی چالشهای عملیاتی، امکان مقایسه و ارزیابی ریسکها و محدودیتهای عملیاتی را برای سرمایهگذاران احتمالی در 170کشور و 5منطقه فراهم میآورد.
داده‌های‌تطبیقی
.‌مقایسه‌و‌استخراج‌داده‌های‌‌170کشور
از این طریق امکان دسترسی سریع و آسان به بیش از 1/24میلیون داده اطلاعاتی برای بازارهای توسعهیافته، نوظهور و پیشرو فراهم آمده است
دسترسی‌به‌تحلیل‌گر
.‌دسترسی‌مستقیم‌به‌تحلیل‌گران‌ریسک‌عملیاتی از طریق دسترسی به تحلیلگران، میتوانید دادهها و دیدگاههای کلیدی متخصصان را مورد بحث و بررسی قرار دهید که منجر به کسب شناخت کاملی از مسائل کلیدی تأثیرگذار بر سازمانها خواهد شد.
— مزایای منحصر به فرد این گزارشها چیست؟ —
.‌پوشش‌به‌هم‌پیوسته
بین 24تیم تحقیقاتی در صنایع، تیمهای ریسک کشوری و عملیاتی و تجزیه و تحلیلهای مسائل کلیدی تأثیرگذار بر عملیاتها در بازارهای
نوظهور یکپارچگی و انسجام وجود دارد.
.‌فرصت‌های‌موجود
بهمنظور آگاهی از تصمیمات سرمایهگذاری و بهبود رشد شاخص عملیاتی، شاخصهای ریسکهای پنهان و فرصتهای دستنخورده
نیز مورد ارزیابی قرار میگیرند.
.‌چشم‌اندازی‌از‌فضای‌فعلی‌کسب‌و‌کار
تأثیر پیشرفتهای کنونی و گرایشهای نوظهور، سرمایه گذاریها و مقررات مورد رصد و بررسی قرار میگیرند. نتایج این بررسی امکان ارزیابی سریع قابلیت اجرا و عملی بودن سرمایهگذاری و ریسکهای مهم اجرای عملیات در یک کشور را برای سرمایهگذاران فراهم میآورد.

 چه کسانی و چگونه میتوانند از این گزارشها استفاده کنند؟

.‌تصمیم‌گیرندگان‌راهبردی‌و‌تیم‌های‌توسعه‌کسب‌و‌کار
این افراد به منظور آگاهی از تصمیمات عملیاتی و شناسایی ریسکهای کلیدی در بخشهای مختلف از گزارش تحلیل ریسک عملیاتی استفاده
مینمایند.
.‌‌کارشناسان‌بیمه‌و‌متخصصان‌اعتبارات‌تجاری این افراد با استفاده از گزارش تحلیل ریسک عملیاتی میتوانند ریسکهای احتمالی مرتبط با بیمه نمودن داراییها را بهویژه در
بازارهای نوظهور و پیشرو ارزیابی کنند.
‌.‌وزارتخانه‌ها
استفاده از گزارشهای تحلیل ریسک به این نهادها در تعیین سیاست و تصمیمگیری شفاف در بخشهای مختلف و فضای راهبردی در مسائل کلان کمک میکند.
.‌شرکت‌های‌مشاوره‌و‌مدیریت‌ریسک
از گزارش مستقل و تخصصی ریسک عملیاتی برای بهبود دیدگاههای خود استفاده مینمایند و توصیهها و تذکرات خود را به نحوی آگاهانهتر و بارزتر به مشتریان و شرکاء ارائه میدهند.
. بانک‌ها‌و‌مؤسسات‌مالی
این نهادها با استفاده از تحلیلها و پیشبینیهای این مجموعه گزارش، قادر به ارزیابی ریسک هر کشور به صورت جداگانه میباشند و با اتکا بر این گزارشها میتوانند بازارهای مهم جهان، به ویژه در کشورهایی که دسترسی به اطلاعات با مشکلاتی همراه است یا دارای فضای رقابتی میباشند را مورد ارزیابی قرار دهند.

برای دانلود فایل گزارش Download Iran Labour Market Risk Report به آدرس https://store.bmiresearch.com/iran-labour-market-risk-report.html با ما مکاتبه کنید. Download Iran Labour Market Risk Report

Download Iran Labour Market Risk Report

Iran Labour Market Risk Reportگیگاپیپر
Download Iran Labour Market Risk Report

The first published edition of the Iran Labour Market Risk Report provides human resources professionals with detailed insight on the practicalities and major risks from the labour market when operating within Iran. It is a vital source of intelligence whether you operate in the country currently or are considering a move into the market.

It gives you all the demographics and analysis you need to fully understand Iranian labour market risks. This includes specific insight on regulations, unionisation and employment requirements that could affect your business, whilst also comparing the country to the wider region.

Labour Market Risk:

What are the main risks to operating in Iran posed by the labour market?
The Report assesses the labour market risks facing businesses and investors in Iran regarding the availability and qualifications of the labour force and potential costs stemming from overregulated or restrictive labour markets.

Availability of Labour: This segment analyses the main risks facing businesses regarding the size of the labour force.

These include overall employment, female participation, life expectancy, demographic population deployment and forecasts for workforce size by sector. It also evaluates the basic skill set of the workforce, literacy and numeracy rates, and the quality of the primary educational infrastructure, compared with the wider region.

Education: Assessing the potential pressures facing businesses requiring a skilled labour force with secondary or tertiary education qualifications. This covers the quality, density and graduation rates for both secondary and tertiary education, with a particular focus on engineering, science, mathematics and technological graduates.

Labour Costs: This covers the challenges presented by regulations governing labour taxes, minimum wages, annual leave, severance pay, and foreign worker visas. It assesses the costs of employment that face businesses and investors. It also evaluates risk stemming from unionisation and strike activity, and the comparative rigidity of the labour market around regulations concerning the racial and gender demographic requirements for employment.

Key Benefits:

  • Evaluate Iran’s labour market risk profile against its regional peers and by 170 statesglobally, helping you understand the size, education and rigidity of the labour market in relation to other markets.
  • Guard against risks posed by a limited skilled labour pool, high costs and limited labourmarket flexibility, and the potential risks and costs associated with the importation of foreign skilled labour.

دانلود گزارش BMI Iran Labour Market Risk Report Q2 2018

برای خرید گزارش تحلیل ریسک‌ بازار نیروی کار ایران 2018 از موسسه بیزینس مانیتور Business Monitor International BMI با ما مکاتبه کنید. دو صفحه از این گزارش در زیر اورده شده است.

گزارش تحلیل ریسک‌ بازار نیروی کار ایران دانلود گزارش BMI Iran Labour Market Risk Report Q2 2018 خرید گزارشات bmiresearch Business Monitor Internationalگیگاپیپر
دانلود گزارش BMI Iran Labour Market Risk Report Q2 2018
گزارش تحلیل ریسک‌ بازار نیروی کار ایران دانلود گزارش BMI Iran Labour Market Risk Report Q2 2018 خرید گزارشات bmiresearch Business Monitor Internationalگیگاپیپر
گزارش تحلیل ریسک‌ بازار نیروی کار ایران | دانلود گزارش BMI 2018

Table of Contents Iran Labour Market Risk

BMI View
Table: Iran – Labour Market Risk
SWOT
Education Analysis
Education
General Education
Tertiary Education
Availability of Labour Analysis
Availability Of Labour
Size Of Labour Force
Composition Of Labour Force
Table: Iran – Top Seven Source Countries For Immigrants, 2015
Labour Costs Analysis
Labour Costs
Costs And Flexibility Of Labour
Table: Iran – Regulations Governing Flexibility of Workforce
Methodology
Labour Market Risk Index Methodology
Table: Weighting Of Indicators (%)

 

 

برای تهیه کلیه گزارشات اقتصادی، صنعتی، پزشکی و داده های آماری از موسسهای تحقیقاتی زیر با ما مکاتبه کنید.

گزارشات یورومونیتور euromonitor ، گزارشات HIS Markit ، گزارشات بیزینس مونیتور Business Monitor (BMI Research) ، گزارشات eMarketer ، گزارشات گارتنر Gartner ، گزارشهای مارکت ریسرچ Marketresearch ،گزارش Mergent Online ، گزارش IBIS World ، گزارش مارکت لاین MarketLine ، گزارش ReferenceUSA (Infogroup) ، گزارش OECD ، گزارش OECD ، گزارشهای Mintel ، گزارش Kalorama Information ، گزارش bccresearch ، گزارشات Technavio ، گزارش marketsandmarkets ، گزارشهای IDC (International Data Corporation) ، گزارش IGD Retail Analysis ،گزارش Navigant Research ، گزارشهای Frost & Sullivan

تهیه گزارش های تحلیلی از emarketer.com euromonitor.com bmiresearch.com HIS Markit timetric GlobalData Mintel گزارش تحلیلیگیگاپیپرگیگاپیپرگیگاپیپر
تهیه گزارش های تحلیلی از euromonitor.com | bmiresearch.com | HIS Markit | timetric | GlobalData | Mintel

دانلود کتاب مقاله استاندارد | پسورد سایت های علمی

برای سفارش موارد زیر، با تلگرام و یا ایمیل ما مکاتبه کنید. دانلود مقاله ، خرید ایبوک ، دانلود استاندارد ، دریافت پایان نامه و خرید پسورد دانشگاهی خرید کتابهای آمازون، خرید اکانت iThenticate

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا