خرید استاندارد NFPA (Fire) 101 سال 2018

دانلود استاندارد NFPA (Fire) 101

برای خرید استاندارد NFPA (Fire) 101 مخازن آب برای حفاظت خصوصی در برابر آتش، سال 2018 با عنوان Water Tanks for Private Fire Protection, 2018 Edition به زبان انگلیسی ، بر روی خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از پرداخت هزینه، لینک دانلود فایل PDF استاندارد ارسال می شود.

خرید استاندارد NFPA (Fire) 101

کلیه استانداردهای سیستم اعلام حریق (حفاظت از آتش) آمریکا ||| National Fire Protection Association موجود است. برای سفارش استانداردهای NFPA که در سایت اعلام نشده، کافیست شماره استاندارد NFPA درخواستی خود را از طریق یکی از راههای ارتباطی برای ما ارسال کنبد تا PDF استاندارد پس از واریز هزینه اعلامی، ارسال شود.

خرید استاندارد Water Tanks for Private Fire Protection, 2018 Edition

NFPA (Fire) 101
NFPA 101: Life Safety Code, 2018 Edition
standard by National Fire Protection Association, 09/06/2017

Published:
09/06/2017
ISBN(s):
9781455916832
Number of Pages:
569

https://www.techstreet.com/standards/nfpa-fire-101?product_id=1995225

Full Description NFPA (Fire) 101

TMajor changes and an expanded scope make the 2018 edition of NFPA 101?: Life Safety Code® essential in any occupancy – from assembly to health care, industrial, and residential.

As the built environment and risks evolve, so do the challenges to protect people from fire and related hazards. NFPA®’s Life Safety Code is the most widely used source for strategies for occupant safety throughout the life of a building. Vital for architects, engineers, building owners and building managers, hospital administrators, and AHJs, NFPA 101 covers it all: Egress, sprinklers, alarms, emergency lighting, smoke barriers, special hazard protection, and much more.

For the 2018 edition, the scope of NFPA 101 is expanded to include hazardous materials emergencies, injuries from falls, and emergency communications.

The Code provides a flexible approach that adapts to nontraditional use of buildings; innovative designs; and new technologies, materials, and construction practices. It addresses life safety in both new and existing structures. Significant changes for the 2018 edition include:

The  NFPA 22 NFPA 101: Life Safety Code, 2018 Edition

New requirements for hazardous materials protection of other than fire-related hazards (Chapter 8)
A new reference to NFPA 4 for integrated fire protection and life safety system testing, and new provisions for risk analyses for mass notification systems (Chapter 9)
Animal housing facilities added as special structures (Chapter 11)
Added requirements for carbon-monoxide detection in new assembly occupancies and new residential board and care occupancies (Chapters 12 and 32)
Added criteria for door locking to prevent unwanted entry in educational, day care, and business occupancies (Chapters 14-17, 38, and 39)
A mandatory sprinkler requirement for all but very small new educational occupancies (Chapter 14)
New provisions that permit health care and ambulatory health care smoke compartments up to 40,000 ft2 (3720 m2) in area (Chapters 18 and 19)
Added requirements for bathtub and shower grab bars, which are then referenced by numerous occupancy chapters (Chapter 24)
Added requirements for attic protection requirements that impact certain new hotels and dormitories and apartment buildings (Chapters 28 and 30)
A new reference to NFPA 99 for medical gases in business occupancies (Chapters 38 and 39)
A new Annex C that offers guidance on several NFPA® hazardous materials standards to assist users with the new hazardous materials protection requirements

استاندارد NFPA (Fire) 101 مخازن آب برای حفاظت خصوصی در برابر آتش

تغییرات TMajor و محدوده گسترش را نسخه 2018 NFPA 101: کد ایمنی زندگی ® ضروری است در هر اشغال – از مونتاژ به مراقبت های بهداشتی، صنعتی و مسکونی.

به عنوان محیط زیست ساخته شده و خطرات تکامل یافته است، بنابراین چالش هایی را برای محافظت از مردم از آتش سوزی و خطرات مرتبط با آن ایجاد کنید. کد ایمنی زندگی NFPA® بیشترین منبع برای استراتژی برای ایمنی مسافرین در طول زندگی یک ساختمان است. NFPA 101 برای همه معماران، مهندسین، صاحبان ساختمان و مدیران ساختمان، مدیران بیمارستان و AHJ ها حیاتی است: خروج، اسپری کن، هشدار دهنده، روشنایی اضطراری، موانع دود، حفاظت از خطر ویژه و خیلی بیشتر.

برای نسخه 2018، محدوده NFPA 101 گسترش یافته است که شامل موارد اضطراری مواد خطرناک، صدمات ناشی از سقوط و ارتباطات اضطراری است.

این کد یک رویکرد انعطاف پذیر است که سازگار با استفاده غیر متعارف از ساختمان ها است. طرح های نوآورانه؛ و فن آوری های جدید، مواد و روش های ساخت و ساز. آن را به ایمنی زندگی در هر دو ساختار جدید و موجود نگاه می کند. تغییرات قابل توجه برای نسخه 2018 عبارتند از:

الزامات جدید برای حفاظت از مواد خطرناک غیر از خطرات مرتبط با آتش (فصل 8)
یک مرجع جدید برای NFPA 4 برای تست سیستم ایمنی و ایمنی یکپارچه و مقررات جدید برای تحلیل ریسک برای سیستم های اطلاع رسانی تودهای (فصل 9)
امکانات حیات وحش به عنوان ساختار ویژه اضافه شده است (فصل 11)
الزامات اضافی برای تشخیص کربن مونوکسید در اشغال مجدد مونتاژ و هیئت مدیره مسکن جدید و مراقبت های جدید (فصل 12 و 32)
معیارهای اضافه شده برای قفل درب برای جلوگیری از ورود ناخواسته در آموزش و پرورش، مراقبت روزانه و اشغال کسب و کار (فصل ها 14-17، 38 و 39)
یک الزام آور برای کارآموزان برای همه کارهای آموزشی جدید اما بسیار کوچک (فصل 14)
مقررات جدید که به مناطق بهداشتی و مراقبت های بهداشتی غیرمجاز اجازه می دهد تا 40،000 فوت 2 (3720 متر مربع) در منطقه (فصل 18 و 19)
الزامات اضافه شده برای وان حمام و حمام گرفتن بارها، که سپس توسط فصل اشغال مجدد تعداد (فصل 24)
الزامات مورد نیاز برای شرایط حفاظت از اتاق زیر شیروانی که بر برخی هتل ها و خوابگاه ها و ساختمان های آپارتمان تاثیر می گذارند (فصل ها 28 و 30)
مرجع جدید NFPA 99 برای گازهای پزشکی در اشخاص کسب و کار (فصل ها 38 و 39)
یک پیوست جدید C که راهنمایی در مورد استانداردهای مواد NFPA® مواد خطرناک را برای کمک به کاربران در مورد نیازهای جدید مواد خطرناک مواد ارائه می دهد

دکمه بازگشت به بالا