خرید پکیج استاندارد NEMA

دانلود پکیج کامل استانداردهای NEMA تا سال 2016

انجمن ملی تولیدکنندگان برقی (تأسیس ۱۹۲۶) مشهور به، یک سازمان آمریکایی است که در زمینه استانداردهای مورد استفاده در صنایع، مهندسی، و پزشکی فعالیت دارد. مجموعه کامل استانداردهاي انجمن توليد کنندگان وسائل برقي National Electrical Manufacturers Association در آرشیو گیگاپیپر موجود است. برای خرید NEMA 2016 با ما مکاتبه کنید.

دانلود استاندارد NEMA

عبارت NEMA مخففِ  National Electrical Manufacturers Association می باشد که این موسسه تعیین کننده ی استانداردهای انواع موتورهای الکتریکیِ استفاده شده در کشورهای آمریکای شمالی در کاربردهای صنعتی است. این استاندارد اندازه گیرنده ی عملکردِ قطعات حساس و خطرناک در مقابل عوامل محیطی مانند آب، گرد و غبار، روغن یا گازوییل می باشد. برای موتور در این استاندارد Type های مختلفی وجود دارد که بیان کننده ی ویژگی های موتور در مقابل این عوامل محیطی و یا ویژگی های بدنه ی آن می باشد. به عنوان مثال تیپ 1 برای انواع کاربری ها قابلِ استفاده است و بدنه ی آن در مقابل گرد و غبار، نور و پاشیده شدنِ آب مقاوم بوده و قابل استفاده در فضای باز و بسته است.

در موردِ موتورهای استپر (Stepper) استانداردِ NEMA یک عدد بعد از عبارت NEMA نوشته می شود که بیانگر ابعاد بدنه ی موتور است. به عنوان مثال NEMA 11 یعنی ابعاد قسمت فلنج برای نصب 1.1 اینچ می باشد. موتورهای استپر NEMA 23 که در وایمند شاپ ارائه می شود دارای فلنج مربعی 2.3x2.3 اینچ (58.4x 58.4 سانتی متری) می باشد.

 دانلود پکیج کامل استانداردهای NEMA مجموعه کامل استانداردهاي انجمن توليد کنندگان وسائل برقي National Electrical Manufacturers Association دانلود استاندارد NEMA
دانلود پکیج کامل استانداردهای NEMA مجموعه کامل استانداردهاي انجمن توليد کنندگان وسائل برقي National Electrical Manufacturers Association دانلود استاندارد NEMA

لیست استانداردهای NEMA را در https://www.nema.org/Standards/Pages/All-Standards.aspx?Page=10 می توانید مشاهده کنید.

مجموعه کامل استانداردهاي انجمن توليد کنندگان وسائل برقي National Electrical Manufacturers Association

لیست کامل فایلهایی که با خرید پکیج NEMA 2016 به شما تحویل داده می شود :

NEMA 107-2016.pdf
NEMA 250-2008.pdf
NEMA 250-2014.pdf
NEMA 260-1996.pdf
NEMA 410-2011.pdf
NEMA 410-2015.pdf
NEMA AB 3-2012.pdf
NEMA AB 3-2013.pdf
NEMA AB 4-2009.pdf
NEMA AB-5-2011.pdf
NEMA ABP 1-2016.pdf
NEMA ABP 5-2015.pdf
NEMA ABP 6-2015.pdf
NEMA ABP 7-2015.pdf
NEMA ABP 8-2016.pdf
NEMA ABP 9-2015.pdf
NEMA ABP 10-2015.pdf
NEMA ABP 11-2016.pdf
NEMA ANSLG C78.21-2011.pdf
NEMA ANSLG C78.40-2011.pdf
NEMA ANSLG C78.41-2006.pdf
NEMA ANSLG C78.42-2009.pdf
NEMA ANSLG C78.43-2013.pdf
NEMA ANSLG C78.44-2008.pdf
NEMA ANSLG C78.44-2016.pdf
NEMA ANSLG C78.45-2007.pdf
NEMA ANSLG C78.81-2013.pdf
NEMA ANSLG C78.357-2010.pdf
NEMA ANSLG C78.377-2011.pdf
NEMA ANSLG C78.380-2007.pdf
NEMA ANSLG C78.390-2006.pdf
NEMA ANSLG C78.60432-1-2007.pdf
NEMA ANSLG C78.60432-2-2007.pdf
NEMA ANSLG C78.60432-2007.pdf
NEMA ANSLG C81.61-2009.pdf
NEMA ANSLG C81.62-2009.pdf
NEMA ANSLG C81.63-2007.pdf
NEMA ANSLG C82.9-2010.pdf
NEMA ANSLG C82.11-2011.pdf
NEMA ANSLG C82.14-2006.pdf

دانلود استانداردهای مهندسی NEMA

NEMA APPLICATION GUIDE AC ADJU-2007.pdf
NEMA APPLICATION GUIDE-2007.pdf
NEMA BL 2-2009.pdf
NEMA BL 3-2013.pdf
NEMA BU 1.1-2010.pdf
NEMA BU 1.2-2008.pdf
NEMA BU 1.2-2013.pdf
NEMA C12.1-2008.pdf
NEMA C12.1-2014.pdf
NEMA C12.4-1984.pdf
NEMA C12.5-1978.pdf
NEMA C12.6-1987.pdf
NEMA C12.7-2005.pdf
NEMA C12.7-2014.pdf
NEMA C12.8-1981.pdf
NEMA C12.9-2005.pdf
NEMA C12.9-2014.pdf
NEMA C12.10-2011.pdf
NEMA C12.11-2007.pdf
NEMA C12.18-2006.pdf
NEMA C12.19-2008.pdf
NEMA C12.19-2012.pdf
NEMA C12.20-2010.pdf
NEMA C12.21-2006.pdf
NEMA C12.22-2008.pdf
NEMA C12.22-2012.pdf
NEMA C12.24 TR-2011.pdf
NEMA C12.30 TR-2013.pdf
NEMA C18.1M PART 1-2009.pdf
NEMA C18.1M PART 1-2015.pdf
NEMA C18.1M PART 2-2011.pdf
NEMA C18.2M PART 1-2007.pdf
NEMA C18.2M PART 1-2013.pdf
NEMA C18.2M PART 2-2007.pdf
NEMA C18.2M PART 2-2014.pdf
NEMA C18.3M PART 1-2013.pdf
NEMA C18.3M PART 2-2011.pdf
NEMA C18.4M-2015.pdf
NEMA C29.1-1988.pdf
NEMA C29.2A-2013.pdf
NEMA C29.2B-2013.pdf
NEMA C29.3-1986.pdf
NEMA C29.3-2015.pdf
NEMA C29.4-1989.pdf

دانلود استاندارد اتحادیه تولیدکنندگان الکتریکی ملی (NEMA)

NEMA C29.4-2015.pdf
NEMA C29.5-1984.pdf
NEMA C29.5-2015.pdf
NEMA C29.6-1996.pdf
NEMA C29.6-2015.pdf
NEMA C29.7-1996.pdf
NEMA C29.7-2015.pdf
NEMA C29.8-1985.pdf
NEMA C29.9-1983.pdf
NEMA C29.9-1999.pdf
NEMA C29.10-1989.pdf
NEMA C29.11-2012.pdf
NEMA C29.12-2013.pdf
NEMA C29.13-2012.pdf
NEMA C29.17-2002.pdf
NEMA C29.17-2013.pdf
NEMA C29.18-2003.pdf
NEMA C29-18-2013.pdf
NEMA C37.50-2012.pdf
NEMA C37.51-2003.pdf
NEMA C37.51A-2010.pdf
NEMA C37.54-2002.pdf
NEMA C37.55-2002.pdf
NEMA C37.57-2003.pdf
NEMA C37.58-2003.pdf
NEMA C37.85-2002.pdf
NEMA C50.41-2012.pdf
NEMA C62.61-1993.pdf
NEMA C78.5-2003.pdf
NEMA C78.7-2005.pdf
NEMA C78.20-2003.pdf
NEMA C78.22-1995.pdf
NEMA C78.23-1995.pdf
NEMA C78.24-2001.pdf
NEMA C78.30-1997.pdf
NEMA C78.40-2016.pdf
NEMA C78.41-2016.pdf
NEMA C78.42-2009.pdf
NEMA C78.44-2008.pdf
NEMA C78.45-2016.pdf
NEMA C78.50-2014.pdf
NEMA C78.50-2016.pdf
NEMA C78.51-2016.pdf
NEMA C78.79-2014.pdf
NEMA C78.81-2010.pdf
NEMA C78.81-2013.pdf
NEMA C78.81-2014.pdf
NEMA C78.81-2016.pdf

دانلود استانداردهاي انجمن توليد کنندگان وسائل برقي

NEMA C78.180-2003.pdf
NEMA C78.260-2002.pdf
NEMA C78.261-1977.pdf
NEMA C78.370-1997.pdf
NEMA C78.374-2015.pdf
NEMA C78.375-2014.pdf
NEMA C78.375A-2014.pdf
NEMA C78.376-2001.pdf
NEMA C78.376-2014.pdf
NEMA C78.377-2015.pdf
NEMA C78.379-2006.pdf
NEMA C78.380-2016.pdf
NEMA C78.389-2004.pdf
NEMA C78.390-2006.pdf
NEMA C78.391-2004.pdf
NEMA C78.901-2005.pdf
NEMA C78.901-2014.pdf
NEMA C78.901-2016.pdf
NEMA C78.1195-2016.pdf
NEMA C78.1199-2016.pdf
NEMA C78.1381-1998.pdf
NEMA C78.1401-2004.pdf
NEMA C78.1402-2004.pdf
NEMA C78.1403-1997.pdf
NEMA C78.1406-2004.pdf
NEMA C78.1407-2004.pdf
NEMA C78.1408-2004.pdf
NEMA C78.1413-2001.pdf
NEMA C78.1417-1997.pdf
NEMA C78.1420-2001.pdf
NEMA C78.1421-2002.pdf
NEMA C78.1430-1997.pdf
NEMA C78.1431-1997.pdf
NEMA C78.1432-1997.pdf
NEMA C78.1433-2001.pdf
NEMA C78.1434-2001.pdf
NEMA C78.1435-2002.pdf
NEMA C78.1450-1983.pdf
NEMA C78.1451-2002.pdf
NEMA C78.1452-2004.pdf
NEMA C78.1460-2004.pdf
NEMA C78.1500-2001.pdf
NEMA C78.1501-2001.pdf
NEMA C78.1501-2016.pdf
NEMA C78.1503-2001.pdf
NEMA C78.1504-2001.pdf
NEMA C78.1505-2001.pdf
NEMA C78.60432-3-2007.pdf
NEMA C78.62035-2016.pdf
NEMA C78.LL 3-2003.pdf
NEMA C78.LL 4-2003.pdf
NEMA C78.LL 1256-2003.pdf
NEMA C79.1-2002.pdf
NEMA C80.1-2005.pdf
NEMA C80.1-2015.pdf
NEMA C80.3-2005.pdf
NEMA C80.3-2015.pdf
NEMA C80.5-2005.pdf
NEMA C80.5-2015.pdf
NEMA C80.6-2005.pdf
NEMA C81.61-2016.pdf
NEMA C81.62-2009.pdf
NEMA C81.63-2007.pdf
NEMA C81.64-2005.pdf
NEMA C82.1-2004.pdf
NEMA C82.2-2002.pdf
NEMA C82.3-2002.pdf
NEMA C82.3-2016.pdf
NEMA C82.4-2002.pdf
NEMA C82.5-2010.pdf
NEMA C82.5-2016.pdf
NEMA C82.6-2005.pdf

دانلود استاندارد National Electrical Manufacturers Association

NEMA C82.6-2015.pdf
NEMA C82.9-2010.pdf
NEMA C82.9-2016.pdf
NEMA C82.12-1999.pdf
NEMA C82.13-2002.pdf
NEMA C82.14-2016.pdf
NEMA C82.16-2015.pdf
NEMA C82.77-5-2015.pdf
NEMA C82.77-10-2014.pdf
NEMA C82.77-2002.pdf
NEMA C84.1-2011.pdf
NEMA C84.1-2016.pdf
NEMA C119.0-2015.pdf
NEMA C119.1-2011.pdf
NEMA C119.1-2016.pdf
NEMA C119.4-2011.pdf
NEMA C119.4-2016.pdf
NEMA C119.5-2009.pdf
NEMA C119.6-2011.pdf
NEMA C136.1-2004.pdf
NEMA C136.2-2004.pdf
NEMA C136.3-2005.pdf
NEMA C136.3-2009.pdf
NEMA C136.3-2014.pdf
NEMA C136.4-2003.pdf
NEMA C136.5-2003.pdf
NEMA C136.6-2004.pdf
NEMA C136.9-2003.pdf
NEMA C136.10-2010.pdf
NEMA C136.11-2011.pdf
NEMA C136.12-2014.pdf
NEMA C136.13-2004.pdf
NEMA C136.13-2014.pdf
NEMA C136.14-2004.pdf
NEMA C136.14-2014.pdf
NEMA C136.15-2011.pdf
NEMA C136.15-2015.pdf
NEMA C136.16-2009.pdf
NEMA C136.16-2014.pdf
NEMA C136.17-2005.pdf
NEMA C136.17-2010.pdf
NEMA C136.18-2006.pdf
NEMA C136.19-2011.pdf
NEMA C136.20-2012.pdf
NEMA C136.21-2004.pdf
NEMA C136.21-2014.pdf
NEMA C136.22-2004.pdf
NEMA C136.23-2012.pdf
NEMA C136.24-2004.pdf
NEMA C136.25-2013.pdf
NEMA C136.26-2010.pdf
NEMA C136.27-2012.pdf
NEMA C136.28-2006.pdf
NEMA C136.29-2011.pdf
NEMA C136.30-2015.pdf
NEMA C136.31-2010.pdf
NEMA C136.32-2012.pdf
NEMA C136.34-2004.pdf

خرید استاندارد NEMA

NEMA C136.34-2014.pdf
NEMA C136.35-2009.pdf
NEMA C136.36A-2010.pdf
NEMA C136.36B-2008.pdf
NEMA C136.36C-2010.pdf
NEMA C136.37-2011.pdf
NEMA C136.38-2009.pdf
NEMA C136.38-2015.pdf
NEMA C136.40-2011.pdf
NEMA C136.40-2014.pdf
NEMA C136.41-2013.pdf
NEMA C136.46-2013.pdf
NEMA C136.47-2015.pdf
NEMA C136.49-2016.pdf
NEMA CB 1-2000.pdf
NEMA CC 1-2009.pdf
NEMA CG 1-2013.pdf
NEMA CG 2-2004.pdf
NEMA CODE OF ETHICS-.pdf
NEMA CSP 1-2015.pdf
NEMA CSP 1-2016.pdf
NEMA DC 3 ANNEX A-2010.pdf
NEMA DC 3 ANNEX A-2013.pdf
NEMA DC 3-2008.pdf
NEMA DC 3-2013.pdf
NEMA DC 5-1989.pdf
NEMA DC 5-1999.pdf
NEMA DC 10-2009.pdf
NEMA DC 12-1985.pdf
NEMA DC 13-1979.pdf
NEMA DC 13-1999.pdf
NEMA DC 20-1992.pdf
NEMA DC 20-1999.pdf
NEMA EI 21.1-1993.pdf
NEMA EI 21.2-1991.pdf
NEMA EL 21.2-2002.pdf
NEMA EM 1-2007.pdf
NEMA EM 1-2010.pdf
NEMA EVSE 1.2-2015.pdf
NEMA EW 1-1988.pdf
NEMA EW 1-1999.pdf
NEMA EW 3-1983.pdf
NEMA EW 3-1999.pdf
NEMA EW 4-2009.pdf
NEMA EW 6-2006.pdf
NEMA EW 9-2012.pdf
NEMA EWS 1.1-2016.pdf
NEMA EWS 1.2-2016.pdf
NEMA EWS 1.3-2016.pdf
NEMA EWS 1.4-2016.pdf
NEMA EWS 1.5-2016.pdf
NEMA EWS 1-2016.pdf
NEMA FB 1-2012.pdf
NEMA FB 1-2014.pdf
NEMA FB 2.10-2012.pdf
NEMA FB 2.20-2012.pdf
NEMA FB 2.20-2014.pdf
NEMA FB 2.40-2016.pdf
NEMA FB 11-2000.pdf
NEMA FG 1-1993.pdf
NEMA FI 1-2004.pdf
NEMA FI 2-1999.pdf
NEMA FI 3-2004.pdf
NEMA FL 1-2009.pdf
NEMA FL 2-1992.pdf
NEMA FRP 1-2015.pdf
NEMA FU 1-2012.pdf
NEMA GD 1-2016.pdf
NEMA GD 2-2016.pdf
NEMA GR 1-2007.pdf
NEMA GUIDE – SYSTEM-2001.pdf
NEMA GUIDE TO PREPARING-1998.pdf
NEMA GUIDE TO PREPARING-1999.pdf
NEMA GUIDE-.pdf
NEMA HN 1-2013.pdf
NEMA HP 3-2012.pdf
NEMA HP 4-2012.pdf
NEMA HP 5-2009.pdf
NEMA HP 5-2013.pdf
NEMA HP 6-2013.pdf
NEMA HP 7-2011.pdf
NEMA HP 8-2013.pdf
NEMA HP 9-2014.pdf
NEMA HP 100.1-1991.pdf
NEMA HP 100.2-1991.pdf
NEMA HP 100.3-1991.pdf
NEMA HP 100.4-1991.pdf
NEMA HP 100-1991.pdf
NEMA HV 2-1991.pdf
NEMA HV 2-1999.pdf
NEMA HV 2-2014.pdf
NEMA IA 2.1-2005.pdf
NEMA IA 2.2-2005.pdf
NEMA IA 2.3-2005.pdf
NEMA IA 2.4-2005.pdf
NEMA IA 2.5-2005.pdf
NEMA IA 2.7-2005.pdf
NEMA IA 2.8-2005.pdf
NEMA ICS 1.1-1984.pdf
NEMA ICS 1.3-1986.pdf
NEMA ICS 1.3-2009.pdf
NEMA ICS 1-2000.pdf
NEMA ICS 1-2008.pdf

فروش استاندارد NEMA

NEMA ICS 2.3-1995.pdf
NEMA ICS 2.4-2003.pdf
NEMA ICS 2.4-2012.pdf
NEMA ICS 2.8-1996.pdf
NEMA ICS 2.9-2002.pdf
NEMA ICS 2.9-2013.pdf
NEMA ICS 2-2000.pdf
NEMA ICS 3.1-2009.pdf
NEMA ICS 3-2005.pdf
NEMA ICS 3-2010.pdf
NEMA ICS 4-2010.pdf
NEMA ICS 4-2015.pdf
NEMA ICS 5 ANNEX B-2002.pdf
NEMA ICS 5 ANNEX E-2002.pdf
NEMA ICS 5 ANNEX F-2002.pdf
NEMA ICS 5 ANNEX F-2012.pdf
NEMA ICS 5-2000.pdf
NEMA ICS 5-2010.pdf
NEMA ICS 6-1993.pdf
NEMA ICS 7.1-2006.pdf
NEMA ICS 7.1-2014.pdf
NEMA ICS 7.2-2015.pdf
NEMA ICS 7-2006.pdf

دانلود استانداردهای NEMA

NEMA ICS 7-2014.pdf
NEMA ICS 8-2011.pdf
NEMA ICS 10 PART 1-2005.pdf
NEMA ICS 10 PART 2-2005.pdf
NEMA ICS 10 PART 3-2010.pdf
NEMA ICS 10 PART 4-2015.pdf
NEMA ICS 12.1-1997.pdf
NEMA ICS 12.1-1999.pdf
NEMA ICS 14-2010.pdf
NEMA ICS 14-2015.pdf
NEMA ICS 15.1-2012.pdf
NEMA ICS 15-2011.pdf
NEMA ICS 16-2001.pdf
NEMA ICS 18-2001.pdf
NEMA ICS 18-2007.pdf
NEMA ICS 19-2002.pdf
NEMA ICS 20-2009.pdf
NEMA ICS 61131-1-2013.pdf
NEMA ICS 61131-4-2013.pdf
NEMA ICS 61800-1-2002.pdf
NEMA ICS 61800-1-2007.pdf
NEMA ICS 61800-2-2005.pdf
NEMA ICS 61800-4-2004.pdf
NEMA ICS 61800-6 TR-2015.pdf
NEMA ICSP 10.1-2015.pdf
NEMA IEC 60529-2004.pdf
NEMA IEC 60974-1-2008.pdf
NEMA IEC 60974-2-2009.pdf
NEMA IEC 60974-3-2009.pdf
NEMA IEC 60974-5-2009.pdf
NEMA IEC 60974-7-2009.pdf
NEMA IEC 60974-8-2009.pdf
NEMA IEC 60974-11-2009.pdf
NEMA IEC 60974-12-2009.pdf
NEMA IEC 62430-2010.pdf
NEMA IIC 1 V02-2012.pdf
NEMA INSTALLATION GUIDE-.pdf
NEMA KS 1-2001.pdf
NEMA KS 1-2013.pdf
NEMA KS 2-2013.pdf
NEMA KS 3-2010.pdf
NEMA LC 1-2007.pdf

خرید استاندارد انجمن ملی تولید کنندگان برق (NEMA)

NEMA LD 3-2005.pdf
NEMA LE 4-2012.pdf
NEMA LE 5-2001.pdf
NEMA LE 5A-1999.pdf
NEMA LE 5B-1998.pdf
NEMA LE 5B-1999.pdf
NEMA LE 6-2009.pdf
NEMA LE 6-2014.pdf
NEMA LE 7-2015.pdf
NEMA LI 1-1998.pdf
NEMA LI 6-1993.pdf
NEMA LL 7-2006.pdf
NEMA LL 8-2010.pdf
NEMA LL 9-2011.pdf
NEMA LSCR-PP 1-2015.pdf
NEMA LSD 8-2014.pdf
NEMA LSD 23-2016.pdf
NEMA LSD 73-2015.pdf
NEMA LSD 74-2016.pdf
NEMA MG 1 CD-2016.pdf
NEMA MG 1 CONDENSED-2011.pdf
NEMA MG 1-2007.pdf
NEMA MG 1-2011.pdf
NEMA MG 1-2014.pdf
NEMA MG 1-2016.pdf
NEMA MG 2-2001.pdf
NEMA MG 2-2014.pdf
NEMA MG 3-1974.pdf
NEMA MG 3-2006.pdf
NEMA MG 10-2001.pdf
NEMA MG 10-2013.pdf
NEMA MG 11-1977.pdf
NEMA MG 11-1999.pdf
NEMA MITA 1-2015.pdf
NEMA MITA CSP 1-2016.pdf
NEMA MITA XR 30-2016.pdf
NEMA MS 1-2008.pdf
NEMA MS 2-2008.pdf
NEMA MS 3-2008.pdf
NEMA MS 4-2010.pdf
NEMA MS 5-2010.pdf
NEMA MS 6-2008.pdf
NEMA MS 8-2008.pdf
NEMA MS 8-2016.pdf
NEMA MS 9-2008.pdf
NEMA MS 10-2006.pdf
NEMA MS 11-2006.pdf
NEMA MS 11-2010.pdf
NEMA MS 12-2010.pdf
NEMA MS 12-2016.pdf
NEMA MW 750-2009.pdf
NEMA MW 765-2003.pdf
NEMA MW 780-2005.pdf
NEMA MW 785-2000.pdf
NEMA MW 785-2006.pdf
NEMA MW 820-2016.pdf
NEMA MW 1000 SUPP-2015.pdf
NEMA MW 1000-2012.pdf
NEMA MW 1000-2014.pdf
NEMA MW 1000-2015.pdf
NEMA MW 1000-2016.pdf
NEMA NEMA USER GUIDE-2005.pdf
NEMA NS 1-2005.pdf
NEMA NTCIP 1101-1996.pdf
NEMA NTCIP 1102-2004.pdf
NEMA NTCIP 1103-2010.pdf
NEMA NTCIP 1103-2016.pdf
NEMA NTCIP 1104-2008.pdf
NEMA NTCIP 1201-2011.pdf
NEMA NTCIP 1202-2005.pdf
NEMA NTCIP 1203-1997.pdf
NEMA NTCIP 1203-2014.pdf
NEMA NTCIP 1204-2008.pdf
NEMA NTCIP 1205-2001.pdf

دانلود پک استاندارد NEMA

NEMA NTCIP 1206-2005.pdf
NEMA NTCIP 1207-2001.pdf
NEMA NTCIP 1207-2014.pdf
NEMA NTCIP 1208-2005.pdf
NEMA NTCIP 1209 V02-2014.pdf
NEMA NTCIP 1209-2005.pdf
NEMA NTCIP 1210-2013.pdf
NEMA NTCIP 1211-2008.pdf
NEMA NTCIP 1211-2014.pdf
NEMA NTCIP 1213-2011.pdf
NEMA NTCIP 2001-1996.pdf
NEMA NTCIP 2001-1999.pdf
NEMA NTCIP 2101-2001.pdf
NEMA NTCIP 2102-2003.pdf
NEMA NTCIP 2103-2008.pdf
NEMA NTCIP 2104-2003.pdf
NEMA NTCIP 2201-2003.pdf
NEMA NTCIP 2202-2001.pdf
NEMA NTCIP 2301-2010.pdf
NEMA NTCIP 2302-2001.pdf
NEMA NTCIP 2303-2001.pdf
NEMA NTCIP 2304-2002.pdf
NEMA NTCIP 2306-2008.pdf
NEMA NTCIP 8003-2001.pdf
NEMA NTCIP 8004-2010.pdf
NEMA NTCIP 8005-2010.pdf
NEMA NTCIP 8007-2008.pdf
NEMA NU 1-2007.pdf
NEMA NU 1-2012.pdf
NEMA NU 2-2012.pdf
NEMA NU 3-2004.pdf
NEMA NU 4-2008.pdf
NEMA OS 1-2008.pdf
NEMA OS 1-2013.pdf
NEMA OS 2-2010.pdf
NEMA OS 2-2013.pdf
NEMA OS 3-2012.pdf
NEMA OS 3-2016.pdf
NEMA OS 4-2016.pdf
NEMA PB 1.1-2002.pdf
NEMA PB 1.1-2007.pdf
NEMA PB 1.1-2013.pdf
NEMA PB 1-2011.pdf
NEMA PB 2.1-2002.pdf
NEMA PB 2.1-2007.pdf
NEMA PB 2.1-2013.pdf
NEMA PB 2.2-1999.pdf
NEMA PB 2.2-2014.pdf
NEMA PB 2-2011.pdf
NEMA PDD 04.02.00-2001.pdf
NEMA PDD 04.02-2001.pdf
NEMA PE 1-2003.pdf
NEMA PE 5-1997.pdf
NEMA PE 5-2003.pdf
NEMA PE 7-1997.pdf
NEMA PE 7-2003.pdf
NEMA PREMIUM-.pdf
NEMA PREMIUM-2014.pdf
NEMA PRP 1-2014.pdf
NEMA PRP 2-2014.pdf

خرید پکیج استاندارد NEMA

NEMA PRP 5-2015.pdf
NEMA RE 2-1999.pdf
NEMA RN 1-2005.pdf
NEMA RN 1-2013.pdf
NEMA RN 2-1987.pdf
NEMA RN 3-1991.pdf
NEMA RT 1-2014.pdf
NEMA RV 1-2008.pdf
NEMA RV 1-2014.pdf
NEMA RV 1-2016.pdf
NEMA RV 2-2011.pdf
NEMA RV 2-2016.pdf
NEMA RV 3-2012.pdf
NEMA RV 3-2014.pdf
NEMA RV 4-2012.pdf
NEMA RV 4-2016.pdf
NEMA SB 1-2014.pdf
NEMA SB 2-2010.pdf
NEMA SB 2-2016.pdf
NEMA SB 7-2013.pdf
NEMA SB 10-1991.pdf
NEMA SB 10-2016.pdf
NEMA SB 11-2011.pdf
NEMA SB 13-2012.pdf
NEMA SB 20-2015.pdf
NEMA SB 23-2016.pdf
NEMA SB 30-2005.pdf
NEMA SB 40-2010.pdf
NEMA SB 40-2015.pdf
NEMA SB 50-2008.pdf
NEMA SB 50-2014.pdf
NEMA SBP 4-2015.pdf
NEMA SBP 5-2015.pdf
NEMA SBP 6-2008.pdf

خرید مجموعه کامل استاندارد NEMA

NEMA SG 4-2009.pdf
NEMA SG 10-2008.pdf
NEMA SG 10-2013.pdf
NEMA SG 11-2013.pdf
NEMA SG-AMI 1-2009.pdf
NEMA SG-IC 1-2013.pdf
NEMA SG-IPRM 1-2016.pdf
NEMA SM 24-1991.pdf
NEMA SSL 1-2010.pdf
NEMA SSL 1-2016.pdf
NEMA SSL 3-2011.pdf
NEMA SSL 4-2012.pdf
NEMA SSL 6-2010.pdf
NEMA SSL 6-2011.pdf
NEMA SSL 7A-2013.pdf
NEMA SSL 7A-2015.pdf
NEMA ST 20-2014.pdf
NEMA TC 2-2013.pdf
NEMA TC 3-2013.pdf
NEMA TC 3-2015.pdf
NEMA TC 3-2016.pdf
NEMA TC 6 & 8-2013.pdf
NEMA TC 7-2013.pdf
NEMA TC 7-2016.pdf
NEMA TC 9-2004.pdf
NEMA TC 13-2005.pdf
NEMA TC 13-2014.pdf
NEMA TC 14.AG-2015.pdf
NEMA TC 14.BG-2015.pdf
NEMA TC 14.XW-2015.pdf
NEMA TC 14-2002.pdf
NEMA TC 18-2013.pdf
NEMA TC 19-2001.pdf
NEMA TCB 2-2012.pdf
NEMA TCB 4-2016.pdf
NEMA TCB-3-2001.pdf
NEMA TF 1-1993.pdf
NEMA TF 1-2005.pdf
NEMA TF 2-1993.pdf
NEMA TP 1-2002.pdf
NEMA TP 2-2005.pdf
NEMA TP 3-2000.pdf
NEMA TR 1-1999.pdf
NEMA TR 1-2013.pdf
NEMA TS 1-1989.pdf
NEMA TS 2 AMD 3-2009.pdf
NEMA TS 2-2003.pdf
NEMA TS 2-2012.pdf
NEMA TS 2-2016.pdf
NEMA TS 4-2005.pdf
NEMA TS 4-2016.pdf
NEMA UC 2-1993.pdf
NEMA UD 2-2004.pdf
NEMA UD 3-2004.pdf
NEMA VE 1-2009.pdf
NEMA VE 2-2013.pdf

فروش و دانلود استانداردهای صنعتی و تخصصی NEMA

NEMA WC 26-2008.pdf
NEMA WC 51-2009.pdf
NEMA WC 52-2005.pdf
NEMA WC 53-2008.pdf
NEMA WC 53-2016.pdf
NEMA WC 54-2013.pdf
NEMA WC 56-1986.pdf
NEMA WC 56-2012.pdf
NEMA WC 57-2004.pdf
NEMA WC 57-2014.pdf
NEMA WC 58-2008.pdf
NEMA WC 60.2-1994.pdf
NEMA WC 61-2005.pdf
NEMA WC 62-1992.pdf
NEMA WC 62-1999.pdf
NEMA WC 63.1-2005.pdf
NEMA WC 63.2-1996.pdf
NEMA WC 63.2-2005.pdf
NEMA WC 65-1995.pdf
NEMA WC 65-1999.pdf
NEMA WC 66-1999.pdf
NEMA WC 66-2013.pdf
NEMA WC 67-2012.pdf
NEMA WC 67-2015.pdf
NEMA WC 70-2009.pdf
NEMA WC 71-1999.pdf
NEMA WC 71-2014.pdf
NEMA WC 72-2004.pdf
NEMA WC 73-2000.pdf
NEMA WC 74-2012.pdf
NEMA WC 75-2015.pdf
NEMA WC 27500-2012.pdf
NEMA WC 27500-2015.pdf
NEMA WC 55021-2013.pdf
NEMA WD 1-1999.pdf
NEMA WD 1-2010.pdf
NEMA WD 6-2012.pdf
NEMA WD 6-2016.pdf
NEMA WD 7-2011.pdf
NEMA WD 8-2013.pdf
NEMA WD 9-2013.pdf
NEMA WD ARCP 1-2016.pdf
NEMA WD ARCP-1-2016.pdf
NEMA WX 53-2016.pdf
NEMA XR 15-1991.pdf

خرید آنلاین و دانلود NEMA

NEMA XR 16-1991.pdf
NEMA XR 22-2006.pdf
NEMA XR 23-2006.pdf
NEMA XR 24-2008.pdf
NEMA XR 25-2010.pdf
NEMA XR 26-2012.pdf
NEMA XR 27-2013.pdf
NEMA XR 28-2013.pdf
NEMA XR 29-2013.pdf
NEMA XR 30-2016.pdf
NEMA XR 31-2016.pdf
NEMA Z535 COLOR CHART-2011.pdf
NEMA Z535.1-2006.pdf
NEMA Z535.2-2011.pdf
NEMA Z535.3-2011.pdf
NEMA Z535.4-2011.pdf
NEMA Z535.5-2011.pdf
NEMA Z535.6-2011.pdf
NEMA2016.html

دکمه بازگشت به بالا