دانلود استاندارد AASHTO T 134-19 خرید Standard Method of Test for Moisture-Density Relations

خرید استاندارد AASHTO T 134-19

برای دانلود استاندارد AASHTO T 134-19 و خرید استاندارد Standard Method of Test for Moisture-Density Relations بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2019 می باشد.

کلیه استانداردهای AASHTO انجمن ادارات حمل ونقل و بزرگراههاي ايالتي امريکا موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد American Association of State Highway and Transportation Officials مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

Published:2019Number of Pages:7File Size:1 file , 1.3 MBProduct Code(s):T134-19-UL, T134-19-UL, T134-19-UL
خرید استاندارد AASHTO T 134-19 دانلود استاندارد AASHTO T 134-19 خرید AASHTO T 134-19 دانلود استاندارد Standard Method of Test for Moisture-Density Relations
خرید استاندارد AASHTO T 134-19 دانلود استاندارد AASHTO T 134-19 خرید AASHTO T 134-19 دانلود استاندارد Standard Method of Test for Moisture-Density Relations

لینک استاندارد :

https://www.techstreet.com/standards/aashto-t-134-19?product_id=2079838

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد اشتو AASHTO T 134

برای اطمینان از کیفیت استاندارد AASHTO T 134-19، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

AASHTO T 134-19
Standard Method of Test for Moisture-Density Relations of Soil-Cement Mixtures
STANDARD by American Association of State and Highway Transportation Officials, 2019

درباره استاندارد AASHTO T-134 خرید اشتو AASHTO T 134-19

AASHTO T 134-19: These methods of test are intended for determining the relation between the moisture content and density of soil-cement mixtures when compacted before cement hydration as prescribed.

A 944-cm3 (1/30-ft3) mold and a 2.5-kg (5.5-lb) rammer dropped from a height of 305 mm (12 in.) are used and two methods, depending on soil gradation, are covered, as follows:

Method A – Soil material passing a 4.75-mm (No. 4) sieve. This method shall be used when 100 percent of the soil sample passes the 4.75-mm (No. 4) sieve.

Method B – Soil material passing a 19.0-mm (3/4-in.) sieve. This method shall be used when part of the soil sample is retained on the 4.75-mm (No. 4) sieve.

This test method applies to soil-cement mixtures that have 30 percent or less retained on the 19.0-mm (3/4-in.) sieve, when Method B is used. The material retained on these sieves shall be defined as oversized particles (coarse particles).

The following applies to all specified limits in this standard: For the purposes of determining conformance with these specifications, an observed value or a calculated value shall be rounded off to the nearest unit in the last right-hand place of figures used in expressing the limiting value, in accordance with R 11.

دانلود استاندارد AASHTO T 134

این روشهای آزمایش برای تعیین رابطه بین میزان رطوبت و تراکم مخلوطهای سیمان خاک هنگام محاسبه قبل از هیدراتاسیون سیمان طبق تجویز در نظر گرفته شده است.

یک قالب 944 cm3 (1/30-ft3) و یک خمپارنده 2.5 کیلوگرمی (5.5-lb) که از ارتفاع 305 میلی متر کاهش یافته است (12 اینچ) استفاده می شود و دو روش بسته به درجه بندی خاک ، پوشانده می شود. به شرح زیر است:

روش A – مواد خاک با عبور از یک غربال 4.75 میلی متر (شماره 4). این روش هنگامی استفاده می شود که 100 درصد نمونه خاک از غربال 4.75 میلی متر (شماره 4) عبور کند.

روش B – مواد خاک با عبور از یک غربال 19.0 میلی متر (3/4 اینچ). این روش هنگامی استفاده می شود که بخشی از نمونه خاک در الک 4.75 میلی متر (شماره 4) باقی بماند.

این روش آزمایش برای مخلوط های سیمان خاک که 30 درصد یا کمتر در غربال 19.0 میلی متر (3/4 اینچ) باقی مانده است ، استفاده می شود. مواد باقی مانده بر روی این غربالها باید به عنوان ذرات بزرگ (ذرات درشت) تعریف شوند.

موارد زیر برای کلیه محدودیت های تعیین شده در این استاندارد اعمال می شود: برای تعیین انطباق با این مشخصات ، یک مقدار مشاهده شده یا یک مقدار محاسبه شده باید در نزدیکترین واحد در آخرین مکان سمت راست ارقام مورد استفاده در بیان محدودیت قرار گیرد. مقدار ، مطابق با R 11.

دکمه بازگشت به بالا