دانلود استاندارد ACI 211.9R Guide to Selecting Proportions for Pumpable Concrete

خرید استاندارد ACI 211.9R Guide to Selecting Proportions for Pumpable Concrete

برای دانلود استاندارد ACI 211.9R Guide to Selecting Proportions for Pumpable Concrete بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2018 می باشد.

کلیه استانداردهای ACI استانداردهاي انجمن بتون آمريکا موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد American concrete institute مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید استاندارد ACI 211.9R Guide to Selecting Proportions for Pumpable Concrete خرید راهنمای ACI 211.9R برای انتخاب نسبت بتن قابل پمپ
خرید استاندارد ACI 211.9R Guide to Selecting Proportions for Pumpable Concrete خرید راهنمای ACI 211.9R برای انتخاب نسبت بتن قابل پمپ

لینک:

https://www.techstreet.com/standards/aci-211-9r-18?product_id=2025901

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد ACI 211.9R Guide to Selecting Proportions for Pumpable Concrete

برای اطمینان از کیفیت استاندارد ACI 211.9R Guide to Selecting Proportions for Pumpable Concrete، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

ACI 211.9R-18
Guide to Selecting Proportions for Pumpable Concrete
STANDARD by American Concrete Institute, 09/01/2018

Published:09/01/2018ISBN(s):9781641950282Number of Pages:12File Size:1 file , 1.9 MB

درباره استاندارد ACI 211.9R Guide to Selecting Proportions for Pumpable Concrete

This guide addresses methods for selecting proportions for hydraulic-cement concrete placed by pumping. Specific numerical guidelines are given as applicable to mixture component proportions that lead to the most efficient concrete pumping results. Comments are also included in this guide on how pumping affects the supplied concrete and how the proportions affect the concrete?s pumpability. This guide complements ACI 304.2R and is also intended as a supplement to ACI 211.1 and ACI 211.2.

The mass of an object is defined as the amount of matter that is present. Mass is independent of any other property; weight is the force arising from specific gravitational field or other acceleration acting on a mass. The weight is thus dependent on both the mass and the acceleration due to gravity rotation. In the common engineering system, a pound of mass is accelerated by gravity to be 1 lb of force. There is no need for distinction, and mass and weight are often used interchangeably in that the numerical values are the same. A mass of 1 lb exerts a weight of 1 lb. There is a hidden gravitational constant. In the SI system, mass is expressed in grams and weight in Newtons. A mass of 1 kg exerts a weight of 9.81 N. It is correct, therefore, to use the term “mass” when determining how much material is being loaded into the plant, and when the mixtures are designed and proportioned. The industry, however, conventionally uses weight for these items. In the common measurement system, this creates no confusion. Thus, the vernacular term for the massing elements of the concrete plant is the weigh hopper. The batch record showing masses of materials in the concrete mixture are collectively referred to as batch weights. In an acknowledgement of this widespread industry practice, and to make the document as widely useable as possible, the term “weight” is used throughout to represent mass in the text. This is technically incorrect but is in line with common practice. In all conversions, both mass and weight are given (kilograms and Newtons).

دانلود استاندارد راهنمای ACI 211.9R برای انتخاب نسبت بتن قابل پمپ

در این راهنما روشهای انتخاب نسبت بتن سیمانی هیدرولیک با پمپاژ قرار داده شده است. دستورالعمل های خاص عددی به نسبت نسبت اجزاء مخلوط که منجر به کارآمدترین نتایج پمپاژ بتن می شود ، داده می شود. همچنین در این راهنما نظراتی در رابطه با تأثیرگذاری پمپاژ روی بتن تأمین شده و تأثیر نسبت آن بر پمپاژ بتن وجود دارد. این راهنما ACI 304.2R را تکمیل می کند و همچنین به عنوان مکمل ACI 211.1 و ACI 211.2 در نظر گرفته شده است.

جرم یک جسم به عنوان مقدار ماده موجود است. توده مستقل از هر گونه اموال دیگر است. وزن نیرو ناشی از میدان گرانشی خاص یا شتاب دیگر است که بر روی یک توده عمل می کند. بنابراین وزن به جرم و شتاب ناشی از چرخش گرانش بستگی دارد. در سیستم مهندسی معمول ، یک پوند از جرم با گرانش به 1 لیتر نیرو تسریع می شود. نیازی به تمایز نیست و غالباً از جرم و وزن به طور متناوب استفاده می شود زیرا مقادیر عددی یکسان هستند. توده ای از 1 پوند وزنی معادل 1 پوند دارد. یک ثابت گرانشی پنهان وجود دارد. در سیستم SI ، جرم به صورت گرم و وزن در نیوتون بیان می شود. توده ای به میزان 1 کیلوگرم وزنی معادل 9.81 N. بدست می آورد. بنابراین ، هنگام تعیین مقدار بارگیری مواد در گیاه ، و هنگامی که مخلوط ها طراحی و متناسب هستند ، استفاده از اصطلاح “جرم” مناسب است. با این حال ، این صنعت معمولاً از وزن برای این موارد استفاده می کند. در سیستم اندازه گیری مشترک ، این هیچ سردرگمی ایجاد نمی کند. بنابراین ، اصطلاح بومی برای عناصر جمع آوری گیاه بتنی قیف توزین است. سابقه دسته ای که توده های مواد را در مخلوط بتن نشان می دهد ، به طور دسته جمعی به وزنهای دسته ای گفته می شود. در تأیید این شیوه گسترده در صنعت و برای ساختن هرچه بیشتر اسناد از این اسناد ، اصطلاح وزن در کل برای نشان دادن توده در متن استفاده می شود. این از نظر فنی نادرست است اما مطابق با روش معمول است. در تمام تبدیل ها ، هم وزن و هم وزن (کیلوگرم و نیوتون) داده می شود.

دکمه بازگشت به بالا