دانلود استاندارد ANSI/ASAE S436.2 خرید Field Test Procedure for Determining Irrigation Water Distribution Uniformity

خرید استاندارد ANSI/ASAE S436.2

برای دانلود استاندارد ANSI/ASAE S436.2 و خرید آیین نامه Field Test Procedure for Determining Irrigation Water Distribution Uniformity بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود.

کلیه استانداردهای ASABE از استاندارد های انجمن مهندسین کشاورزی و بیولوژیکی آمریکا موجود است. برای دریافت PDF استاندارد American Society of Agricultural and Biological Engineers، شماره استاندارد IESNA مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

استاندارد American Society of Agricultural and Biological Engineers استاندارد انجمن مهندسین کشاورزی و بیولوژیکی آمریکا دانلود استاندارد ASABE خرید استاندارد ASABE
استاندارد American Society of Agricultural and Biological Engineers استاندارد انجمن مهندسین کشاورزی و بیولوژیکی آمریکا دانلود استاندارد ASABE خرید استاندارد ASABE

ASAE/ASABE S436.2
Field Test Procedure for Determining Irrigation Water Distribution Uniformity of Center Pivot and Lateral Move Systems
STANDARD by The American Society of Agricultural and Biological Engineers, 06/01/2020

لینک استاندارد ANSI/ASAE S436.2 :

 

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

https://www.techstreet.com/hei/standards/asae-asabe-s436-2?product_id=2121614

دانلود رایگان استاندارد ANSI/ASAE S436.2

برای اطمینان از کیفیت فایل استاندارد ANSI/ASAE S436.2، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره استاندارد ANSI/ASAE S436.2

1.1
The purpose of this Standard is to define an in-field method for characterizing the uniformity of water distribution of sprinkler packages installed on center pivots and lateral move irrigation machines. This test produces data to be used in computing the coefficient of uniformity, which can assist in system design and/or selection, and can be used to quantify certain aspects of system performance in the field. The coefficient of uniformity is only one factor in evaluating total system performance. Application rates, runoff, wind, amount of water applied, pump performance, and overall system management can greatly affect the total performance of irrigation systems.

1.2
This Standard specifies a method for measuring relative water application depths in the field and calculating a coefficient of uniformity from the data. The Standard covers evaluation of water distribution from center pivots and lateral move irrigation machines equipped with sprinklers or spray devices. The Standard does not apply to systems in which the water distribution from adjacent devices does not overlap.

دانلود آیین نامه ANSI/ASAE S436.2  دانلود Field Test Procedure for Determining Irrigation Water Distribution Uniformity

Published:06/01/2020
ANSI Approved
Number of Pages:11
File Size:1 file , 1.9 MB
Redline File Size:2 files , 6.4 MB

 

دانلود استاندارد روش آزمایش میدانی برای تعیین یکنواخت توزیع آب آبیاری

1.1
هدف از این استاندارد تعریف یک روش میدانی برای توصیف یکنواختی توزیع آب بسته های آبپاش نصب شده در محورهای مرکزی و دستگاه های آبیاری حرکت جانبی است. این تست داده هایی را تولید می کند که در محاسبه ضریب یکنواختی مورد استفاده قرار می گیرد ، که می تواند در طراحی سیستم و / یا انتخاب سیستم کمک کند و می توان از آنها برای تعیین کمیت جنبه های خاصی از عملکرد سیستم در این زمینه استفاده کرد. ضریب یکنواختی تنها یک عامل در ارزیابی عملکرد کل سیستم است. میزان کاربرد ، رواناب ، باد ، میزان آب استفاده شده ، عملکرد پمپ و مدیریت کلی سیستم می تواند عملکرد کل سیستم های آبیاری را تحت تأثیر قرار دهد.

1.2
این استاندارد روشی را برای اندازه گیری عمق نسبی کاربرد آب در مزرعه و محاسبه ضریب یکنواختی از داده ها مشخص می کند. استاندارد شامل ارزیابی توزیع آب از محورهای مرکز و دستگاههای آبیاری حرکت جانبی مجهز به آبپاش یا دستگاه های اسپری است. استاندارد در مورد سیستمهایی که توزیع آب از دستگاههای مجاور با هم همپوشانی ندارند ، صدق نمی کند.

دکمه بازگشت به بالا