دانلود استاندارد ASTM A418 دانلود استاندارد Standard Practice for Ultrasonic Examination of Turbine and Generator Steel Rotor Forgings

دانلود استاندارد ASTM A420

برای دانلود کتاب ASTM A420 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود Standard Practice for Ultrasonic Examination of Turbine and Generator Steel Rotor Forgings ایمیل می شود.  این ایبوک در فرمت پی دی اف اورجینال ارسال می شود. کدchr

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از astm.org دارید با ما مکاتبه کنید.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود کتاب ASTM A418 دانلود استاندارد Standard Practice for Ultrasonic Examination of Turbine and Generator Steel Rotor Forgings
دانلود کتاب ASTM A418 دانلود استاندارد Standard Practice for Ultrasonic Examination of Turbine and Generator Steel Rotor Forgings

ASTM A418/A418M-15(2020)
Standard Practice for Ultrasonic Examination of Turbine and Generator Steel Rotor Forgings
STANDARD by ASTM International, 03/01/2020

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

https://www.techstreet.com/hei/standards/astm-a418-a418m-15-2020?product_id=2106435

لینک استاندارد ASTM A420

دانلود رایگان کتاب Standard Practice for Ultrasonic Examination of Turbine and Generator Steel Rotor Forgings

برای اطمینان از کیفیت ایبوک ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب Standard Practice for Ultrasonic Examination of Turbine and Generator Steel Rotor Forgings

1.1 This practice for ultrasonic examination covers turbine and generator steel rotor forgings covered by Specifications A469/A469M, A470/A470M, A768/A768M, and A940/A940M. This practice shall be used for contact testing only.
1.2 This practice describes a basic procedure of ultrasonically inspecting turbine and generator rotor forgings. It does not restrict the use of other ultrasonic methods such as reference block calibrations when required by the applicable procurement documents nor is it intended to restrict the use of new and improved ultrasonic test equipment and methods as they are developed.
1.3 This practice is intended to provide a means of inspecting cylindrical forgings so that the inspection sensitivity at the forging center line or bore surface is constant, independent of the forging or bore diameter. To this end, inspection sensitivity multiplication factors have been computed from theoretical analysis, with experimental verification. These are plotted in Fig. 1 (bored rotors) and Fig. 2 (solid rotors), for a true inspection frequency of 2.25 MHz, and an acoustic velocity of 2.30 in./s × 105 in./s [5.85 cm/s × 105 cm/s]. Means of converting to other sensitivity levels are provided in Fig. 3. (Sensitivity multiplication factors for other frequencies may be derived in accordance with X1.1 and X1.2 of Appendix X1.)

FIG. 1 Bored Forgings

NOTE 1: Sensitivity multiplication factor such that a 10 % indication at the forging bore surface will be equivalent to a 1/8 in. [3 mm] diameter flat bottom hole. Inspection frequency: 2.0 MHz or 2.25 MHz. Material velocity: 2.30 in./s × 105 in./s [5.85 cm/s × 105 cm/s].
FIG. 2 Solid Forgings

NOTE 1: Sensitivity multiplication factor such that a 10 % indication at the forging centerline surface will be equivalent to a 1/8 in. [3 mm] diameter flat bottom hole. Inspection frequency: 2.0 MHz or 2.25 MHz. Material velocity: 2.30 in./s × 105 in./s [5.85 cm/s × 105 cm/s].
FIG. 3 Conversion Factors to Be Used in Conjunction with Fig. 1 and Fig. 2 if a Change in the Reference Reflector Diameter is Required

1.4 Considerable verification data for this method have been generated which indicate that even under controlled conditions very significant uncertainties may exist in estimating natural discontinuities in terms of minimum equivalent size flat-bottom holes. The possibility exists that the estimated minimum areas of natural discontinuities in terms of minimum areas of the comparison flat-bottom holes may differ by 20 dB (factor of 10) in terms of actual areas of natural discontinuities. This magnitude of inaccuracy does not apply to all results but should be recognized as a possibility. Rigid control of the actual frequency used, the coil bandpass width if tuned instruments are used, and so forth, tend to reduce the overall inaccuracy which is apt to develop.
1.5 This practice for inspection applies to solid cylindrical forgings having outer diameters of not less than 2.5 in. [64 mm] nor greater than 100 in. [2540 mm]. It also applies to cylindrical forgings with concentric cylindrical bores having wall thicknesses of 2.5 [64 mm] in. or greater, within the same outer diameter limits as for solid cylinders. For solid sections less than 15 in. [380 mm] in diameter and for bored cylinders of less than 7.5 in. [190 mm] wall thickness the transducer used for the inspection will be different than the transducer used for larger sections.
1.6 Supplementary requirements of an optional nature are provided for use at the option of the purchaser. The supplementary requirements shall apply only when specified individually by the purchaser in the purchase order or contract.
1.7 This practice is expressed in both inch-pound units and in SI units; however, unless the purchase order or contract specifies the applicable M specification designation (SI units), the inch-pound units shall apply. The values stated in either inch-pound units or SI units are to be regarded separately as standard. Within the practice, the SI units are shown in brackets. The values stated in each system are not necessarily exact equivalents; therefore, to ensure conformance with the standard, each system shall be used independently of the other, and values from the two systems shall not be combined.
1.8 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety, health, and environmental practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.
1.9 This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee.

دانلود استاندارد روش استاندارد برای معاینه اولتراسونیک از توربین و روتورهای فولادی ژنراتور

1.1 این روش برای معاینه اولتراسونیک شامل جعل های روتور فولادی توربین و ژنراتور است که تحت پوشش مشخصات A469 / A469M ، A470 / A470M ، A768 / A768M و A940 / A940M است. این روش فقط برای آزمایش تماس استفاده می شود.

1.2 این روش روش اساسی بازرسی فراصوت توربین های توربین و روتور ژنراتور را توصیف می کند. این مورد استفاده از سایر روشهای اولتراسونیک مانند کالیبراسیون بلوک مرجع را در صورت نیاز به اسناد خرید قابل اجرا محدود نمی کند و همچنین در نظر گرفته نشده است که استفاده از تجهیزات و روشهای آزمایش اولتراسونیک جدید و بهبود یافته را محدود کند.

1.3 این روش در نظر گرفته شده است تا وسیله ای برای بازرسی جعل های استوانه ای ایجاد کند تا حساسیت بازرسی در خط مرکز جعل یا سطح سوراخ ثابت باشد ، مستقل از قطر جعل یا سوراخ. برای این منظور ، عوامل تأیید حساسیت بازرسی از تجزیه و تحلیل نظری ، با تأیید آزمایشی محاسبه شده است. اینها در شکل 1 (روتورهای خسته شده) و شکل 2 (روتورهای جامد) برای یک فرکانس بازرسی واقعی 2.25 مگاهرتز و سرعت صوتی 2.30 اینچ ترسیم شده اند. / ثانیه 105 in / ثانیه [5.85 سانتی متر بر ثانیه] × 105 سانتی متر بر ثانیه] روش تبدیل به سایر سطوح حساسیت در شکل 3 ارائه شده است. (عوامل ضریب حساسیت برای سایر فرکانس ها ممکن است مطابق با X1.1 و X1.2 ضمیمه X1 حاصل شود.)

شکل. 1 جعل حوصله

آمپول های بی حوصله
یادداشت 1:

ضریب ضریب حساسیت به گونه ای که علامت گذاری 10٪ در سطح سوراخ جعلی معادل سوراخ کف صاف به قطر 1/8 اینچ [3 میلی متر] باشد. فرکانس بازرسی: 2.0 مگاهرتز یا 2.25 مگاهرتز. سرعت مواد: 2.30 in./s × 105 in./s [5.85 cm / s × 105 cm / s].

شکل. 2 جعل جعلی

جعل جعلی جامد جعل
یادداشت 1:

ضریب ضریب حساسیت به گونه ای که علامت 10٪ در سطح خط میانی جعل معادل سوراخ کف تخت به قطر 1/8 اینچ [3 میلی متر] باشد. فرکانس بازرسی: 2.0 مگاهرتز یا 2.25 مگاهرتز. سرعت مواد: 2.30 in./s × 105 in./s [5.85 cm / s × 105 cm / s].

شکل. در صورت نیاز به تغییر در قطر بازتابنده مرجع ، 3 عامل تبدیل که باید همراه با شکل 1 و شکل 2 استفاده شود

فاکتورهای تبدیل مورد استفاده در رابطه و در صورت تغییر در مرجع
قطر بازتابنده مورد نیاز است فاکتورهای تبدیل برای استفاده در صورت تغییر و تغییر در مرجع
قطر بازتابنده مورد نیاز است
1.4 داده های تأیید قابل توجهی برای این روش تولید شده است که نشان می دهد حتی در شرایط کنترل شده ممکن است عدم قطعیت های زیادی در تخمین ناپیوستگی های طبیعی از نظر حداقل اندازه معادل سوراخ های کف تخت وجود داشته باشد. این احتمال وجود دارد که حداقل مناطق برآورد شده از ناپیوستگی های طبیعی از نظر حداقل مناطق مقایسه سوراخ های کف تخت از نظر مناطق واقعی ناپیوستگی های طبیعی با 20 دسی بل (عامل 10) متفاوت باشد. این میزان عدم دقت برای همه نتایج اعمال نمی شود اما باید به عنوان یک احتمال شناخته شود. کنترل دقیق فرکانس واقعی مورد استفاده ، عرض باند گذر سیم پیچ در صورت استفاده از سازهای تنظیم شده و غیره ، تمایل به کاهش عدم دقت کلی مناسب برای توسعه دارد.

1.5 این عمل برای بازرسی در مورد جعل های استوانه ای جامد با قطر خارجی کمتر از 2.5 اینچ [64 میلی متر] و یا بیشتر از 100 اینچ [2540 میلی متر] اعمال می شود. همچنین در جعل های استوانه ای با سوراخ های استوانه ای متحدالمرکز با ضخامت دیواره 2.5 [64 میلی متر] یا بیشتر ، در همان محدوده قطر بیرونی استوانه های جامد ، اعمال می شود. برای مقاطع جامد با قطر کمتر از 15 اینچ [380 میلی متر] و برای سیلندرهای خسته کننده با ضخامت دیواره [کمتر از 190 میلی متر] مبدل مورد استفاده برای بازرسی متفاوت از مبدل مورد استفاده برای مقاطع بزرگتر خواهد بود.

1.6 الزامات تکمیلی از نوع اختیاری برای استفاده در اختیار خریدار ارائه شده است. الزامات تکمیلی فقط زمانی اعمال می شود که به طور جداگانه توسط خریدار در سفارش خرید یا قرارداد تعیین شده باشد.

1.7 این عمل هم در واحد های پوند اینچ و هم در واحدهای SI بیان می شود. با این حال ، مگر اینکه سفارش خرید یا قرارداد مشخصات مشخصات M قابل اجرا (واحدهای SI) را مشخص کند ، واحدهای پوند اینچ اعمال می شوند. مقادیر ذکر شده در هر واحد واحد پوند اینچ یا واحد SI باید به طور جداگانه به عنوان استاندارد در نظر گرفته شوند. در طول تمرین ، واحدهای SI در براکت نشان داده می شوند. مقادیر بیان شده در هر سیستم لزوماً معادل دقیق نیستند. بنابراین ، برای اطمینان از انطباق با استاندارد ، هر سیستم باید به طور مستقل از سیستم دیگر استفاده شود ، و مقادیر حاصل از دو سیستم نباید ترکیب شود.

1.8 این استاندارد قصد ندارد تمام موارد ایمنی ، در صورت وجود ، مربوط به استفاده از آن را برطرف کند. این مسئولیت استفاده کننده از این استاندارد است که اقدامات ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی مناسب را تعیین کرده و کاربرد محدودیت های نظارتی قبل از استفاده را تعیین کند.

1.9 این استاندارد بین المللی مطابق با اصول شناخته شده بین المللی در مورد استاندارد سازی تدوین شده است

دکمه بازگشت به بالا