دانلود استاندارد ASTM A615 دانلود استاندارد Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete Reinforcement

دانلود استاندارد ASTM A615

برای دانلود کتاب ASTM A615 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete Reinforcement ایمیل می شود.  این ایبوک در فرمت پی دی اف اورجینال ارسال می شود.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از astm.org دارید با ما مکاتبه کنید.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود کتاب ASTM A615 دانلود استاندارد Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete Reinforcement
دانلود کتاب ASTM A615 دانلود استاندارد Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete Reinforcement

ASTM A615/A615M-20
Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete Reinforcement
STANDARD by ASTM International, 04/01/2020

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

https://www.techstreet.com/hei/standards/astm-a615-a615m-20?product_id=2110584

لینک استاندارد ASTM A615

دانلود رایگان کتاب Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete Reinforcement

برای اطمینان از کیفیت ایبوک ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete Reinforcement

1.1 This specification covers deformed and plain carbon-steel bars in cut lengths and coils for concrete reinforcement. Annex A2 of this specification covers deformed bars for use for other applications. Steel bars containing alloy additions, such as with the Association for Iron and Steel Technology and the Society of Automotive Engineers series of alloy steels, are permitted if the resulting product meets all the other requirements of this specification. The standard sizes and dimensions of deformed bars and their number designations are given in Table 1.

1.2 Unless specified for use for other applications in Annex A2, bars are of four minimum yield strength levels: namely, 40 000 psi [280 MPa], 60 000 psi [420 MPa], 80 000 psi [550 MPa], and 100 000 psi [690 MPa], designated as Grade 40 [280], Grade 60 [420], Grade 80 [550], and Grade 100 [690], respectively.

NOTE 1: Grade 100 [690] reinforcing bars were introduced in this specification in 2015. In contrast to the lower grades, which have ratios of specified tensile strength to specified yield strength that range from 1.25 to 1.50, Grade 100 [690] reinforcing bars have a ratio of specified tensile strength to specified yield strength of 1.15. Users of this specification should be aware that there will, therefore, be a lower margin of safety and reduced warning of failure following yielding when Grade 100 [690] bars are used in structural members where strength is governed by the tensile strength of the reinforcement, primarily in beams and slabs. As a result of the lower specified tensile strength to specified yield strength ratio of 1.15 for Grade 100 [690], users of this specification should be aware that ACI 318 Type 1 mechanical and welded splice requirements found in many acceptance criteria of 125 % of specified yield strength requirements in tension and compression are not applicable to Grade 100 [690]. Mechanical and welded splices should meet a minimum specified tensile strength of 115 000 psi [790 MPa] for Grade 100 [690].
NOTE 2: Users of this specification need to be aware that consensus design codes and specifications may not recognize the use of the No. 20 [64] bar, the largest bar included in this specification. Structural members reinforced with No. 20 [64] bars may require approval of the building official or other appropriate authority and require special detailing to ensure adequate performance at service and factored loads.
1.3 Plain bars, in sizes up to and including 21/2 in. [63.5 mm] in diameter in coils or cut lengths, when ordered shall be furnished under this specification in Grade 40 [280], Grade 60 [420], Grade 80 [550], and Grade 100 [690]. For ductility properties (elongation and bending), test provisions of the nearest smaller nominal diameter deformed bar size shall apply. Requirements providing for deformations and marking shall not be applicable.

NOTE 3: Welding of the material in this specification should be approached with caution since no specific provisions have been included to enhance its weldability. When this steel is to be welded, a welding procedure suitable for the chemical composition and intended use or service should be used. The use of the latest edition of AWS D1.4/D1.4M is recommended. The AWS D1.4/D1.4M Welding Code describes the proper selection of the filler metals and preheat/interpass temperatures, as well as performance and procedure qualification requirements.
1.4 Requirements for alternate bar sizes are presented in Annex A1. The requirements in Annex A1 only apply when specified by the purchaser (see 4.2.4).
1.5 The text of this specification references notes and footnotes which provide explanatory material. These notes and footnotes (excluding those in tables) shall not be considered as requirements of the specification.
1.6 This specification is applicable for orders in either inch-pound units (as Specification A615) or in SI units (as Specification A615M).
1.7 The values stated in either inch-pound units or SI units are to be regarded separately as standard. Within the text, the SI units are shown in brackets. The values stated in each system may not be exact equivalents; therefore, each system shall be used independently of the other. Combining values from the two systems may result in non-conformance with the specification.
1.8 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety, health, and environmental practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.
1.9 This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee.

دانلود استاندارد الزامات میله های فولاد زنگ نزن کاربردی برای بویلر و ظروف تحت فشار

1.1 این مشخصات میله های تغییر شکل یافته و ساده از فولاد کربنی در طول برش و سیم پیچ برای تقویت بتن را پوشش می دهد. ضمیمه A2 این مشخصات میله های تغییر شکل یافته را برای استفاده برای کاربردهای دیگر در بر می گیرد. میله های فولادی حاوی مواد افزودنی آلیاژی ، مانند سری فولادهای آلیاژی انجمن فناوری آهن و فولاد و انجمن مهندسان خودرو ، درصورتی که محصول حاصله از سایر الزامات این مشخصات برخوردار باشد ، مجاز است. اندازه ها و ابعاد استاندارد میله های تغییر شکل یافته و تعداد آنها در جدول 1 آورده شده است.

1.2 ، مگر اینکه برای کاربردهای دیگر در ضمیمه A2 مشخص شده باشد ، میله ها دارای چهار سطح مقاومت در برابر حداقل هستند: یعنی 40 000 psi [280 MPa] ، 60 000 psi [420 MPa] ، 80 000 psi [550 MPa] و 100 000 psi [690 MPa] ، به ترتیب به عنوان درجه 40 [280] ، درجه 60 [420] ، درجه 80 [550] و درجه 100 [690] تعیین شده است.

یادداشت 1:

میله های تقویت کننده درجه 100 [690] در این مشخصات در سال 2015 معرفی شد. بر خلاف درجه های پایین تر ، که نسبت مقاومت کششی مشخص به مقاومت تسلیم مشخص شده از 1.25 تا 1.50 دارند ، میله های تقویت کننده درجه 100 [690] دارای نسبت هستند مقاومت کششی مشخص تا مقاومت تسلیم مشخص 1.15. استفاده کنندگان از این مشخصات باید توجه داشته باشند که در صورت استفاده از میله های درجه 100 [690] در اعضای سازه ای که مقاومت تحت تأثیر مقاومت کششی آرماتور استفاده می شود ، پس از بازده ، حاشیه ایمنی کمتری ایجاد می شود و هشدار کاهش هشدار نسبت به خرابی وجود دارد. در درجه اول در تیر و دال. در نتیجه مقاومت کششی کمتر به نسبت مقاومت تسلیم مشخص شده 1.15 برای درجه 100 [690] ، کاربران این مشخصات باید توجه داشته باشند که ACI 318 Type 1 اتصالات مکانیکی و جوشکاری شده جوش داده شده در بسیاری از معیارهای پذیرش 125٪ مشخص شده مقاومت مورد نیاز در تنش و فشرده سازی برای درجه 100 [690] قابل استفاده نیست. اتصالات مکانیکی و جوشکاری شده باید دارای حداقل مقاومت کششی مشخص شده 115000 psi [790 MPa] برای درجه 100 [690] باشند.

توجه 2:

کاربران این مشخصات باید توجه داشته باشند که کدها و مشخصات طراحی اجماعی ممکن است استفاده از نوار شماره 20 [64] ، بزرگترین میله موجود در این مشخصات را تشخیص ندهند. اعضای سازه ای تقویت شده با میله های شماره 20 [64] ممکن است نیاز به تأیید مسئول ساختمان یا سایر مرجع مربوطه داشته باشند و برای اطمینان از عملکرد کافی در سرویس و بارهای تولید شده ، نیاز به جزئیات ویژه داشته باشند.

1.3 میله های ساده در اندازه های تا قطر 21/2 اینچ [63.5 میلی متر] قطر در سیم پیچ یا طول برش ، در صورت سفارش باید با این مشخصات در درجه 40 [280] ، درجه 60 [420] ، درجه 80 ارائه شود [550] و درجه 100 [690]. برای خواص شکل پذیری (کشیدگی و خمش) ، مقررات آزمون نزدیکترین اندازه نوار تغییر شکل قطر اسمی کوچکتر اعمال می شود. الزامات مربوط به تغییر شکل و مارک گذاری قابل اعمال نیست.

نکته 3:

جوشکاری مواد در این مشخصات باید با احتیاط انجام شود زیرا هیچ ماده خاصی برای افزایش قابلیت جوشکاری آن لحاظ نشده است. وقتی قرار است این فولاد جوشکاری شود ، باید از روش جوشکاری مناسب برای ترکیب شیمیایی و استفاده یا سرویس مورد نظر استفاده شود. استفاده از آخرین نسخه AWS D1.4 / D1.4M توصیه می شود. کد جوشکاری AWS D1.4 / D1.4M انتخاب مناسب فلزات پرکننده و دمای پیش گرم / بین پاس و همچنین شرایط لازم برای عملکرد و مراحل را توصیف می کند.

1.4 مورد نیاز برای اندازه های میله های جایگزین در ضمیمه A1 ارائه شده است. الزامات در ضمیمه A1 فقط درصورت تعیین توسط خریدار اعمال می شود (به 4.2.4 مراجعه کنید).

1.5 متن این مشخصات به یادداشت ها و پاورقی هایی اشاره می کند که مطالب توضیحی را ارائه می دهند. این یادداشت ها و پاورقی ها (به استثنای یادداشت های جداول) به عنوان الزامات مشخصات در نظر گرفته نمی شوند.

1.6 این مشخصات برای سفارشات در واحد پوند اینچ (به عنوان مشخصات A615) یا در واحد SI (به عنوان مشخصات A615M) قابل اجرا است.

1.7 مقادیر ذکر شده در هر واحد واحد پوند اینچ یا واحد SI به طور جداگانه به عنوان استاندارد در نظر گرفته می شوند. درون متن ، واحدهای SI در براکت نشان داده می شوند. مقادیر بیان شده در هر سیستم ممکن است دقیقاً معادل نباشد. بنابراین ، هر سیستم باید مستقل از سیستم دیگر استفاده شود. ترکیب مقادیر از دو سیستم ممکن است منجر به عدم انطباق با مشخصات شود.

1.8 این استاندارد قصد ندارد تمام موارد ایمنی ، در صورت وجود ، مربوط به استفاده از آن را برطرف کند. این مسئولیت استفاده کننده از این استاندارد است که اقدامات ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی مناسب را تعیین کرده و کاربرد محدودیت های نظارتی قبل از استفاده را تعیین کند.

1.9 این استاندارد بین المللی مطابق با اصول استاندارد پذیرفته شده بین المللی در استاندارد سازی تعیین شده در تصمیم گیری درباره اصول تدوین استانداردها ، راهنماها و توصیه های صادر شده توسط کمیته موانع فنی تجارت جهانی سازمان تجارت جهانی (TBT) تهیه شده است.

دکمه بازگشت به بالا