دانلود استاندارد CLSI MM06 Quantitative Molecular Methods for Infectious Diseases 2nd Edition

خرید استاندارد CLSI MM06

برای دانلود استاندارد CLSI MM06 خرید Quantitative Molecular Methods for Infectious Diseases, 2nd Edition بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2010 می باشد.

کلیه استانداردهای CLSI موسسه استانداردهای آزمایشگاهی و بالینی (Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید استاندارد CLSI MM06 دانلود استاندارد Quantitative Molecular Methods for Infectious Diseases, 2nd Edition
خرید استاندارد CLSI MM06 دانلود استاندارد Quantitative Molecular Methods for Infectious Diseases, 2nd Edition

CLSI MM06
Quantitative Molecular Methods for Infectious Diseases, 2nd Edition

لینک استاندارد MM06 از سایت اصلی :

https://clsi.org/standards/products/molecular-methods/documents/mm06/

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد CLSI MM06

برای اطمینان از کیفیت استاندارد CLSI MM06، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

MM06
Quantitative Molecular Methods for Infectious Diseases, 2nd Edition

درباره استاندارد CLSI MM06

This document provides guidance for the development and use of quantitative molecular methods, such as nucleic acid probes and nucleic acid amplification techniques of the target sequences specific to particular microorganisms. It also presents recommendations for quality assurance, proficiency testing, and interpretation of results.

This reaffirmed document has been reviewed and confirmed as suitable to remain published without revision to content, as of April 2016. The document’s next scheduled review is generally five years after the reaffirmation date.

This document is available in electronic format only.

خرید استاندارد CLSI MM06 خریدQuantitative Molecular Methods for Infectious  Diseases 2nd Edition

Publication Details
Chairholder: Angela M. Caliendo, MD, PhD and Helen Fernandes, PhD

Date of Publication: November 30, 2010

ISBN Number: 1-56238-736-7

Order Code PDF: MM06A2E

Order Code Print: print not available

Edition: Second

Pages: 76

دانلود استاندارد CLSI MM06 خرید روشهای کمی مولکولی برای بیماریهای عفونی ، چاپ 2

Suggested Citation

CLSI. Quantitative Molecular Methods for Infectious Diseases; Approved Guideline—Second Edition.
CLSI document MM06-A2. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2010.

Proposed Guideline
December 2001

Approved Guideline
October 2003

Approved Guideline—Second Edition
November 2010

ISBN 1-56238-736-7
ISSN 0273-3099

این سند اطلاعات پس زمینه، راهنمایی و روش های آزمایشی را برای بررسی، شناسایی و مشخص کردن اثرات مواد دخالت در نتایج آزمون شیمی درمانی ارائه می دهد.

Contents

Abstract …………………………………………………………………………………………………………………………………. i
Committee Membership ………………………………………………………………………………………………………… iii
Foreword ……………………………………………………………………………………………………………………………. vii
1
Scope ………………………………………………………………………………………………………………………… 1
2
Introduction ……………………………………………………………………………………………………………….. 1
3
Standard Precautions …………………………………………………………………………………………………… 1
4
Terminology ………………………………………………………………………………………………………………. 1
4.1
A Note on Terminology …………………………………………………………………………………… 1
4.2
Definitions …………………………………………………………………………………………………….. 2
4.3
Abbreviations and Acronyms …………………………………………………………………………… 8
5
Update on Molecular Quantification Technologies …………………………………………………………. 9
5.1
Amplification With End-point Analysis …………………………………………………………….. 9
5.2
Amplification With Real-time Analysis …………………………………………………………… 10
5.3
Signal Intensity Measurement Without Nucleic Acid Amplification ……………………. 12
5.4
Future Developments …………………………………………………………………………………….. 12
6
Specimen Handling and Preparation for Molecular Quantification ………………………………….. 12
6.1
Specimen Collection ……………………………………………………………………………………… 13
6.2
Specimen Processing …………………………………………………………………………………….. 14
6.3
Nucleic Acid Extraction …………………………………………………………………………………. 14
7
Reference Materials, Standards, Calibrators, and Quality Control Materials …………………….. 16
7.1
Reference Materials ………………………………………………………………………………………. 16
7.2
Standards/Secondary Reference Materials………………………………………………………… 19
7.3
Calibrators ……………………………………………………………………………………………………. 20
7.4
Quality Control Materials ………………………………………………………………………………. 21
8
Analytical Verification and Validation ………………………………………………………………………… 22
8.1
General Considerations ………………………………………………………………………………….. 22
8.2
Precision………………………………………………………………………………………………………. 23
8.3
Measuring Range and Linearity ………………………………………………………………………. 25
8.4
Trueness ………………………………………………………………………………………………………. 27
8.5
Limit of Detection and Limit of Quantification …………………………………………………. 29
8.6
Analytical Specificity ……………………………………………………………………………………. 30
8.7
Interfering Substances ……………………………………………………………………………………. 31
8.8
Method Comparison ……………………………………………………………………………………… 32
8.9
Multiplex Quantification ………………………………………………………………………………… 32
8.10
Genetic Variability ………………………………………………………………………………………… 32
9
Clinical Validity and Clinical Utility …………………………………………………………………………… 33
9.1
Introduction ………………………………………………………………………………………………….. 33
9.2
Clinical Validation ………………………………………………………………………………………… 33
9.3
Clinical Utility ……………………………………………………………………………………………… 35

Number 22
MM06-A2

vi
Contents (Continued)
10
Reporting, Interpretation, and Limitations of Results …………………………………………………….. 39
10.1
Introduction ………………………………………………………………………………………………….. 39
10.2
Result Reporting …………………………………………………………………………………………… 40
10.3
Result Interpretation ……………………………………………………………………………………… 40
10.4
Result Limitations …………………………………………………………………………………………. 42
11
Continuing Quality Assurance ……………………………………………………………………………………. 43
11.1
Introduction ………………………………………………………………………………………………….. 43
11.2
Preexamination Phase Quality Control …………………………………………………………….. 43
11.3
Examination Phase Quality Control …………………………………………………………………. 44
11.4
Postexamination Phase Quality Control …………………………………………………………… 49
References …………………………………………………………………………………………………………………………… 51
Appendix. Timing of Specimen Collection ……………………………………………………………………………… 54
Summary of Delegate Comments and Subcommittee Responses ………………………………………………… 56
The Quality Management System Approach ……………………………………………………………………………. 60
Related CLSI Reference Materials …………………………………………………………………………………………. 62

دکمه بازگشت به بالا