دانلود کتاب Diagnostic Pathology Kidney Diseases 4th Edition

خرید ایبوک Diagnostic Pathology Kidney Diseases 4th Edition

برای دانلود ایبوک Diagnostic Pathology Kidney Diseases 4th Edition و خرید کتاب آسیب شناسی تشخیصی بیماری های کلیه ویرایش چهارم بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.این ایبوک در فرمت PDF اورجینال و به زبان انگلیسی ارسال می شود.نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد.

در صورتی که نیاز به پی دی اف هر کتابی دارید با گیگاپیپر مکاتبه کنید.

خرید کتاب Diagnostic Pathology Kidney Diseases 4th Edition

دانلود کتاب Diagnostic Pathology Kidney Diseases 4th Edition دانلود ایبوک آسیب شناسی تشخیصی بیماری های کلیه ویرایش چهارم

Diagnostic Pathology: Kidney Diseases

4th Edition – July 10, 2023

Authors: Robert B. Colvin, Anthony Chang, Lynn D. Cornell

eBook ISBN:9780443109232

Send email to download :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه

Price : 25$

https://shop.elsevier.com/books/diagnostic-pathology-kidney-diseases/colvin/978-0-443-10717-7

دانلود رایگان کتابDiagnostic Pathology Kidney Diseases 4th Edition

This expert volume in the Diagnostic Pathology series is an excellent point-of-care resource for practitioners at all levels of experience and training. Covering the full range of common and rare nonneoplastic renal diseases, it incorporates the most recent scientific and technical knowledge in the field to provide a comprehensive overview of all key issues relevant to today’s practice. Richly illustrated and easy to use, Diagnostic Pathology: Kidney Diseases, fourth edition, is a visually stunning, one-stop resource for every practicing pathologist, nephrologist, resident, student, or fellow as an ideal day-to-day reference or as a reliable training resource. 

دانلود ایبوک آسیب شناسی تشخیصی بیماری های کلیه ویرایش چهارم

این جلد تخصصی در مجموعه آسیب شناسی تشخیصی یک منبع عالی برای پزشکان در تمام سطوح تجربه و آموزش است. که طیف کاملی از بیماری‌های کلیوی غیرنئوپلاستیک رایج و نادر را پوشش می‌دهد، جدیدترین دانش علمی و فنی در این زمینه را برای ارائه یک نمای کلی از تمام مسائل کلیدی مرتبط با عمل امروزی در خود جای داده است. با مصور فراوان و آسان برای استفاده، آسیب شناسی تشخیصی: بیماری های کلیوی، ویرایش چهارم، یک منبع بصری خیره کننده و یک مرحله ای برای هر پاتولوژیست، نفرولوژیست، رزیدنت، دانشجو یا همکار به عنوان یک مرجع ایده آل روزانه یا به عنوان یک منبع است. منبع آموزشی قابل اعتماد

فهرست مطالب آسیب شناسی تشخیصی بیماری های کلیه ویرایش چهارم

 • Cover image
 • Title page
 • Table of Contents
 • Copyright
 • DEDICATIONS
 • PREFACE
 • IMAGE CONTRIBUTORS
 • ACKNOWLEDGMENTS
 • SECTIONS
 • ABBREVIATIONS INDEX
 • List of Tables
 • SECTION 1: INTRODUCTION AND OVERVIEW
 • Introduction to Renal Pathology
 • Normal Kidney Structure
 • Normal Kidney Development
 • Kidney Biopsy Reports
 • Needle Biopsy: Evaluation for Adequacy
 • Harmonized Nephropathology Terminology and Reporting
 • Consensus Definitions of Light and Electron Microscopy Lesions
 • Common Artifacts and Pitfalls
 • SECTION 2: GLOMERULAR DISEASES
 • PODOCYTOPATHIES
 • Minimal Change Disease (Diffuse Podocytopathy)
 • Classification of Focal Segmental Glomerulosclerosis
 • Etiologic Classification of Focal Segmental Glomerulosclerosis
 • Focal Segmental Glomerulosclerosis, Primary
 • Focal Segmental Glomerulosclerosis, Adaptive (Secondary)
 • Collapsing Glomerulopathy
 • MEMBRANOUS NEPHROPATHY AND VARIANTS
 • Introduction to Membranous Nephropathy
 • Etiologies of Membranous Nephropathy
 • Membranous Nephropathy Due to PLA2R1 Autoantibodies
 • Membranous Nephropathy Due to Non-PLA2R1 Autoantibodies
 • Membranous Nephropathy Associated With Systemic Disease
 • Membranous Nephropathy With Anti-TBM Antibodies
 • Podocyte Infolding Glomerulopathy
 • IgA-RELATED GLOMERULONEPHRITIDES
 • Overview of IgA-Related Glomerular Diseases
 • IgA Nephropathy
 • IgA Vasculitis (Henoch-Schönlein Purpura)
 • IgA Acute Glomerulonephritis Associated With *Staphylococcus aureus*
 • Hepatic Disease With IgA Deposition
 • SLE AND RELATED AUTOANTIBODY-MEDIATED DISEASES
 • Systemic Lupus Erythematosus
 • Mixed Connective Tissue Disease
 • Idiopathic Nonlupus Full-House Nephropathy
 • Mixed Cryoglobulinemic Glomerulonephritis
 • ANTI-GBM DISEASES
 • Anti-GBM Glomerulonephritis
 • Atypical Anti-GBM Disease
 • COMPLEMENT-RELATED GLOMERULONEPHRITIDES
 • Classification of MPGN and Complement-Related Diseases
 • Dense Deposit Disease
 • C3 Glomerulonephritis
 • C1q Nephropathy
 • C4 Glomerulopathy
 • Immune Complex Membranoproliferative Glomerulonephritis
 • MONOCLONAL IMMUNOGLOBULIN GLOMERULAR DISEASES
 • Introduction to Diseases With Monoclonal Immunoglobulin Deposits
 • Monoclonal Immunoglobulin Deposition Disease
 • Proliferative Glomerulonephritis With Monoclonal IgG Deposits
 • Membranous Nephropathy With Masked IgG-Kappa Deposits
 • Type I Cryoglobulinemic Glomerulonephritis
 • Waldenström Macroglobulinemia
 • Crystalglobulin Glomerulonephritis
 • Light Chain Crystalline Podocytopathy
 • AMYLOIDOSIS
 • Amyloidosis Classification
 • AL/AH Amyloidosis
 • AA Amyloidosis
 • AFib Amyloidosis
 • AGel Amyloidosis
 • ALECT2 Amyloidosis
 • AApoAI Amyloidosis
 • AApoAII Amyloidosis
 • AApoAIV Amyloidosis
 • AApoCII Amyloidosis
 • ATTR Amyloidosis
 • IDIOPATHIC FIBRILLARY GLOMERULOPATHIES
 • Diseases With Organized Deposits
 • Fibrillary Glomerulopathy
 • Immunotactoid Glomerulopathy
 • Fibronectin Glomerulopathy
 • DIABETIC AND RELATED RENAL DISEASES
 • Diabetic Nephropathy
 • Metabolic Syndrome/Obesity-Related Glomerular Disease
 • Idiopathic Nodular Glomerulopathy
 • INFECTION-RELATED GLOMERULAR DISEASES
 • Overview of Infection-Related Glomerular Disease
 • Acute Poststreptococcal Glomerulonephritis
 • Postinfectious Glomerulonephritis, Nonstreptococcal
 • Glomerulonephritis of Chronic Infection, Including Shunt Nephritis
 • Endocarditis
 • Syphilis
 • Lyme Disease
 • COVID-19 Nephropathies
 • Hepatitis B Virus
 • Hepatitis C Virus
 • HIV-Associated Nephropathy
 • Miscellaneous HIV-Associated Renal Diseases
 • Schistosomiasis
 • Filariasis
 • Leishmaniasis
 • DRUG-INDUCED GLOMERULAR DISEASES
 • Drug-Induced Minimal Change Disease
 • Bisphosphonate-Induced Collapsing Glomerulopathy
 • Chloroquine Toxicity
 • Antihepatitis C Virus Drugs
 • Anti-EGFR Drugs
 • GENETIC GLOMERULAR DISEASES
 • Classification of Glomerular Genetic Diseases
 • Genetic Causes of Nephrotic Syndrome
 • GENETIC DISEASES OF GBM COLLAGEN
 • Alport Syndrome
 • Thin Basement Membrane Disease
 • GENETIC PODOCYTE DISEASES
 • Congenital Nephrotic Syndrome of Finnish Type
 • Pierson Syndrome
 • Galloway-Mowat Syndrome
 • Denys-Drash Syndrome
 • Frasier Syndrome
 • Podocin Deficiency
 • α-Actinin-4 Deficiency
 • Autosomal Dominant FSGS Due to *INF2* Mutations
 • *APOL1*-Related Glomerular Disease
 • Schimke Immunoosseous Dysplasia
 • GENETIC STORAGE AND LIPID DISEASES
 • Fabry Disease
 • Alagille Syndrome
 • Lecithin Cholesterol Acyltransferase Deficiency
 • APOE Lipoprotein Glomerulopathy
 • Type III Hyperlipoproteinemia
 • I-Cell Disease (Mucolipidosis II)
 • Gaucher Glomerulopathy
 • OTHER GENETIC GLOMERULAR DISEASES
 • Type III Collagen Glomerulopathy
 • Nail-Patella Syndrome
 • Glomerulopathy of Hereditary Multiple Exostoses
 • MISCELLANEOUS GLOMERULAR DISEASES
 • Cryofibrinogenic Glomerulopathy
 • IgM Nephropathy
 • Kidney Disease Associated With COVID-19 Immunization
 • Renal Disease in Rheumatoid Arthritis
 • Hemophagocytic Glomerulopathy
 • Coenzyme-Q Nephropathies
 • Hepatic Glomerulosclerosis
 • Intravascular Large B-Cell Lymphoma
 • SECTION 3: VASCULAR DISEASES
 • Overview and Classification of Systemic Vasculitides
 • ANCA DISEASES
 • ANCA-Related Glomerulonephritis
 • Microscopic Polyangiitis
 • Granulomatosis With Polyangiitis
 • Eosinophilic Granulomatosis With Polyangiitis (Churg-Strauss)
 • Drug-Induced ANCA Vasculitis
 • NON-ANCA VASCULITIDES
 • Polyarteritis Nodosa
 • Kawasaki Disease
 • Giant Cell Arteritis
 • Takayasu Arteritis
 • Hypocomplementemic Urticarial Vasculitis (Anti-C1q Vasculitis)
 • THROMBOTIC MICROANGIOPATHIES
 • Introduction to Thrombotic Microangiopathies
 • Infection-Related Hemolytic Uremic Syndrome
 • Genetic Thrombotic Microangiopathy
 • Autoimmune Thrombotic Microangiopathy
 • Drug-Induced Thrombotic Microangiopathy
 • Postpartum Hemolytic Uremic Syndrome
 • Scleroderma Renal Disease
 • Multicentric Castleman Disease
 • OTHER DISEASES AFFECTING ENDOTHELIUM
 • Preeclampsia, Eclampsia, and HELLP Syndrome
 • Radiation Nephropathy
 • Sickle Cell Nephropathy
 • Retinal Vasculopathy and Cerebral Leukodystrophy
 • HYPERTENSIVE RENAL DISEASES
 • Hypertensive Renovascular Diseases
 • Renal Artery Stenosis
 • Fibromuscular Dysplasia
 • Neurofibromatosis
 • THROMBOTIC AND EMBOLIC DISEASES
 • Renal Vein Thrombosis
 • Renal Artery Thrombosis
 • Atheromatous Emboli
 • Hydrophilic Polymer Emboli
 • SECTION 4: TUBULOINTERSTITIAL DISEASES
 • Overview and Classification of Tubulointerstitial Diseases
 • Differential Diagnosis of Acute Interstitial Nephritis
 • Granulomatous Interstitial Nephritis
 • Guide to Crystal Nephropathies
 • ISCHEMIC INJURIES
 • Acute Tubular Injury
 • Renal Cortical Necrosis
 • Sepsis/Shock
 • IMMUNOLOGIC TUBULAR DISEASES
 • IgG4-Related Disease
 • Sjögren Syndrome
 • Tubulointerstitial Nephritis and Uveitis
 • Sarcoidosis
 • Antibrush Border Autoantibody Tubulointerstitial Nephritis
 • Anti-TBM Disease
 • Tubulointerstitial Nephritis With IgM(+) Plasma Cells
 • MONOCLONAL IMMUNOGLOBULIN TUBULOINTERSTITIAL DISEASES
 • Light Chain Cast Nephropathy
 • Light Chain Proximal Tubulopathy With Crystals
 • Light Chain Proximal Tubulopathy Without Crystals
 • Crystal-Storing Histiocytosis
 • DRUG-INDUCED TUBULOINTERSTITIAL DISEASES
 • Drug-Induced Acute Interstitial Nephritis
 • Drugs That Cause Tubulointerstitial Nephritis
 • Checkpoint Inhibitor-Induced Kidney Diseases
 • Papillary Necrosis
 • Cisplatin Nephrotoxicity
 • Osmotic Tubulopathy
 • Antiviral Drug Nephrotoxicity
 • Acute Phosphate Nephropathy
 • Lithium-Induced Renal Disease
 • Calcineurin Inhibitor Toxicity
 • mTOR Inhibitor Toxicity
 • Vancomycin-Induced Cast Nephropathy
 • Anticoagulant-Related Nephropathy
 • Illicit Drugs and Opioids
 • TOXIC TUBULOPATHIES
 • Myoglobinuria/Rhabdomyolysis/Hemoglobinuria
 • Bile Cast Nephropathy
 • Lead and Other Heavy Metal Toxins
 • Ethylene Glycol Toxicity
 • Aristolochic Acid Nephropathy
 • Balkan Endemic Nephropathy
 • Argyria
 • AUTOSOMAL DOMINANT TUBULOINTERSTITIAL KIDNEY DISEASES
 • *MUC1*-Related Autosomal Dominant Tubulointerstitial Kidney Disease
 • *UMOD*-Related Autosomal Dominant Tubulointerstitial Kidney Disease
 • *REN*-Related Autosomal Dominant Tubulointerstitial Kidney Disease
 • *HNF1B*-Related Autosomal Dominant Tubulointerstitial Kidney Disease
 • GENETIC CRYSTAL DEPOSITION DISEASES
 • Uric Acid Nephropathy/Gout
 • Primary Hyperoxaluria
 • 2,8-Dihydroxyadeninuria
 • Cystinosis
 • GENETIC TRANSPORT DISEASES
 • Bartter Syndrome
 • Dent Disease
 • Oculocerebrorenal Syndrome of Lowe
 • OTHER GENETIC TUBULAR DISEASES
 • Mitochondriopathies
 • Systemic Karyomegaly
 • Methylmalonic Acidemia
 • MISCELLANEOUS TUBULOINTERSTITIAL DISEASES
 • Nephrocalcinosis
 • Lysozyme Nephropathy
 • Secondary Oxalosis
 • Chronic Interstitial Nephritis in Agricultural Communities
 • Extramedullary Hematopoiesis
 • SECTION 5: KIDNEY INFECTIONS
 • BACTERIAL INFECTIONS
 • Acute Pyelonephritis
 • Chronic Pyelonephritis
 • Xanthogranulomatous Pyelonephritis
 • Malakoplakia
 • Tuberculosis
 • BCG Granulomatous Interstitial Nephritis
 • Leprosy
 • Megalocytic Interstitial Nephritis
 • Nocardiosis
 • Leptospirosis
 • Whipple Disease
 • FUNGAL, RICKETTSIAL, AND PARASITIC INFECTIONS
 • Mucormycosis
 • Candidiasis
 • Histoplasmosis
 • Coccidioidomycosis
 • Blastomycosis
 • Paracoccidioidomycosis
 • Aspergillosis
 • Cryptococcosis
 • Microsporidiosis
 • Rickettsial Infections
 • Toxoplasmosis
 • Hydatidosis
 • VIRAL INFECTIONS
 • Polyomavirus Nephritis
 • Cytomegalovirus Infection
 • Adenovirus Infection
 • Epstein-Barr Virus Nephritis
 • Herpes Simplex Acute Nephritis
 • Hantavirus Nephropathy
 • SECTION 6: DEVELOPMENTAL DISEASES
 • Overview of Congenital Anomalies of Kidney and Urinary Tract
 • Dysplasia/Hypoplasia/Agenesis
 • Oligomeganephronia
 • Ectopia, Malrotation, Duplication, Fusion, Supernumerary Kidney
 • Ask-Upmark Kidney
 • Renal Tubular Dysgenesis
 • SECTION 7: CYSTIC DISEASES
 • Overview of Cystic Diseases
 • CILIOPATHIES
 • Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease
 • Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease
 • Nephronophthisis and Related Ciliopathies
 • OTHER GENETIC CYSTIC DISEASES
 • von Hippel-Lindau Disease
 • Tuberous Sclerosis Complex
 • Zellweger Syndrome
 • MISCELLANEOUS CYSTIC DISEASES
 • Medullary Sponge Kidney
 • Mixed Epithelial and Stromal Tumor Family
 • Pediatric Cystic Nephroma
 • Acquired Cystic Disease
 • Simple and Miscellaneous Cysts
 • Renal Lymphangioma/Lymphangiectasia
 • SECTION 8: COLLECTING SYSTEM DISEASES
 • Introduction to Impediments to Urine Flow
 • Reflux Nephropathy
 • Obstructive Uropathy
 • Nephrolithiasis
 • Loin Pain Hematuria Syndrome
 • SECTION 9: RENAL ALLOGRAFT DISEASES
 • Pathologic Classification of Renal Allograft Diseases
 • INTRODUCTION
 • Evaluation of Allograft Kidneys
 • Evaluation of Donor Kidneys
 • REJECTION
 • Acute T-Cell-Mediated Rejection
 • Chronic T-Cell-Mediated Rejection
 • Hyperacute Rejection
 • Acute Antibody-Mediated Rejection
 • Chronic Antibody-Mediated Rejection
 • Transcript Analysis of Renal Transplant Biopsies
 • RECURRENT AND DE NOVO DISEASES
 • Diseases That Recur in Allografts
 • De Novo Focal Segmental Glomerulosclerosis
 • De Novo Membranous Nephropathy
 • Anti-GBM Disease in Alport Syndrome
 • Chimerism Transition Syndrome
 • Late Posttransplant Histology
 • OTHER ALLOGRAFT DISEASES
 • Acute Allograft Ischemia
 • Size Mismatch Allograft Injury
 • Lymphocele
 • Transplant Renal Artery Stenosis
 • Transplant Renal Artery or Vein Thrombosis
 • Posttransplant Lymphoproliferative Diseases
 • BK Polyomavirus Neoplasia
 • Protocol Biopsies
 • Tolerance
 • Kidney Xenografts
 • KIDNEY PATHOLOGY IN RECIPIENTS OF OTHER TRANSPLANTS
 • Kidney Diseases in Nonrenal Transplant Recipients
 • Graft-vs.-Host Glomerulopathies
 • SECTION 10: KIDNEY EXAMINATION
 • Examination of End-Stage Kidneys
 • Examination of Tumor Nephrectomy Specimens for Nonneoplastic Diseases
 • Evaluation of Transplant Nephrectomies
 • Evaluation of Autopsy Kidneys
 • SECTION 11: TECHNIQUES
 • Basic Concepts for Computational Image Analysis
 • Artificial Intelligence and Digital Pathology Analysis of Kidneys
 • Evaluation of Fibrosis
 • Immunofluorescence on Paraffin Tissue Sections
 • EM Processing From Paraffin Tissue
 • Detection of Autoantigens in Membranous Nephropathy
 • Alport Collagen IV Immunofluorescence
 • C4d Immunohistochemistry/Immunofluorescence
 • Polyomavirus Detection in Tissue
 • Mass Spectrometry
 • Diagnostic Genetics of Kidney Diseases
 • INDEX
دکمه بازگشت به بالا