دانلود کتاب First Aid for the Basic Sciences: Organ Systems Third Edition

خرید ایبوک First Aid for the Basic Sciences: Organ Systems, Third Edition (First Aid Series) 3rd Edition

برای دانلود کتاب First Aid for the Basic Sciences: Organ Systems 3rd Edition بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود.

خرید ایبوک First Aid for the Basic Sciences: Organ Systems, Third Edition (First Aid Series) 3rd Edition دانلود کتاب کمک های اولیه برای علوم پایه free download گیگاپیپر
خرید ایبوک First Aid for the Basic Sciences: Organ Systems, Third Edition (First Aid Series) 3rd Edition دانلود کتاب کمک های اولیه برای علوم پایه free download

First Aid for the Basic Sciences: Organ Systems, Third Edition (First Aid Series) 3rd Edition
by Tao Le (Author), William Hwang MD PhD (Author), Vinayak Muralidhar MD MSc (Author), Jared A. White MD (Author)

Series: First Aid Series

Paperback: 912 pages
Publisher: McGraw-Hill Education / Medical; 3 edition (April 10, 2017)
Language: English
ISBN-10: 1259587037
ISBN-13: 978-1259587030

لینک:

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 20$

درباره کتاب First Aid for the Basic Sciences: Organ Systems, Third Edition

Comprehensive, single-source coverage of the entire second year of medical school!

First Aid for the Basic Sciences: Organ Systems, Third Edition is a unique single-source review of the entire second year medical school curriculum. This full-color, richly illustrated, and engagingly written resource provides readers with a solid understanding of basic sciences relative to human organ systems which all medical students must be familiar. When used with the companion review First Aid for the Basic Sciences: General Principles, Third Edition, this powerful combination distills must-know course information to help students survive their first two years of medical school and provides an in-depth review for the USMLE Step 1.

• An essential companion during your first two years of medical school
• Includes important foundational content most other reviews leave out
• Focuses on the high-yield topics and facts tested on the USMLE Step 1
• Enhanced by full-color images, learning aids, tables, and concise text to streamline your study and help you excel in coursework and on the USMLE Step 1
• Provides a complete framework for understanding anatomy, embryology, pathology, and pharmacology by organ systems
• Mirrors the table of contents of First Aid for the USMLE Step 1 to facilitate side-by-side study
• Written by students who aced the USMLE and reviewed by top faculty

دانلود کتاب First Aid for the Basic Sciences: Organ Systems, Third Edition

Authors: Tao Le, William Hwang, Vinayak Muralidhar and Jared White
Published: January 2017 Pages: 912
eISBN: 9781259587047 | ISBN: 9781259587030

دانلود کتاب کمک های اولیه برای علوم پایه: سیستم های بدن، نسخه سوم

پوشش جامع، تک تک سال دوم سال دوم دانشکده پزشکی!

کمک های اولیه برای علوم پایه: سیستم های ارگان، نسخه سوم، بازنگری منحصر به فرد تنها در کل برنامه درسی سال دوم پزشکی است. این منابع پر رنگ، غنی به تصویر کشیده و جذاب، به خوانندگان کمک می کند تا درک جامع از علوم پایه نسبت به سیستم های عضو انسانی داشته باشند که همه دانش آموزان پزشکی باید آشنا باشند. هنگامی که با بررسی همدم استفاده می شود، کمک های اولیه برای علوم پایه: اصول کلی، نسخه سوم، این ترکیب قدرتمند باید اطلاعات دوره ای را بدست آورد تا دانش آموزان در دو سال اول مدرسه پزشکی خود زندگی کنند و یک بررسی عمیق برای مرحله USMLE 1

• یک همراه ضروری در طول دو سال اول مدرسه پزشکی
• مطالب مهمی را شامل می شود که اغلب بررسی های دیگر از بین رفته است
• تمرکز بر موضوعات و کارآیی باالی عملکرد در مرحله 1 USMLE آزمایش شده است
• پیشرفته توسط تصاویر رنگی، کمکهای یادگیری، جداول و متن کوتاه برای تسهیل مطالعه شما و کمک به شما در تربیت درس و در USMLE مرحله 1
• فراهم می کند یک چارچوب کامل برای درک آناتومی، جنین شناسی، آسیب شناسی، و فارماکولوژی توسط سیستم های ارگان
• آینه جدول محتویات کمک های اولیه برای مرحله 1 USMLE برای تسهیل مطالعه در کنار هم
• نوشته شده توسط دانش آموزانی که acute USMLE و بررسی توسط استاد برجسته

فهرست مطالب ایبوک First Aid for the Basic Sciences: Organ Systems, Third Edition (First Aid Series) 3rd Edition

free download ebook First Aid for the Basic Sciences: Organ Systems, Third Edition (First Aid Series) 3rd Edition
Cover
Title Page
Copyright Page
Dedication
Contents
Contributing Authors
Faculty Reviewers
Preface
How to Use This Book
Acknowledgments
How to Contribute
Chapter 1. Cardiovascular
Embryology
Anatomy
Physiology
Pathology
Imaging/Diagnostic Tests
Pharmacology
Chapter 2. Endocrine
Hypothalamus and Pituitary
Thyroid and Parathyroid
Adrenal Gland
Pancreas
Chapter 3. Gastrointestinal
Embryology
Anatomy
Physiology
Pathology
Pharmacology
Chapter 4. Hematology and Oncology
Embryology
Anatomy
Pathology
Pharmacology
Chapter 5. Musculoskeletal, Skin, and Connective Tissue
Embryology
Anatomy
Physiology
Pathology
Pharmacology
Chapter 6. Neurology and Special Senses
Embryology, Anatomy, and Physiology
Histology
Pathology
Pharmacology
Chapter 7. Psychiatry
Basic Definitions and Concepts
Pathology
Chapter 8. Renal
Embryology
Anatomy
Histology
Physiology
Pathology
Pharmacology
Chapter 9. Reproductive
Embryology
Anatomy
Physiology
Pathology-Genetic Diseases
Pathology-Female
Pathology-Male
Pharmacology
Chapter 10. Respiratory
Embryology
Anatomy
Histology
Physiology
Pathology
Pharmacology

دکمه بازگشت به بالا