دانلود کتاب Hydrogen Storage Materials

خرید ایبوک Hydrogen Storage Materials

برای دانلود ایبوک Hydrogen Storage Materials و خرید کتاب مواد ذخیره سازی هیدروژن روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید.پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید ، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.این ایبوک در فرمت pdf اورجینال و به زبان انگلیسی ارسال می شود.نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات Springer دارید با ما مکاتبه کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

ایبوک Hydrogen Storage Materials

ایبوک Hydrogen Storage Materials خرید کتاب مواد ذخیره سازی هیدروژن 9783662542590---- 3662542595
ایبوک Hydrogen Storage Materials خرید کتاب مواد ذخیره سازی هیدروژن 9783662542590—- 3662542595
Hydrogen Storage Materials (Landolt-Börnstein: Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology – New Series, 8) 1st ed. 2018 Edition
ISBN-13: 978-3662542590
ISBN-10: 3662542595
Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

ادرس اینترنتی کتاب Hydrogen Storage Materials

https://link.springer.com/book/9783662542590

https://materials.springer.com/bp/docs/978-3-662-54261-3

دانلود رایگان کتاب Hydrogen Storage Materials

برای اطمینان از کیفیت ایبوک  ، چند صفحه ابتدایی ان به صورت رایگان قرار داده شده است.

Hydrogen Storage Materials by Emil Burzo
English | PDF,EPUB | 2018 | 505 Pages | ISBN : 3662542595

دانلود کتاب Hydrogen Storage Materials

This volume contains a valuable database of updated results in the field of hydrogen storage materials, based on an extended and selected reference list. Possible directions of research for further developments are also included. It is part of the online platform SpringerMaterials which is the world’s largest resource for physical and chemical data in the material science.

دانلود ایبوک مواد ذخیره سازی هیدروژن

این جلد شامل یک پایگاه داده ارزشمند از نتایج به روز شده در زمینه مواد ذخیره سازی هیدروژن، بر اساس فهرست مرجع گسترده و انتخاب شده است. جهت های احتمالی تحقیق برای پیشرفت های بیشتر نیز گنجانده شده است. این بخشی از پلتفرم آنلاین SpringerMaterials است که بزرگترین منبع جهان برای داده های فیزیکی و شیمیایی در علم مواد است.

فهرست مطالب Hydrogen Storage Materials

Table of contents (75 documents)
Online Document 1

Introduction to hydrogen storage methods

V. Paul-Boncour, A. Percheron-Guégan
Online Document 2

Synthesis of hydrogen storage materials

V. Paul-Boncour, A. Percheron-Guégan
Online Document 3

Structural properties of hydrogen storage materials

V. Paul-Boncour, A. Percheron-Guégan
Online Document 4

Thermodynamic properties of hydrogen storage materials

V. Paul-Boncour, A. Percheron-Guégan
Online Document 5

Electrochemical properties of hydrogen storage materials

V. Paul-Boncour, A. Percheron-Guégan
Online Document 6

Introduction to Mg-based metal hydrides

V. Paul-Boncour
Online Document 7

Crystal structure of Mg-based compounds

V. Paul-Boncour
Online Document 8

Thermodynamic and kinetic properties of Mg-based compounds

V. Paul-Boncour
Online Document 9

Introduction to hydrides of binary and pseudo-binary intermetallic compounds

V. Paul-Boncour
Online Document 10

Synthesis and crystal structures of the AB intermetallic compounds

F. Cuevas
Online Document 11

Crystal structures of AB-hydrides

F. Cuevas
Online Document 12

Thermodynamic properties of AB compounds

F. Cuevas
Online Document 13

Electrochemical properties of AB compounds

F. Cuevas
Online Document 14

Overview of AB-type metal hydrides

F. Cuevas
Online Document 15

Introduction to metal hydrides of AB 2 laves phase compounds

V. Paul-Boncour
Online Document 16

Crystal structure of AB 2 laves phase intermetallic compounds

V. Paul-Boncour
Online Document 17

Crystal structure of AB 2 laves phase hydrides and deuterides

V. Paul-Boncour
Online Document 18

Thermodynamic properties of AB 2 laves phase compounds

V. Paul-Boncour
Online Document 19

Electrochemical properties of AB 2 laves phase compounds

V. Paul-Boncour
Online Document 20

Overview of AB 2 laves phase metal hydrides

V. Paul-Boncour
Online Document 21

Introduction to metal hydrides of AB 3 compounds

M. Latroche
Online Document 22

Crystal structures of the AB 3 intermetallic compounds

M. Latroche
Online Document 23

Crystal structures of the AB 3 phase hydrides

M. Latroche
Online Document 24

Thermodynamic properties of AB 3 compounds

M. Latroche
Online Document 25

Overview of AB 3 phase metal hydrides

M. Latroche
Online Document 26

Introduction to metal hydrides of A 5 B 19 compounds

M. Latroche
Online Document 27

Crystal structures of the A 5 B 19 phase intermetallic compounds

M. Latroche
Online Document 28

Crystal structures of the A 5 B 19 phase hydrides

M. Latroche
Online Document 29

Thermodynamic properties of A 5 B 19 compounds

M. Latroche
Online Document 30

Overview of A 5 B 19 phase metal hydrides

M. Latroche
Online Document 31

Introduction to metal hydrides of A 6 B 23 compounds

V. Paul-Boncour
Online Document 32

Synthesis and crystal structure of the A 6 B 23 phase intermetallic compounds

V. Paul-Boncour
Online Document 33

Crystal structure of the A 6 B 23 phase hydrides and deuterides

V. Paul-Boncour
Online Document 34

Thermodynamic properties of A 6 B 23 compounds

V. Paul-Boncour
Online Document 35

Overview of A 6 B 23 phase metal hydrides

V. Paul-Boncour
Online Document 36

Introduction to metal hydrides of AB 5 compounds

J.-M. Joubert
Online Document 37

Crystal structures of the AB 5 phase intermetallic compounds

J.-M. Joubert
Online Document 38

Crystal structures of the AB 5 phase hydrides

J.-M. Joubert
Online Document 39

Thermodynamic Properties of AB 5 compounds

J.-M. Joubert
Online Document 40

Ageing properties of AB 5 compounds

J.-M. Joubert
Online Document 41

Electrochemical properties of AB 5 compounds

J.-M. Joubert
Online Document 42

Overview of AB 5 phase metal hydrides

J.-M. Joubert
Online Document 43

Introduction to complex metal hydrides

F. Cuevas
Online Document 44

Synthesis and crystal structure of alkali alanates

F. Cuevas
Online Document 45

Synthesis and crystal structure of mixed alkali alanates

F. Cuevas
Online Document 46

Synthesis and crystal structure of alkaline-earth alanates

F. Cuevas
Online Document 47

Synthesis and crystal structure of mixed alkali alkaline-earth alanates

F. Cuevas
Online Document 48

Overview of alanate compounds of complex metal hydrides

F. Cuevas
Online Document 49

Introduction to borohydride compounds

L. Laversenne
Online Document 50

Synthesis and crystal structure of alkali metal borohydrides LiBH4, NaBH4, KBH4, RbBH4 and CsBH4

L. Laversenne
Online Document 51

Synthesis and crystal structure of alkaline earth metal borohydrides: M(BH4)2, M= Be, Mg, Ca, Sr, Ba

L. Laversenne
Online Document 52

Synthesis and crystal structure of transition element borohydrides: M(BH4)y, M= Ti, Zr, Hf, Mn, Fe, Cu, Zn, Cd

L. Laversenne
Online Document 53

Synthesis and crystal structure of post transition metal borohydrides: M(BH4)y, M= Al, Ga, In, Tl

L. Laversenne
Online Document 54

Synthesis and crystal structure of yttrium, rare earth and actinide borohydrides

L. Laversenne
Online Document 55

Synthesis and crystal structure of mixed cation borohydrides

L. Laversenne
Online Document 56

Overview of borohydride compounds

L. Laversenne
Online Document 57

Introduction to metal-N-H systems for hydrogen storage

R. Janot
Online Document 58

Crystal structure and hydrogen storage mechanism in the Li-N-H system

R. Janot
Online Document 59

Introduction to hydrogen storage in other binary metal-N-H systems

R. Janot
Online Document 60

Hydrogen storage in Li-Mg-N-H ternary system

R. Janot
Online Document 61

Synthesis and hydrogen storage in ternary systems

R. Janot
Online Document 62

Overview of hydrogen storage properties of metallic amides and imides

R. Janot
Online Document 63

Introduction to hydrogen storage in carbon materials

R. Gadiou, C. MateiGhimbeu, C. Vix-Guterl
Online Document 64

Hydrogen storage in activated carbon materials

R. Gadiou, C. MateiGhimbeu, C. Vix-Guterl
Online Document 65

Hydrogen storage in carbon based materials

R. Gadiou, C. MateiGhimbeu, C. Vix-Guterl
Online Document 66

Overview of hydrogen storage in carbon materials

R. Gadiou, C. MateiGhimbeu, C. Vix-Guterl
Online Document 67

Introduction to hydrogen technology applications

M. Jurczyk, M. Nowak
Online Document 68

Introduction to hydrogen separation and purification

M. Jurczyk, M. Nowak
Online Document 69

Types of hydrogen storage materials

M. Jurczyk, M. Nowak
Online Document 70

An overview of hydrogen storage system in Ni-MH batteries

M. Jurczyk, M. Nowak
Online Document 71

Introduction to hydrogen storage technology for fuel cell application

M. Jurczyk, M. Nowak
Online Document 72

Introduction to hydrogen microsensor and detectors

M. Jurczyk, M. Nowak
Online Document 73

Introduction to hydrogen based thermal energy conversion

M. Jurczyk, M. Nowak
Online Document 74

Microwave switching properties of metal hydrides

M. Jurczyk, M. Nowak
Online Document 75

Introduction to hydrogen based chemical agents for hydrogen technology

M. Jurczyk, M. Nowak

دکمه بازگشت به بالا