دانلود کتاب Level 6 Korean Grammar Textbook

خرید ایبوک Level 6 Korean Grammar Textbook

برای دانلود ایبوک Level 6 Korean Grammar Textbook و خرید کتاب سطح 6 کتاب دستور زبان کره ای بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید.پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید ، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.این ایبوک در فرمت PDF ارسال می شود.نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات کتاب های کره ای Talk to Me In Korean Company دارید با ما مکاتبه کنید.

کتابهای آموزش کامل مباحث زبان کره ای در پستهای دیگر موجود است.

دانلود کتاب های کره ای ناشر Talk to Me In Korean
دانلود کتاب های کره ای ناشر Talk to Me In Korean

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

ایبوک Level 6 Korean Grammar Textbook

دانلود کتاب Level 6 Korean Grammar Textbook دانلود ایبوک سطح 6 کتاب دستور زبان کره ای Language: : English
دانلود کتاب Level 6 Korean Grammar Textbook دانلود ایبوک سطح 6 کتاب دستور زبان کره ای Language: : English

Level 6 Korean Grammar Textbook (Talk To Me In Korean Grammar Textbook) [Print Replica] Kindle Edition
by Talk To Me In Korean (TTMIK) (Author)

Language: : English

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

ادرس اینترنتی کتاب Level 6 Korean Grammar Textbook

دانلود رایگان کتاب Level 6 Korean Grammar Textbook

برای اطمینان از کیفیت ایبوک ، چند صفحه ابتدایی ان به صورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب Level 6 Korean Grammar Textbook

Have More Engaging Conversations by Expressing Doubts, Abilities, and Happenings

At this level, you are already familiar with most of the fundamental Korean sentence structures and grammar rules. With this grammar textbook, however, you will learn how to make your Korean sentences even more specific and detailed by adding extra elements to them and emphasizing certain parts.

As you must be well aware by now, the key to improving your Korean even more from now on is by practicing a lot. You can also try to express the same idea in various new ways instead of just sticking to the expressions with which you are comfortable. The chapters in this book will help you learn new tools that you can use in forming new types of Korean sentences.

We hope you enjoy learning with this book and improving your Korean sentence-building skills even further. Thank you very much for studying with Talk To Me In Korean and also, congratulations on your determination to continue learning! 이 책도 여러분에게 많은 도움이 되었으면 좋겠습니다. 앞으로도 저희 톡투미인코리안 교재들로 즐겁게 공부해 주세요!

Table Of Contents

1. How about…? / 어때요?
2. What do you think about…? / 어떻게 생각해요?, 어떤 것 같아요?
3. One of the most… / 가장 … 중의 하나
4. Do you mind if I…? / -아/어/여도 돼요?, -아/어/여도 될까요?
5. I am in the middle of -ing / -고 있는 중이에요, -는 중이에요
6. Word Builder 9 / -님
7. One way or another / 어차피
8. I’m not sure if… / -(으)ᄂ/는지 잘 모르겠어요
9. While you are at it / -(으)ᄂ/는 김에
10. Sentence Building Drill 6
11. I mean… / 그러니까, 제 말은, -(이)라고요, 말이에요
12. What do you mean?, What does that mean? / 무슨 말이에요?
13. Word Builder 10 / 과(過)
14. So one can also + verb / 동사 + -(으)ᄅ 겸
15. The thing that is called, What they call… / -(이)라는 것은
16. Various Usages of the Suffix -겠- / -겠-
17. Because, Since, Let me tell you… / -거든(요)
18. Or / -(이)나, -거나, 아니면
19. To improve, To change, To increase / -아/어/여지다 (Part 2)
20. Sentence Building Drill 7
21. Passive Voice (Part 1) / -이/히/리/기-, -아/어/여지다
22. Word Builder 11 / 무(無)
23. Passive Voice (Part 2) / -이/히/리/기-, -아/어/여지다
24. I DID do it, but…, I DO like it, but… / -기는 하다
25. To be easy/difficult to + verb / -기 쉽다/어렵다
26. To know/think that someone has done/will do something / -(으)ᄂ/ᄅ 줄 알다
27. Can, To be able to, To know how to / -(으)ᄅ 수 있다, -(으)ᄅ 줄 알다
28. It depends / -에 따라 달라요
29. Sometimes I do this, but other times I do that. / 어떨 때는 -(으)ᄂ/는데, 어떨 때는 -아/어/여요.
30. Sentence Building Drill 8

Pages: 212 pages

 

دانلود ایبوک سطح 6 کتاب دستور زبان کره ای

با بیان تردیدها ، توانایی ها و اتفاقات جالب مکالمات جذاب تری داشته باشید

در این سطح ، شما در حال حاضر با بسیاری از ساختارهای اساسی جمله های کره ای و قوانین دستوری آشنا هستید. با این حال ، با استفاده از این کتاب درسی دستور زبان ، شما یاد خواهید گرفت که چگونه جملات کره ای خود را با افزودن عناصر اضافی به آنها و تأکید بر قسمتهای خاص ، دقیق تر و دقیق تر کنید.

همانطور که باید تاکنون به خوبی آگاه باشید ، کلید بهبود بیشتر کره ای شما از این به بعد تمرین زیاد است. شما همچنین می توانید سعی کنید همان ایده را به روشهای مختلف جدید بیان کنید نه اینکه فقط به عباراتی که با آنها راحت هستید پایبند باشید. فصل های این کتاب به شما کمک می کند ابزار جدیدی یاد بگیرید که می توانید در شکل گیری انواع جدید جملات کره ای استفاده کنید.

امیدواریم از یادگیری با این کتاب و پیشرفت مهارت های جمله سازی کره ای بیشتر لذت ببرید. بسیار سپاسگزارم برای مطالعه با Talk To Me به زبان کره ای و همچنین ، عزم خود را برای ادامه یادگیری تبریک می گویم 책 도 여러분 에게 많은 도움 이 되었으면. 저희 톡투미 인 코리안 교재 들 로 즐겁게 공부해 주세요!

فهرست مطالب

1. در مورد How چطور؟ /؟
2. نظر شما در مورد چیست؟ / 어떻게 생각 해요؟ ، 어떤 것 같아요؟
3. یکی از بهترین / 가장… 중의
4. اگر من مشکلی ندارید؟ / – 아 / 어 / 여도 돼요؟ – 아 / 어 / 여도 될까요؟
5- من در وسط -ing / – 고 있는 중이 에요 ، – 는 중이 에요 هستم
6. کلمه ساز 9 / –
7. یک راه یا دیگری /
8. مطمئن نیستم که… / – (으) ᄂ / 는지 잘
9. در حالی که شما در آن هستید – – (으) ᄂ / 는
10. مته جمله سازی 6
11. منظورم… / 그러니까 ، 제 말 은 ، – (이) 라고요 ، است
12. منظورت چیست؟ ، این به چه معناست؟ / 무슨 말이에요؟
13. Word Builder 10 / 과 (過)
14- بنابراین می توان + فعل / 동사 + – (으) ᄅ 겸 را نیز + قرار داد
15. چیزی که نامیده می شود ، آنچه آنها می گویند… / – (이) 라는
16. کاربردهای مختلف پسوند – 겠 – / – 겠 –
17. از آنجا که ، اجازه دهید به شما بگویم… / – 거든 (요)
18. یا / – (이) 나 ، – 거나 ،
19. برای بهبود ، برای تغییر ، برای افزایش / – 아 / 어 / 여지 다 (قسمت 2)
20. مته جمله سازی 7
21. صدای منفعل (قسمت 1) / – 이 / 히 / 리 / 기 – ، – 아 / 어 / 여지
22. Word Builder 11 / 무 (無)
23. صدای منفعل (قسمت 2) / – 이 / 히 / 리 / 기 – ، – 아 / 어 / 여지
24. من این کار را کردم ، اما … ، من آن را دوست دارم ، اما … / – 기는
25. آسان بودن / دشوار بودن + فعل / – 기 쉽다 / 어렵다
26. دانستن / فکر کردن کسی کاری را انجام داده است / انجام خواهد داد / – (으) ᄂ / ᄅ 줄
27. می توانم ، برای اینکه بتوانم ، بدانم که چگونه / – (으) 수 있다 ، – (으) 줄 알다
28. بستگی دارد / – 에 따라
29. گاهی اوقات این کار را می کنم ، اما بار دیگر این کار را می کنم. / 어떨 때는 – (으) ᄂ / 는데 ، 어떨 때는 – 아 / 어 /.
30. مته جمله سازی 8

صفحات: 212 صفحه

دکمه بازگشت به بالا