دانلود کتاب Level 8 Korean Grammar Textbook

خرید ایبوک Level 8 Korean Grammar Textbook

برای دانلود ایبوک Level 8 Korean Grammar Textbook و خرید کتاب سطح 8 کتاب دستور زبان کره ای بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید.پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید ، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.این ایبوک در فرمت PDF ارسال می شود.نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات کتاب های کره ای Talk to Me In Korean Company دارید با ما مکاتبه کنید.

کتابهای آموزش کامل مباحث زبان کره ای در پستهای دیگر موجود است.

دانلود کتاب های کره ای ناشر Talk to Me In Korean
دانلود کتاب های کره ای ناشر Talk to Me In Korean

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

ایبوک Level 8 Korean Grammar Textbook

دانلود کتاب Level 8 Korean Grammar Textbook دانلود ایبوک سطح 8 کتاب دستور زبان کره ای Language: : English
دانلود کتاب Level 8 Korean Grammar Textbook دانلود ایبوک سطح 8 کتاب دستور زبان کره ای Language: : English

Level 8 Korean Grammar Textbook (Talk To Me In Korean Grammar Textbook) [Print Replica] Kindle Edition
by Talk To Me In Korean (TTMIK) (Author)

Language: : English

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

ادرس اینترنتی کتاب Level 8 Korean Grammar Textbook

دانلود رایگان کتاب Level 8 Korean Grammar Textbook

برای اطمینان از کیفیت ایبوک ، چند صفحه ابتدایی ان به صورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب Level 8 Korean Grammar Textbook

After studying with this book, you will be able to express your thoughts and feelings with various idiomatic expressions, especially with those where our body parts are used. This level also covers a bunch of advanced situational expressions. Are you ready to spice up your Korean sentences?

Table Of Contents

Lesson 1. Advanced Idiomatic Expressions (Part 1) / 눈 (eye)
Lesson 2. Advanced Idiomatic Expressions (Part 2) / 눈 (eye)
Lesson 3. Right after -ing / -기가 무섭게, -기가 바쁘게
Lesson 4. Noun + that (someone) used to + verb / -(았/었/였)던
Lesson 5. Advanced Situational Expressions 1 / 거절할 때 (Refusing in Korean)
Lesson 6. It means … / -(ㄴ/는)다는 뜻이에요
Lesson 7. Word Builder 15 / 점(點)
Lesson 8. I hope …, I wish … / -(으)면 좋겠어요
Lesson 9. Past Tense (Various Structures) / 과거 시제 총정리
Lesson 10. Advanced Idiomatic Expressions 2 / 귀 (Ear)
[Blog] Places in Korea: Ulleungdo (울릉도)
Lesson 11. Sentence Building Drill 12
Lesson 12. Present Tense (Various Structures) / 현재 시제 총정리
Lesson 13. Word Builder 16 / 주(主)
Lesson 14. Advanced Situational Expressions 2 / 찬성할 때 (Agreeing in Korean)
Lesson 15. Future Tense (Various Structures) / 미래 시제 총정리
Lesson 16. Advanced Idiomatic Expressions 3 / 가슴 (Chest, Heart, Breast, Mind)
Lesson 17. If only it is not … / -만 아니면
Lesson 18. In the same way that …, Just like someone did … / -(으/느)ㄴ 대로
Lesson 19. Even if I would have to…, Even if that means I have to… / -는 한이 있더라도
Lesson 20. Sentence Building Drill 13
[Blog] Korean Food Recipes: Bulgogi (불고기) Recipe
Lesson 21. Advanced Idiomatic Expressions 4 / 머리 (Head, Hair)
Lesson 22. Word Builder 17 / 상(上)
Lesson 23. Advanced Situational Expressions 3 / 제안할 때 (Making Suggestions in Korean)
Lesson 24. It is just that …, I only … / -(으)ㄹ 따름이다
Lesson 25. Advanced Situational Expressions 4 / 부정할 때 (Defending in Korean)
Lesson 26. Advanced Idiomatic Expressions 5 / 몸 (body)
Lesson 27. Advanced Situational Expressions 5 / 칭찬할 때 (Complimenting in Korean)
Lesson 28. Despite, Although / -에도 불구하고, -(으/느)ㄴ데도 불구하고
Lesson 29. Advanced Situational Expressions 6 / 기분 좋을 때 (Expressing Happiness in Korean)
Lesson 30. Sentence Building Drill 14
[Blog] Places in Korea: Jeju Batdam (밭담/돌담)
[Answers]

Pages: 212 pages

 

دانلود ایبوک سطح 8 کتاب دستور زبان کره ای

پس از مطالعه با این کتاب ، شما می توانید افکار و احساسات خود را با اصطلاحات اصطلاحی مختلف ، به ویژه با مواردی که از اعضای بدن ما استفاده می شود ، بیان کنید. این سطح همچنین شامل برخی از عبارات موقعیتی پیشرفته است. آیا شما آماده ادویه جملات کره ای خود هستید؟

فهرست مطالب

درس 1. اصطلاحات اصطلاحات پیشرفته (قسمت 1) / 눈 (چشم)
درس 2. اصطلاحات اصطلاحات پیشرفته (قسمت 2) / 눈 (چشم)
درس 3. درست بعد از -ing / – 기가 무섭게 ، – 기가
درس 4. اسم + که (کسی) از آن + فعل استفاده می کرد / – (았 / 었 / 였)
درس 5: عبارات وضعیتی پیشرفته 1 / 거절 할 때 (امتناع در زبان کره ای)
درس 6. این به معنای… / – (ㄴ / 는) 다는 뜻 است
درس 7. Word Builder 15 / 점 (點)
درس 8. امیدوارم ، کاش / – (으) 좋겠어요
درس 9. زمان گذشته (ساختارهای مختلف) / 과거 시제
درس 10. اصطلاحات اصطلاحات پیشرفته 2 / 귀 (گوش)
[وبلاگ] اماکن در کره: Ulleungdo ()
درس 11. تمرین ساخت جملات 12
درس 12. زمان حال (ساختارهای مختلف) / 현재 시제
درس 13. Word Builder 16 / 주 (主)
درس 14. عبارات وضعیتی پیشرفته 2 / 찬성 할 때 (موافق به زبان کره ای)
درس 15. زمان آینده (ساختارهای مختلف) / 미래 시제
درس 16. عبارات اصطلاحات پیشرفته 3 / 가슴 (قفسه سینه ، قلب ، پستان ، ذهن)
درس 17. اگر فقط این نیست… / – 만
درس 18. به همان روشی که… ، درست مثل کسی که did / – (으 / 느) ㄴ
درس 19. حتی اگر مجبور باشم Even ، حتی اگر این بدان معنی باشد که مجبورم / – 는 한이
درس 20. تمرین ساخت جملات 13
[وبلاگ] دستور العمل های غذایی کره ای: دستور العمل Bulgogi ()
درس 21. اصطلاحات اصطلاحات پیشرفته 4 / 머리 (سر ، مو)
درس 22. Word Builder 17 / 상 (上)
درس 23. عبارات وضعیتی پیشرفته 3 / 제안 할 때 (پیشنهادات به کره ای)
درس 24. فقط این است که… ، من فقط… / – (으) ㄹ 따름
درس 25. عبارات وضعیتی پیشرفته 4 / 부정 할 때 (دفاع از کره ای)
درس 26. اصطلاحات اصطلاحات پیشرفته 5 / body (بدن)
درس 27. عبارات وضعیتی پیشرفته 5 / 칭찬 할 때 (تعارف به کره ای)
درس 28. با وجود ، اگرچه / – 에도 불구 하고 ، – (으 / 느) ㄴ 데도 불구 하고
درس 29. عبارات وضعیتی پیشرفته 6 / 기분 좋을 때 (ابراز خوشبختی به کره ای)
درس 30. تمرین ساخت جملات 14
[وبلاگ] اماکن کره: Jeju Batdam (밭담 / 돌담)
[پاسخ]

صفحات: 212 صفحه

دکمه بازگشت به بالا