دانلود کتاب Management of Occupational Health and Safety

خرید ایبوک Management of Occupational Health and Safety نسخه 7 ام

برای دانلود ایبوک Management of Occupational Health and Safety نسخه هفتم و خرید کتاب مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید.پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید ، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.این ایبوک در فرمت PDF که بصورت Image PDF + OCR است و به زبان انگلیسی ارسال می شود.نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات Waveland Press دارید با ما مکاتبه کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

ایبوک Management of Occupational Health and Safety

 ایبوک Management of Occupational Health and Safety خرید کتاب مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی ISBN-10 : 0176657177 ISBN-13 : 978-0176657178
ایبوک Management of Occupational Health and Safety خرید کتاب مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی ISBN-10 : 0176657177 ISBN-13 : 978-0176657178
Management of Occupational Health and Safety Paperback – January 1, 2016
by Bernadette Gatien Kevin Kelloway, Lori Francis (Author)

ISBN-10 : 0176657177
ISBN-13 : 978-0176657178

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

ادرس اینترنتی کتاب Management of Occupational Health and Safety

https://www.vitalsource.com/products/management-of-occupational-health-and-safety-kelloway-francis-gatien-v9780176757816

 

https://campusebookstore.com/EBooks/Book.aspx?ID=9674947

https://www.vitalsource.com/products/3i-ebk-management-of-occupational-health-amp-safety-kelloway-francis-gatien-v9780176893637

دانلود رایگان کتاب Management of Occupational Health and Safety

برای اطمینان از کیفیت ایبوک، چند صفحه ابتدایی ان به صورت رایگان قرار داده شده است.

https://www.GigaPaper.ir/wp-content/uploads/edd/2021/07/free-download-pdf-Management-of-Occupational-Health-and-Safety_OCR-gigapaper.ir_.pdf

 

دانلود کتاب Management of Occupational Health and Safety

ISBN-10 : 0176657177
ISBN-13 : 978-0176657178

خرید کتاب مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی

ISBN-10 : 0176657177
ISBN-13 : 978-0176657178

فهرست مطالب Management of Occupational Health and Safety

IFC
BRIEF CONTENTS
CONTENTS
About the Series
About the Authors
Preface
Acknowledgments
PART 1: INTRODUCTION AND OVERVIEW
Chapter 1: Introduction
Chapter Learning Objectives
Opening Vignette: Bullied To Death?
What Is Occupational Health And Safety?
Terminology
OH&S Statistics
Historical Development of Modern Occupational Health and Safety
Historical Overview
Changing Perspectives on Risk and Liability
Developments in Canadian Legislation and OH&S Programs
Imperatives for Health and Safety
Economic Considerations
Legal Considerations
Moral Considerations
The Stakeholders
Government
Employers
Employees
Organized Labour
Barriers
Partnerships
Occupational Health and Safety Professionals
The Role of Human Resources
Safety Is Integrated in Other Human Resource Functions
Safety Requires Legislative Compliance
Safety Decreases Costs
Summary
Key Terms
Discussion Questions
Exercises
OH&S in Action
Case Study 1: Production or Safety?
Case Study 2: Do We Need Health and Safety?
Cumulative Assignment: Well-Mart
References
Chapter 2: Legislative Framework
Chapter Learning Objectives
Opening Vignette: Creative Sentences for OH&S Violations
OH&S and the Law
The Scope of OH&S Legislation
Occupational Health and Safety Acts
Stakeholder Duties and Responsibilities
Joint Health and Safety Committees
Work Refusals
Stop-Work Provisions
Workplace Hazardous Materials Information System
Corporate Liability for OH&S Under the Criminal Code
Environmental Legislation
Transportation of Dangerous Goods
Summary
Key Terms
Discussion Questions
Exercises
OH&S in Action
Case Study 1: Workplace Tragedy
Case Study 2: Work Refusal at Regional Hospital
Cumulative Assignment: Well-Mart
References
Chapter 3: Workers’ Compensation
Chapter Learning Objectives
Opening Vignette: Canada’s Hub for Worker’s Compensation Information: The Association of Worker
Introduction
Historical Roots
Workers’ Compensation in Canada
Administration and Responsibilities
Prevention
Compensation Rates and Methods
Medical Aid and Incident Prevention
Social Goals of Workers’ Compensation
Provision for Second Injuries
Rehabilitation
Occupational Diseases and Workplace Stress
Assessments
Experience Rating
Reporting Requirements
Noncompliance
Summary
Key Terms
Discussion Questions
Exercises
OH&S in Action
Case Study 1: The Employer’s Duty
Case Study 2: A Stressful Job
Cumulative Assignment: Well-Mart
References
PART 2: HAZARDS AND AGENTS
Chapter 4: Hazards, Risks, and Control
Chapter Learning Objectives
Opening Vignette: High Heels Are Workplace Hazards
Terminology
Risk Assessment
Hazard Identification
Risk Analysis
Risk Analysis Process
Types of Injuries and Illnesses
Risk Control
Hierarchy of Control
Summary
Key Terms
Discussion Questions
Exercises
OH&S in Action
Case Study 1: Industrial Hazard Assessment
Case Study 2: Danger in the Grocery Store
Case Study 3: Hazard Control
Cumulative Assignment: Well-Mart
References
Chapter 5: Physical Agents
Chapter Learning Objectives
Opening Vignette: How Is Blue Light Affecting You?
Physical Agents in the Workplace
Radiation
Ionizing Radiation
Non-Ionizing Radiation
Controlling Radiation
Noise
Types of Hearing Loss
Noise Control
Vibration
Health Effects of Vibration
Controlling Vibration
Thermal Stress
Heat-Related Illnesses
Cold Environments
Summary
Key Terms
Discussion Questions
Exercises
OH&S in Action
Case Study 1: Radiation
Case Study 2: Expensive Jewellery
Cumulative Assignment: Well-Mart
Appendix: Hearing Protection Types or Classifications
References
Chapter 6: Biological and Chemical Agents
Chapter Learning Objectives
Opening Vignette: Take a Deep Breath
What Are Biohazards and Chemical Agents?
Biohazards
Chemical Agents
Toxicology: An Overview
Respiration (Inhalation)
Skin Absorption
Ingestion
Penetration
Characteristics and Properties of Solvents
Inorganic Solvents
Organic Solvents
Control of Exposures
Engineering Controls
Administrative Controls
Personal Protective Equipment (PPE)
Personal Hygiene Practices
Summary
Key Terms
Discussion Questions
Exercises
OH&S in Action
Case Study 1: Firefighters and Cancer
Case Study 2: Unexpected Gas
Cumulative Assignment: Well-Mart
References
Chapter 7: Psychosocial Hazards
Chapter Learning Objectives
Opening Vignette: Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)
Introduction
Stressors
Stressors in the Workplace
Stress
Stress Moderators
Strain
Psychological Strain
Physical Strain
Behavioural Strain
Organizational Strain
Recognizing, Assessing, and Managing Psychosocial Hazards
Primary Interventions
Secondary Interventions
Tertiary Interventions
Spotlight on a Stressor: Injustice at Work
Creating a Fair Workplace
Spotlight on a Stressor: Technology
Spotlight on a Stressor: Work–Family Conflict
Causes of Work–Family Conflict
Outcomes of Work–Family Conflict
Summary
Key Terms
Discussion Questions
Exercises
OH&S in Action
Case Study 1: A Stressful Job
Case Study 2: Technology at Work
Case Study 3: A Toxic Workplace
Cumulative Assignment: Well-Mart
References
Chapter 8: Workplace Violence, Aggression, and Harassment
Chapter Learning Objectives
Opening Vignette: Workplace Harassment
Introduction
Defining Workplace Aggression and Violence
The Prevalence of Workplace Aggression
U.S. Prevalence Data
Canadian Data
Sources of Workplace Violence
Prevalence by Source
Risk Factors for Workplace Aggression
SAV-T(1) and SAV-T(2): The Risk of Violence
Imminent Risk
Prevention
Type I Violence
Type II Violence
Type III Violence
Type IV Violence
Organizational Policies and Programs
Harassment and Bullying in the Workplace
Investigation of Specific Incidents
Respectful Workplaces
Sexual Harassment
Sexual Harassment as a Health and Safety Issue
Summary
Key Terms
Discussion Questions
Exercises
OH&S in Action
Case Study 1: Aggression Policy
Case Study 2: Addressing Inappropriate Email
Case Study 3: Offsite Harassment
Cumulative Assignment: Well-Mart
References
PART 3: INTERVENTIONS
Chapter 9: Training
Chapter Learning Objectives
Opening Vignette: The Need for Training
Introduction
The Role of Occupational Health and Safety Training
Health and Safety Training Programs
Needs Analysis
Training Design and Delivery
Training Evaluation
Common Safety Training Initiatives
Safety Orientation
First-Aid Training
WHMIS Training
Summary
Key Terms
Discussion Questions
Exercises
OH&S in Action
Case Study 1: The New HR Manager at A1 Manufacturing
Case Study 2: A Young Worker’s Quandary
Cumulative Assignment: Well-Mart
References
Chapter 10: Motivation and Safety Management Systems
Chapter Learning Objectives
Opening Vignette: Borger Group of Companies: Safety Comes First
Introduction
Safety Behaviour
Motivating Safety Behaviour
Reinforcement Theory
Goal Setting
Self-Determination Theory
Increasing Opportunity for Safety Behaviour
Management Commitment to OH&S
Organizational Health and Safety Management Systems
Summary
Key Terms
Discussion Questions
Exercises
OH&S in Action
Case Study 1: Noncompliance with Safety Standards
Case Study 2: Safety in the Bakery
Case Study 3: Working to Change Safety
Cumulative Assignment: Well-Mart
References
Chapter 11: Emergency Planning
Chapter Learning Objectives
Opening Vignette: Emergency Plans
Introduction
Emergency Preparedness
Precontact
Contact
Postcontact
Getting Back to Normal
Summary
Key Terms
Discussion Questions
Exercises
OH&S in Action
Case Study: Biological Terrorism
Cumulative Assignment: Well-Mart
References
Chapter 12: Incident Investigation
Chapter Learning Objectives
Opening Vignette: Workplace Fatality Investigation
Rationale for Incident Investigation
Critical Factors in the Investigative Process
Timing
Severity
Legal Requirements
Types of Information Collected
Human Factors
Situational Factors
Environmental Factors
Who Investigates?
Investigative Methods
Observations or Walkthroughs
Interviews
Re-Enactments
Investigative Tools
Incident Reports
Incident Analysis
The Swiss Cheese Model
The Psychology of Incidents: Cognitive Failures
Summary
Key Terms
Discussion Questions
Exercises
OH&S in Action
Case Study 1: Incident Investigation
Case Study 2: Office Incident
Cumulative Assignment: Well-Mart
Appendix: Incident Report Forms
References
Chapter 13: Disability Management and Return to Work
Chapter Learning Objectives
Opening Vignette: Return to Work: High-Profile Style
Motives for Disability Management
Financial Motives
Moral and Social Motives
Legal Motives
Disability Management
Assessing Disability Management Programs
Best Practices in Disability Management
Return-to-Work Planning
Work Accommodation
Physical Demands Analysis
Functional Ability Assessment
Stakeholders in Disability Management
Barriers to Return to Work
Summary
Key Terms
Discussion Questions
Exercises
OH&S in Action
Case Study 1: Forgotten Orders: A Case of Memory Impairment in a Restaurant
Case Study 2: Out of Contact at Widgit
Cumulative Assignment: Well-Mart
References
Chapter 14: Workplace Wellness: Work—Family and Health Promotion Programs
Chapter Learning Objectives
Opening Vignette: Snoozing on the Job: Not Such a Bad Idea After All?
Workplace Wellness Initiatives
Work–Family Conflict: Family-Friendly Policies in the Workplace
Family-Friendly Policies
Family-Friendly Policies: An Evaluation
Health Promotion Programs
Employee and Family Assistance Programs (EFAPs)
Stress Management Programs
Effectiveness of Stress Management Training
Worksite Health Promotion: A Focus on Lifestyle Changes
Developing a Successful Worksite Health Promotion Program
Summary
Key Terms
Discussion Questions
Exercises
OH&S in Action
Case Study 1: Mandatory Aerobics
Case Study 2: Evaluating the Benefits of WHPS
Case Study 3: Job Sharing in a Telecommunications Firm
Cumulative Assignment: Well-Mart
References
Glossary
Index
Blank Page
دکمه بازگشت به بالا