دانلود کتاب Molecular Mechanisms in the Pathogenesis of Idiopathic Nephrotic Syndrome

خرید ایبوک Molecular Mechanisms in the Pathogenesis of Idiopathic Nephrotic Syndrome

برای دانلود کتاب Molecular Mechanisms in the Pathogenesis of Idiopathic Nephrotic Syndrome بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Molecular Mechanisms in the Pathogenesis of Idiopathic Nephrotic Syndrome دانلود مکانیزم های مولکولی در پاتوژنز سندرم نفروتیک ایدیوپاتیک
خرید ایبوک Molecular Mechanisms in the Pathogenesis of Idiopathic Nephrotic Syndrome دانلود مکانیزم های مولکولی در پاتوژنز سندرم نفروتیک ایدیوپاتیک

  Molecular Mechanisms in the Pathogenesis of Idiopathic Nephrotic Syndrome 1st ed. 2016 Edition, Kindle Edition
by Kazunari Kaneko (Editor)

File Size: 1693 KB
Print Length: 240 pages
Publisher: Springer; 1st ed. 2016 edition (October 26, 2015)
Publication Date: October 26, 2015
Sold by: Amazon Digital Services LLC
Language: English
ASIN: B01EUZRRXS

لینک: https://www.amazon.com/Molecular-Mechanisms-Pathogenesis-Idiopathic-Nephrotic-ebook/dp/B01EUZRRXS

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک Molecular Mechanisms in the Pathogenesis of Idiopathic Nephrotic Syndrome

 

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره کتاب Molecular Mechanisms in the Pathogenesis of Idiopathic Nephrotic Syndrome

This comprehensive book reviews our current state of knowledge about the pathogenesis of idiopathic nephrotic syndrome (INS), which comprises a heterogeneous group of diseases with distinct histological characteristics, such as minimal-change nephrotic syndrome (MCNS), focal segmental glomerulosclerosis (FSGS), and idiopathic membranous nephropathy (IMN). As the word “idiopathic” indicates, the pathogenesis of INS remains unclear. Historically, T-cell dysfunction has been thought to play an important part in the pathogenesis of MCNS, while circulating vascular permeabilities have been believed to induce proteinuria in FSGS. The book further describes recent advances in molecular biology, which have allowed us to speculate on the interactions between visceral glomerular epithelial cells (podocytes) and the relative significance of several molecules in the pathogenesis of INS, such as reactive oxygen species, nuclear factor-kappa B, CD80, angiopoietin-like 4, cardiotrophin-like cytokine-1, and M-type phospholipase A2 receptor. The normally rapid pace of scientific progress occasionally devolves into a state of chaos, and the pathogenetic research on INS is one such case. This volume will help researchers and scientists to collaborate, share resources, and expedite the design of protocols to evaluate the putative factors.

دانلود کتاب مکانیزم های مولکولی در پاتوژنز سندرم نفروتیک ایدیوپاتیک

این کتاب جامع، وضعیت فعلی ما را در مورد پاتوژنز سندرم نفروتیک ایدیوپاتیک (INS) بررسی می کند که شامل یک گروه ناهمگونی از بیماری هایی با ویژگی های متمایز بافت شناسی مانند سندرم نفروتیک کم تغییر (MCNS)، گلومرول اسکلروز بخش مرکزی (FSGS) و نفروپاتی غشایی ایدئوپاتیک (IMN). همانطور که کلمه “idiopathic” نشان می دهد، پاتوژنز INS هنوز معلوم نیست. از لحاظ تاریخی، اختلال عملکرد سلول T نقش مهمي در پاتوژنز MCNS دارد، در حاليکه در معرض نفوذپذيري عروق، پروتئينوري در FSGS ايجاد مي شود. این کتاب در ادامه به پیشرفت های اخیر در زیست شناسی مولکولی می پردازد که به ما اجازه دادند تا بر تعامل بین سلول های اپیتلیال گلومرول احشایی (پادوکسی) و اهمیت نسبی مولکول های چندگانه در پاتوژنز INS، مانند گونه های اکسیژن واکنشی، فاکتور کاپا هسته ای B، CD80، آنژیوپوئیتین مانند 4، کریوتروفین مانند سیتوکین 1 و نوع M-type فسفولیپاز A2 گیرنده. سرعت به طور معمول سریع پیشرفت علمی گاهی اوقات به وضعیت هرج و مرج تبدیل می شود، و تحقیقات پاتوژنیک در INS یکی از این موارد است. این حجم کمک به محققان و دانشمندان برای همکاری، به اشتراک گذاری منابع و تسریع در طراحی پروتکل ها برای ارزیابی عوامل احتمالی خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا