دانلود کتاب Python for Everyone 3nd Edition

خرید ایبوک Python for Everyone 3nd Edition

برای دانلود کتاب Python for Everyone 3nd Edition و خرید ایبوک Python for Everyone 3nd Edition بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایبوک پایتون برای همه نسخه سوم ایمیل می شود.  این ایبوک در فرمت پی دی اف اورجینال و به زبان انگلیسی پس از واریز ارسال می شود.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات Wiley دارید با ما مکاتبه کنید.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود کتاب Python for Everyone 3nd Edition دانلود ایبوک پایتون برای همه نسخه سوم Language: EnglishISBN-10: 1119498910ISBN-13: 978-1119498919
دانلود کتاب Python for Everyone 3nd Edition دانلود ایبوک پایتون برای همه نسخه سوم Language: EnglishISBN-10: 1119498910ISBN-13: 978-1119498919

Python for Everyone, 3e Binder Ready Version with Wiley E-Text Reg Card Set Paperback – 14 January 2019
by Cay S. Horstmann (Author)

Publisher: Wiley; 3 edition (14 January 2019)
Language: English
ISBN-10: 1119498910
ISBN-13: 978-1119498919

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

لینک کتاب Python for Everyone 3nd Edition از سایت Amazon.org :

https://books.google.com/books/about/Python_For_Everyone.html?id=l_zKDwAAQBAJ

https://www.wiley.com/en-us/Python+For+Everyone%2C+3rd+Edition-p-9781119498537

https://www.vitalsource.com/products/python-for-everyone-enhanced-etext-cay-s-horstmann-rance-d-v9781119498537

دانلود رایگان کتاب Python for Everyone 3nd Edition

برای اطمینان از کیفیت ایبوک پایتون برای همه 2019، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب Python for Everyone 3nd Edition

Python for Everyone, 3e is an introduction to programming designed to serve a wide range of student interests and abilities, focused on the essentials, and on effective learning. It is suitable for a first course in programming for computer scientists, engineers, and students in other disciplines. This text requires no prior programming experience and only a modest amount of high school algebra. Objects are used where appropriate in early chapters and students start designing and implementing their own classes in Chapter 9.  New to this edition are examples and exercises that focus on various aspects of data science.

دانلود ایبوک زبان پایتون برای همه نسخه سوم

پایتون برای همه ، 3e مقدمه ای برای برنامه نویسی است که به منظور خدمت به طیف گسترده ای از علاقه ها و توانایی های دانشجویی ، با تمرکز بر موارد ضروری و یادگیری مؤثر طراحی شده است. این برای اولین دوره در برنامه نویسی برای دانشمندان رایانه ، مهندسین و دانشجویان سایر رشته ها مناسب است. این متن نیازی به تجربه برنامه نویسی قبلی ندارد و فقط مقدار کمی از جبر دبیرستان است. اشیاء در فصل های مناسب در فصل های اولیه استفاده می شوند و دانش آموزان شروع به طراحی و اجرای کلاس های خود را در فصل 9 می کنند. نسخه های جدید این نسخه نمونه ها و تمرین هایی هستند که بر جنبه های مختلف علم داده تمرکز می کنند.

فهرست مطالب Python for Everyone 3nd Edition

Title Page
Getting the Most from Your eText
New to this Edition
Tips for Using the Interactive Exercises
A Tour of the Book
Walkthrough of the Learning Aids
Acknowledgments
Quick Reference
1. Introduction
1.1 Computer Programs
Self Check
1.2 The Anatomy of a Computer
Self Check
Computing & Society 1.1 Computers Are Everywhere
1.3 The Python Programming Language
Self Check
1.4 Becoming Familiar with Your Programming Environment
Self Check
Programming Tip 1.1 Interactive Mode
Programming Tip 1.2 Backup Copies
Special Topic 1.1 The Python Interpreter
1.5 Analyzing Your First Program
Syntax 1.1 print Statement
Self Check
1.6 Errors
Self Check
Common Error 1.1 Misspelling Words
1.7 Problem Solving: Algorithm Design
Self Check
Computing & Society 1.2 Data Is Everywhere
How To 1.1 Describing an Algorithm with Pseudocode
Worked Example 1.1 Writing an Algorithm for Tiling a Floor
Chapter Summary
Interactive Review and Practice
Practice 1.1
Practice 1.2
Practice 1.3
Practice 1.4
Practice 1.5
Practice 1.6
Practice 1.7
End-of-Chapter Exercises
Review Exercises
Programming Exercises
2. Programming with Numbers and Strings
2.1 Variables
2.1.1 Defining Variables
Syntax 2.1 Assignment
Self Check
2.1.2 Number Types
Self Check
2.1.3 Variable Names
Self Check
2.1.4 Constants
Self Check
2.1.5 Comments
Common Error 2.1 Using Undefined Variables
Programming Tip 2.1 Choose Descriptive Variable Names
Programming Tip 2.2 Do Not Use Magic Numbers
2.2 Arithmetic
2.2.1 Basic Arithmetic Operations
Self Check
2.2.2 Powers
Self Check
2.2.3 Floor Division and Remainder
Self Check
2.2.4 Calling Functions
Syntax 2.2 Calling Functions
Self Check
2.2.5 Mathematical Functions
Self Check
Common Error 2.2 Roundoff Errors
Common Error 2.3 Unbalanced Parentheses
Programming Tip 2.3 Use Spaces in Expressions
Special Topic 2.1 Other Ways to Import Modules
Special Topic 2.2 Combining Assignment and Arithmetic
Special Topic 2.3 Line Joining
2.3 Problem Solving: First Do It By Hand
Self Check
Worked Example 2.1 Computing Travel Time
2.4 Strings
2.4.1 The String Type
Self Check
2.4.2 Concatenation and Repetition
Self Check
2.4.3 Converting Between Numbers and Strings
Self Check
2.4.4 Strings and Characters
Self Check
2.4.5 String Methods
Self Check
Special Topic 2.4 Character Values
Special Topic 2.5 Escape Sequences
Computing & Society 2.1 International Alphabets and Unicode
2.5 Input and Output
2.5.1 User Input
Self Check
2.5.2 Numerical Input
Self Check
2.5.3 Formatted Output
Syntax 2.3 String Format Operator
Self Check
Programming Tip 2.4 Don’t Wait to Convert
How To 2.1 Writing Simple Programs
Worked Example 2.2 Computing the Cost of Stamps
Computing & Society 2.2 Bugs in Silicon
2.6 Graphics: Simple Drawings
2.6.1 Creating a Window
Self Check
2.6.2 Lines and Polygons
Self Check
2.6.3 Filled Shapes and Color
Self Check
2.6.4 Ovals, Circles, and Text
Self Check
How To 2.2 Graphics: Drawing Graphical Shapes
Toolbox 2.1 Symbolic Processing with SymPy
Chapter Summary
Interactive Review and Practice
Practice 2.1
Practice 2.2
Practice 2.3
Practice 2.4
Practice 2.5
Practice 2.6
End-of-Chapter Exercises
Review Exercises
Programming Exercises
3. Decisions
3.1 The if Statement
Syntax 3.1 if Statement
Self Check
Common Error 3.1 Tabs
Programming Tip 3.1 Avoid Duplication in Branches
Special Topic 3.1 Conditional Expressions
3.2 Relational Operators
Self Check
Common Error 3.2 Exact Comparison of Floating-Point Numbers
Special Topic 3.2 Lexicographic Ordering of Strings
How To 3.1 Implementing an if Statement
Worked Example 3.1 Extracting the Middle
3.3 Nested Branches
Self Check
Programming Tip 3.2 Hand-Tracing
Computing & Society 3.1 Dysfunctional Computerized Systems
3.4 Multiple Alternatives
Self Check
Toolbox 3.1 Sending E-mail
3.5 Problem Solving: Flowcharts
Self Check
3.6 Problem Solving: Test Cases
Self Check
Programming Tip 3.3 Make a Schedule and Make Time for Unexpected Problems
3.7 Boolean Variables and Operators
Self Check
Common Error 3.3 Confusing and and or Conditions
Programming Tip 3.4 Readability
Special Topic 3.3 Chaining Relational Operators
Special Topic 3.4 Short-Circuit Evaluation of Boolean Operators
Special Topic 3.5 De Morgan’s Law
3.8 Analyzing Strings
Self Check
3.9 Application: Input Validation
Self Check
Special Topic 3.6 Terminating a Program
Special Topic 3.7 Interactive Graphical Programs
Computing & Society 3.2 Artificial Intelligence
Worked Example 3.2 Graphics: Intersecting Circles
Toolbox 3.2 Plotting Simple Graphs
Chapter Summary
Interactive Review and Practice
Practice 3.1
Practice 3.2
Practice 3.3
Practice 3.4
Practice 3.5
Practice 3.6
Practice 3.7
Practice 3.8
Practice 3.9
End-of-Chapter Exercises
Review Exercises
Programming Exercises
4. Loops
4.1 The while Loop
Syntax 4.1 while Statement
Self Check
Common Error 4.1 Don’t Think “Are We There Yet?”
Common Error 4.2 Infinite Loops
Common Error 4.3 Off-by-One Errors
Special Topic 4.1 Special Form of the print Function
Computing & Society 4.1 The First Bug
4.2 Problem Solving: Hand-Tracing
Self Check
4.3 Application: Processing Sentinel Values
Self Check
Special Topic 4.2 Processing Sentinel Values with a Boolean Variable
Special Topic 4.3 Redirection of Input and Output
4.4 Problem Solving: Storyboards
Self Check
4.5 Common Loop Algorithms
4.5.1 Sum and Average Value
Self Check
4.5.2 Counting Matches
Self Check
4.5.3 Prompting Until a Match is Found
Self Check
4.5.4 Maximum and Minimum
Self Check
4.5.5 Comparing Adjacent Values
Self Check
4.6 The for Loop
Syntax 4.2 for Statement
Syntax 4.3 for Statement with range Function
Self Check
Programming Tip 4.1 Count Iterations
How To 4.1 Writing a Loop
4.7 Nested Loops
Self Check
Worked Example 4.1 Average Exam Grades
Worked Example 4.2 A Grade Distribution Histogram
4.8 Processing Strings
4.8.1 Counting Matches
Self Check
4.8.2 Finding All Matches
Self Check
4.8.3 Finding the First or Last Match
Self Check
4.8.4 Validating a String
Self Check
4.8.5 Building a New String
Self Check
4.9 Application: Random Numbers and Simulations
4.9.1 Generating Random Numbers
4.9.2 Simulating Die Tosses
4.9.3 The Monte Carlo Method
Self Check
Worked Example 4.3 Graphics: Bull’s Eye
4.10 Graphics: Digital Image Processing
4.10.1 Filtering Images
4.10.2 Reconfiguring Images
Self Check
4.11 Problem Solving: Solve a Simpler Problem First
Self Check
Computing & Society 4.2 Digital Piracy
Chapter Summary
Interactive Review and Practice
Practice 4.1
Practice 4.2
Practice 4.3
Practice 4.4
Practice 4.5
Practice 4.6
Practice 4.7
Practice 4.8
Practice 4.9
Practice 4.10
Practice 4.11
End-of-Chapter Exercises
Review Exercises
Programming Exercises
5. Functions
5.1 Functions as Black Boxes
Self Check
5.2 Implementing and Testing Functions
5.2.1 Implementing a Function
5.2.2 Testing a Function
Syntax 5.1 Function Definition
5.2.3 Programs that Contain Functions
Syntax 5.2 Program with Functions
Self Check
Programming Tip 5.1 Function Comments
Programming Tip 5.2 Naming Functions
5.3 Parameter Passing
Self Check
Programming Tip 5.3 Do Not Modify Parameter Variables
Common Error 5.1 Trying to Modify Arguments
5.4 Return Values
Self Check
Special Topic 5.1 Using Single-Line Compound Statements
How To 5.1 Implementing a Function
Worked Example 5.1 Generating Random Passwords
5.5 Functions Without Return Values
Self Check
Computing & Society 5.1 Personal Computing
5.6 Problem Solving: Reusable Functions
Self Check
5.7 Problem Solving: Stepwise Refinement
Self Check
Programming Tip 5.4 Keep Functions Short
Programming Tip 5.5 Tracing Functions
Programming Tip 5.6 Stubs
Worked Example 5.2 Calculating a Course Grade
Worked Example 5.3 Using a Debugger
5.8 Variable Scope
Self Check
Programming Tip 5.7 Avoid Global Variables
Worked Example 5.4 Graphics: Rolling Dice
5.9 Graphics: Building an Image Processing Toolkit
5.9.1 Getting Started
5.9.2 Comparing Images
5.9.3 Adjusting Image Brightness
5.9.4 Rotating an Image
5.9.5 Using the Toolkit
Self Check
Worked Example 5.5 Plotting Growth or Decay
5.10 Recursive Functions (Optional)
Self Check
How To 5.2 Thinking Recursively
Toolbox 5.1 Turtle Graphics
Chapter Summary
Interactive Review and Practice
Practice 5.1
Practice 5.2
Practice 5.3
Practice 5.4
Practice 5.5
Practice 5.6
Practice 5.7
Practice 5.8
Practice 5.9
Practice 5.10
End-of-Chapter Exercises
Review Exercises
Programming Exercises
6. Lists
6.1 Basic Properties of Lists
6.1.1 Creating Lists
Self Check
6.1.2 Accessing List Elements
Syntax 6.1 Lists
Self Check
6.1.3 Traversing Lists
Self Check
6.1.4 List References
Self Check
Common Error 6.1 Out-of-Range Errors
Programming Tip 6.1 Use Lists for Sequences of Related Items
Special Topic 6.1 Negative Subscripts
Special Topic 6.2 Common Container Functions
Computing & Society 6.1 Computer Viruses
6.2 List Operations
6.2.1 Appending Elements
Self Check
6.2.2 Inserting an Element
Self Check
6.2.3 Finding an Element
Self Check
6.2.4 Removing an Element
Self Check
6.2.5 Concatenation and Replication
Self Check
6.2.6 Equality Testing
Self Check
6.2.7 Sum, Maximum, Minimum, and Sorting
Self Check
6.2.8 Copying Lists
Self Check
Special Topic 6.3 Slices
6.3 Common List Algorithms
6.3.1 Filling
Self Check
6.3.2 Combining List Elements
Self Check
6.3.3 Element Separators
Self Check
6.3.4 Maximum and Minimum
Self Check
6.3.5 Linear Search
Self Check
6.3.6 Collecting and Counting Matches
Self Check
6.3.7 Removing Matches
Self Check
6.3.8 Swapping Elements
Self Check
6.3.9 Reading Input
Self Check
Worked Example 6.1 Plotting Trigonometric Functions
6.4 Using Lists with Functions
Self Check
Special Topic 6.4 Call by Value and Call by Reference
Special Topic 6.5 Tuples
Special Topic 6.6 Functions with a Variable Number of Arguments
Special Topic 6.7 Tuple Assignment
Special Topic 6.8 Returning Multiple Values with Tuples
Toolbox 6.1 Editing Sound Files
6.5 Problem Solving: Adapting Algorithms
Self Check
How To 6.1 Working with Lists
Worked Example 6.2 Rolling the Dice
6.6 Problem Solving: Discovering Algorithms by Manipulating Physical Objects
Self Check
6.7 Tables
6.7.1 Creating Tables
6.7.2 Accessing Elements
6.7.3 Locating Neighboring Elements
6.7.4 Computing Row and Column Totals
6.7.5 Using Tables with Functions
Self Check
Worked Example 6.3 A World Population Table
Special Topic 6.9 Tables with Variable Row Lengths
Worked Example 6.4 Graphics: Drawing Regular Polygons
Chapter Summary
Interactive Review and Practice
Practice 6.1
Practice 6.2
Practice 6.3
Practice 6.4
Practice 6.5
Practice 6.6
Practice 6.7
End-of-Chapter Exercises
Review Exercises
Programming Exercises
7. Files and Exceptions
7.1 Reading and Writing Text Files
7.1.1 Opening a File
Syntax 7.1 Opening and Closing Files
7.1.2 Reading from a File
7.1.3 Writing to a File
7.1.4 A File Processing Example
Self Check
Common Error 7.1 Backslashes in File Names
7.2 Text Input and Output
7.2.1 Iterating over the Lines of a File
Self Check
7.2.2 Reading Words
Self Check
7.2.3 Reading Characters
Self Check
7.2.4 Reading Records
Self Check
Special Topic 7.1 Reading the Entire File
Special Topic 7.2 Regular Expressions
Special Topic 7.3 Character Encodings
Toolbox 7.1 Working with CSV Files
7.3 Command Line Arguments
Self Check
How To 7.1 Processing Text Files
Worked Example 7.1 Analyzing Baby Names
Toolbox 7.2 Working with Files and Directories
Computing & Society 7.1 Encryption Algorithms
7.4 Binary Files and Random Access (Optional)
7.4.1 Reading and Writing Binary Files
7.4.2 Random Access
7.4.3 Image Files
7.4.4 Processing BMP Files
Self Check
Worked Example 7.2 Graphics: Displaying a Scene File
7.5 Exception Handling
7.5.1 Raising Exceptions
Syntax 7.2 Raising an Exception
7.5.2 Handling Exceptions
Syntax 7.3 Handling Exceptions
7.5.3 The finally Clause
Syntax 7.4 The finally Clause
Self Check
Programming Tip 7.1 Raise Early, Handle Late
Programming Tip 7.2 Do Not Use except and finally in the Same try Statement
Special Topic 7.4 The with Statement
Toolbox 7.3 Reading Web Pages
7.6 Application: Handling Input Errors
Self Check
Toolbox 7.4 Statistical Analysis
Worked Example 7.3 Creating a Bubble Chart
Computing & Society 7.2 The Ariane Rocket Incident
Chapter Summary
Interactive Review and Practice
Practice 7.1
Practice 7.2
Practice 7.3
Practice 7.4
Practice 7.5
Practice 7.6
End-of-Chapter Exercises
Review Exercises
Programming Exercises
8. Sets and Dictionaries
8.1 Sets
8.1.1 Creating and Using Sets
Self Check
8.1.2 Adding and Removing Elements
Self Check
8.1.3 Subsets
Self Check
8.1.4 Set Union, Intersection, and Difference
Self Check
Worked Example 8.1 Counting Unique Words
Programming Tip 8.1 Use Python Sets, Not Lists, for Efficient Set Operations
Special Topic 8.1 Hashing
Computing & Society 8.1 Standardization
8.2 Dictionaries
Syntax 8.1 Set and Dictionary Literals
8.2.1 Creating Dictionaries
Self Check
8.2.2 Accessing Dictionary Values
Self Check
8.2.3 Adding and Modifying Items
Self Check
8.2.4 Removing Items
Self Check
8.2.5 Traversing a Dictionary
Self Check
Special Topic 8.2 Iterating over Dictionary Items
Special Topic 8.3 Storing Data Records
Worked Example 8.2 Translating Text Messages
8.3 Complex Structures
8.3.1 A Dictionary of Sets
8.3.2 A Dictionary of Lists
Self Check
Special Topic 8.4 User Modules
Worked Example 8.3 Graphics: Pie Charts
Toolbox 8.1 Harvesting JSON Data from the Web
Chapter Summary
Interactive Review and Practice
Practice 8.1
Practice 8.2
Practice 8.3
End-of-Chapter Exercises
Review Exercises
Programming Exercises
9. Objects and Classes
9.1 Object-Oriented Programming
Self Check
9.2 Implementing a Simple Class
Self Check
9.3 Specifying the Public Interface of a Class
Self Check
9.4 Designing the Data Representation
Self Check
Programming Tip 9.1 Make All Instance Variables Private, Most Methods Public
9.5 Constructors
Syntax 9.1 Constructor
Self Check
Common Error 9.1 Trying to Call a Constructor
Special Topic 9.1 Default and Named Arguments
9.6 Implementing Methods
Syntax 9.2 Method Definition
Self Check
Programming Tip 9.2 Define Instance Variables Only in the Constructor
Special Topic 9.2 Class Variables
9.7 Testing a Class
Self Check
How To 9.1 Implementing a Class
Worked Example 9.1 Implementing a Bank Account Class
9.8 Problem Solving: Tracing Objects
Self Check
9.9 Problem Solving: Patterns for Object Data
9.9.1 Keeping a Total
Self Check
9.9.2 Counting Events
Self Check
9.9.3 Collecting Values
Self Check
9.9.4 Managing Properties of an Object
Self Check
9.9.5 Modeling Objects with Distinct States
Self Check
9.9.6 Describing the Position of an Object
Self Check
9.10 Object References
9.10.1 Shared References
9.10.2 The None Reference
9.10.3 The self Reference
9.10.4 The Lifetime of Objects
Self Check
Computing & Society 9.1 Electronic Voting
9.11 Application: Writing a Fraction Class
9.11.1 Fraction Class Design
9.11.2 The Constructor
9.11.3 Special Methods
9.11.4 Arithmetic Operations
9.11.5 Logical Operations
Self Check
Special Topic 9.3 Object Types and Instances
Worked Example 9.2 Graphics: A Die Class
Computing & Society 9.2 Open Source and Free Software
Chapter Summary
Interactive Review and Practice
Practice 9.1
Practice 9.2
Practice 9.3
Practice 9.4
Practice 9.5
Practice 9.6
Practice 9.7
Practice 9.8
Practice 9.9
Practice 9.10
Practice 9.11
End-of-Chapter Exercises
Review Exercises
Programming Exercises
10. Inheritance
10.1 Inheritance Hierarchies
Self Check
Programming Tip 10.1 Use a Single Class for Variation in Values, Inheritance for Variation in Behavior
Special Topic 10.1 The Cosmic Superclass: object
10.2 Implementing Subclasses
Syntax 10.1 Subclass Definition
Self Check
Common Error 10.1 Confusing Super- and Subclasses
10.3 Calling the Superclass Constructor
Syntax 10.2 Subclass Constructor
Self Check
10.4 Overriding Methods
Self Check
Common Error 10.2 Forgetting to Use the super Function When Invoking a Superclass Method
10.5 Polymorphism
Self Check
Special Topic 10.2 Subclasses and Instances
Special Topic 10.3 Dynamic Method Lookup
Special Topic 10.4 Abstract Classes
Common Error 10.3 Don’t Use Type Tests
How To 10.1 Developing an Inheritance Hierarchy
Worked Example 10.1 Implementing an Employee Hierarchy for Payroll Processing
10.6 Application: A Geometric Shape Class Hierarchy
10.6.1 The Base Class
10.6.2 Basic Shapes
10.6.3 Groups of Shapes
Self Check
Toolbox 10.1 Game Programming
Chapter Summary
Interactive Review and Practice
Practice 10.1
Practice 10.2
Practice 10.3
Practice 10.4
Practice 10.5
Practice 10.6
End-of-Chapter Exercises
Review Exercises
Programming Exercises
11. Recursion
11.1 Triangle Numbers Revisited
Self Check
Common Error 11.1 Infinite Recursion
Special Topic 11.1 Recursion with Objects
11.2 Problem Solving: Thinking Recursively
Self Check
Worked Example 11.1 Finding Files
11.3 Recursive Helper Functions
Self Check
11.4 The Efficiency of Recursion
Self Check
11.5 Permutations
Self Check
Computing & Society 11.1 The Limits of Computation
11.6 Backtracking
Self Check
Worked Example 11.2 Towers of Hanoi
11.7 Mutual Recursion
Self Check
Toolbox 11.1 Analyzing Web Pages with Beautiful Soup
Chapter Summary
Interactive Review and Practice
Practice 11.1
Practice 11.2
Practice 11.3
Practice 11.4
Practice 11.5
Practice 11.6
Practice 11.7
End-of-Chapter Exercises
Review Exercises
Programming Exercises
12. Sorting and Searching
12.1 Selection Sort
Self Check
12.2 Profiling the Selection Sort Algorithm
Self Check
12.3 Analyzing the Performance of the Selection Sort Algorithm
Self Check
Special Topic 12.1 Oh, Omega, and Theta
Special Topic 12.2 Insertion Sort
12.4 Merge Sort
Self Check
12.5 Analyzing the Merge Sort Algorithm
Self Check
Special Topic 12.3 The Quicksort Algorithm
Computing & Society 12.1 The First Programmer
12.6 Searching
12.6.1 Linear Search
12.6.2 Binary Search
Self Check
12.7 Problem Solving: Estimating the Running Time of an Algorithm
12.7.1 Linear Time
12.7.2 Quadratic Time
12.7.3 The Triangle Pattern
12.7.4 Logarithmic Time
Self Check
Programming Tip 12.1 Searching and Sorting
Special Topic 12.4 Comparing Objects
Worked Example 12.1 Enhancing the Insertion Sort Algorithm
Chapter Summary
Interactive Review and Practice
Practice 12.1
Practice 12.2
Practice 12.3
Practice 12.4
Practice 12.5
Practice 12.6
Practice 12.7
End-of-Chapter Exercises
Review Exercises
Programming Exercises
Appendices
Appendix A Python Operator Summary
Appendix B Python Reserved Word Summary
Appendix C The Python Standard Library
Built-in Functions
Built-in Classes
File Input/Output
csv Module
email.mime.multipart Module
email.mime.text Module
email.mime.image Module
email.mime.application Module
json Module
math Module
os Module
os.path Module
random Module
re Module
shutil Module
smtplib Module
sys Module
time Module
urllib.parse Module
urllib.request Module
ezgraphics Module
turtle Module
Appendix D The Basic Latin and Latin-1 Subsets of Unicode
Appendix E Binary Numbers and Bit Operations
Binary Numbers
Two’s Complement Integers
Bit and Shift Operations
Appendix F HTML Summary
Glossary
Illustration Credits
Wiley End User License Agreement

دکمه بازگشت به بالا