دانلود کتاب The Psychology of Religion and Coping Theory Research Practice

خرید ایبوک The Psychology of Religion and Coping Theory Research Practice

برای دانلود کتاب The Psychology of Religion and Coping Theory Research Practice و خرید ایبوک The Psychology of Religion and Coping Theory Research Practice بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایبوک ایمیل می شود. این ایبوک در فرمت پی دی اف اورجینال و به زبان انگلیسی پس از واریز ارسال می شود.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات New York دارید با ما مکاتبه کنید.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود کتاب The Psychology of Religion and Coping Theory Research Practice خرید ایبوک روانشناسی دین و روش تحقیق نظریه مقابله ISBN:9781462527427- 1462527426
دانلود کتاب The Psychology of Religion and Coping Theory Research Practice خرید ایبوک روانشناسی دین و روش تحقیق نظریه مقابله ISBN:9781462527427- 1462527426

The psychology of religion and coping : theory, research, practice
Author:
Kenneth I Pargament
Publisher:New York : Guilford Press, 1997.

Print version:
Pargament, Kenneth I. (Kenneth Ira), 1950-
Psychology of religion and coping.
New York : Guilford Press, ©1997
(DLC) 97009599
(OCoLC)36573700

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

لینک کتاب The Psychology of Religion and Coping Theory Research Practice :

https://www.worldcat.org/title/psychology-of-religion-and-coping-theory-research-practice/oclc/855715780

دانلود رایگان کتابThe Psychology of Perfectionism Theory Research Applications

برای اطمینان از کیفیت ایبوک روانشناسی دین و روش تحقیق نظریه مقابله، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

 

دانلود کتاب The Psychology of Religion and Coping Theory Research Practice

A perspective on religion. The sacred and the search for significance ; Religious pathways and religious destinations —
A perspective on coping. An introduction to the concept of coping ; The flow of coping —
The religion and coping connection. When people turn to religion; when they turn away ; The many faces of religion in coping ; Religion and the mechanisms of coping : the conservation of significance ; Religion and the mechanisms of coping : the transformation of significance —
Evaluative and practical implications. Does it work? : religion and the outcomes of coping ; When religion fails : problems of integration in the process of coping ; Putting religion into practice.

دانلود ایبوک روانشناسی دین و روش تحقیق نظریه مقابله

چشم انداز دین. مقدس و جستجوی اهمیت؛ مسیرهای مذهبی و مقاصد مذهبی –
چشم انداز مقابله. مقدمه ای بر مفهوم مقابله؛ جریان مقابله –
دین و ارتباط مقابله ای. وقتی مردم به دین روی می آورند؛ وقتی رویگردان شوند بسیاری از چهره های دین در مقابله؛ دین و مکانیسم های مقابله: حفظ اهمیت؛ دین و مکانیسم های مقابله: تغییر اهمیت –
پیامدهای ارزشیابی و عملی. آیا کار می کند؟ : دین و نتایج مقابله؛ هنگامی که دین شکست می خورد: مشکلات ادغام در روند مقابله؛ دین را عملی کنید.

 

فهرست مطالب The Psychology of Perfectionism Theory Research Applications

 

Table Of Contents

Cover
Half Title Page
Title Page
Copyright Page
Acknowledgments
Contents
Chapter One – An Introduction to the Psychology Of Religion and Coping
Introduction
Why Study Religion and Coping
Why a Psychology of Religion and Coping
Bridging Worldviews and Practices
Bridging Methods of Knowing the World
Enriching Religion through Psychological Study
Enriching Psychology Through Religious Study
Wht the Psychology of Religion and Coping Cannot Offer
Ain Unbiased Portrayal
Conclusions and Plan of the Book
Part One – A Perspective on Religion
Chapter Two – “The Sacred and the Search For Significance”
Entering The Religious Labyrinth
The Many Meanings of Religion
Towards a Definition of Religion
The Substantive Tradition: The Sacredas the Mark of Religion
The Functional Tradition: The Struggle -with Ultimatelame* as the Mark of Religion
Bridging the Substantive and Functional Traditions:The Sacred and the Search for Significanceas the Mark of Religion
A Definition of Religion
Chapter Three – “Religious Means : Pathways To Significance”
Ways of’ Feeling, Thinking, Acting, and Relating
Feeling
Thinking
Acting
Ralathtg
Many Shapes, Many Sizes
Pathways as Functional Mechanisms
Some Final Thoughts about Religious Pathways
Religious Ends: Destinations of Significance
The Place of the Human, The Place of the Spiritual
The Variety of Personal and Social Ends of Religion
Religion and the Search for Meaning
Religion and the Search for Comfort
A Shelter from the World
A Shelter from Human Impulse
Religion and the Search for Self
Religion and the Search for Community
Intimacy
A B etter World
Some Final Thoughts about Religious Destinations
Religious Orientations to the Means and Ends of Significance
The Polarization of the Means and Ends of Religion
On the positive end is the intrinsic religious orientation
Intrinsic and Extrinsic Orientations
Quest Orientation
Implications of a Means-and-BncL Approach
Explaining Some Puzzling Finclingt
Are There Only Three Religious Orientations?
Religious Disorientation
Beyound Religious Orientations
P art Two – A Perspective on Coping
Chapter Four – An Introduction to the Concept of Coping
The Historical Context of Coping
External Historical Forces
Internal Historical Forces
The Intrapsychic Response to Stress
The Physiological Response to Stress
The Psychological Response to Stress
Social Stresssors
First Steps in the Study of Coping
The Central Qualities of Coping
The Worker Trapped by High Expectations
The Running Rabbit Hobbled by Illness
Coping as an Encounter between Person and Situation
Coping as Multidimensional
Coping as a Multilayered Contextual Phenomenon
Coping as Possibilities and Choices
Diversity as a Hallmark of Coping
Conclusions
Chapter Five – The Flow of Coping
Assumption I: People Seek Significance
The Sense of Significance
The Objects of Significance
The Motivation to Attain Significance
Assumption II : Events are Constructed in Terms of Thier Significance to People
Primary Appraisals
The Power of Appraisals
Assumption III – People Bring An Orienting System To The Coping Process
The Resources of Coping
The Burdens of Coping
The Bank Account of Resources and Burdens
Assumption IV – People Translate The Orienting System into Specific Methods of Coping
Assumption V: People Seek Significance in Coping Through The Mechanisms of Conservation And Transformation
The Conservation of Significance
The Transformation of Significance
Conservation and Transformation of Means and Ends in Coping
Assumption VI: People Cope in Ways That are Compelling to Them
Assumption VII: Coping is Embedded in Culture
Assumption VIII: The Keys to Good Coping Lie in the Outcomes and the Process
The Outcomes Approach
Assessing the Outcomes o f Coping
No Single Key to Good Coping
The Limits o f the Outcomes Approach
The Proceag Approach
Conclusions
Part Three – The Religion and Coping Connection
Chapter Six – When People Turn to Religion; When They Turn Away
Are there Really No Atheists in Foxholes?
Some Anecdotal Account*
Some Contrasting Anecdotal Accounts
Empirical Perspective
The Prevalence o f Religious Coping
Religious versus Nonreligious Coping
Religious Coping in More Stressful versus Less Stressfu Situations
Conclusions
When Religion and Coping Converge
Why Religion and Coping Converge
The Availability of Religion in the Orienting System
Availability as a Relative Construct
Religious Coping Does Not Come Out o f Nowhere
The Compelling Character of Religious Coping Methods
Compelling Coping in a Doomsday Cult
The Awareness of Human Limitations
Boundary Conditions
From the Boundary to the Center of Life
The Relationship between the Availability of Religion and the Compelling Character of Religious Coping Methods
Why Religion and Coping Diverge
Leaving the Convent
Where Is God in Hell?
The Making of Atheists
Conclusions
Chapter Seven – The Many Faces of Religion in Coping
From Heaven to Earth
Beyond Stereotypes
Merely Tension Reduction? The Many Ends of Religious Coping
Merely Denial? The Many Religious Constructions of the Situation
Creating and Avoiding Life Events
Merely Avoidance? The Many Methods of Religious Coping
Self-Directing, Deferring, and Collaborative: Three Religious Approaches to Control in Coping
Self-directing
Deferring
Collaborative
Measuring the Many Faces of Religious Coping
Shaping The Expression of Religious Coping
Situational Forces and the Shape of Religious Coping
Cultural Force* and the Shape of Religious Coping
Individual Forces and the Shape of ReligiousCoping: The Orienting System
Conclusions
Chapter Eight – Religion and The Mechanisms of Coping:The Conservation of Significance
Religion and The Conservation of Significance
HoldingFast: Religion and The Perservation of Significance
Marking Boundaries
Religious Perseverance
Religious Support
Spiritual Support
Interpersonal Religious Support
Another Way to an Old Destination: Religion and The Reconstruction of The Path to Significance
Religious Switching
Switching Gods
Switching Religious Groups
Religious Purification
Religious Refraining
Religious Reframing of the Event
Religious Reframing of the Person
The Limited Ability to Understand
Religious Refraining of the Sacred
The Deoite Doing
A Limited God
Conclusions
Chapter Nine – Religion and the Mechanisims of Coping: The Transformation of Significance
Change of Heart: Religion and the Re-Valuation of Significance
Seeking Religious Purpose
Rites of Passage
From Life to Death
Preparation and Separation
Incorporation
Radical Change: Religion and the Re-Creation of Significance
Religious Conversion: From Self to Sacred Concern
Life Transformation at the Goal of Conversion
Self- Transformation as the Method of Convention
Admitting the Limitations of the Self
Incorporating the Sacred into the Se lf
The Question of Choice
Religious Forgiving: From Anger to Peace
Forgiving as Re-Creation
What Mahal Forgiving Religious?
The Spiritual Significance of Forgiving
Models and Methods of Religious Forgiving
Hard Questions about Forgiving
How Common is Forgiving?
Are There Times Not to Forgive?
Conclusions
Part Four – Evaluative and Practical Implications
Chapter Ten – Does it Work? Religion and the Outcomes of Coping
Self- Evaluations of the Efficacy of Religious Coping
Religious Orientations and the Outcomes of Negative Life Events
Religious Coping and the Outcomes of Negative Life Events
What Types of religious Coping are Helpful? What Types are Harmful?
Helpful Forms of Religious Coping
Harmful Forms of Religious Coping
Forms of Religious Coping with Mixed Implications
Is Religion More Helpful to Some People than Others in Times of Stress?
Is Religion More Helpful in Some Situations Than Others?
Conclusions
Chapter Eleven – When Religion Fails: Problems of Integration in the Process of Coping
The Wrong Direction” Problems of Ends
Religious Oiie-Sidedness
Religious Deception
The Wrong Road: Problems of Means
Errors of Religious Explanation
Errors of Religious Control
Errors o f Religious Moderation
Against the Wind Problems of Fit
A Time and Place for Not Fitting
No Single Best Way to Cope
Accounting for the failures of Religion in Coping
Undifferentiated Religion
Submit to God’s Will
Ignore the Negative Side of Life
No Room for Redemption
Fragmented Religion
Fragmentation between Religion and the Other Sides of Life
Fragmentation between Religious Belief and Practice
Fragmentation between Religious Motivationantion Religious Practice
Religious Rigidity
Insecure Religious Attachment
Conclusions
Chapter Twelve – Putting Religion Into Practice
Attending to the Helper’s Orientation to Religion
Religious Rejectionism
Religious Exclusivism
Religious Constructivism
Religious Pluralism
Assessing Religion in the Coping Process
The Standard for Comparison
The Starting Point
Assessing Religion in Context
Applications of Religious Coping to Counceling
Preservation
Reconstruction
Re-Valuation
Rituals of Transition
Seeking Religious Purpose
Re-Creation
Religious Forgiveness
jReligious Conversion
The Efficacy of Religious Counseling
The Broader Practical Implications of Religion and Coping
Expanding the Pool of Helpers
Health Care Professionals
Clergy
Self-Help, Lay Persons, and Mutual Support
Expanding the Targets of Help
Expanding the Time to Help
Bridging the Worlds of Psychology and Religion Through Resource Collaboration
APPENDICES
Appendix A
Appendix B: Predictions of Religous Coping
Appendix C: Summary of Research on the Relationship Between Measures of Religious Orientation and the Outcomes of Negative Events
Appendix D: Summary of Research on the Relationship between Religion Coping Methods and teh Outcomes of Negative Events
Appendix E: Summary of Studies of Religion as a Moderator and/or Deterrent of the Relationship between Stressors and Adjustment
Notes
Chapter Two
Chapter Three
Chapter Five
Chapter Seven
Chapter Eight
Chapter Nine
Chapter Ten
Chapter Eleven
References
Author Index
Subject Index
A perspective on religion. The sacred and the search for significance ; Religious pathways and religious destinations —
A perspective on coping. An introduction to the concept of coping ; The flow of coping —
The religion and coping connection. When people turn to religion; when they turn away ; The many faces of religion in coping ; Religion and the mechanisms of coping : the conservation of significance ; Religion and the mechanisms of coping : the transformation of significance —
Evaluative and practical implications. Does it work? : religion and the outcomes of coping ; When religion fails : problems of integration in the process of coping ; Putting religion into practice.

دکمه بازگشت به بالا