دانلود گزارش Biofuels from Algae از PEP Report 278

خرید گزارش Biofuels from Algae

برای دانلود فایل Biofuels from Algae مربوط به PEP Report 278 و دریافت پی دی اف سوخت های زیستی از جلبک ها بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این گزارش مربوط به سال 2010 و در فرمت PDF ارسال می شود.

 

برای خرید گزارشهای Chemical Economics Handbook کافیست آدرس گزارش از سایت  https://ihsmarkit.com/products/chemical-economics-handbooks.html را برای ما ارسال کنید.هزینه دریافت PDF فایل از سایت نکسانت، اعلام و پس از واریز هزینه ارسال میشود.
ارائه پی دی اف تمام متن به گزارشهای Nexant شامل: BI, PERP, POPS, PPE.. این گزارشها شامل قیمت مواد شیمیایی و پتروشیمیایی میباشد که قیمتها را در مناطق خاورمیانه ، امریکا، چین، آسیا، اروپا، آفریقا وسطح جهانی مورد بررسی قرار میدهند.

در صورتی که نیاز به دانلود هر گزارشی از IHS و یا PEP دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی گزارش را از سایت ihsmarkit.com و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

برای دریافت PDF گزارش های فنی در زمينه فرآيندهای مواد پتروشيمی، وضعيت صنعت و بازار مواد پتروشيمی با ما مکاتبه کنید.
خرید گزارش از PEP برای دانلود گزارش Process Economics Program از موسسه (SRI) IHS - تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی فرایندهای مواد شیمیایی و صنایع پتروشیمی
خرید گزارش از PEP برای دانلود گزارش chemical Process Economics Program از موسسه (SRI) IHS – تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی فرایندهای مواد شیمیایی و صنایع پتروشیمی

Biofuels from Algae
PEP Report 278
Published December 2010

لینک گزارش از Biofuels from Algae

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 500$

https://ihsmarkit.com/products/chemical-technology-pep-biofuels-from-algae-2010.html

دانلود رایگان گزارش Biofuels from Algae

برای اطمینان از کیفیت گزارش Biofuels from Algae ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.گزارشهای دیگر دانلودی از ihsmarkit.com به همین صورت هستند.

درباره گزارش Biofuels from Algae

Biofuels have received considerable attention recently. This attention stems from many factors, some of which are recent developments in biofuels production technology, the quest for independence from foreign oil, reduction in emissions and greenhouse gases and an improvement in the local economy. Additionally, government supports in the form of research grants for technology development, tax incentives and mandates have made biofuels more attractive than before.

Algae biofuel technologies, being the third generation biofuel technology, hold the promise to enable production of high quality biofuel while offsetting carbon emissions. Biofuels from algae appear to solve the problems associated with first- and second-generation biofuel technologies. Algae are fast growing organisms that need sunlight, carbon dioxide and water to generate energy that is stored in algal cells in the form of lipids. These lipids can be extracted from algal cells and converted to biofuels such as biodiesel or renewable diesel. Many companies, both small and large, have announced investments in algae biofuel technology. Of these, the major investment announcement (worth $600 million) was made by ExxonMobil in July 2009. The U.S. government is also supporting research in the form of grants and tax incentives. While some pilot plants are being built to eventually commercialize the algae biofuel technology, no commercial plant exists yet.

In this report, PEP presents process designs and associated economics for producing 30 million gallons/yr (100,000 mt/yr) of biodiesel using three different microalgal technologies. We examine the production of algal oil from microalgae grown using the open raceway pond method followed by its conversion to biodiesel. We also examine the process design and economics of producing biodiesel from microalgae using photobioreactor technology. Both of these photo-autotrophic technologies are then compared in design and economics to heterotrophic microalgal technology where glucose is used as a carbon source in the absence of sunlight or other light.

This report will be of interest to biofuels producers, technologists, investment communities and the government looking to evaluate algae biofuel technologies vis-à-vis other green technologies.

دانلود گزارش سوخت های زیستی از جلبک ها

سوخت های زیستی اخیراً مورد توجه قابل توجهی قرار گرفته اند. این توجه از عوامل بسیاری ناشی می شود که برخی از آنها پیشرفت های اخیر در فناوری تولید سوخت های زیستی، تلاش برای استقلال از نفت خارجی، کاهش انتشار و گازهای گلخانه ای و بهبود اقتصاد محلی است. علاوه بر این، حمایت های دولت در قالب کمک های مالی تحقیقاتی برای توسعه فناوری، مشوق های مالیاتی و دستورات، سوخت های زیستی را جذاب تر از قبل کرده است. فن‌آوری‌های سوخت زیستی جلبکی، که نسل سوم فناوری سوخت زیستی هستند، نوید تولید سوخت زیستی با کیفیت بالا را در کنار کاهش انتشار کربن دارند. به نظر می رسد سوخت های زیستی از جلبک ها مشکلات مربوط به فناوری های سوخت زیستی نسل اول و دوم را حل می کند. جلبک ها موجوداتی هستند که به سرعت رشد می کنند و برای تولید انرژی که به شکل لیپید در سلول های جلبک ذخیره می شود به نور خورشید، دی اکسید کربن و آب نیاز دارند. این لیپیدها را می توان از سلول های جلبک استخراج کرد و به سوخت های زیستی مانند بیودیزل یا گازوئیل تجدید پذیر تبدیل کرد. بسیاری از شرکت ها، اعم از کوچک و بزرگ، سرمایه گذاری در فناوری سوخت زیستی جلبک ها را اعلام کرده اند. از این میان، اعلامیه اصلی سرمایه گذاری (به ارزش 600 میلیون دلار) توسط اکسون موبیل در ژوئیه 2009 اعلام شد. دولت ایالات متحده همچنین از تحقیقات در قالب کمک های مالی و مشوق های مالیاتی حمایت می کند. در حالی که برخی از کارخانه‌های آزمایشی برای تجاری‌سازی فناوری سوخت زیستی جلبک‌ها ساخته می‌شوند، هنوز هیچ کارخانه تجاری وجود ندارد. در این گزارش، PEP طرح‌های فرآیند و اقتصاد مرتبط را برای تولید 30 میلیون گالن در سال (100000 تن در سال) بیودیزل با استفاده از سه فناوری مختلف ریزجلبکی ارائه می‌کند. ما تولید روغن جلبک را از ریزجلبک‌های رشد یافته با استفاده از روش حوضچه راه راه باز و سپس تبدیل آن به بیودیزل بررسی می‌کنیم. ما همچنین طراحی فرآیند و اقتصاد تولید بیودیزل از ریزجلبک ها را با استفاده از فناوری فوتوبیوراکتور بررسی می کنیم. سپس هر دوی این فناوری‌های فوتو اتوتروف از نظر طراحی و اقتصاد با فناوری میکروجلبک هتروتروف مقایسه می‌شوند که در آن از گلوکز به عنوان منبع کربن در غیاب نور خورشید یا نور دیگر استفاده می‌شود. این گزارش برای تولیدکنندگان سوخت زیستی، فن‌آوران، جوامع سرمایه‌گذاری و دولتی که به دنبال ارزیابی فناوری‌های سوخت زیستی جلبک‌ها در مقابل سایر فناوری‌های سبز هستند، مورد توجه خواهد بود.

فهرست مطالب Biofuels from Algae

 

PEP Report 278
1
INTRODUCTION…………………………………………………………………………………………..1-1
2
SUMMARY…………………………………………………………………………………………………..2-1
3
INDUSTRY STATUS……………………………………………………………………………………..3-1
ADVANTAGES OF ALGAL FEEDSTOCKS………………………………………………………3-2
4
TECHNOLOGY REVIEW……………………………………………………………………………….4-1
ALGAL BIOLOGY………………………………………………………………………………………….4-1
Algae Strain Isolation……………………………………………………………………………………..4-1
Microalgae……………………………………………………………………………………………………4-3
PHOTOSYNTHESIS ……………………………………………………………………………………..4-3
Photosynthetically Active Radiation (PAR)………………………………………………………..4-5
Photosynthetic Electron Transport and Phosphorylation…………………………………….4-6
Outer Light-Harvesting Antennae…………………………………………………………………….4-6
Photosystem II………………………………………………………………………………………………4-7
Plastoquinon, the Cytochrome b2/f Complex and Plastocyanin …………………………..4-7
Photosystem I……………………………………………………………………………………………….4-7
ATP Synthase/ATPase…………………………………………………………………………………..4-7
Dark Reactions of Photosynthesis …………………………………………………………………..4-7
Carbon Assimilation…………………………………………………………………………………..4-7
Photorespiration ……………………………………………………………………………………………4-8
ALGAE GROWTH AND HARVESTING……………………………………………………………4-8
Open Raceway Ponds……………………………………………………………………………………4-10
Photobioreactors (PBR)………………………………………………………………………………….4-11
MICROALGAL OIL/LIPID EXTRACTION………………………………………………………….4-14
BIODIESEL PRODUCTION AND CHEMISTRY ………………………………………………..4-14
Transesterification…………………………………………………………………………………………4-15
CONTENTS (Continued)
© SRI Consulting
iv
PEP Report 278
5
OPEN SYSTEM—RACEWAY PONDS ……………………………………………………………5-1
PADDLE WHEEL IN OPEN RACEWAY POND…………………………………………………5-4
MIXING IN THE OPEN RACEWAY POND……………………………………………………….5-5
POND DEPTH………………………………………………………………………………………………5-6
CO2 SUPPLY………………………………………………………………………………………………..5-6
POND TEMPERATURE…………………………………………………………………………………5-6
ALGAE MASS CULTURE IN OPEN PONDS…………………………………………………….5-7
WATER CONSERVATION……………………………………………………………………………..5-8
PROCESS DESCRIPTION …………………………………………………………………………….5-8
Overview………………………………………………………………………………………………………5-9
SECTION 100—MICROALGAL GROWTH BY OPEN RACEWAY POND
METHOD……………………………………………………………………………………………………..5-31
SECTION 200—MICROALGAL CONCENTRATION AND ALGAL OIL
EXTRACTION……………………………………………………………………………………………….5-31
SECTION 300—BIODIESEL SYNTHESIS (TRANSESTERIFICATION)……………….5-32
SECTION 400—BIODIESEL AND METHANOL RECOVERY……………………………..5-32
Methanol Recovery………………………………………………………………………………………..5-32
Washing……………………………………………………………………………………………………….5-33
Drying ………………………………………………………………………………………………………….5-33
Biodiesel Bleaching……………………………………………………………………………………….5-33
SECTION 500—GLYCERIN RECOVERY………………………………………………………..5-33
Glycerin Pretreatment…………………………………………………………………………………….5-33
Glycerin Concentration…………………………………………………………………………………..5-33
Glycerin Purification……………………………………………………………………………………….5-34
PROCESS DISCUSSION……………………………………………………………………………….5-34
Capacity……………………………………………………………………………………………………….5-34
Microalgal Growth and Algal Oil Extraction……………………………………………………….5-34
CONTENTS (Continued)
© SRI Consulting
v
PEP Report 278
Microalgae Culture ……………………………………………………………………………………5-34
Open Raceway Ponds……………………………………………………………………………….5-34
Steam Lysing……………………………………………………………………………………………5-35
Algal Oil Extraction and Concentration…………………………………………………………5-35
Transesterification…………………………………………………………………………………………5-35
Catalyst Selection……………………………………………………………………………………..5-35
Reactor Design…………………………………………………………………………………………5-35
Biodiesel Purification……………………………………………………………………………………..5-35
Glycerin Recovery and Purification………………………………………………………………….5-36
MATERIALS OF CONSTRUCTION…………………………………………………………………5-36
PRODUCT QUALITY …………………………………………………………………………………….5-36
CAPITAL AND PRODUCTION COSTS……………………………………………………………5-37
DISCUSSION OF CAPITAL AND PRODUCTION COSTS………………………………….5-38
DISCUSSION OF PROCESS COSTS……………………………………………………………..5-39
Raw Material Costs ……………………………………………………………………………………….5-39
By-Product Credit ………………………………………………………………………………………….5-40
Capital Costs ………………………………………………………………………………………………..5-40
6
MICROALGAE USING PHOTOBIOREACTOR TECHNOLOGY…………………………6-1
TUBULAR PHOTOBIOREACTORS…………………………………………………………………6-1
FLAT PANEL OR PLATE PHOTOBIOREACTORS……………………………………………6-4
VERTICAL CYLINDERS/SLEEVES…………………………………………………………………6-5
PHOTOBIOREACTOR DESIGN CONSIDERATIONS ……………………………………….6-6
Lighting………………………………………………………………………………………………………..6-7
Surface to Volume (S/V) Ratio Consideration……………………………………………………6-8
PBR Orientation and Inclination ………………………………………………………………………6-8
Mixing ………………………………………………………………………………………………………….6-9
Nutrients ………………………………………………………………………………………………………6-10
CONTENTS (Continued)
© SRI Consulting
vi
PEP Report 278
Carbon Dioxide Supply…………………………………………………………………………………..6-10
Water Supply………………………………………………………………………………………………..6-11
Oxygen Removal…………………………………………………………………………………………..6-12
Temperature Control ……………………………………………………………………………………..6-13
pH Control…………………………………………………………………………………………………….6-13
PROCESS DESCRIPTION—MICROALGAE FROM PHOTOBIOREACTOR
TECHNOLOGY …………………………………………………………………………………………….6-13
Overview………………………………………………………………………………………………………6-14
Degasser and Length of PBR Tubes………………………………………………………………..6-16
SECTION 100—MICROALGAL GROWTH BY PHOTOBIOREACTOR METHOD …6-37
SECTION 200—MICROALGAL CONCENTRATION AND ALGAL OIL
EXTRACTION……………………………………………………………………………………………….6-37
SECTION 300—BIODIESEL SYNTHESIS (TRANSESTERIFICATION)……………….6-38
SECTION 400—BIODIESEL AND METHANOL RECOVERY……………………………..6-39
Methanol Recovery………………………………………………………………………………………..6-39
Washing……………………………………………………………………………………………………….6-39
Drying ………………………………………………………………………………………………………….6-39
Biodiesel Bleaching……………………………………………………………………………………….6-39
SECTION 500—GLYCERIN RECOVERY………………………………………………………..6-39
Glycerin Pretreatment…………………………………………………………………………………….6-39
Glycerin Concentration…………………………………………………………………………………..6-39
Glycerin Purification……………………………………………………………………………………….6-40
PROCESS DISCUSSION……………………………………………………………………………….6-40
Capacity……………………………………………………………………………………………………….6-40
Microalgal Growth and Algal Oil Extraction……………………………………………………….6-41
Microalgae Culture ……………………………………………………………………………………6-41
Photobioreactor System…………………………………………………………………………….6-41
Steam Lysing……………………………………………………………………………………………6-41
CONTENTS (Continued)
© SRI Consulting
vii
PEP Report 278
Algal Oil Extraction and Concentration…………………………………………………………6-41
Transesterification…………………………………………………………………………………………6-41
Catalyst Selection……………………………………………………………………………………..6-41
Reactor Design…………………………………………………………………………………………6-41
Biodiesel Purification……………………………………………………………………………………..6-42
Glycerin Recovery and Purification………………………………………………………………….6-42
MATERIALS OF CONSTRUCTION…………………………………………………………………6-42
PRODUCT QUALITY …………………………………………………………………………………….6-42
CAPITAL AND PRODUCTION COSTS……………………………………………………………6-42
DISCUSSION OF CAPITAL AND PRODUCTION COSTS………………………………….6-43
DISCUSSION OF PROCESS COSTS……………………………………………………………..6-44
Raw Material Costs ……………………………………………………………………………………….6-44
By-Product Credit ………………………………………………………………………………………….6-45
Capital Costs ………………………………………………………………………………………………..6-45
7
MICROALGAE USING HETEROTROPHIC SYSTEM……………………………………….7-1
PROCESS SUMMARY…………………………………………………………………………………..7-1
PROCESS DESCRIPTION …………………………………………………………………………….7-1
Overview………………………………………………………………………………………………………7-1
SECTION 100—MICROALGAL GROWTH BY FERMENTATION ……………………….7-19
Medium Preparation………………………………………………………………………………………7-19
Fermentor Sterilization …………………………………………………………………………………..7-19
Fermentor Inoculation…………………………………………………………………………………….7-19
Three-Stage Fermentation ……………………………………………………………………………..7-20
SECTION 200—ALGAL OIL EXTRACTION AND CONCENTRATION…………………7-20
SECTION 300—BIODIESEL SYNTHESIS (TRANSESTERIFICATION)……………….7-21
SECTION 400—BIODIESEL AND METHANOL RECOVERY……………………………..7-22
CONTENTS (Continued)
© SRI Consulting
viii
PEP Report 278
Methanol Recovery………………………………………………………………………………………..7-22
Washing……………………………………………………………………………………………………….7-22
Drying ………………………………………………………………………………………………………….7-22
Biodiesel Bleaching……………………………………………………………………………………….7-22
SECTION 500—GLYCERIN RECOVERY………………………………………………………..7-22
Glycerin Pretreatment…………………………………………………………………………………….7-22
Glycerin Concentration…………………………………………………………………………………..7-22
Glycerin Purification……………………………………………………………………………………….7-23
PROCESS DISCUSSION……………………………………………………………………………….7-23
Capacity……………………………………………………………………………………………………….7-23
Microalgal Growth and Algal Oil Extraction……………………………………………………….7-24
Microalgae Culture ………………………………………………………………………………………..7-24
Glucose……………………………………………………………………………………………………7-24
Heterotrophic Fermentation………………………………………………………………………..7-24
Steam Lysing……………………………………………………………………………………………7-24
Algal Oil Extraction and Concentration…………………………………………………………7-24
Transesterification…………………………………………………………………………………………7-24
Catalyst Selection……………………………………………………………………………………..7-24
Reactor Design……………………………………………………………………………………………..7-24
Biodiesel Purification……………………………………………………………………………………..7-25
Glycerin Recovery and Purification………………………………………………………………….7-25
MATERIALS OF CONSTRUCTION…………………………………………………………………7-25
PRODUCT QUALITY …………………………………………………………………………………….7-25
Capital and Production Costs………………………………………………………………………….7-25
DISCUSSION OF CAPITAL AND PRODUCTION COSTS………………………………….7-26
DISCUSSION OF PROCESS COSTS……………………………………………………………..7-26
Raw Material Costs ……………………………………………………………………………………….7-26
By-Product Credit ………………………………………………………………………………………….7-26
CONTENTS (Concluded)
© SRI Consulting
ix
PEP Report 278
Capital Costs ………………………………………………………………………………………………..7-27
APPENDIX A PATENT SUMMARY TABLES……………………………………………………….A-1
APPENDIX B DESIGN AND COST BASES …………………………………………………………B-1
APPENDIX C CITED REFERENCES…………………………………………………………………..C-1
APPENDIX D PROCESS FLOW DIAGRAMS……………………………………………………….D-1

دکمه بازگشت به بالا