دانلود گزارش Epoxy Resins از ihsmarkit

خرید گزارش Epoxy Resins

برای دانلود فایل Epoxy Resins مربوط به ihsmarkit و دریافت پی دی اف رزین های اپوکسی بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این گزارش مربوط به سال 1984 و در فرمت PDF ارسال می شود.

برای خرید گزارشهای Process Economics Program Report کافیست آدرس گزارش از سایت  https://ihsmarkit.com/products/chemical-economics-handbooks.html را برای ما ارسال کنید.هزینه دریافت PDF فایل از سایت نکسانت، اعلام و پس از واریز هزینه ارسال میشود.
ارائه پی دی اف تمام متن به گزارشهای Nexant شامل: BI, PERP, POPS, PPE.. این گزارشها شامل قیمت مواد شیمیایی و پتروشیمیایی میباشد که قیمتها را در مناطق خاورمیانه ، امریکا، چین، آسیا، اروپا، آفریقا وسطح جهانی مورد بررسی قرار میدهند.

در صورتی که نیاز به دانلود هر گزارشی از IHS و یا PEP دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی گزارش را از سایت ihsmarkit.com و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

برای دریافت PDF گزارش های فنی در زمينه فرآيندهای مواد پتروشيمی، وضعيت صنعت و بازار مواد پتروشيمی با ما مکاتبه کنید.
خرید گزارش از PEP برای دانلود گزارش Process Economics Program از موسسه (SRI) IHS - تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی فرایندهای مواد شیمیایی و صنایع پتروشیمی
خرید گزارش از PEP برای دانلود گزارش chemical Process Economics Program از موسسه (SRI) IHS – تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی فرایندهای مواد شیمیایی و صنایع پتروشیمی

Epoxy Resins
Process Economics Program Report 38A

لینک گزارش از Epoxy Resins

https://ihsmarkit.com/products/chemical-technology-pep-epoxy-resins-1984.html

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 500$

دانلود رایگان گزارش Epoxy Resins

برای اطمینان از کیفیت گزارش Epoxy Resins ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.گزارشهای دیگر دانلودی از ihsmarkit.com به همین صورت هستند.

درباره گزارش Epoxy Resins

Published February 1984

This report, a supplement to Process Economics Program Report No. 38, concerns the technology and the economics of major uncured epoxy resins, namely those based on bisphenol A and those based on novolac. Also covered is the technology for manufacturing other epoxies such as epoxy hydantoin resins, cycloaliphatic epoxy resins, epoxy ester resins, and modified epoxy resins.

Developments since the issuance of PEP Report No. 38 include the two-step process to manufacture a liquid epoxy resin, diglycidyl ether of bisphenol A, and the advancement process, which produces a solid epoxy resin from the liquid epoxy resin. These two processes have been used commercially. Another newly developed process makes epoxy novolac resin by coupling epichlorohydrin with phenol, followed by condensation with formaldehyde.

SRI evaluated in detail six processes for producing bisphenol A based epoxy resins and epoxy phenolic novolac resins. We updated two additional processes from the previous report. The curing agents and accelerators for the cross-linking of uncured epoxy resins are also reviewed. The compositions of epoxy resins, including the curing agents and other additives, are covered briefly.

دانلود گزارش رزین های اپوکسی

منتشر شده در فوریه 1984

این گزارش، مکمل گزارش برنامه اقتصاد فرآیند شماره 38، به فناوری و اقتصاد رزین‌های اپوکسی سخت‌نشده اصلی، یعنی رزین‌های مبتنی بر بیسفنول A و رزین‌های مبتنی بر نوولاک مربوط می‌شود. همچنین فناوری ساخت اپوکسی های دیگر مانند رزین های اپوکسی هیدانتوئین، رزین های اپوکسی سیکلولالیفاتیک، رزین های اپوکسی استر و رزین های اپوکسی اصلاح شده نیز پوشش داده شده است.

تحولات از زمان صدور گزارش PEP شماره 38 شامل فرآیند دو مرحله ای برای تولید رزین اپوکسی مایع، دی گلیسیدیل اتر بیسفنول A و فرآیند پیشرفت است که یک رزین اپوکسی جامد از رزین اپوکسی مایع تولید می کند. این دو فرآیند به صورت تجاری مورد استفاده قرار گرفته اند. یکی دیگر از فرآیندهای جدید توسعه یافته، رزین اپوکسی نوولاک را با جفت کردن اپی کلروهیدرین با فنل و به دنبال آن تراکم با فرمالدئید می سازد.

SRI به طور مفصل شش فرآیند را برای تولید رزین های اپوکسی مبتنی بر بیسفنول A و رزین های نوولاک فنولیک اپوکسی ارزیابی کرد. ما دو فرآیند اضافی را از گزارش قبلی به‌روزرسانی کردیم. عوامل پخت و شتاب دهنده ها برای اتصال عرضی رزین های اپوکسی پخته نشده نیز مورد بررسی قرار می گیرند. ترکیبات رزین های اپوکسی، از جمله عوامل پخت و سایر مواد افزودنی، به طور خلاصه پوشش داده شده است.

فهرست مطالب Epoxy Resins

 

Contents
SUMMARY
………………………
General Aspects …………………..
Technical Aspects ………………….
Diglycidyl Ether of Bisphenol A …………..
Solid Epoxy Resin …………………
Epoxy Resin Solution ………………..
Epoxy Novolac Resin ………………..
Economics and Process Comparison ……………
Conventional Process Compared with
Two-Step Process for DGEBA ……………..
Advancement Process Compared with Taffy Process
for Solid BPA-Based Resin ……………..
Processes for Epoxy Novolac Resins ………….
INDUSTRY STATUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
DIGLYCIDYL ETHER OF BISPHENOL A ……………
Chemistry ……………………..
Review of Processes …………………
Process Description–Batch Process
………….
Production of DCHEBA
. .
Production and Purificakon of DGEBA
…………
………..
Process Discussion–Batch Process …………..
Cost Estimates–Batch Process …………….
Process Description–Continuous Process ………..
Production of DCHEBA
Production and Purifica%’of
DCHEBA
…………………….
Process Discussion–Continuous Process
………..
Cost Estimates–Continuous Process
………….
Economic Comparison …………………
SOLID EPOXY RESIN AND EPOXY RESIN SOLUTION
………
Chemistry ……………………..
Review of Processes …………………
Process Description–Solid Epoxy Resin
by Advancement Process

Process Discussion–Solid’Epo;y’Resin
…………
by Advancement Process
……………….
Cost Estimates– Solid Epoxy Resin by Advancement Process …
76
Epoxy Resins, Supp. A., February 1984
CONTENTS
5
SOLID EPOXY RESIN AND EPOXY RESIN SOLUTION (Continued)
Updated Economics for Solid Epoxy Resin by Taffy Process . . .
85
Process Description–High MW Epoxy Resin Solution . . . . . .
90
Process Discussion–High MW Epoxy Resin Solution . . . . . . .
95
Cost Estimates–High MW Epoxy Resin Solution
. . . . . . . .
95
6
EPOXY NOVOLAC RESINS
. . . . . . . . . . . .
Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Review of Processes . . . . . . . . . . . . .
Process Description–Conventional Process . .
Production of Novolac Resin . . . . . . . .
Production of Epoxy Novolac Resin . . . . .
Process Discussion–Conventional
Process
. .
Cost Estimates–Conventional Process
. . . .
Process Description–Alternative Process
. .
Production of Glycylomonochlorohydrin Phenyl
Production of Epoxy Novolac Resin . . . . .
Process Discussion–Alternative Process . . .
Cost Estimates–Alternative Process . . . . .
Economics of the Advancement Process
. . . .
7
OTHER EPOXY RESINS
…………………
149
Hydantoin Epoxy Resins
……………….
149
Nonaromatic Epoxy Resins
………………
150
Epoxy Ester Resins
…………………
151
Other Epoxy Resins
…………………
152
8
CURING AGENTS AND COMPOSITIONS . . . . . . . . . . . . . . .
155
Catalysts for Curing Epoxy Resins …………..
155
Curing Agents . . . . . . ………………
157
Epoxy Compositions
. . . ………………
159
Powder Coatings . . . . ………………
159
Liquid Coatings . . . . ………………
160
Adhesives . . . . . . . ………………
161
Laminates . . . . . . . ………………
162
Casting and Molding . . ………………
163
PATENT SUMMARY TABLES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165
CITED REFERENCES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
197
PATENT REFERENCES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
209
iV
Epoxy Resins, Supp. A., February 1984

ILLUSTRATIONS
Diglycidyl Ether of Bisphenol A by Batch Process
FlowSheet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diglycidyl Ether of Bisphenol A by Batch Process
Effect of Operating Level and Plant Capacity
on Production Cost . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diglycidyl Ether of Bisphenol A by Batch Process
Effect of BPA and ECH Prices on Product Value
. . .
Diglycidyl Ether of Bisphenol A by Continuous Process
FlowSheet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diglycidyl Ether of Bisphenol A by Continuous Process
Effect of Operating Level and Plant Capacity
on Production Cost . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solid Epoxy Resin from DGEBA and Bisphenol A
FlowSheet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solid Epoxy Resin from DGEBA and Bisphenol A
Effect of Operating Level and Plant Capacity
on Production Cost . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solid Epoxy Resin from DGEBA and Bisphenol A
Effect of BPA and DGEBA Prices on Product Value
. .
High MW Epoxy Resin Solution from DGEBA and Bisphenol
FlowSheet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
High MW Epoxy Resin Solution from DGEBA and Bisphenol
Effect of Operating Level and Plant Capacity
on Production Cost . . . . . . . . . . . . . . . . .
High MW Epoxy Resin Solution from DGEBA and Bisphenol
Effect of BPA and DGEBA Prices on Product Value
. .
Epoxy Novolac Resin by Conventional Process
FlowSheet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Epoxy Novolac Resin by Conventional Process
Effect of Operating Level and Plant Capacity
on Production Cost . . . . . . . . . . . . . . . . .
Epoxy Novolac Resin by Conventional Process
Effect of Epichlorohydrin and Phenol Prices
onProductValue
. . . . . . . . . . . . .
Epoxy Resins, Supp. A., February 1984
ILLUSTRATIONS
6.4
Epoxy Novolac Resin by Alternative Process
Flowsheet…………………….
223
6.5
Epoxy Novolac Resin by Alternative Process
Effect of Operating Level and Plant Capacity
on Production Cost
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143
vi
Epoxy Resins, Supp. A., February 1984
TABLES
2.1

Processes for BPA-Based Epoxy Resins
Summary of Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Processes for Phenol-Based Epoxy Resins
Summary of Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Major Producers of Epoxy Resins in the United States,
Western Europe, and Japan . . . . . . . . . . . . . . . . .
Producers of Epoxy Resins in Other Countries
. . . . . . .
Announced Production Capacity Expansion for Epoxy Resins . .
Consumption of Epoxy Resins in the United States,
Western Europe, and Japan . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diglycidyl Ether of Bisphenol A
PatentSummary
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diglycidyl Ether of Bisphenol A by Batch Process
Design Bases and Assumptions
. . . . . . . . . . . . . . .
Diglycidyl Ether of Bisphenol A by Batch Process
Stream Flows
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diglycidyl Ether of Bisphenol A by Batch Process
Maj’or Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diglycidyl Ether of Bisphenol A by Batch Process
Utilities Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diglycidyl Ether of Bisphenol A by Batch Process
Total Capital Investment
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Diglycidyl Ether of Bisphenol A by Batch Process
Production Costs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diglycidyl Ether of Bisphenol A by Continuous Process
Design Bases and Assumptions
. . . . . . . . . . . . . . .
Diglycidyl Ether of Bisphenol A by Continuous Process
Stream Flows
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diglycidyl Ether of Bisphenol A by Continuous Process
Major Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diglycidyl Ether of Bisphenol A by Continuous Process
Utilities Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diglycidyl Ether of Bisphenol A by Continuous Process
Total Capital Investment
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Vii
Epoxy Resins, Supp. A., February 1984
TABLES
4.13
Diglycidyl Ether of Bisphenol A by Continuous Process
Production Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
4.14
Diglycidyl Ether of Bisphenol A Updated Batch Process
Production Costs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
4.15
Diglycidyl Ether of Bisphenol A
Updated Continuous Process
Production Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
5.1
Solid Epoxy Resins
PatentSummary………………….
169
5.2
Solid Epoxy Resin from DGEBA and Bisphenol A
Design Bases and Assumptions . . . . . . . . . . . . . . .
71
5.3
Solid Epoxy Resin from DGEBA and Bisphenol A
Stream Flows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
5.4
Solid Epoxy Resin from DGEBA and Bisphenol A
Major Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
5.5
Solid Epoxy Resin from DGEBA and Bisphenol A
Utilities Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
5.6
Solid Epoxy Resin from DGEBA and Bisphenol A
Total Capital Investment . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
5.7
Solid Epoxy Resin from DGEBA and Bisphenol A
Production Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
5.8
Solid Epoxy Resin by Taffy Process
Total Capital Investment . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
5.9
Solid Epoxy Resin by Taffy Process
Production Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
5.10
High MW Epoxy Resin Solution from DGEBA and Bisphenol A
Design Bases and Assumptions . . . . . . . . . . . . . . .
91
5.11
High MW Epoky Resin Solution from DGEBA and Bisphenol A
Stream Flows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
5.12
High MW Epoxy Resin Solution from DGEBA and Bisphenol A
Major Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
5.13
High MW Epoxy Resin Solution from DGEBA and Bisphenol A
Utilities Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
5.14
High MW Epoxy Resin Solution from DGEBA and Bisphenol A
Total Capital Investment . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
.
Viii
Epoxy Resins, Supp. A., February 1984
TABLES
?
5.15
High MW Epoxy Resin Solution from DGEBA and Bisphenol A
Production Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
6.1
Epoxy Novolac Resins
Patentsummary………………….
172
6.2
Epoxy Novolac Resin by Conventional Process
Design Bases and Assumptions . . . . . . . . . . . . . . .
111
6.3
Epoxy Novolac Resin by Conventional Process
Stream Flows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114
6.4
Epoxy Novolac Resin by Conventional Process
Major Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116
6.5
Epoxy Novolac Resin by Conventional Process
Utilities Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117
6.6
Epoxy Novolac Resin by Conventional Process
Total Capital Investment . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
6.7
Epoxy Novolac Resin by Conventional Process
Production Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122
6.8
Epoxy O-Cresol Novolac Resin by Conventional Process
Production Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
6.9
Epoxy Novolac Resin by Alternative Process
Design Bases and Assumptions . . . . . . . . . . . . . . .
130
6.10
Epoxy Novolac Resin by Alternative Process
Stream Flows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
6.11
Epoxy Novolac Resin by Alternative Process
Major Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135
6.12
Epoxy Novolac Resin by Alternative Process
Utilities Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136
6.13
Epoxy Novolac Resin by Alternative Process
Total Capital Investment . . . . . . . . . . . . . . . . .
138
6.14
Epoxy Novolac Resin by Alternative Process
Production Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140
6.15
Epoxy o-Cresol Novolac Resin by Alternative Process
Production Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144
6.16
Solid Epoxy Novolac Resin by Integrated Process
Production Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
ix
Epoxy Resins, Supp. A., February 1984
TABLES
7.1
Hydantoin Derivatives and their Diglycidyl Compounds
Patentsummary…………………..
174
7.2
Cycloaliphatic Epoxy Resins
PatentSummary…………………..
176
7.3
Epoxy Ester Resins
PatentSummary…………………..
177
7.4
Other Glycidyl-Type Epoxy Resins
PatentSummary…………………..
180
7.5
Modified Epoxy Resins
PatentSummary…………………..
182
8.1
Catalysts for Curing Epoxy Resins
PatentSummary…………………..
184
8.2
Curing Agents for Epoxy Resins
PatentSummary…………………..
187
8.3
Epoxy Resin Compositions
Patent Summary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

دکمه بازگشت به بالا