دانلود گزارش Light Naphtha Isomerization by JSC SIE Neftehim IsoMalk-2™ Process

خرید گزارش Light Naphtha Isomerization by JSC SIE Neftehim IsoMalk-2 Process

برای دانلود گزارش PEP Report Light Naphtha Isomerization و خرید ریپورت JSC SIE Neftehim IsoMalk-2™ Process بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود Report ایمیل می شود.این ریپورت در فرمت PDF و به زبان انگلیسی ارسال می شود.نسخه الکترونیکی گزارش مربوط به سال 2012 و قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد.

برای خرید گزارشهای Process Economics Program Report کافیست آدرس گزارش را برای ما ارسال کنید. هزینه دریافت PDF فایل از سایت S&P Global، اعلام و پس از واریز هزینه ارسال میشود.

spglobal.com
در صورتی که نیاز به پی دی اف هر گزارشی از سایت spglobal.com دارید با گیگاپیپر مکاتبه کنید.

خرید ریپورت PEP Light Naphtha Isomerization

خرید گزارش از PEP برای دانلود گزارش Process Economics Program از موسسه (SRI) IHS - تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی فرایندهای مواد شیمیایی و صنایع پتروشیمی

Light Naphtha Isomerization by JSC SIE Neftehim IsoMalk-2™ Process
PEP Review 2012-14

Published October 2012

Language ‏ : ‎ English

https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/ci/products/chemical-technology-pep-reviews-light-naphtha-isomerization-2012.html#

دانلود گزارش Light Naphtha Isomerization

This review presents a technoeconomic assessment of a refinery light naphtha isomerization process based on technical data extracted from the patents of JSC SIE Neftehim. Although we have used the best possible engineering judgment in the conceptualization and design of the process, a commercial JSC SIE Neftehim plant may or may not have the same construct as presented in this review. However, we strongly believe that the presented process design and economic evaluation are a reasonably good assessment of the actual process, and the two should be within the marginal boundaries of error.

The process involves isomerization of the light naphtha stream from a crude unit in the presence of a heterogeneous catalyst system. The reaction conditions are 130°C and 3 MPa. The catalyst system consists of a proprietary sulfated metal oxide catalyst. The yield of isomerate based on the overall unit is over 98% by weight with light gases as a by-product. The selectivity of the catalyst toward formation of branched-chain isoparaffins is high. The reactant mixture is sent to a series of distillation columns where unconverted material is recycled and the isomerate is obtained by combining isoparaffins-rich streams from various columns.

Our cost analysis is based upon a 400,000 t/yr plant (11,107 B/SD). We estimate that a plant of that capacity will require a capital investment of about $53.1 million at a US Gulf Coast location. Product value (as defined in the text) is about 16.25¢/lb and the production cost is 14.87¢/lb. Cost details and relevant assumptions are given in the process description section of this review.

دانلود گزارش ایزومریزاسیون نفتای سبک توسط JSC SIE Neftehim IsoMalk-2™ Process

این بررسی یک ارزیابی فنی اقتصادی از فرآیند ایزومریزاسیون نفتای سبک پالایشگاه را بر اساس داده‌های فنی استخراج‌شده از پتنت‌های JSC SIE Neftehim ارائه می‌کند. اگرچه ما از بهترین قضاوت مهندسی ممکن در مفهوم‌سازی و طراحی فرآیند استفاده کرده‌ایم، یک کارخانه تجاری JSC SIE Neftehim ممکن است همان ساختار ارائه شده در این بررسی را داشته باشد یا نداشته باشد. با این حال، ما قویاً معتقدیم که طراحی فرآیند ارائه شده و ارزیابی اقتصادی، ارزیابی مناسبی از فرآیند واقعی است و این دو باید در مرزهای حاشیه ای خطا باشند. این فرآیند شامل ایزومریزاسیون جریان نفتای سبک از یک واحد خام در حضور یک سیستم کاتالیزور ناهمگن است. شرایط واکنش 130 درجه سانتی گراد و 3 مگاپاسکال است. سیستم کاتالیزور از یک کاتالیزور اکسید فلزی سولفاته اختصاصی تشکیل شده است. بازده ایزومرات بر اساس واحد کلی بیش از 98 درصد وزنی با گازهای سبک به عنوان محصول جانبی است. گزینش پذیری کاتالیزور نسبت به تشکیل ایزوپارافین های شاخه دار زیاد است. مخلوط واکنش دهنده به یک سری از ستون های تقطیر فرستاده می شود که در آن مواد تبدیل نشده بازیافت می شود و ایزومرات با ترکیب جریان های غنی از ایزوپارافین از ستون های مختلف به دست می آید. تحلیل هزینه ما بر اساس یک کارخانه 400000 تن در سال (11107 B/SD) است. ما تخمین می زنیم که کارخانه ای با این ظرفیت به سرمایه گذاری سرمایه ای در حدود 53.1 میلیون دلار در محل ساحل خلیج آمریکا نیاز دارد. ارزش محصول (همانطور که در متن تعریف شده است) حدود 16.25¢/lb و هزینه تولید 14.87¢/lb است. جزئیات هزینه و مفروضات مربوطه در بخش شرح فرآیند این بررسی آورده شده است.

دکمه بازگشت به بالا