پزشکی

خرید اکانت AccessMedicine

یوزر و پسورد اکسس مدیسن | دسترسی به کتب مک گروهیل

هزینه اکانت AccessMedicine

هزینه اکانت AccessMedicine و دسترسی 90 روزه به اکسس مدیسن 33 هزار تومان می باشد.
هزینه اکانت اکسس مدیسن و دسترسی یکساله به نرم افزار AccessMedicine Appبا 77هزار تومان می باشد.

فروش ویژه اکانت اکسس مدیسن

اکانت انلاین UpToDate با تخفیف ویژه و به مدت محدود تا پایان تیرماه 98 تنها 21 هزار تومان برای مدت 3 ماه
اکانت دسترسی به UpToDate با تخفیف ویژه و به مدت محدود تا پایان تیرماه 98 تنها 55 هزار تومان برای استفاده به مدت یکسال

نحوه خرید اکانت اپلیکیشن AccessMedicine App

برای دریافت اکانت McGraw Hill Access Medicine ، کافیست (مشخصات شخصی + اطلاعات واریزی) ،را برای ما ارسال کنید. اکانت تا 8 ساعت اداری، ایجاد و از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

شماره حسابها برای واریز هزینه اکانت

هزینه اکانت به یکی از شماره حسابهای سایت که در لینک زیر مشخص شده است، واریز گردد. شماره حساب و شماره کارت 8 بانک مختلف وجود دارد. تفاوتی ندارد که به کدام حساب واریز شود. حتما در فرم انتهای صفحه و در قسمت “مشخصات واریزی” مشخص شود که چه مبلغی؟ به کدام بانک؟ در چه تاریخی؟ واریز شده است.

شماره حسابهای گیگاپیپر

یوزر و پسورد اکسس مدیسن خرید اکانت AccessMedicine
کاربران IOS اپل نیازی به تغییر یا پاک کردن اپلیکیشن Access Medicine خود ندارند، اپلیکیشن ارائه شده در وبسایت گیگاپیپر اورجینال بوده و مشکلی در‌کاربری شما ایجاد نخواهند کرد.

اکسس مدیسن AccessMedicine چیست؟

پایگاه Access Medicine (دسترسی های پزشکی ) کتاب های درسی، معاینات و فیلم های مرحله به مرحله، مونوگرافی دارو، موضوعات خود ارزیابی، شکل ها، پرونده ها، موارد آموزشی بیمار و … را فراهم می کند. (شامل اصول پزشکی داخلی هریسون است.)

معرفی AccessMedicine

اکسس مدیسن پایگاهی مبتنی بر بیش از ۸۰ کتاب برجسته مک گروهیل است. کتابهای مشهور و معتبری چون: Harrison’s Principles of Internal Medicine
Schawartz’s Surgery و Goodman and Gillman’s Pharmacology .

متن کتابها با فیلم و تصویر و ویدئو و سخنرانی های ضبط شده همراه شده است تا بدین وسیله اساتید و دانشجویان استفاده بهتری ببرند. ضمنا کتاب های کتابهایی مثل Harrison و Schawartz’s مرتب در حال به روز رسانی هستند. با خرید اکانت دسترسی به منبع اطلاعاتی www.accessmedicine.com برقرار خواهد بود.

خريد اكانت AccessMedicine App from McGraw-Hill

The AccessMedicine App from McGraw-Hill Medical delivers indispensable support and invaluable point of care solutions for clinical practice through these mobile features:

•Quick Medical Dx & Tx is a collection of concise evidence-based outlines of conditions and disorders most often encountered in medical practice – perfect for high-yield review or for quick reference in the clinical setting.

•Fitzpatrick’s Color Atlas of Clinical Dermatology facilitates dermatologic diagnosis by providing color images of skin lesions, plus a summary outline of skin disorders and diseases.

•Differential Diagnosis Tool provides more than 1,000 diagnoses through Diagnosaurus®, a McGraw-Hill Medical tool that efficiently allows you to browse by symptom, disease, or organ system at the point of care.

•Diagnostic Tests, from Pocket Guide to Diagnostic Tests, is a quick reference guide to the selection and interpretation of commonly used diagnostic tests, including laboratory procedures in the clinical setting.

Note: The AccessMedicine App is available to users at institutions with a full site license. To activate and for continued access to the app, the user must have an active My Access account through AccessMedicine and sign in every 90 days through your institution, either on-site or through a VPN. Your My Access account user name and password will activate this app.

Powered by: Unbound Medicine

دانلود آپ AccessMedicine

لینک دانلود اپلیکیشن برای اندروید : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unbound.android.ubam&hl=en

لینک دانلود اپلیکیشن برای IOS رایگان : https://itunes.apple.com/us/app/accessmedicine/id821729889?mt=8

دسترسی به اپلیکیشن AccessMedicine

تصاویری از محیط نرم افزار AccessMedicine در ادامه آورده شده است. برای اکسس به Apps and Mobile Resources for Health and Medicine: Access Medicine با ما مکاتبه کنبد.

اکانت AccessMedicine خرید پسورد اکسس مدیسن پسورد Access Medicine اکانت رایگان AccessMedicine عضویت در accessmedicine.mhmedical.com اکانت اکسس مدیسن
اکانت AccessMedicine خرید پسورد اکسس مدیسن پسورد Access Medicine
دسترسی به سایت accessmedicine.mhmedical.com اکانت اکسس مدیسن

 

AccessMedicine چيست؟

AccessMedicine نرم افزاري تحت وب است كه امكان دسترسي آنلاين به بسياري از منابع معتبر آموزشي و

تحقيقاتي رشته ي پزشكي را فراهم مي كند . اين نرم افزار با بيش از هشتاد عنوان كتاب از معتربرين منابع رشته ي پزشكي، و با وجود امكاناتي نظير  ,  Case files  ,   Time‐saving diagnostic

  point‐of‐care tools

 محتوي قابل به روز شدن،

هزاران عكس و تصوير آموزشي،

امكان خودآزمايي و به اشتراك گذاشتن نتايج،

امكان استفاده از موتور جستجوگر در محتوي نرم افزار،

امكان دانلود محتويات وب سايت بر روي تلفن همراه و تبلت و…

به مناسب ترين ابزار مورد استفاده ي دانشجويان،رزيدنت ها، پزشكان، محققين و متخصصين بهداشت و سلامت تبديل شده است .

از ويژگي هاي قابل توجه اين نرم افزار به روز شدگي مكرر و گسترش محتوي علمي وب سايت بوسيله ي شناخته با استفاده مكانات جامع و كامل اين پايگاه، پزشكان مي توانند به از ا شده ترين پزشكان و دانشمندان است .تشخيصات پزشكي خود سرعت بخشند و محققيقن و دانشجويان نيز مي توانند به فعاليت هاي تحقيقاتي و آموزشي بپردازند.

فراتر از كتاب

پايگاه AccessMedicine شامل متن كامل كتاب هاي پزشكي انتشارات مك گروهيل مي باشد . يكي از برتري هاي استفاده از اين پايگاه، مطالبي است كه مضاف بر محتوي كتاب هاي كاغذي وجود دارد . براي مثال در مجموعه ي Harrison’s Online، سر فصل هايي موجود است كه در ديگر نسخه ها و نسخه ي كاغذي مجموعه وجود ندارد .

با رجوع به نسخ اينترنتي كتاب ها در پايگاه AccessMedicine، مي توان از امكاناتي نظير دانلود هزاران عكس و راديوگرافي با كيفيت بالا، سخنراني ها ي آنلاين و دسترسي به فيلم ها و انيميشن هايي از عمل جراحي و پروسه ي درمان برخوردار شد . با دسترسي به منابع آنلاين AccessMedicine مي توان به اطلاعات مربوط به بيش از پنج هزار بيماري و اختلال فيزيكي دسترسي پيدا كرد .

ويژگي هاي كلي AccessMedicine

قابليت تنظيم برنامه ي درسي براي سهولت در مديريت مباحث: بوسيله ي ابزار موجود در بخشcustom curriculum ايـن امكـان بـه اسـاتيد و برنامـه ريـزانِ مباحـث پزشـكي داخلي داده مي شود تا بتواننـد واحـد هـاي آموزشـي را در فضـاي Access طراحـي و مـديريت كننـد، از ميـزان پيشرفت رزيدنت ها اطلاع يابند، و بر اساس فعاليت هاي انجام شده گزارش تهيه كنند.

بوسـيله ي custom curriculum مـي تـوان برنـا مـه ي آموزشـي مباحـث طـب داخلـي را متناسـب بـا نيـاز و برنامه ريزي اساتيد تنظيم كرد.

موتور جستجوگر پيشرفته:

با استفاده از قابليت موتور جسـتجوگر وب سـايت مـي تـوان احتمـال خطـا در مشـاهده ي نتـايج را بـه حـداقل رســاند . مــي تــوان تنظيمــات جســتجوگر را بــا اســتفاده از گزينــه هــاي resource,  topic و drug  monographبه راحتي مطابق نياز قـرار داد . همچنـين مـي تـوان در حـالتي كلـي نتـايج را بـه كمـك تنظيمـات treatment guidelines ، diagnosis و يا با انتخاب تصاوير و ويديو به حداكثر دقت رساند .

قابليت خود آزمايي:

بخــش Q&A پايگــاه AccessMedicine بــا بــيش از 800 عنــوان ســوال از مجموعــه ي Harrison’s  Online، به همراه پاسخ تشريحي، ابزار بسيار مناسبي براي خودآزمايي دانشجويان مي باشد.

:Diagnosaurus a Diagnostic Tests

بــا كمــك مراجعــي نظيــر Pocket Guide to Diagnostic Tests و Diagnosaurus مــي تــوان بــه بــيش از هــزار روش تشــخيص دسترســي داشــت . Diagnosaurus مرجعــي اســت شــامل عنــاوين اطلاعــات جــامعي از نشانه هاي بيماري ها، انواع بيماري ها و اعضاي داخلي بدن.  عكس ها، تصاوير ويديويي و

فايل هاي صوتي:

بــا اســتفاده از منــابع صــوتي وتصــويري پايگــاه، امكــان تماشــاي مجموعــه هــاي آموزشــي Grand Rounds،

انيميشـن هـاي مولكـولي اقتبـاس شـده از كتـاب Goodman & Gilman’s و تصـاوير ويـديويي و انيميشـني از عمل هاي جراحي فـراهم شـده اسـت . همچنـين بـيش از 50,000 عكـس و تصـوير راديـوگرافي بـراي دانلـود بـر روي AccessMedicine قرار دارد.

مجموعه اطلاعات دارويي:

در اين پايگاه مجموعـه ي كـاملي وجـود دارد از اطلاعـات دارويـي، شـامل مـوارد مصـرف داروهـا، دوزِ مصـرفي، موارد منع مصرف . اين مجموعه قابل پرينت گرفتن است و مي تواند در دسترس دانشجويان قرار بگيرد.

رهنمودها:

بــا اســتفاده از آخــرين نســخه ي ويــرايش شــده ي Current  Practice  Guidelines  in  Primary  Care، استفاده كننـدگان مـي تواننـد بـه بـيش از 60 مـورد از شـرايط و نشـانه هـاي متـداول بيمـاري هـا، روش هـاي پيشگيري و جلوگيري دسترسي داشته باشند.

تعدادي از كتاب هاي موجود در AccessMedicine

Harrison’s Online

Lichtman’s Atlas of Hematology

The MD Anderson Manual of Medical

CURRENT Medical Diagnosis &

Oncology, 2e

Treatment 2013

Multimodal Cardiovascular Imaging:

Hurst’s The Heart, 13e Principles and Clinical Applications

Principles and Practice of Hospital

Adams and Victor’s Principles of

Medicine

Neurology, 9e

Principles of Critical Care, 3e

The Atlas of Emergency Medicine, 3e

Schwartz’s Principles of Surgery, 9e

The Color Atlas of Family Medicine

Sherris Medical Microbiology, 5e

DeGowin’s Diagnostic Examination,

9e

Tintinalli’s Emergency Medicine: A

Comprehensive Study Guide, 7e

Fitzpatrick’s Color Atlas & Synopsis

of Clinical Dermatology, 6e

Williams Gynecology, 2e

Fitzpatrick’s Dermatology in General

Medicine, 8e

Williams Hematology, 8e

Goodman & Gilman’s The

Pharmacological Basis of

Williams Obstetrics, 23e

Therapeutics, 12e

Hazzard’s Geriatric Medicine and

Gerontology, 6e

الگوی صحیح درخواست اکانت AccessMedicine

لطفا اكانت AccessMedicine با مشخصات زیر ایجاد گردد :
۱- نام First Name
Alireza
۲- نام خانوادگی Last Name
Teymouri
۳- ایمیل Email
Alirezat2040@gmail.com
۴- تخصص Specialty
General practice
۵- یوزرنیم پیشنهادی Username
Alirezat5204
۶-پسورد Password
gigaPaper$ir

مبلغ …… به بانک …. برای اکانت AccessMedicine سه ماهه/ یکساله/دوساله در تاریخ ….. واریز شده است.

دانلود کتاب مقاله استاندارد | پسورد سایت های علمی

برای سفارش موارد زیر، با تلگرام و یا ایمیل ما مکاتبه کنید. دانلود مقاله ، خرید ایبوک ، دانلود استاندارد ، دریافت پایان نامه و خرید پسورد دانشگاهی خرید کتابهای آمازون، خرید اکانت iThenticate

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا