سرقت ادبی Plagiarism

نرم افزارهای شناسايی سرقت ادبی

چک کردن Plagiarism

 

سرقت ادبی موضوعی است كه هماره در كنار پژوهش امروز از آن ياد میشود و به نظر میرسد فناوری اطلاعات نيز تاثير بهسزايی در افزايش سرقت ادبی آگاهانه و ناآگاهانه دارد ، زيرا مطالب با سرعت بالا و دقت پايين در شبكۀ گستردۀ جهانی منتشر میشوند و دسترسی به اطلاعات آسانتر شده است.

روشهای سرقت ادبی

معمولا سرقت ادبی از دو طريق انجام میشود:

1- استفاده از مطالب نويسندۀ ديگر در هر قالبی (متن، تصوير و)… بدون ذكر منبع و يا

2- استفادۀ بيش از حد مجاز عين عبارت از منابع ديگر حتی با وجود ذكر منبع.

كپی و چسباندن پاراگرافهای يک متن علمی در دنيای امروز با چند كليک ساده بر روی موشواره انجام میشود و سرعت عمل در سرقت ادبی را به طرز معجزهآسايی بالا برده است (هريس، .)2012

راهكارهای متفاوتی برای اين معضل كه گاهی از آن به پختهخواری (پورجوادی، .)1391نيز ياد میشود، ارائه شده است.

نرم افزارهای شناسايی سرقت ادبی

در اين مقاله ديدگاه فناورانۀ آن و ابزارهايی كه تا كنون برای مبارزه با سرقت ادبی به كار گرفته شده اند، معرفی میگردد. طراحی نرم افزارهای شناسايی سرقت ادبی 4بر پايۀ متن، بر اساس عناصر خاصی نظير دامنۀ جستجو، زمان تحليل، حجم منابع قابل بررسی در زمان مشخص، الگوريتمهای مقايسهای، دقت و بازيابی و…انجام میشود. نرم افزارهای شناسايی سرقت ادبی بزرگ از سيستم بزرگ و حجيمی از بانکهای اطلاعاتی داخلی تشكيل شده است. كه اين در فواصل بسيار كوتاه به حجم آنها افزوده میشود و با الگوريتمهای مشخصی منابع مورد بررسی را با منابع نمايه شده و تثبيت شده قبلی مورد مقايسه و تحليل قرار میدهند 5اين نرم افزارها به دو صورت رايگان و تجاریاند كه برخی از آنها به صورت آزمايشی قابل استفاده هستند. در ادامه به معرفی معروفترين نرمافزارهای مبارزه با سرقت ادبی پرداخته میشود كه عموما از طريق وب در دسترس هستند.

• اَنتی‌ پِلیجریست http://www.anticutandpaste.com

اين نرمافزار كه توسط شركت آمريكايی اِی. سی. اِن. پی. طراحی شده است، مدارك گوناگون را برای يافتن سرقت ادبی كاوش و مقايسه میكند و مواردی را كه احتمال سرقت ادبی دارند و شبيه به متون ديگر هستند، نشان میدهد. اين نرمافزار از قالبهای گوناگون و فايلهای متنی نظير داك (داكس) ،9فايلهای پی. دی. اف.01 صفحات اچ. تی. ام. ال. 11و… پشتيبانی میكند. از ديگر امكانات نرمافزار، امكان مقايسه و تحليل دو متن است كه ميزان مشابهت و مغايرت بررسی میشود. نرمافزار اَنتی پِلي ِجريست با دو سيستم عامل ويندوز و لينوكس كار میكند. برای استفاده از آن بايد برنامهای كه به صورت آزمايشی و رايگان در اختيار كاربران قرار گرفته است بارگذاری 21شود، و جهت استفاده از همۀ ويژگیها، نرمافزار بايد از طريق وب سايت خريداری گردد.

http://www.doccop.com    داك‌کوپ

اين سايت ابزاری برای تشخيص اقتباس آثار علمی از يكديگر است و گزارشی مبنی بر نمايش همبستگی و ارتباط ميان مدارك و يا يک مدرك و وب ارائه میدهد. گفتنی است كه اين سايت حق مالكيت معنوی نداشته و اطلاعات را فراتر از مدت زمان مورد نياز جهت ارائۀ گزارش آثار در خود حفظ نمیكند؛ اما اطلاعات كافی جهت

داوری كه سرقت ادبی در مدرك يا مدارك صورت گرفته يا خير را فراهم میآورد. از ويژگیهای مهم اين سايت میتوان به بررسی انواع مدارك متنی با پسوندهای گوناگون و ارائۀ گزارشهايی با جزئيات كامل در خصوص تشخيص اقتباس آثار يا سرقت علمی بودن آنها اشاره نمود. در قسمت سؤالات متداول ،31پرسشهايی مطرح شده است كه در مورد سؤال بسياری از كاربران بوده كه با مطالعۀ آنها نيز میتوان با اين سايت بيشتر آشنا شد.

اين سايت میتواند به صورت همزمان حداكثر 8فايل را با يكديگر بررسی و مقايسه نمايد. اما طول هر فايل بايد كمتر از 50و بيشتر از 50000واژه نباشد و در مجموع تعداد كل واژههای فايلها نبايد بيشتر از 150000واژه باشد. از تاريخ 15نوامبر 2013امكان بررسی وب در اين سايت بسته شده است كه علت آن بهبود در ميزان دقت بررسی وبسايتهاست. اين سايت به كاربر اطمينان میدهد كه اطلاعات فايلهای آنها محرمانه میماند وگزارشهای ارائه شده در خصوص اقتباس آثار باراندازی شدۀ كاربر را تنها به وی ارائه میدهد.

اين سايت امكان مقايسۀ فايلها با منابع متفاوت را ندارد. برای مثال میتواند مقالهها را با يكديگر، روزنامه و يا مجله را نيز با نوع خود مقايسه كند. اين سايت توسط مرورگرهای اپرا، فايرفاكس، موزيلا، كروم و اكسپلورر قابل مشاهده و تورق است. راحتی استفاده از سايت، بررسی فايلها به صورت رايگان و پشتيبانی پيوستۀ آن از جمله ويژگیهای برجستۀ اين سايت محسوب میشود.

سايت ابزاری برای تشخيص اقتباس آثار علمی از يكديگر newjester.com نرم افزارهای شناسايی سرقت ادبیگیگاپیپر
سايت ابزاری برای تشخيص اقتباس آثار علمی از يكديگر newjester.com نرم افزارهای شناسايی سرقت ادبی

http://www.copyscape.com  کپی‌اِس ِكیپ

اين سايت به منظور بررسی سرقت محتوا، صفحات وب پيوسته و محتوايشان را تحليل و مقايسه میكند. در واقع اين سايت برای حفاظت از محتوای با ارزش وبسايت كاربران و به عنوان ابزاری پيوسته برای بررسی سرقتهای ادبی در سايتها طراحی شده است. اين سايت برای كاوش از دو موتور كاوش گوگل و ياهو استفاده میكند. ميليونها نفر از سرتاسر جهان برای جلوگيری از مطالب تكراری، و بررسی اصالت محتوا از اين سايت استفاده میكنند.

با وارد نمودن آدرس سايت در قسمت كاوش میتوان دريافت كه آيا در محيط وب، سايت يا سايتهای های ديگری كمۀ مطالب شما را منتشر كردهاند يا خير. به عبارتی با زدن جستجو، كليۀ سايتهايی كه در محيط وب دارای چنين محتوايی هستند، اسكن میشوند و آدرس سايتهايی كه دارای همان محتوا هستند، نمايش داده میشوند. اين امكان به صورت رايگان در اختيار كاربران قرار گرفته است. از ديگر امكانات اين سايت حفظ محتوای سايت از سرقت ادبی به صورت روزانه و هفتگی است كه اشخاص ميتوانند با انتخاب يک بنر هشداردهنده از سايت خود در مقابل سرقت محتوا محافظت كنند.

بدين صورت كه ابتدا يک بنر http://www.copyscape.com/banners.php?o=p از آدرس انتخاب كرده و به سايت خود اضافه كنند. هر بنر دارای كدهای اچ.تی. ام. ال. است كه كافی است آنها را در سايت خود كپی كنند.

از ديگر خدمات اين سايت، مقايسۀ محتواست؛ به عبارتی با وارد كردن آدرس دو سايت و يا دو متن مقايسه و تطبيق ميان محتوای آن دو سايت و يا متن صورت میگيرد. برای اين كار میتوان http://www.copyscape.com/compare.php به آدرس مراجعه كرد. گفتنی است با وارد كردن آدرس سايت، تعداد صفحات پيوند داده شده به آن نيز مشخص میشود. اين سايت به صورت روزانه ( 130دلار) و يا هفتگی ( 32دلار) سايت شما را اسكن نموده و در صورت هر گونه كپی برداری از سايت، آدرس سايت يا سايتهايی كه از مطالب ما كپی برداری كردهاند، برای ما ايميل خواهد شد. البته اين كار برای كاربران در ماه اول به صورت مجانی در نظر گرفته شده است.

http://www.turnitin.com   تِرنیتین

به جرات میتوان گفت كه اين نرمافزار از محبوبترين و معروفترين نرمافزارهای حوزۀ سرقت ادبی در دنيای پژوهش است كه ابتدا به صورت رايگان و سپس در ازای دريافت هزينه، خدمات رسانی میكند. اين نرمافزار آموزشی، ابزاری مناسب برای ارزيابی و بهبود نوشتار دانش آموزان است و امكان بررسی متون و نمرهدهی پيوسته برای مربيان را فراهم میكند كه اين امر باعث صرفه جويی در زمان مربيان نيز میشود. در اين سايت امكان تطبيق متون بيش از 40 ميليارد صفحه از محتوای ديجيتالی و بيش از 300ميليون مدارك دانشجويان و در آرشيو دانشجويی، و 120000مجله و نشريات حرفهای، علمی و تجاری وجود دارد. جامعۀ مورد توجه اين نرمافزار دانشآموزان، دانشجويان و مدرسين دانشگاههاست. اين نرمافزار به طور منظم با مطالب جديد به دست آمده از طريق مشاركتهای جديد دانشآموزان و مربيان به روز میشود. به عنوان مثال، اين نرمافزار از مشاركت 500عضو از جمله ناشرانی همچون الزوير 51و آی تريپل ای.  61سود میبرد. در حال حاضر، صدها ميليون صفحه از مطالب جديد افراد به پايگاه دادۀ اين نرمافزار اضافه شده است. به كمک اين نرمافزار، يكی از گسترده ترين برنامه های آموزشی در جهان،توسط بيش از 10،000مؤسسه در 126كشور جهان به صورت پيوسته قابل اجراست تا مربيان آموزشی بتوانند مداركی را كه توسط دانش آموزان در اين برنامۀ آموزشی ارائه میشود مديريت، رديابی، پیگيری و ارزيابی كنند. مربيان يا مدرسين با پيشنهادهای صوتی دستورالعملهای لازم و برجستهسازی بخشی از متون دانش آموزان، امكان بررسی مجدد و اصلاح متون را برای دانشجويان ممكن میسازند. اين سايت به هجده زبان است و دانش آموزان میتوانند به بررسی و ارزيابی نوشتار خود بپردازند. تِرنيتين امكانات متعددی دارد كه در ادامه از آنها ياد میشود:

امكانات turnitin.com   تِرنیتین

• گریدمارك :اين امكان به شناسايی خطاهای املايی، دستور زبان و اشتباهات سبكی متون میپردازد. همچنين مربيان میتوانند ديدگاه دانش آموزان را نسبت به متون و مداركی كه توسط آنها ايرادگيری شده است، مشاهده كنند و در محيطی اشتراكی، به تسهيم پيشنهادها بپردازند.

• پیِرمارك : به دانشآموزانی كه امكان يادگيری و آموزش از طريق مربی را ندارد فرصت می دهد تا با استفاده از اين نرمافزار از ساير دانشآموزان بهره گيرند. به طوری كه دانشآموزان میتوانند به ارزيابی مدارك يكديگر پرداخته و از ساير همكلاسیهايشان مواردی را بياموزند.

• بررسی‌اصالت :به مربيان امكان بررسی متون دانش آموزان را به لحاظ استنادهی نامناسب يا سرقت ادبی میدهد؛ به طوری كه مربيان میتوانند متون دانشآموزان را به لحاظ استناددهی و يا احتمال سرقت علمی رخداده مورد مقايسه و بررسی قرار دهند. همچنين اين نرمافزار امكان آموزش مربيان را از طريق منابع گسترده

و به منظور توسعه و افزايش مهارتهای لازم فراهم نموده است.

آموزش دانشآموزان و مديران نيز از ديگر امكانات اين نرمافزار به شمار میآيد. تِرنيتين به عنوان ابزاری برای سرقت ادبی چندزبانه نيز در سطح بينالمللی كاربرد دارد. متون ارائه شده توسط دانش آموزان و دانشجويان از زبانهای مختلف به زبان انگليسی برگردان شده و ميان آنها عمل تطبيق صورت گرفته و تشابهات و تفاوتها مشخص میشود. عمل تطبيق به كمک پايگاه وسيعی كه محتوای چندزبانه را از 17بيليون صفحۀ وب، 200ميليون مدارك علمی دانشجويان و دهها هزار كتاب، نشريات ادواری و انتشارات برجسته و مهم در زمينههای پزشكی، علمی و فنی انجام میدهد. همانطور كه پيشتر گفته شد، استفاده از اين سايت به طور كامل رايگان نيست. برای خرید اکانت turnitin با گیگاپیپر مکاتبه کنید.

http://smallseotools.com/plagiarism اسمال‌ تولز

با استفاده از اين سايت میتوان بخشی از مقاله را به منظور كپی و يا اصل بودن آن مورد بررسی قرار داد. بدين صورت كه متن يا متون باراندازیشده در اين جستجوگر، در ميان متون وب اسكن میشود. علاوه بر آن، با وارد نمودن بخشی از يک متن، كاربر به مقالۀ اصلی آن و يا مقالاتی كه از اين متن بهره بردهاند، راهنمايی میشوند. جستجوگر سرقت ادبی آزاد، برای چک كردن محتوای بازنويسی شده يا محتوای دستكاری شده (به منظور بالا بردن سازگاری آن با متن مورد نظر) با بهرهگيری از اين سايت میتواند به اصيل بودن متن اطمينان حاصل كند.

گاهی دانشجويان پيش از ارسال مقاله خود به مجله، برای صحت از استنادهای آن، با بهرهگيری از اين سايت از ميزان صحت منابع و استنادها مطلع میشوند. گفتنی است در جعبۀ كاوش بايد حداقل 30واژه تايپ شود تا عمل كاوش صورت پذيرد وخدمات اين سايت رايگان است و از آن به عنوان يكی از قویترين نرمافزارهای كشف سرقت ادبی رايگان ياد میشود.

http://www.dustball.com/cs/plagiarism.  داست‌بال

در اين سايت نيز همچون ساير جستجوگرهای سرقت ادبی با وارد نمودن بخشی و يا كل يک متن میتوان به كپی بودن و يا اصيل بودن آن در محيط وب دست يافت. همچنين امكان باراندازی فايلهايی با پسوند داك يا داكس نيز برای بررسی سرقت ادبی آنها در اين سايت وجود دارد. امكان جستجوی عبارت و جملات بسيار

كوتاه در اين سايت امكانپذير نيست. اين نرمافزار توسط يكی از دانشجويان دانشگاه مريلند آمريكا در سایت 2002طراحی شده است، روزانه 2000بازديدكننده داشته است و بيش از 1500000 كاربر از اين سايت برای آگاهی از كپی بودن بودن اثر و يا اينكه مورد سرقت ادبی قرار گرفته است يا خير استفاده كردهاند. به گفتۀ

نقدكنندگان، به جهت عدم حمايت از عملگرهای محدودكنندۀ كاوش و مشكلات برنامهنويسی متعدد، هنوز راه زيادی برای تكميل و استفادۀ كامل از اين سايت وجود دارد

/http://academicplagiarism.com  آکادمیک‌پِلیجریزم

با بهره گيری از اين سايت دانشجويان و نويسندگان حرفهای میتوانند به صورت كاملا پيوسته و بدون نياز به بارگذاری، حجمی بالايی از اطلاعات بر رايانۀ خود از صحت اطلاعات متون خود و يا سرقت ادبی بودن آنها اطمينان حاصل كنند. اسكن پويا از جملات و پرونده ویژه سرقت علمي عبارات متون، بررسی ميليونها صفحۀ وب، كتاب، مجلات پيوسته و روزنامهها، انتشارات دانشگاهی و گزارشهای اصيل از جمله كاربردهای اين سايت محسوب میشود.

امكان باراندازی فايل با پسوندهای متنی گوناگون وجود دارد، ذكر اين نكته ضروری است كه برای استفاده از امكان كاوش حتما بايد ثبت نام كرد. گفتنی است  جستجوی بخشی از متون (در صورتی كه از 700واژه تجاوز نكند) نيز در اين سايت وجود دارد. در اين مرحله جستجوی عين عبارت و يا جستجوی پويا (جستجوی جملات و عبارات) برای يافتن كپی و يا اصل بودن متون در محيط وب وجود دارد. در واقع اين سايت راه حلی برای ويرايش مدارك كاربران است؛ زيرا كسانی كه برای اين سايت فعاليت میكنند، ويراستاران حرفهای و متخصص دانشگاهها و دانشكدههای نيويورك از رشتههای مختلف دانشگاهی هستند.

رضايت كاربران از كيفيت خدمات سايت از جمله اهداف اصلی آن معرفی شده است. به طوری كه از الگوريتمهای پيشرفته برای اسكن و مقولهبندی محتوای اسكنشدۀ مدارك از چندين منبع همچون وبسايت ها، كتابها و انتشارات ديجيتال شده استفاده میكند. در قسمت خودآموز سايت، ويدئوهای آموزشی در زمينههای موضوعی دانشگاهی ارائه شده است. استفاده از اين سايت رايگان است.

/http://www.plagscan.com   پِلج‌اِسكن

اينوب سايت يكی از كاوشگرهای تحت وب است كه بيش از 500 سازمان از سرتاسر جهان برای بررسی كپیبرداری و سرقت محتوا از آن استفاده میكنند. به عبارتی، پلاگ اسكن يک مرورگر مبتنی بر خدمات وب است كه صحت اسناد و مدارك را مورد آزمون قرار میدهد. فايلها را میتوان در تمامی فرمتها (ورد، پی دی اف و غيره) در اين سايت باراندازی نمود.

اسكن فايلهای باراندازی شده برای بررسی كپی و يا غير كپی بودن آنها طی يک الگوريتم دو مرحلهای بسيار پيشرفته و بر اساس آخرين تحقيقات موجود در زبانشناسی كامپيوتر انجام میپذيرد. از جمله مزايای اين سايت میتوان به موارد فوق اشاره نمود: «نمايۀ كاوش روزانه روزآمد و بسط داده میشود؛

سالانه بيش از 1ميليون مدرك كه شامل 300000مقاله موردی است مورد آزمون قرار میگيرد؛ در ميان رقبای بينالمللی رتبۀ اول را به لحاظ كاربردپذيری به خود اختصاص داده است و به عنوان بهترين ارائهدهندۀ خدمات پيوسته برای تشخيص سرقت ادبی در سال 2013 شناخته شده است؛ زمانی كه كاربران از اين سايت استفاده میكنند، كليۀ مدارك باراندازی شده حفظ و كنترل كامل بر آنها صورت میگيرد به طوری كه امنيت دادهها ك ً املا تامين میشود و به هيچ وجه عنوان دادهها منتشر و يا به شخص ثالث انتقال داده نمیشود؛ راحتی استفاده و سرعت در باراندازی نمودن مدارك نيز از ديگر مزيتهای آن به شمار میآيد. يكی از نكات قابل توجه اين است كه سطح كپی برداری به صورت درصد در سه طيف مشخص میشود.

علاوه بر بررسی مدارك، امكان بررسی وبسايتها، كد دو منبع و آدرس لينک 32نيز وجود دارد. در قسمت تنظيمات 42میتوان بنا به نوع رابط كاربر ،52تغييراتی در نوع بررسی مدارك و نحوۀ گزارشدهی آن ايجاد نمود. استفاده از اين سايت به صورت آزمايشی و برای مدتی محدود، رايگان است.

http://plagiarism-detect.com پِلجریزم‌دیتِكت

اين سايت به ارائۀ خدمات پيوسته به منظور بررسی سرقت ادبی در محتوای وبسايت، اسناد و مدارك، اخبار مقالات دانشجويی مورد استفاده كاربران میپردازد. اين بدان معنی است كه برای كاوش سرقت ادبی در محتوای وبسايت، سند يا مدركی خاص بايد گزينۀ مورد نظر در وبسايت مشخص شود و ظاهراً برای هركدام الگوريم كاوش جداگانه در نظر گرفته شده است؛ بدين صورت كه با باراندازی فايل مورد نظر و يا وارد كردن آدرس وبسايت میتوان به كپی بودن بخشی از محتوا و يا كل آن اطمينان حاصل كرد.

پس از انجام اسكن، گزارشی مبنی بر كپی بودن محتوا، تعداد واژهها و همچنين تعداد جملات متن يا وب سايت به عمل میآيد. گفتنی است اين سايت از موتور جستجوگر گوگل و بينگ برای بررسی سرقت ادبی آثار كمک میگيرد و نيز از صفحات اجتماعی همچون توئيتر، فيس بوك و گوگل پلاس برای ارتباط بيشتر كاربران از خدمات نوين خود بهره میبرد. اين سايت پيشتر به صورت رايگان خدمترسانی میكرد؛ اما اخيرا به دليل مشكلات بهرهگيری رايگان از موتورهای كاوش و ساير چالشهای فنی، خدمات رايگان خود را حذف كرده است.

/http://www.ithenticate.com  آی‌تِنتی ِكیت

ايـن نرمافـزار پيشـرو در ارائه دهنـدۀ تشـخيص سـرقت ادبـی حرفـهای و فناوری پيشـگيرانۀ مفيد برای اسـتفادۀ ناشـران علمی و گروههـای پژوهشـی در سراسـر جهـان اسـت تـا نويسـندگان و محققـان از اصالـت آثـار خـود در مرحلۀ پيـش از انتشـار اطمينان حاصـل كننـد. اين نرمافزار به ويراسـتاران، نويسـندگان و محققان

كمـک میكنـد تا مقايسـۀ نسـخههای خطـی و يا مـدارك علمی را در بيـش از 37ميليـارد صفحـۀ وب و 37,7ميليون اثر از پانصد ناشـر تخصصـی شـركتكننده در كراسچـک( 62سرويسـی كـه توسـط ايـن نرمافـزار ارائـه میشـود) انجـام دهنـد. ايـن نرمافزار توسـط تِرنيتيـن( 72در صفحـات قبـل از آن ياد شـد) توسـعه يافته اسـت و پيشـرو در تشـخيص اقتبـاس آثـار و بررسـی اصالـت آنها بـرای مؤسسـات آموزشـی در سرتاسـر جهان اسـت. اين شـركت در اوكلنـد كاليفرنيـا 82بـه همـراه دفاتـر بينالمللـی در نيوكاسـل انگلسـتان 92تأسـيس شـده اسـت. تاكنـون در ايـن سـايت حـدود 25ميليـون مـدرك برای بررسـی سـرقت ادبی مـورد كاوش قرار گرفتـه اسـت. يكـی از امكانـات جالـب ايـن سـايت، جسـتجوی مجـلات تخصصـی دارای ضريـب تأثيـر بر اسـاس نـام، عنوان و موضوع اسـت. بر اسـاس تعـداد واژههای مدرك يا مـدارك علمی میتـوان بـا پرداخـت مبالغـی بـه صـورت سـالانه كـه در سـايت مشـخص شـده اسـت درصورت هر گونه سـرقت ادبی از آن/ آنها مطلع شـد. الزوير  ، 03اشـپرينگر ،  13ابسـكو  ، 23پروكوئسـت ، 33وايلی43  و آی. تريپـل ای. از جملـه ناشـران تخصصی اين سـايت هسـتند.  گفتنـی اسـت اكثـر كاربـران ايـن سـايت، فروشـندگان موفـق، پزشـكان، محققـان و دانشـجويان هسـتند. وبكسـت و وبـلاگ از ديگـر امكانـات ايـن سـايت بـه شـمار میآيـد. اسـتفاده از اين سـايت رايگان نيسـت.

در ايـران نيـز هماننـد كشـورهای ديگر تلاشهايـی در جهت بررسـی ميزان مشـابهت مـدارك الكترونيكی با سـاير منابـع انجام شـده اسـت كه تعـداد آنها بسـيار محدود اسـت. يكـی از نمونههای تلاشهـای فناورانـۀ ايرانيان بر ضدسـرقت علمی- ادبـی در ايران، نرمافـزار آراد و موتور جسـتجوی طرلان اسـت كه توسـط شـركت دانـش بنيـان آوای اطلاعـات آريـا مسـتقر در شـهرك علمـی و تحقيقاتی اصفهان طراحی شـده اسـت. به نقل از خبرگزاری ايسـنا ( )1392ايـن نـرم افـزار آراد بـا اسـتخراج الگوهـای سـرقت علمی از موتـور كاوش طـرلان – كـه توسـط طراحـان نرمافـزار طراحـی شـده اسـت- به كاوش در سـاير منابـع الكترونيكی میپـردازد. اين موتـور كاوش مبتنـی بـر زيرسـاخت محاسـبات ابری 53اسـت كه از زبانهـای مختلفـی پشـتيبانی میكند.

بديهـی مطالعـه و بررسـی چنيـن نرمافزارهايـی بـه  سـردبيران، داوران، توليدكننـدگان اطلاعاتـی كمـک میكنـد تـا داوری منصفانـه و مناسـبی داشـته باشـند. بـا اسـتفاده از چنيـن نرمافزارهـا و تحليـل مقـالات در ابتـدای شـروع فراينـد داوری، میتـوان در وقـت داوران محتـرم صرفهجويـی بسـيار نمـود. از

سـوی ديگـر نويسـندگان محتـرم نيـز میتواننـد پيـش از ارسـال مقالـه بـه همايشهـا و نشـريات علمـی، مقالۀ خـود را با اسـتفاده از از ايـن امكانـات بررسـی كننـد تـا از نو بـودن مطلب ارائهشـدۀ خـود، مطمئـن گردنـد.

معادل لاتین اصطلاحات بکار رفته در مقاله

3. Scanlon and Neumann

4. Plagiarism detection software

5. Chuda et al

6. Trial

7. AntiPlagiarist

8. ACNP

9. Doc(Docx)

10. PDF

11. HTML

12. Download

13. FAQ(Frequently Asked Questions)

14. upload

15. Elsevier

16. IEEE

17. voice comments

18. Grademark

19. Peermark

20. Originality check

21. Smaltools

22. Bailey

23. URL

24. Setting

25. user interface

26. Crosscheck

27. Turnitin

28. Oakland, California

29. Newcastle, United Kingdom

30. Elsevier

31. springer

32. Ebsco

33. proquest

34. Wiely

35. Clouding processing

دانلود کتاب مقاله استاندارد | پسورد سایت های علمی

برای سفارش موارد زیر، با تلگرام و یا ایمیل ما مکاتبه کنید. دانلود مقاله ، خرید ایبوک ، دانلود استاندارد ، دریافت پایان نامه و خرید پسورد دانشگاهی خرید کتابهای آمازون، خرید اکانت iThenticate

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا